TSK Konut Yönergesi/Yönetmeliği

Kas 2, 2018 | Askeri Kanun

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

 1. AMAÇ :

Bu Yönerge’nin amacı, 23 Eylül 1984 tarih ve 18524 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Kamu Konutları Yönetmeliği gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Millî Savunma ve
İçişleri Bakanlıklarınca yaptırılan, satın alınan, kiralanan veya bu bakanlıklara tahsis edilen kamu
konutlarının; puanlama, tahsis, konuttan çıkarılma ve konutların yönetimine ilişkin esasları
belirlemektir.

 1. KAPSAM:

Bu Yönerge, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup muvazzaf/sözleşmeli subay, istisnai
memur/atamalı veya sözleşmeli sivil öğretim elemanı, muvazzaf/sözleşmeli astsubay, sivil
memurlarla uzman jandarma ve uzman erbaşlar için Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca
yaptırılan, satın alınan, kiralanan veya bu bakanlıklara tahsis edilen kamu konutlarını, konutlardan
yararlanan personeli ve konutları tahsis edecek komutanlık ve makamları kapsar (ilave 21.03.2013)

 1. TANIMLAR:

Bu Yönerge’de kullanılan:

 1. Konut: Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yararlanması için yaptırılan, kamulaştırılan,
  satın alınan, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına tahsis edilen veya kiralanan bağımsız blok ya
  da gruplar halindeki yapılar ve bu yapılardaki dairelerdir.
 2. Hizmet Süresi Başlangıcı:
 • Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarda ilk rütbeye nasıp tarihi,
 • Sözleşmeli subay/astsubaylarda, kendileri ile sözleşme yapılarak sözleşmeli
  subay/astsubaylığa nasbedildikleri tarih,
 • Yedeksubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerde asteğmenliğe nasıp tarihi
  (Terhisinden bir süre sonra muvazzaf subaylığa geçirilenlerde hizmette geçmeyen süreler dikkate
  alınmaz. Ayrıca, istisnai memur/atamah veya sözleşmeli sivil öğretim elemanı ve sivil memurlardan
  askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların hizmet süresi başlangıcı, yedek subaylıkta geçen
  süre kadar geriye götürülür.), (İlave 21.03.2013}
 • Astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerde, astsubaylığa nasıp tarihi,
 • Sözleşmeli subay/astsubaylıktan muvazzaf subay/astsubaylığa geçirilenlerde,
  kendileri ile sözleşme yapılarak sözleşmeli subay/astsubaylığa nasbedildikleri tarih,
 • Uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşhıktan astsubaylığa geçirilenlerde,
  uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlığa nasıp tarihi,
 • Sivil memurlar ve istisnai memurlafda/atamalı veya sözleşmeli sivil öğretim
  elemanlarında göreve başlama tarihi,(İlave 21.03.2013)
 • Konuta müracaat eden personelin yukarıda düzenlenen hizmet başlangıç

tarihlerinden önce 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci maddesinde sayılan kurum ve
kuruluşlarda geçen süreleri, hizmet belgesi ile başvuruda bulunulması halinde, hizmet süresinin
hesabında dikkate alınır.

1-1

 

HİZMETE ÖZEL

(9) Yukarıdaki bentlerde açıklanan hizmet sürelerinin hesabında fiili hizmet süreleri
esas alınır, adli veya idari kararlarla yapılan nasıp düzeltmeleri dikkate alınmaz.

 1. Konuttan Yararlanma Oranı: Her statü için hesaplanan kontenjandaki konut adedinin o
  statüdeki mevcut personel adedine bölünmesiyle bulunan orandır. Mevcut personel adedi
  hesaplanan kontenjandan az ise yararlanma oranı %100 olarak alınır. Bu durumda artan konut
  adedinden diğer statüdeki personelin konut kontenjanındaki konut adedine, yararlanılan konut
  adedi kadar ilave edilerek konuttan yararlanma oranı hesaplanır.

ç. Kışla Güvenlik Sınırı İçindeki Konutlar : Etrafı fiziki engellerle çevrili olan kışlanın
güvenlik sınırları içerisinde yer alan ve sadece bu kışla birlik personelinin istifade ettiği konutlardır.

 1. Boşalacak konut: Konuttan çıkma süresi başlayacak personelin ikametindeki konutu
  ifade eder. Konuttan çıkma süresi iki ay (dâhil) ve daha az olan personelin ikametindeki konutlarda
  konuttan çıkma süresinin başlangıcından itibaren, konuttan çıkma süresi iki aydan fazla olan
  personelin konutları ise konuttan çıkma süresinin son iki ayına girildiğinde boşalacak konut
  statüsüne sahip olur.
 2. Konut tahsisi: Boş bir konutun tahsis emri ile personele tahsis edilmesidir.
 3. Konut tahsis planlaması : Boşalacak bir konutun, boşalmasını müteakip tahsis emri ile
  personele tahsis edilmek üzere tahsis tutanağı ile belirlenmesidir.
 4. Konut Grubu : Aynı tahsis makamının tahsis sorumluluğunda bulunan konutlar birlik ve
  kurumların konuş durumu, emniyet, servis hizmeti, trafik yoğunluğu birlik ve kurumlardaki mevcut
  personel sayısı, personelin konutlardan eşit şekilde faydalandırılması ve personelin görev yerlerine
  en yakın konutlardan istifade esasları dikkate alınarak oluşturulan konut gruplarını ifade eder.
 5. KONUT TAHSİSİNE YETKİLİ MAKAMLAR :

Garnizonlarda Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı için ayrılan konutların kendi personeline hangi birlik komutanı veya kurum amiri
tarafından tahsis edileceği, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

Ayrıca bir emir verilmediği takdirde tahsis işi o garnizondaki Kuvvet Komutanlıkları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı en büyük birlik komutanı veya
kurum amiri tarafından yapılır.

Konutların dağıtımı, tahsis ve tahliye emirleri tugay ve daha büyük birliklerde (Deniz, Hava,
Jandarma ve Sahil Güvenlik eşidi) kurmay başkanı veya yetki verecekleri amirler, diğerlerinde ise
komutan tarafından onaylanır. Bu işlemler birlik, karargâh ve kurumlarda personel işleri ile sorumlu
başkanlık, şube veya kısımlarca yürütülür.

Garnizonlarda; Kuvvet Komutanlıklarına bağlı birlik, kurum ve karargâhların olmaması
(J.Gn.KJığı ve Sah.Güv.K.hğı hariç) ve bunların yerine Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma
Bakanlığı bağlısı birimlerin bulunması halinde konutların tahsis işlemlerinin hangi makam
tarafından yürütüleceği Gnkur.Bşk.iığınca belirlenir. (İlave 25.06.07)

Konut tahsisine yetkili makamlar; bu Yönerge esaslarına uygun olarak, tahsis
sorumluluğunda bulunan konut gruplarını, bu konut gruplarından istifade edecek birlikleri ve bu
Yönerge’de belirlenen esasları nasıl yürüteceğini belirler.

