TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Şub 17, 2019 | DİLEKÇELER

Tüketici Mahkemesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                          ADANA

 ŞİKAYET EDEN:

ŞİKAYET EDİLEN:

ŞİKAYET KONUSU: Satılan Malın Ayıplı Çıkması

ŞİKAYETE KONU MAL:

-Cinsi                            : 

-Ödeme Yöntemi       : Peşin (Mağazadan satın alınmıştır.)

Değer                        : 

-Ödeme Tarihi           : 

-Teslim Tarihi             : 

UYUŞMAZLIK BEDELİ: 

AÇIKLAMALAR

  • …………………….nin Kocaeli ili Gölcük ilçesindeki mağazası OLAN ……………………… Tic. A.Ş.’ den 06.12.2018 tarihinde Country TV Standı Aytaşı /Mat Blanco isimli TV ünitesini peşin fiyatı olan 4.800 TL’ ye satın aldım. Ödemeyi satış sözleşmesini imzaladığım gün yaptım. Satış sözleşmesi ve ödemeye ilişkin para makbuzu ektedir.(EK)
  • Şikayet konusu ürün tarafıma 11.03.2017 tarihinde teslim edilmiştir. Zaman içerisinde TV ünitesinin dolap kapakları ve muhtelif yerlerinde ‘ÜRÜNÜN BOYASININ RENGİ ATMAYA’ başlamıştır. Ürünü satın alma aşamasındayken mağazada ürünün renginin atabileceğine ilişkin hiçbir bilgi verilmemiş ve ürünün kalitesi garanti edilmiştir. Ürün görüntü itibariyle değişmiş, bozulmuştur. Ürünün fotoğrafları ektedir.(EK)
  • Bu durum Eylül 2018’ de ürünü satın aldığımız …………….nın Gölcük/KOCAELİ’ deki mağazasına bildirilmiştir. Bunun üzerine Eylül ayının sonuna doğru hasar tespitinin yapılması için yetkili servis evime gelmiştir. Ürünün hasar tespiti kaydı yapılmıştır. Şikayet edilen satıcı …………….Ticaret Anonim Şirketi’nden celbini talep ederim.
  • Teknik servis ürünü görür görmez şikayet konusu ürünün bu hale gelmesinin TÜKETİCİNİN HİÇBİR ETKİSİNİN OLMAYACAĞINI, HERHANGİ BİR KUSUR ATFEDİLEMEYECEĞİNİ, ÜRETİM AŞAMASINDAKİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI BOYASININ ATTIĞINI belirtmiştir. Bu hususta eşim ………….. ve kayınvalidem ………………şikayet edilen firmanın yetkilileri ile yapılan bu konuşmaya şahittir. Gerekli görülmesi halinde dinlenilmesini talep ederim.
  • İlgili mevzuat şöyledir;

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun:

Ayıplı mal Madde 8:

(1)Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 11- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Başvuru

Madde 68 : Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

  • Yukarıda da açıklamaya çalıştığım üzere satın aldığım üründe sonradan boya rengi atmak suretiyle ayıp meydana gelmiştir. Defalarca satıcı firmaya bildirilmiş, satıcının çalışanları hasar tespiti yapmış; kusurun üretim aşamasına ilişkin olduğu ve hiçbir şekilde tarafımıza yüklenilemeyeceği, bir mobilyanın boyasının atmasına hiçbir tüketicinin neden olamayacağı söylenmiştir. Şikayet edilen firma açıkça kusurludur. Ayıplı bu ürünün değiştirilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ürün bedelinin ayıbın bildirildiği 7 Eylül 2018 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizle birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini talep ederim.

DELİLLER                    : Sonradan ortaya çıkan yeni delilleri sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ; İlgili Satış Sözleşmesi , ödemeye ilişkin para makbuzu, hasar tespit tutanağının şikayet edilen firmadan celbi, Firma ile yapılan  arama kayıtları, bilirkişi, keşif, tanık ve her türlü yasal delil.

Hukuki Nedenler       :T.C. Anayasası, TBK, HMK, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili tüm yasal mevzuat.

Talep Ve Sonucu       : Fazlaya ilişkin her türlü yasal hakkımı saklı tutarak; yukarıda açıklamaya çalıştığım şekilde satın aldığım üründe sonradan üretimdeki bir hatadan dolayı oluşan ayıplar için, satıcı firmaya defalarca başvuru yaptığım halde ürünün değişimi gerçekleşmemiştir.  Bu sebeple Sayın Heyetten öncelikli olarak ayıplı bu ürünün değiştirilmesini, bu talebin kabul edilmemesi halinde ürün bedelinin ayıbın bildirildiği 7 Eylül 2018 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizle birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. tarih

                                                     ŞİKAYET EDEN TÜKETİCİ

EK: Para Makbuzları, Satış Sözleşmesi ,  Arama kayıtları.

Tüketici Mahkemesi Dava Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.