Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Dilekçesi Örneği

May 14, 2019 | DİLEKÇELER, Tüketici Hukuku Avukatlığı

Hakem heyeti kararına itiraz

ADANA (  ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ

HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                             İHTİYATİ TEDBİR TALEBLİDİR

HAKEM HEYETİ KARARINA

İTİRAZ EDEN                                :

NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VEKİLİ                                             :

KARŞI TARAF                               :

KONU                                               : Ceyhan Kaymakamlığı Tüketici hakem Heyeti başkanlığı 23.11,,, Tarihli 2016/,,,,, nolu haksız ve hukuka aykırı kararın KALDIRILMASI ve hakem heyeti kararının  İcrasının durdurulmasına ilişkin olarak İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı X merkezimizden 3583736061072069 IMEI no lu Vod White Silver  Model cep telefonunu satın almıştır.(Ek-1: fatura)

Müşterimiz olan X ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığına başvurarak söz konusu ürünle ilgili şikayetini bildirmiş olmasına rağmen mağduriyetinin giderilmediğini  ürünün iadesini ve ürünün fatura bedelini kendisine geri verilmesini  talep etmiştir.

Bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı fatura bedeli olan 1.344 TL nin tüketici olan karşı tarafa iadesine karar vermiştir (EK 2 Tüketici sorunları Hakem Heyeti başkanlığı kararı)

İş bu karar  usul ve yasalara aykırı olduğundan kararın kaldırılması ve kararın icrasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı verilmesi  için sayın mahkemenize itiraz etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

İTİRAZLARIMIZ

Ceyhan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinin 23.11….. tarihli ve 2016/…….karar no lu kararı  ile GÖNDERİLMİŞ OLAN ÜRÜNÜN YASAL SÜRESİ AŞILDIĞINDAN karşı tarafın cep telefonu fatura bedelinin iadesi  talebinin kabulüne karar vermiştir. Ancak ilgili hakem heyetinin vermiş olduğu bu kararı haksız ve yasal dayanaktan yoksundur.

1-Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince; tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tamiri için gereken azami sürenin(20 iş günü) aşılması halinde, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 

Malın tamir süresi, 20 iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Hükmü yer alır.

Satın alınan 3583736061072069  IMEI no lu  Vod White Silver model cihazın yetkili servislerimizden …. İletişim A.Ş ye iki sefer girişi olduğu, ilk olarak … tarihinde “…….oluyor” arızası ile girmiş ve servis noktasında “yazılım ve güncelleme yapılarak … tarihinde çıkışı yapıldığı cihaz daha sonra 28.09.2016 tarihinde “ sim kartını tanımıyor -bazen / çizik var” arızası ile girmiş ve servis noktasında data temizlemesi yapılmış, genel ayarlar yapılmış, yazılım güncellemesi yapılmış …. Tarihinde çıkış yapılmıştır. Ancak şikayet edene bu husus bildirilmiş ÜRÜNÜ BEĞENMEDİĞİNİ ONUN İÇİN ALMAK İSTEMEDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR. Şikayet edene yetkili teknik servislerimizde iki defa girişi olması ve cihazın tamiri azami tamir süresi içinde yapılması nedeniyle tüketicinin yasal olarak seçimlik hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan şikayet haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle tüketici hakem heyetine sunulan şikayetin reddi gerekmiş ancak  bu başvuru üzerine karar veren ilgili Tüketici Hakem Heyeti  başkanlığı fatura bedelinin davalı tarafa iadesine karar vermiştir. (EK-1) Tüketici sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı kararı)

İşbu karar usul ve hukuka aykırı şekilde verilmiş olduğundan  sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu  doğmuş bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER        : Tüketici kanunun, Borçlar Kanunun  ve ilgili mevzuat

 DELİLER                            :Satış belgesi , Tüketici Hakem Heyeti  Başkanlığına ilişkin itirazımız,Ürünün tamirine yönelik sevk irsaliyesi

SONUÇ                                 : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle  ve mahkemenizce resen nazara alınacak hususlara binaen  ;

1-)İlgili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı  KARARIN İCRASININ DURDURULMASINA, BUNA İLİŞKİN OLARAK İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE ,

2-)Haksız ve usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş bulunan Tüketici Sorunlarının Hakem Heyeti Başkanlığı’nın KARARININ KALDIRILMASINA ,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi arz ve talep ederim .

İTİRAZ EDEN

SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. YETKİLİSİ

Hakem heyeti kararına itiraz dilekçesi

ADANA … TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

İTİRAZ EDEN-

DAVACI                : 

VEKİLİ                   :

KARŞI TARAF-

DAVALI                :

KARAR TEBLİĞ TARİHİ    :

KONU                   : … İlçe Tüketici Hakem Heyeti … tarih ve … no’lu kararının iptali ve kaldırılmasına karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı H……………. ile müvekkil şirket … A.Ş. Samsun şubesi arasında … tarihinde ihtiyaç kredisi sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu kredi; ………..0 TL kredi tutarlı ve ………………. TL geri ödeme tutarlı olup 60 ay vadelidir. Sözleşme kapsamındaki tüketici kredisiyle bağlantılı olarak sigorta talep formu imza altına alınmış, buna istinaden aynı tarihte azalan bakiyeli kredi poliçesi tanzim edilmiştir.  Net prim … TL, BSMV … TL tutarında olmak üzere toplam … TL tutarında brüt prim hesaplanmıştır. Kredinin erken kapatılması nedeniyle sigorta prim iadesi kapsamında … TL tutarında iade yapılmışsa da davalı şikayetçi dilekçesinde sigorta şirketi tarafından, … TL tutarın haksız ve hukuka aykırı olarak kesildiği iddiasıyla müvekkil aleyhine Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunmuştur. Heyet, … tarihli kararında talebin kısmen kabulüyle … TL’nin şikayetçiye iadesine karar vermiştir. Karar … tarihinde tebellüğ edilmiş olup tarafımızca işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Zira iade kararı haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Şöyle ki:

1-…TARİH VE … NO’LU AZALAN BAKİYELİ KREDİ POLİÇESİNİN TARAFLARI DAVALI ŞİKAYETÇİ HASAN SEKMEN İLE ŞEKER SİGORTA A.Ş. OLUP MÜVEKKİL ŞEKERBANK TÜRK A.Ş.’NİN SOMUT OLAYDA HUSUMETİ BULUNMAMAKTADIR.

… tarih ve …  no’lu azalan bakiyeli kredi poliçesi, davalı şikayetçi … ile … Sigorta A.Ş. arasında imza altına alınmıştır. Dolayısıyla işbu poliçeye ilişkin prim iadesine yönelik taleplerin akdi taraf sigorta şirketine karşı yapılması gerekmekte olup hakem heyeti kararında “1.270.23 TL’nin şikayet edilen tarafından tüketiciye iadesine” hükmedilmesi şikayet edilen müvekkil şirket Şekerbank Türk A.Ş.’nin husumeti bulunmadığından mutlak surette hatalıdır. Zira prim kesintisi Şeker Sigorta A.Ş. adına gerçekleştirilmiş olup,  kararın en başta usulen husumet yokluğundan kaldırılması gerekmektedir.

Davanın konusunu, Şeker Sigorta A.Ş. İle davacı arasında akdedilen Sigorta poliçesi uyarınca kesilen prim oluşturmaktadır.  Ekli  Sigorta poliçesi incelendiğinde, tarafların davacı H………..n ve Şeker Sigorta A.Ş. Olduğu görülecektir.  Şeker Sigorta A.Ş., müvekkil bankadan ayrı tüzel kişiliğe haiz bir şirkettir. Müvekkil Banka, prim tahsili ve sair işlemleri Şeker Sigorta A.Ş. Adına yapmaktadır. Dolayısıyla,    sigorta primine ilişkin olarak, Tüketici Hakem Heyetinin  Müvekkil Banka aleyhinde verdiği kararın, Müvekkil Bankanın husumeti olmadığından kaldırılması ve iptali gerekir.

2- MÜVEKKİL BANKA TARAFINDAN KREDİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA GEREKLİ BİLGİLENDİRME MEVZUATA UYGUN BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Her ne kadar hakem heyeti kararında; kredi borcunun belirlenen vadeden önce geri ödenmesi hususunda kredi kullananın bilgilendirilmediğinden bahisle yasal mevzuata uygun biçimde bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği ifade edilmişse de müvekkil şirket, gerek İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu’nda gerek İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi’nde Erken Ödeme başlığı altında gereğine uygun biçimde kredi kullanana yönelik yasal bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Kaldı ki, sigorta kesintisine ilişkin bilgi formu ve sair evrakında yine davanın muhatabı olması gereken Şeker Sigorta A.Ş..nden istenilmesi gerekir. 

3- AYRILMA DEĞERİNİN BİLİRKİŞİLER VASITASIYLA TESBİTİ ZORUNLU OLUP, SALT BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN BAHİSLE KESİLEN SİGORTA PİRİMİNİN TÜMÜNÜN İADESİNE KARAR VERİLMESİ DE YASAYA AYKIRIDIR.

Ekte sunulacak hesap ekstrelerinden anlaşılacağı  üzere, kredi 16.04.2019 tarihinde kullandırılmış, kredi ise 11.10.2019 tarihinde erken kapatılmıştır. Erken kredi kapatılması dolayısıyla da, sigorta poliçesinin iptali gerçekleştirilmiş ve davacının hesabına yönetmelik hükümlerince belirlenen 4.294,47-TL.lik prim iadesi gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü üzere, kredi , kullandırıldığı tarih olan 4.aydan, kapatıldığı tarih olan  10.aya kadarlık süre olan 6 aylık süre risk kapsamında olacağından iş bu süreye ilişkin prim tahakkuku zorunludur.

Zira; Tüketici Kredisine istinaden düzenlenen Hayat Sigortası poliçesinn 1 aylık süreden sonra sona erdirilmesi halinde iştira(ayrılma) değerinin ödenebileceği, bu ayrılma değeri içerisinde komisyon ve gider kesintisi yapılabileceği TTK.nunun ilgili hükümleride düzenlendiği gibi, Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde de iştira payının ne şekilde belirleneceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Hakem heyeti tarafından iş bu husus değerlendirmeye dahi alınmadan ve yönetmelik hükümlerine göre ödenecek ayrılma payı değerini,  bilirkişi raporu ile tesbit ettirmeden salt  bilgilendirme yükümüne aykırı davranıldığı gerekçesi ile kesilen sigorta priminin tamamının iadesini gerektirecek şekilde hüküm kurulması hatalı ve yasal dayanaktan yoksundur.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TKHK ve ilgili sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: … tarihli İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi , İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu , Hesap Ekstereleri, İade Dekontu,  …  no’lu Azalan Bakiyeli Kredi Poliçesi, Ve sair konu ile ilgili Banka Kayıtları

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; … İlçe Tüketici Hakem Heyeti’nin … tarih ve … no’lu kararının kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                         Davacı Vekili

EK-1) İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi

EK-2) İhtiyaç Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu

EK-3) Kredi Poliçesi

EK-4) Hesap Ekstresi

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. abbas alınca

    merhaba saim bey izmir büyükşehir belediyesi izsu vekanalizasyon idaresi genel müdürlüğü av katı tarafın dan hakım da içra takibi açmiş ben bu içra takibiyle ilgili ihtiraz da bulundum birde parayı ödemem için tüketici mahkemesine dava açmış mah keme cavab dilekcesi birlikde delil sumak buna kafam sarmadı nasıl bir cavab ve delil dilekcesi yazacam

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tüketici Hakem Heyetine İtiraz Dilekçesi Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.