Müşterek birlik karargâh ve kurumlardan konut tahsis etmeye yetkili makamların listesi EK-
A’dadır.

1-2

 1. KONUTLARIN TAKSİMİ :

HİZMETE ÖZEL

Bir garnizonda bulunan konutlar hizmette mesuliyet ve müessiriyet esaslarına göre subay,
astsubay ve sivil memurlarla, uzman jandarma ve uzman erbaşlar arasında aşağıdaki oranlara
göre taksim edilir. Atamalı veya sözleşmeli olarak istihdam edilen sivil öğretim elemanları hakkında
subaylar gibi işlem yapılır. (İlave 21.03.2013)

 1. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için:

dâhil)………………………………………………………………… % 55

 • Astsubaylar……………………………………… % 40
 • Sivil Memurlar…….. (uzman erbaşlar dâhil) % 5
 • Subaylar (İst.Memuriar/atamaiı veya sözleşmeli sivil öğretim elemanları

(4) Her statü için hesaplanan konut miktarlarının o statüde atanmış olan personel
miktarından fazla olması durumunda, fazla konut miktarı ihtiyaç sahibi diğer statülere mevcut
personel oranlan (Fazla Subay konutu olduğu durum için ömek:Asb.lara verilecek konut
miktari”[Asb.mevcudu / (Asb.mevcudu* SvLMe. mevcudu* üzm.Erbş.mevcudu)] x Fazla
Sb.konutu) çerçevesinde şartsız olarak önerilir ve tahsis yapılır. Bu bent esaslarınca kendisine
konut tahsis edilen personel yasal oturma süresi sonuna kadar konuttan yararlanabilir. Ancak ön
tahsis ve nakil işleminden faydalanamaz. Bu personelin aile götürülemeyecek garnizona atandığı
durumda GeçicM ve Geçici~2’nci maddelerin hükümleri uyguianır. Bu şekilde tahsis edilen
konutlar, fiilen boşalan/boşaiacak konut statüsüne girmelerini müteakip, yeniden değerlendirilerek
ihtiyaç sahibi statülere önerilebilir. (İlave 01.07.2015)

dâhil)………………………………………………………………… % 46            30

 • Astsubaylar………………………………………. % 36 40
 • Uzman jandarma (uzman erbaş dâhil)…. % 16 25
 • Sivil memurlar…………………………………… % 5
 1. Jandarma Genel Komutanlığı personeli için (Ankara Garnizonu Merkez Konut Grubu Hariç):
  (1) Subaylar (İst. Memurlar / atamalı veya sözleşmeli sivil öğretim elemanları

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Garnizonu Merkez Konut Grubu İçin:

dâhil)………………………………………………………………….. % 41

 • Astsubaylar…………………………………………….. %          38
 • Uzman jandarma (uzman erbaş dâhil)………. % 18
 • Sivil memurlar……………………………………… %. 7

(İlave 21.03.2013)

(1) Subaylar (İst. Memur / atamalı veya sözleşmeli sivil öğretim elemanları

 1. Harp Akademileri Komutanlığında; öğrenci subay kadrosu için tahsis edilen konutlar
  düşüldükten sonra geriye kalan konutların taksimi yukarıdaki esaslar dâhilinde yapılır. (İlave
  26.09.06)

Ç:– Kuv-Kvlıklan, J:Gn.K.lı§ı ve S;G-.K:lığı konut tahsis-makamlarmear

(4-)—Her statü Işie-hesaplanan konut rniktarjarmm e statüde-atanmış olan personel
miktafffidae-fazla–9tmas4—€kifUffiundar-fazla konet-miktafi–iht-iyaş-eahîbf-diğ8r statülere-mevcut
tak&imeranlari-çerş8V8sinde-saftsg-elafak-önefiUfve-tahsî&-yep4jfv

1-3

{-2)–…. Su şekilde kendisine konut tahsis-editen-personel yasak oturma-süresi seaeaa

kadar–kenüttan–yararianaöilfr:–Aneak–ön-4ahs46–işlemin<^n-faydalanaffîaz.–Bu—durumda-buk>nan

kıstaslar dâhilinde yeniden değerlendirilerek ihtiyaç sahibi-statülere önerilebilir-;-(İlave 24.09.13) (İptal

17.06.2014)

imkân nisbetinde general/amiral, subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman
erbaşlar için ayrı ayrı bloklar tahsis edilir.

 1. GARNİZONDA KENDİ KUVVETİNE VEYA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL
  GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA AİT KONUT YOKSA PERSONELE KONUT TAHSİSİ :

Personel atandığı garnizonda mensup olduğu Kuvvetin veya Jandarma Genel
Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı konutlarından istifade eder. Ancak personelin bulunduğu
garnizonda kendi Kuvvetine veya Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığına ait
konut yok ise, diğer Kuvvet Komulanlıklan/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik
Komutanlığına (aile götürülmesinde sakınca bulunan garnizonlardaki konutlar ile ilce ve daha
küçük garnizonlardaki     iice Jandarma /Jandarma Karakol Komutanlıktan ve Sahil

Güvenlik Bot Komutan!ıklan konutları hariç) (İlave 26.09.06) (Değişiklik 25.05.09) (Değişiklik
21.03.2013) ait konutlardan aşağıdaki esaslara göre yararlandırılırlar. Garnizonda;

 1. Yalnız bir kuvvete ait konut varsa, o kuvvet personeli gibi konuttan yararlandırılır.
 2. Birden fazla kuvvete ait konut varsa, o garnizonda mevcut kuvvetlere ait tahsis
  makamlarına ait konutlardan, yararlanma oram dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca

k<mutlar-mdanvarariaf}4mkfr (Değişiklik 17.06.2014)

e- Birden.. fazla–kuvvete…………………………………. ait-kenuivarsa ve yararlanma-eram     da—eşit -ise- kuvvet

kemttiarmdan eşitoFmdayararlm)dmkr.(lptal 17.06.2014)

 1. KUVVET KOMUTANLIKLARI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK
  KOMUTANLIĞI ARASINDA KONUT DEVRİ :

Bir garnizonda Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik
Komutanlığının birinde fazla konut bulunduğu takdirde, bu konutlar Genelkurmay Başkanlığımın
onayı ile Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı
arasında bir protokol yapılarak, ihtiyacı olan kuvvet veya Jandarma Genel Komutanlığı/ Sahil
Güvenlik Komutanlığına geçici olarak verilebilir.

 1. KONUT TÜRLERİ:

Konutlar tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır.

 1. Özel Tahsisli Konutlar; Aşağıda belirtilen rütbe ve makam sahiplerine tahsis edilen özel
  nitelikli konutlardır.
 • Genelkurmay Başkanı
 • Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı
 • Genelkurmay II nci Başkanı
 • Orgeneral ve Oramiraller
 • Kuvvet Komutanlıkları Kurmay Başkanları, Jandarma Genel Komutanı
  Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı
 • Kolordu ve eşidi Kıt’a/Birlik Komutanları
 • 4
 • Tümen ve Tugay Komutanları ile Eşidi Kıt’a/Birlik Komutanları
 • Yurt dışında görevde bulunan askerî temsil heyetleri başkanlarl (İlave 25.05.06}

HİZMETE ÖZEL

Yukarıda açıklanan makam ve rütbelerin dışında kalan general ve amirallere eşyalı
görev tahsisli konut tahsis edilir.

 1. Görev tahsisli konutlar; görev yerinin önemi, özelliği, yetki ve sorumluluğu dikkate
  alınarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile belirlenen ve bu Yönerge’nin EK-B’sinde
  gösterilen makamlara atananlara tahsis edilen konutlardır. EK-B listede yer almayan hiçbir makam
  emsal gösterilerek görev tahsisli konut tahsis edilemez ve atama emirleri dışında yapılan
  görevlendirmeler, görev tahsisine esas teşkil etmezler.
 2. Sıra tahsisli konutlar; Yönerge’de belirlenen puanlama esasına göre tahsis edilen
  konutlardır.

ç. Hizmet tahsisli konutlar;

(1) Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi

meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı
yerlerde normal çalışma saatleri ile sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması
gerekli olan ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile belirlenerek bu Yönerge’nin EK-
C’sinde gösterilen personele,

(2) Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma

Genel Komutanı ile Orgeneral ve Oramirallerin makam şoförlerine (statüsüne bakılmaksızın) ve bu
makamların tayinen atanan TSK mensubu koruma görevlilerine,

(3) Kamu konutlarında görevli TSK personeli olan kapıcı, ve kaloriferci ve güvenlik

hizmetlerinde kullanılan personele (bu maksat için ayrılmış konutlar), tahsis edilen konutlardır.

(Değişiklik Ö1.07.2015)

 1. KONUTLARDA OTURMA SÜRESİ :

özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya
hizmetin devamı süresince oturulur. Sıra tahsisli konutta oturma süresi beş yıldır. Konutta yasal
oturma süresinin başlangıcı olarak tahsis emri tarihi esas alınır.

1-5

HİZMETE ÖZEL
İKİNCİ BÖLÜM

PUAN HESABI VE KONUT PUAN TAŞIMA KARTI TANZİMİ

 1. PUAN HESABINA AİT ESASLAR :

Konutların tahsisi; aşağıda belirtilen esaslarca hesaplanan puan durumuna göre yapılır.

 1. Hizmet süresinin her yılı için (Hizmet süresinin başlangıcı olan yılı takip eden 01 Ocak

tarihi itibariyle)……………………………………………………………… +5 puan

 1. Göreve katılıp beyanname ile müracaat edildiği aydan itibaren her ay için (Müracaat

ettiği aya ait puan bir önceki tahsis makamı tarafından verilen personel hariç (Değişiklik
20.05.11)…………………………………………………………………….. +1 puan

 1. Yurt içi ve yurt dışında (KIBRIS hariç) kamu konutlarından yararlanılan (eşinden dolayı

yararlanılan süreler dâhil) her yıl için (Onbeş gün dâhil yukarısı bir ay, altı ay dâhil yukarısı bir yıl
kabul edilir.) …………………………………………………………………  -3 puan

ç. Personelin eşi için………………………………………………… +6 puan

 1. Personelin Kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (iki çocuğa

kadar)………………………………………………………………………..   +3 puan

 1. Personelin eşi ve çocukları dışında, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta

birlikte oturacağı her aile ferdi için……………………………………. +1 puan

 1. Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve Kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve
  konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, kamu konutunun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve
  mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konutu için
   – 3 15 puan
  (Değişiklik 25.06.07)
 2. Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve Kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve
  konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede (f) bendi kapsamı dışında kalan yerler
  ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konutu
  için -2 10 puan

(Değişiklik 25.06.07)

ğ. Engelli eşinin, çocuğunun veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin (hakkında vasi
karan olan ve hak sahibi personelle daimi olarak aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve kardeş)
ilgili Yönetmelik esasları dâhilinde ağır engelli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendiren

personele her birey için ………………………………………………                 +50 puan

(İlave 30.03.2015)

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli evli iki personelden birine veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli eşine konut tahsis edildiğinde diğer personelin puanı beş yıllık oturma süresi
sonunda sf^fa-indirilif-yeniĞen hesaplanır (Değişikiikl7.06.2014). Konut tahsis edilen personelin eşi
tahsis emrini bir ay içerisinde bağlı olduğu tahsis makamına ibraz etmekle yükümlüdür. Konutta
yasal oturma süresini doldurmadan atanma veya diğer bir sebeple konutun tahliye edilmesi
durumunda personelin eşinin konut puanlamasına dâhil edilmesi için yeniden müracaatı gerekir.
Konutta yasal oturma süresini doldurmadan atanma veya diğer bir sebeple konutun tahliye
edilmesi durumunda ise personelin eşinin konut puanı bu bölümün 2’nci madde esaslarına göre
hesaplanacak taşınan puan ile yine bu bölümün Vinci madde esaslarına göre yeniden
hesaplanacak puan kıyaslanır ve personelin lehine olan konut puanı işleme alınır. (Değişiklik
25.05.2009)

2-1

 1. KONUTTA YASAL OTURMA SÜRESİNİ DOLDURAN VEYA OTURMA SÜRESİNİ
  DOLDURMADAN ATANMA VEYA DİĞER BİR SEBEPLE KONUTU TAHLİYE EDEN
  PERSONELİN PUAN HESABI :

Konutta oturan personelden yasal oturma süresini dolduran ve tahsis makamı veya konut
grubu {Değişiklik 25.06,2007) değişmeyenlerin, ön tahsis işlemine tabi tutulmak üzere, konut başvuru
beyannamesi ile (beyanlarında değişiklik olması halinde) son bir ay içerisinde yapacağı müracaat
üzerine puanı, bu bölümün Vinci madde esaslarına göre (her ay için verilen puan hariç) yeniden
hesaplanır ve bu personel ön tahsis işlemine tabi tutulur. Ön tahsis sonucu puanı yeterli
olmadığından aynı konutta kalamayan veya başka bir konut tahsis edilemeyen personelin her ay
için verilen puanı konutunu teslim ettiği kamu konutları geri alma tutanağında belirtilen tahliye
tarihinden taRhmf 4akip-e4QB-aybaş-ifKiaft (Değişiklik 01.07.2015) itibaren verilmeye başlanır.

Adına konut tahsis edilen ve konutta yasal oturma süresini doldurmadan atanma veya diğer
bir sebeple konutu tahliye eden personel (eşinden dolayı konuttan yararlanan TSK personeli dâhil),
konuta girdiği tarihdeki toplam puanlarının normal oturma süresi olan altmış aya bölünmesiyle
bulunacak her aya düşen miktarının, oturmadığı ay adedi ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak puanı
taşır. (Örnek; konuta girdiğinde puanı yüz yirmi olan personel, üç yıl konutta oturduktan sonra
konutu tahliye ederse 120:60=2X24=48 puan taşır. Kesirler en yakın tam sayıya tamamlanır.) Bu
şekilde hesaplanan puana, konutta oturulan sürelerin hizmet puanı ilave edilmez ve konutta
oturulan süre için ayrıca puan düşülmez. Bu puan, personelin atanması halinde hesaplama şekli
ile birlikte taşınan puan olarak konut puan kartına işlenir. Personelin atanma dışında bir sebeple
konutu tahliye etmesi halinde ise, yukarıdaki esaslarla hesaplanan puan ile bu bölümün Vinci
madde esaslarına göre yeniden hesaplanacak puan kıyaslanır ve personelin lehine olan puan
işleme tabi tutulur. (Değişiklik 25.05.2009)

beş–^4İım-dol4urmayaRİaf4a-ise–yukaRdaki–madd8-esas]afF-¥ön0rge:f>ifi–yüfüriüğe–§k:diği-taffhtefi
i 25.06.2007)

 1. YURT DIŞINA ATANAN PERSONELE UYGULANACAK ESASLAR :

Yurt dışı sürekli görev yerlerinden konut tahsis İmkânı olan (Brüksel/Belçika ve Napoli/İtalya)
yerlere atanan personele ilişik kesme tarihinde konut puan taşıma kartı düzenlenerek verilir. Bu
personelin yurt dışında konut işlemleri ve ayrılışlarında puan taşıma işlemleri bu Yönerge
esaslarına göre yürütülür. Ancak, personele yurt dışı görev süresince konut tahsis edilememişse
bu durum ayrılışında puan taşıma kartında belirtilir ve bu personele yurt dışı görevinden
dönüşünde bu maddenin ikinci paragrafı esasları uygulanır.

Yurt dışı sürekli görev yerlerinden konut tahsis imkânı olmayan görev yerine atanan
personelin puanı ilişiğinin kesildiği tarihte dondurulur ve bu tarihte Ayrılış ve Katılış Bildirimi
belgesine istinaden konut puan taşıma kartı tanzim edilerek kendisine verilir. Bu personelin yurt
dışı görevden döndükten sonra katıldığı birliğe müracaat etmesi halinde evvelce dondurulmuş
puanlarına ilave edilmek üzere puan sistemi Yönerge değişikliğininin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra olmak kaydıyla çalıştırılır. \

10.04.2008} (Değişiklik 21.03.2013)

 1. KIBRIS’A ATANAN PERSONELE UYGULANACAK ESASLAR :

Kıbrıs’a atanan personele Kıbrıs görevi dönüşü Yönerge’nin Üçüncü Bölüm Vinci madde
esaslarınca konut başvurusunda bulunmuş olması kaydıyla, ilişik kesme tarihinde bu bölümün
5’inci madde esaslarınca konut puan kartı (EK-D) tanzim edilir. Bu personel yurt içi görev yerlerine
atanan personelin puanlama haklarının tamamından (Her ay için bir puan olarak verilen müracaat
puanları dâhil) yararlandırılır.

2-2

 1. KONUT PUAN TAŞIMA KARTININ TANZİMİ:

HİZMETE ÖZEL

Atama gören personelin, konut puan taşıma kartı (EK-D) konutta otursun veya oturmasın
Ayrılış ve Katılış Bildirim Belgesine istinaden ilişik kesme tarihi itibariyle aşağıdaki esaslara göre
tanzim edilir.

 1. Personele atandığı her garnizonda konutta oturup oturmadığına bakılmaksızın; konuta
  müracaat tarihi, konutta oturmuş ise tahsis ve tahliye tarihleri, oturma süresi (ay olarak
  yazılacaktır) ile taşıyacağı puan belirtilerek yazılır ve ilgili diğer tüm haneler doldurulur. Eşlerden
  dolayı oturulan süreler de (eşlerin ayrılma durumu dâhil) gösterilir.
 2. Yönerge’nin ilgili hükümlerine göre yapılacak puan hesabı ile taşıyacağı puan, kartın
  ilgili hanelerinde gösterilir.
 3. Hazırlanan puan taşıma kartı, konut tahsisine yetkili makamlar veya yetki verecekleri
  birimler tarafından onaylanır.

Konut puan taşıma kartı iki suret tanzim edilir. Bir sureti tanzim eden makamca veya yetki
vereceği birimlerce beş yıl süreyle muhafaza edilmek üzere dosyalanır. Diğer sureti ise daha
önceki garnizondan getirilen konut puan taşıma kartının aslı ile birlikte personele imza karşılığı
teslim edilir. Teslim edilen surete bir önceki garnizondan getirilen konut puan taşıma kartının da
teslim edildiği ibaresi yazılır.

 1. GÖREV TAHSİSLİ VEYA HİZMET TAHSİSLİ KONUTLARA GİREN PERSONELİN PUAN
  HESABI :

Görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlara giren veya oturduğu konut görev/hizmet
tahsisliye çevrilen personelin konut puanı, konuta giriş tarihinde veya görev/hizmet tahsisliye
çevrildiği tarihte hesaplanarak dondurulur. Konutu tahliyede dondurulan puana, konutta oturduğu
sürelerin hizmet puanı ilave edilmez ve konutta oturulan süre için ayrıca puan düşülmez.
Dondurulan bu puan, personelin atanması halinde, konut puan kartına taşıyacağı puan olarak
işlenir. Personelin aynı garnizonda kalması halinde ise, ilgili makamca donan puan olarak işleme
alınır. Dondurulan puan ile İkinci Bölüm 1’inci Madde esaslarına göre yeniden hesaplanacak puan
kıyaslanır ve personelin lehine olan puan işleme tabi tutulur. (İlave 25.06.200?)

 • 3

HİZMETE ÖZEL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU, ÖNERİ, TAHSİSLER VE KONUTLARIN PERSONELE TESLİMİ

 1. BAŞVURU ESASLARI

Göreve katılmayı müteakip konut puanlamasına dâhil edilmek üzere Konut Başvuru
Beyannamesi (EK-E) ile ilgili konut tahsis makamına veya yetki vereceği birimlere başvuruda
bulunulur. Konut başvuru beyannamesine sen     konut puan taşıma kartlanfun

kartımn aslı 4a eklenir. Konut tahsis makamınca veya yetki vereceği birimlerce başvuru
belgelerinin incelenmesini müteakip doğru ve noksansız tanzim edilen belgelere istinaden ikinci
bölüm Vinci madde esaslarına göre puanlama yapılır. Taşınan veya yeniden hesaplanan puandan
personelin lehine olanı işleme alınır. (Değişiklik 21.03.2013}

Doldurma Talimatına uygun olarak tanzim edilmeyen veya birbirinden farklı bilgileri ihtiva
eden belgeler düzeltilmeden işleme alınmaz. Yanlış veya noksan tanzim edilen belgeler konut
tahsis makamlarınca veya yetki vereceği birimlerce düzeltilebilir ya da düzeltilmek üzere iade edilir.
İade edilen belgelerin tamamlanması veya düzeltilmesini müteakip yapılan puanlamaya göre
müracaat sahibinin talebi ilk öneride işleme alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı veya noksan beyanda
bulunan personel hakkında Kanuni kovuşturma yapılır. Bu personele iki yıl süreyle konut tahsisi
yapılmaz.

Daha önce verilen konut başvuru beyannamesinde meydana gelen değişiklikler, değişikliğin
meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde yeniden düzenlenecek konut başvuru
beyannamesi ile tahsis makamına veya yetki vereceği birimlere bildirilir.

Genel atama döneminde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca atama emrinde belirtilmesi kaydıyla, atama gören ve ilişiği geç kesilecek
personel, başvuru belgelerini son başvuru tarihinden önce konut tahsis makamlarına veya yetki
vereceği birimlere ulaştırdıkları takdirde, genel atama dönemi ile müteakip dönemlerde yapılacak
konut önerisi ve konut tahsisi/tahsis planlamasına dâhil edilir.

garRizon-lafa-atanaB-f>ersQfteideR-€İ4ğer-‘9aFBgefvlafdafv–ken^t–ta]ep—8deceklef8-de-ayf:i4-esBslafla
kenut-tahsis edilir-, (İptal 10.04.08)

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli evli iki personelin ikisi de konut puanlamasına dâhil
edilmek üzere müracaat edebilir ancak bu personelden sadece birisi konut talebinde bulunabilir.

Konutta oturan eşlerden birinin vefatı durumunda vefat tarihînden itibaren bir ay içerisinde,
emeklilik ve istifa durumlarında ise ilişik kesme tarihinden önce, aynı tahsis makamından konut
alma hakkına sahip diğer eşin müracaat etmesi durumunda, statüsüne göre 3’üncü bölüm 4’üncü
madde veya S’ncı madde esasları uygulanır, (ilave 21.03.2013) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli evli
iki personelden birisinin şehit olması durumunda;

 1. Konutta oturuyor ise, konut başvurusunda bulunma hakkına sahip eşine, Yönergemin
  4’üncü bölüm Vinci maddesinde belirtilen yasal oturma süresi içerisinde müracaat etmesi halinde,
  statüsüne bakılmaksızın oturmakta olduğu konut beş yıllığına tekrar tahsis edilir,
 2. Konutta oturmuyor ya da statüsüne uygun konuta geçmek istiyor ise, şehadet tarihinden
  itibaren altı ay içerisinde müracaat etmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere müracaatını
  takip eden ilk öneriye kendi statüsü içerisinde ilk sırada dahil edilir.

“a” fıkrasında belirtilen personele, oturma süresinin bitiminde ön tahsis işlemi uygulanmaz, puan
tekrar hesaplanarak statüsüne göre öneri sıralamasına dâhil edilir, “b” fıkrasında belirtilen
personele oturma süresinin bitiminde ön tahsis işlemi uygulanır, (İlave 01.07.2015)

 • 1

HİZMETE ÖZEL

 1. ÖZEL VE EŞYALI GÖREV TAHSİSLİ KONUTLARIN ÖNERİLMESİ VE TAHSİSİ :

Yönerge’nin birinci bölüm 8.a maddesindeki rütbe ve makamlardan konutları belli olanların
dışında, özel ve eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek generallere/amirallere öneri birlikte
yapılır. Tahsis makamlarınca önerilen konutlar, kıdem sırası ve tercihleri doğrultusunda, özel veya
eşyalı görev tahsisli olarak tahsis edilir.

 1. GÖREV,HİZMET VE SIRA TAHSİSLİ OLARAK KONUTLARIN ÖNERİLMESİ VE TAHSİSİ:

Boş konutlar fiilen boşaldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde öneri tarihi itibariyle
boşalacak konutlar ile birlikte öneriye çıkartılarak Yönerge esaslarına göre hak sahibi personele
tahsis makamlarınca belirlenecek tarihte tahsis edilir/tahsis planlaması yapılır.

Boş ve boşalacak konutların önerisi; görev ve hizmet tahsisli makama atananlar ile sıra
tahsisli konut için bekleyen personele yazılı olarak tebliğ edilmek üzere bağlı olduğu komutanlık
veya kuruma bildirilir. Personel öneri emrinde belirtilen süre içerisinde (bu süre beş iş gününden az
olamaz) ve belirtilen şekilde tercihte bulunur. Konut önerisine mazereti nedeniyle katılamayacak
personelin yerine EK-J’de örneği bulunan vekâletname örneği ile vekil tayin ettiği kişi katılabilir.
(İlave 10.04.2008)

Konutlar; özel -kereme-kararlı (iptal 25.06.07), görev, hizmet ve sıra tahsisli öncelik sırası ile
personele önerilir. Görev ve hizmet tahsisli personel kendi içerisinde kıdem, sıra tahsisli personel
ise puan esasına göre sıralanır. Sıra tahsisli personelin puanlarının eşit olması durumunda hizmet
süresi fazla olana , hizmet sürelerinin eşit olması durumunda konuttan az yararlanmış olana,
bununda eşit olması durumunda kıdemli olana öncelik verilir.

öneriye çıkarılan konutlar yukarıdaki esaslarca belirlenen öncelik sırası ve tercihler dikkate
alınarak personele tahsis edilir/tahsis planlaması yapılır. Tahsis emirleri personele yazılı olarak
tebliğ edilmek üzere bağlı olduğu komutanlık veya kurum ile ilgili diğer yerlere gönderilir.

Tahsis tarihinden itibaren meşru mazeret dışında 15 gün içerisinde teslim alınmayan
konutların tahsis kararı iptal edilir ve bu konutlar müteakip öneriye dâhil edilir. Konut tahsis
edilen/tahsis planlaması yapılan fakat konutunu teslim almayan/vazgeçen personelin mevcut
puanından 12 puan (TSK’da görevli eşinin puanından da) düşürülür. (İlave 10.04.2008)

Konut tahsisi/tahsis planlaması yapıldıktan sonra konut değiştirme istekleri kabul edilmez.
Ancak konut tahsisinden sonra aile fertlerinden birinde ortaya çıkan sağlık sorunlarında personelin
sağlık kurul raporunu ibraz etmesi ve bu rapordaki sağlık sorununun konutun yerinde görülerek
(İlave 20.05.2011) konut değişikliğini gerektirecek nitelikte olduğunun Sağlık D.Bşk.lıkları veya
Sağlık Ş.Md.lükleri/Sağlık Amirliklerince (bu birimlerin olmadığı Kıt’a, Kh.ve Kurumlarda garnizon
tabiplerince) onaylanması kaydıyla, kalan yasal oturma süresini tamamlamak üzere kendisine

ikametindeki konuta Myükk&—~ve—-n&elik       olarak-eşidi benzer nitelikte (Değişiklik 21.03.2013)

olabilecek, sağlık durumuna uygun idarece tesbit edilecek bir konut tahsis edilebilir. Ayrıca,
ikametindeki konut için ilgili Inş.Eml.Blg.BşkJıklan/eşidi tarafından (İlave 20.05.2011) oturulamaz
raporu tanzim edilen veya konutu idarece büyük onanma alınan ve bu onarım esnasında dairenin
boşaltılması karan idarece verilen personele kala^-yasal-otorma-süfeeinhtamamlafmk–üz8fe-ayn-ı
bina veya bölgeden, idarece bej-irleneGe&eşidi bir konut-tahsis–edilir. Konutta oturamaz raporu
verilen konut sayısının birden fazla olmaef-bromunda pefsenele-konut tahsisi; görev? hizmet-ve
sıra -tahsisli öncelik sırasına göre yaprttfv–Sifa^hsieif-persQnelifv-peaBf-^nei-BeUk^-2^-Madde
esaslarına göre hesaplanır-.- 3’üncü bölüm 7?nci madde c/(1) bendi uygulanır. (Değişiklik 21.03.2013)

Konut tahsisi/tahsis planlaması yapıldıktan sonra konut değiştirme istekleri kabul edilmez.
Ancak konut tahsis edildikten sonra personelin eş veya çocuklarının vefat etmesi durumuda, kalan
yasal oturma süresini tamamlamak üzere istekte bulunması halinde ikametindeki konutun
büyüklük ve^telik olarak eşldi benzer nitelikte olabilecek, aynı garnizonda personelin mensubu

 • 2

HİZMETE ÖZEL

olduğu komutanlığa ait farklı tahsis makamı veya konut gruplarından idarece tespit edilecek bir
konut tahsis edilir, (İlave 10,04.2008), (Değişiklik 21.03.2013). Tahsis makaminın dağıtım
sorumluluğunda bulunan konutlardan ve tercih edilmemesi diğinden nedeniyle çoğunluğu bos kalan
bloklarda oturan tüm personelin istekli olması ve blok yönetim kurulu tarafından karar alınması
durumunda konut tahsis makamı tarafından belirlenen bloklara nakil işlemi Yönergemin 3’üncü
bölüm 7!nd maddesi dil) bendi esaslarına göre, genel atama emrinde belirtilen önerilerde tercih
edilmeyen konutların müteakip 5 öneride de tercih edilmemesi durumunda boş kalanlar aynı tahsis
makamından konut almış olan ve halen konutta oturan istekli personele (kendi statüsünde olmak
şartıyla) kalan yasal oturma süresini tamamlamak üzere konut değiştirme amacıyla tahsis
edilebilir, yapılabilir.(DeQi$ikiik 17.06.2014} (Değişiklik 01.07.2015)

Konutların öneriye çıkarılmasından sonra personelin sıralamasını değiştirecek (puan
düşülecek durumlar hariç). (Değişiklik 01.07.2015) başvurular ile fiilen boşalan/boşalacak konutlar
müteakip öneride değerlendirilir.

Yapılan öneride boşalması gereken konutlardan; öneri tarihi ile tahsis/tahsis planlaması tarihi
arasında boşalması gereken konutun boşalmasını geciktiren idari bir zorunluluğun ortaya çıkması
halinde konut öneriden çıkartılarak bu konutun tahsis/tahsis planlaması iptal edilir. Tahsis
planlaması tarihi ile boşalma tarihi arasında benzer bir zorunluluğun ortaya çıkması halinde
ise, bu konutun tahsis planlaması iptal edilerek tahsis planlaması yapılan personele öncelikle
konut tahsis makamınca belirlenecek ve tahsis edilen konuta büyüklük ve nitelik olarak eşdeğer
olabilecek bir konut önerilir. Personel, önerilen konutu beğenmemesi halinde yeniden öneri
listesine dâhil edilir.

Genel atama emrinin yayımlanmasını müteakip fiilen boşalan konutlar, yeterli konutu olan
garnizonlarda personele tahsis edilebilir. Yeterli konutu olmayan garnizonlarda ise konutlar yeni
katılan personeli mağdur etmeyecek şekilde Kuvvet Komutanlıkları, J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının yayımlayacağı genel atama emrinde belirlenecek esaslar dâhilinde öneri ve tahsis
planlaması yapılır.

Genel atama emirleri yayımlandıktan sonra boşalacak konut statüsündeki konutlar ise
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
yayımlayacağı genel atama emrinde belirtilen atamaya esas son katılış tarihinden sonra yapılacak
ilk öneriye dâhil edilir.

Genel atama döneminde; son katılış tarihinden sonra yapılacak ilk konut önerisinde, o yılın
30 Ağustos tarihi itibariyle kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevkedilecek personelin
konutları da boşalacak konut statüsünde değerlendirilir ve son boşalma tarihi olarak 31 Ekim tarihi
verilerek öneriye dâhil edilir. Bu durumda; 31 Ekim tarihine kadar beş yıllık yasal oturma süresi
tamamlanacak personel ile bu personele ait konutlar da bu öneriye dâhil edilir.

 1. KONUTTA YASAL OTURMA SÜRESİNİ DOLDURAN PERSONELE UYGULANACAK ÖN
  TAHSİS İŞLEMİ ESASLARI :

Konutta yasal oturma süresini dolduran personelin konuttan çıkarılmadan yeniden
puanlaması yapılır ve diğer personel ile birlikte öneri listesine dâhil edilir. Bu personelin
ikametindeki konutlar, ön tahsis işlemine tabi tutulacağı belirtilerek diğer boş ve boşalması
gereken konutlar ile birlikte öneriye çıkarılır. Öneri sonu itibariyle sadece öneriye cevap veren
personelin yer aldığı puan sıralamasında personelin sırasının öneriye çıkarılan konut sayısı içinde
kalması halinde bu personele ikametindeki konut yeniden beş yıllığına tahsis edilir.

ön tahsis işlemine tabi personelden, yapılan öneride ikametindeki konutu tercihinin ilk
sırasında talep etmeyenler ön tahsis işlemine tabi tutulmaz. Ön tahsis işlemi sonunda, ön tahsis
yapılan personelin konutları dışında kalan konutlar öneriye cevap veren diğer personele Yönerge
esaslarınca tahsis edilir.

KoRütta-oturantar-öneri -sahiplerinm-konuto gormelefine-ffiüsaade-etmek zoruf>dad^flar: (İptal
01.07.2015)                                3-3

HİZMETE ÖZEL

Ön tahsis işleminde puan ve sırası itibariyle aynı konutta kalamayan veya kendisine
başka bir konut tahsis edilen personel, yeni tahsis edilen konutun boşalma tarihine bakılmaksızın
ikametindeki konutu ön tahsis tarihinden itibaren 15 gün içinde tahliye eder. Genel atama
döneminde, öneri tarihi ile 31 Ekim tarihleri arasında beş yılı dolanlardan aynı konutta kalamayan
veya kendisine başka bir konut tahsis edilenler ise; yeni tahsis edilen konutun boşalma tarihine
bakılmaksızın ikametindeki konutu beş yıllık yasal oturma süresinin bitim tarihinden itibaren 15 gün
içinde tahliye eder.

Sıra tahsisli olarak konutta oturmakta iken, aynı konut tahsis makamına bağlı görev/hizmet
tahsisli başka bir göreve atanan veya görev yaptığı makam görev/hizmet tahsisliye çevrilen ve yeni
bir konut talep ederek öneri listesine alınan personelin konutu öneriye dâhil edilmez ve personel
ön tahsis işleminde değerlendirmeye alınmaz.

Bu hususlar konut crubu olmayan aynı tahsis makamında veya birden fazla konut grubu olan
tahsis makamlarının (Değişiklik 25.05.09) aynı konut grubunda göreve devam eden personele
uygulanır [K.K.K.Iığının İstanbul ve Ankara Garnizonlarındaki tahsis makamları/konut grupları
(kışla güvenlik sınırları içerisindekiler hariç) ve Hv.K.K.lığının Ankara/ Etimesgut konut grubu
hariçtir. K.K.K.Iığının İstanbul ve Ankara Garnizonlarındaki tahsis makamları/konut gruplarındaki
konutlarda oturan personele farklı bir tahsis makamına tayin olsa bile eski tahsis makamı
tarafından, Hv.K.K.lığının Ankara/Etimesgut konut grubundaki konutlarda oturan personele yine
Etimesgut konut grubundan istifade edecek şekilde farklı bir tahsis makamına tayin olsa bile eski
tahsis makamı tarafından ön tahsis işlemi uygulanır.] (Değişiklik 01.07.2Q15) Aynı garnizonda farklı
tahsis makamı veya konut grubunda göreve devam eden personel yasal oturma süresi sonunda
yeni görev yerinin konutlarından faydalanır.

 1. GÖREV VE HİZMET TAHSİSLİLERLE İLGİLİ ESASLAR :

Bu Yönerge’de görev ve hizmet tahsisli olarak belirlenen makamlara atanan personele,
konut tahsis etmeye yetkili makamlar tarafından iespit-edHef* mevcut / tespit edilen konutlardan
görev/hizmet tahsisli olarak konut tahsis edilir.(Değişiklik 21.03.2013) (Değişiklik 01.07.2015)

Görev veya hizmet tahsisli makama atanan personel, bu hakkını kullanmak istemediğini
öneri tarihinden önce dilekçe ile bildirmesi halinde puanına göre sıra tahsisli konuta gireceklerle
beraber işleme tabi tutulur.

Sıra tahsisli olarak konutta oturmakta iken, aynı konut tahsis makamı veya aynı konut
grubuna bağlı görev/hizmet tahsisli başka bir göreve atanan veya görev yaptığı makam
görev/hizmet tahsisliye çevrilen personelin konutu aynı garnizonda (İlave 17.06.2014) yeni görev
yerine katılış tarihi veya Yönerge değişikliğinin yayım tarihi itibariyle görev/hizmet tahsisliye çevrilir.
Ancak bu personelden, yeni görev yerine katılış tarihi veya Yönerge değişikliğinin yayım tarihinden
itibaren iki ay içerisinde görev/hizmet tahsisli olarak yeni bir konut talep edenlere, talep tarihini
takip eden ilk öneriye dâhil edilerek bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir konut tahsis edilebilir.
Bu öneride konut tahsis edilemeyen/tahsis planlanmayan personel müteakip önerilerde dikkate
alınmaz. Bu personele yeni bir konut tahsis edilmesi/tahsis planlanması durumunda ise
ikametindeki konut bir sonraki öneriye dâhil edilir. Bu durumdaki personel yeni konutun tahsis
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde oturmakta olduğu konutu tahliye eder. (Değişiklik 25.06.07)
Personelin tekrar sıra tahsisli bir makama atanması halinde görev/hizmet tahsisli oturduğu süreler
dikkate alınmaksızın kalan yasal oturma süresi tamamlattırılır.

Sıra tahsisli olarak konutta oturmakta iken, aynı konut tahsis makamı veya aynı konut
grubuna bağlı görev/hizmet tahsisli başka bir göreve atanan veya görev yaptığı makam
görev/hizmet tahsisliye çevrilen personelin yeni tahsis makamında veya aynı tahsis makamının
sorumluluğunda bulunan farklı konut grubundan istifade edecek şekilde, görev/hizmet tahsisli
başka bir görev yerine atama görmesi halinde personel, istekli olduğu takdirde oturduğu konutta
görev/hizmet tahsisli oturmaya devam eder.

3-4

HİZMETE ÖZEL

(Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı tahsis yetkisinde
bulunan konutlarda oturmakta iken farklı tahsis makamı veya konut grubundan istifade edecek
şekilde, görev/hizmet tahsisli başka bir görev yerine atama gören personel nakil işlemine tabi
tutulur.) (İlave 21.03,2013)

Doğrudan görev/hizmet tahsisli konut tahsis edilen personelden;

 1. Aynı konut tahsis makamı veya aynı konut grubuna bağlı sıra tahsisli başka bir göreve
  atanan veya görev yaptığı makam görev/hizmet tahsisli statüden çıkartılanlar yeni görev yerine
  katılış tarihi veya Yönerge değişikliğinin yayım tarihinden itibaren iki ay içerisinde sıra tahsisli konut
  için başvuruda bulunurlar. Personele, başvurusunu takip eden ilk öneride bu bölümün 4’üncü
  madde esasları uygulanır. (İki ay sonunda başvuruda bulunmayan personele de bu bölümün
  4’Dncü madde esasları iki ayın dolmasını takip eden ilk öneride uygulanır.) (Değişiklik 05.Q9)
 2. Farklı konut tahsis makamı veya aynı tahsis makamının farklı konut grubuna bağlı

göreve atananlar ilişik kesme tarihinden itibaren iki ay içerisinde ikametindeki konutu tahliye eder.
Farklı tahsis makamına atanan personele, Ayrılış ve Katılış Bildirimi Belgesine istinaden ilişik
kesme tarihi itibariyle konut puan taşıma kartı tanzim edilir. Bu süre içinde personele yeni tahsis
makamı veya konut grubundan konut tahsis edilmesi durumunda, iki aylık sürenin dolmasına
bakılmaksızın personel ikametindeki konutu 15 gün içerisinde tahliye eder. Ancak bu personelden
aynı garnizonda konut tahsis makamı veya konut grubu farklı olan birliklerde görev/hizmet tahsisli
bir göreve atananlara bu                       maddesi-uygulanır maddenin 4’üncü paragrafı

uygulanır.(flave 20.05.11) (Değişiklik 21.03.2013)
6/\ ŞARTLI KONUT TAHSİS VE TAHLİYE ESASLARI:

