Nakil Sonrası Ödenen Parayı Geri İade Etmeyen Okula Karşı Açılacak Dava

ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA DEĞERİ : 15.516,90 TL (faiz ve masraflar hariç)

DOSYA NO : ADANA ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ …… E.

KONU : Borçlunun itirazının iptali ile takibin devamına, faiz ve % 20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil kızı ……’nun eğitimi için 03/03/2019 tarihinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı içerisinde 7. Sınıf olarak öğrenim görmek üzere davalı/borçlu ….. Öğretim Kurumları Manisa Şubesi’ne kayıt yaptırmıştır.

Kayıt esnasında müvekkil Manisadan Adana’ya taşınma ihtimallerinin olduğunu, böyle bir durumda nasıl bir yol izleneceğini sorduğunda davalı kurum; orada da şubelerinin olduğunu nakil işlemi yapabileceklerini, herhangi bir sorun yaşanmayacağını sözlü olarak taahhüt etmişlerdir.

Ödemeler nakit olarak mart ayında başlamış, … şeklinde 4 taksit olarak toplamda 17.241,00 TL ödeme yapılmıştır. (Ödeme belgeleri ektedir.)

Fakat müvekkilin kayıt esnasında beyan ettiği gibi taşınması üzerine kızı ……. öğrenimine ailesinden ayrı Manisa’da devam edemeyeceğinden taşınacak oldukları Adana ili Seyhan ilçesindeki şubeye nakil aldırmak istemiş, davalı kurum kayıt esnasında taahhüt ettiğinin aksine nakil işlemi yapamayacaklarını ancak sözleşmenin feshi yoluna gidebileceklerini söylemişlerdir.

Müvekkil kabul etmiş, neticede kızı ….. 2019 yılı haziran ayında ayrılmıştır, ayrıldığında yeni eğitim-öğretim yılı henüz başlamamıştır.

Davalı kurum müvekkile 45 gün içerisinde ücret iadesinin yapılacağını söylemiş ancak günümüze kadar müvekkile iade edilen herhangi bir ücret olmamıştır.

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ücretlerin iadesi başlıklı 56. maddesi kapsamında;

“…Kurumlara kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;

a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.” denmek suretiyle öğretim yılı başlamadan önce ayrılanlar için yıllık ücretin %10’luk kısmı hariç ücret iadesi yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre ödenen 17.241,00TL’den %10’luk tenzilat ile 15.516,90TL asıl alacak takibi başlatılmıştır.

8- Yargıtay 2017/8224 E. 2018/9262 K. ve 10/10/2018 tarihli kararında;

“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesinde; ‘‘Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.”hükmü bulunmaktadır. O halde, mahkemece… Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesi hükmü gereği davacının … olduğu ücretin %10’u kesilerek ücretin iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup, bozmayı gerektirir.” diyerek işbu davamızın da haklılığını ortaya koymuştur.

9- Aynı maddenin4. Fıkrasına göre;

“Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.” denmiş ve ödemenin yapılacağı süre de hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle faiz işletilmesi hukuka uygun olup mahkeme kararında da dikkate alınmasını talep ederiz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle yasal süre içerisinde iadesi yapılmayan ücretlere ilişkin İstanbul Anadolu …. İcra Müdürlüğü …… E. Dosyası kapsamında davalı ….Eğitim Kurumları A.Ş. ‘ne ……. tarihinde ….. ödenmiş olan kayıt ücreti üzerinden %10 iptal indirimi yapılarak …..TL asıl alacak ile icra takibi başlatılmıştır.

10.Kanun gereği 25/08/2020 tarihinde arabuluculuk başvurusu yapılmış, 07.09.2020 tarihinde anlaşılamadığına ilişkin son tutanak tutulmuştur. Bu sebeple işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Davalı kurumun haksız itirazı üzerine öncelikle dava şartı olan arabuluculuk aşaması tamamlanmıştır. Haksız itirazın iptali ile avans faizi ödenmesi ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi sayın mahkemenizden talep ve dava olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: TMK,TBK,İİK,T.K.H.K.,tüm yasal mevzuat

MADDİ NEDENLER:

Adana ….. İcra Müdürlüğü ….. sayılı dosyası,

Ödeme belgeleri,

Tanık,

Bilirkişi incelemesi,

Yemin ve sair deliller

TALEP ve SONUÇ: Yukarıda beyan edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere;

Davamızın kabulü ile haksız itirazın iptali ile yasal faizi işletilmesine,

Kötü niyeti sabit olduğundan davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla, vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

EKLER:

-Arabuluculuk son tutanakları

-Ödeme belgeleri

-Yargıtay Kararları

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir