Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

ADANA (  ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ

HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                                                                               İHTİYATİ TEDBİR TALEBLİDİR

HAKEM HEYETİ KARARINA

İTİRAZ EDEN                                :

NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                               :

 

KONU                                               : Ceyhan Kaymakamlığı Tüketici hakem Heyeti başkanlığı 23.11,,, Tarihli 2016/,,,,, nolu haksız ve hukuka aykırı kararın KALDIRILMASI ve hakem heyeti kararının  İcrasının durdurulmasına ilişkin olarak İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı X merkezimizden 3583736061072069 IMEI no lu Vod White Silver  Model cep telefonunu satın almıştır.(Ek-1: fatura)

Müşterimiz olan X ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığına başvurarak söz konusu ürünle ilgili şikayetini bildirmiş olmasına rağmen mağduriyetinin giderilmediğini  ürünün iadesini ve ürünün fatura bedelini kendisine geri verilmesini  talep etmiştir.

Bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı fatura bedeli olan 1.344 TL nin tüketici olan karşı tarafa iadesine karar vermiştir (EK 2 Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı kararı)

İş bu karar  usul ve yasalara aykırı olduğundan kararın kaldırılması ve kararın icrasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmesi  için sayın mahkemenize itiraz etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

İTİRAZLARIMIZ

Ceyhan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin 23.11….. tarihli ve 2016/…….karar no lu kararı  ile GÖNDERİLMİŞ OLAN ÜRÜNÜN YASAL SÜRESİ AŞILDIĞINDAN karşı tarafın cep telefonu fatura bedelinin iadesi  talebinin kabulüne karar vermiştir. Ancak ilgili hakem heyetinin vermiş olduğu bu kararı haksız ve yasal dayanaktan yoksundur.

1-Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince; tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tamiri için gereken azami sürenin(20 günü) aşılması halinde, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 

Malın tamir süresi, 20 iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Hükmü yer alır.

Satın alınan 3583736061072069  IMEI no lu  Vod White Silver model cihazın yetkili servislerimizden …. İletişim A.Ş ye iki sefer girişi olduğu, ilk olarak … tarihinde “…….oluyor” arızası ile girmiş ve servis noktasında “yazılım ve güncelleme yapılarak … tarihinde çıkışı yapıldığı cihaz daha sonra 28.09.2016 tarihinde “ sim kartını tanımıyor -bazen / çizik var” arızası ile girmiş ve servis noktasında data temizlemesi yapılmış, genel ayarlar yapılmış, yazılım güncellemesi yapılmış …. Tarihinde çıkış yapılmıştır. Ancak şikayet edene bu husus bildirilmiş ÜRÜNÜ BEĞENMEDİĞİNİ ONUN İÇİN ALMAK İSTEMEDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR. Şikayet edene yetkili teknik servislerimizde iki defa girişi olması ve cihazın tamiri azami tamir süresi içinde yapılması nedeniyle tüketicinin yasal olarak seçimlik hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan şikayet haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle tüketici hakem heyetine sunulan şikayetin reddi gerekmiş ancak  bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici Hakem Heyeti  başkanlığı fatura bedelinin davalı tarafa iadesine karar vermiştir. (EK-1) Tüketici sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararı)

İşbu karar usul ve hukuka aykırı şekilde verilmiş olduğundan  sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu  doğmuş bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER        : Tüketici kanunun, Borçlar Kanunun  ve ilgili mevzuat

 DELİLER                            :Satış belgesi , Tüketici Hakem Heyeti  Başkanlığına ilişkin itirazımız,Ürünün tamirine yönelik sevk irsaliyesi

SONUÇ                                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle  ve mahkemenizce resen nazara alınacak hususlara binaen  ;

1-)İlgili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı  KARARIN İCRASININ DURDURULMASINA, BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE ,

2-)Haksız ve usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş bulunan Tüketici Sorunlarının Hakem Heyeti Başkanlığı’nın KARARININ KALDIRILMASINA ,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi arz ve talep ederim .

İTİRAZ EDEN

SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. YETKİLİSİ

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.