‘ oAyrılan kontenjana göre konuta girecek personel olmadığı için tahsis edilemeyen konutlar,
kendi kontenjanında boş konut durumuna bakılmaksızın diğer kontenjanlardaki personele; subay,
astsubay, sivil memur/uzman erbaş (J.Gn.K.lığı için subay, astsubay, uzman jandarma/uzman
erbaş, sivil memur) öncelik sırasına göre önerilerek şartlı olarak tahsis edilir. (Değişiklik 25.06.07)
Yapılan şartlı tahsislerden sonra hala hoş kdhut kalması durumunda, konutlar dilekçe ile talepte
bulunan bekar personele şartlı olarak tahsis edilin(iiave 21.03.2013)

Bos ve boşalacak konutların tamamı (tahsis makamı tarafından bakım/onarım maksadıyla
bos tutulanlar hariç) tahsis edilmeden şartlı olarak oturulan konutlar personele önerilmez.
öneriden sonra bos veya boşalacak konut kalmaması durumunda şartlı oturulan konutları talep
edecek personel miktarı belirlenir. Saı4b~ edenlerin-tariUve-si-eefektiöinöe -ihtiyaç-miktarf–kadar
komrtr Daha sonra ihtiyaç miktarı kadar şartlı olarak oturulan konut: öncelikle diğer kuvvet
personelinden, müteakiben öeoelik-le bekar personelden başlamak kaydıyla (İlave 21,03.2013) tahsis
tarihi önce olandan, tahsis tarihi aynı ise tahsis öncelik sırasının statüsüne göre tersinden
başlamak üzere tahsis puanı en az olandan, tahsis puanı da eşit ise hizmet süresi az olandan,
hizmet süresi de eşit ise konuttan en fazla yararlanmış olandan başlamak üzere tesbit edilerek,

çıkarılan konutlaf-tahsis ediiemeZ:///ave ^-7v0ö,g-0-f-4) Bu konutlardan tercih edilenler tebligat tebliğ
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahliye ettirilir. Şartlı konutların tahliyesi gerekmediği
müddetçe, konutta oturma süresi beş yıldır (Görev ve hizmet tahsisliler için görev süresi kadardır).
Şartlı konut tahsis edilen personelden görev/hizmet tahsis hakkı sona erenler ile sıra tahsisli
olarak beş yılını dolduranlara ön tahsis işlemi uygulanmaz. (Değişiklik 01.07.2015)

Ancak, bu personele ikametindeki konut birinci paragraf esaslarınca şartlı olarak tekrar
tahsis edilebilir.

Garnizonda şartlı verilmiş sobalı ve kaloriferli konut bulunması halinde, kaloriferli konutlardan
başlamak üzere yeteri kadar konut personele önerilerek yukarıdaki esaslar dâhilinde tahliye ettirilir.
3-5

Şartlı olarak konutta oturmakta iken garnizon içinde intibak ataması görerek farklı konut
tahsis makamı veya konut grubundan yararlanan birlik, karargâh ve kurumlara atanan personele

HİZMETE ÖZEL

nakil işlemi uygulanmaz. Ancak, bu personelden kışla güvenlik sınırları içerisinde olmayan
konutlarda oturan ve istekli olanlar, tahliyesi gerekmediği müddetçe beş yıllık oturma süresi
tamamlanıncaya kadar aynı konutta oturmaya devam eder, bu sürenin sonunda ikametindeki
konutu 15 gün içerisinde tahliye eder. Personel isteğini atama tarihini takip eden bir ay içerisinde
ilgili tahsis makamına bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde tahliye işlemi uygulanır.

 1. SIRA TAHSİSTEN KALAN YASAL OTURMA SÜRESİ BULUNAN PERSONELDEN AYNI
  GARNİZONDA İNTİBAK ATAMASI GÖRENLERE UYGULANACAK ESASLAR :

Sıra tahsisten kalan yasal oturma süresi bulunan ve konut tahsis sorumluluğu olan müşterek
birlik, karargâh ve kurumlar arasında, bu birlik karargâh ve kurumlar ile Kuvvet
K.lıkları/J.Gn.K.lığı/Sah.Güv.K.lığı bağlısı diğer tahsis makamları arasında veya aynı Kuvvet
K.lıkları/J.Gn.K.lığı//Sah.Güv.K.lığına bağlı farklı tahsis makamları veya konut grupları arasında
intibak ataması gören personelden:

 1. Kışla güvenlik sınırları içindeki konutlarda oturanlar ile Genelkurmay Öze! Kuvvetler
  KJığf ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay K.lıgı tahsis yetkisindeki konutlarda oturanlar, konuttan
  konuta nakil işlemine tabi tutulur. (İlave 17.08.10) (İlave 20.05.11)
 2. Kışla güvenlik sınırları içinde olmayan konutlarda oturanlardan:
 • Yeni tahsis makamında sıra tahsisli bir görev yerine atanan veya aynı tahsis
  makamının sorumluluğunda bulunan farklı konut grubundan istifade edecek şekilde sıra tahsisli bir
  görev yerine (Değişiklik 20.05.11) atama gören personel:
 • Nakil olma isteğini oturduğu konutun tahsis makamına veya yetki vereceği
  birimlere yazılı olarak bildirmediği takdirde (Değişiklik 20.05.11) beş yıllık yasal oturma süresini
  tamamlayıncaya kadar aynı konutta oturmaya devam eder, bu sürenin sonunda ikametindeki
  konutu 15 gün içerisinde tahliye eder,
 • Kalan yasal oturma süresini yeni görev yerinin bağlı olduğu tahsis
  makamının konutlarında tamamlamak isteyenlerin konut dosyaları nakil yapılmak üzere ilgili tahsis
  makamına gönderilir,
 • Yukarıdaki (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen hususların birinden bir defaya
  mahsus olmak üzere yararlanır. Aile fertlerinin şartları değiştikçe müteakip isteklerde bulunamaz.

(ç) Bu fıkranın (1)/(a) alt bendine tabi personelin beş yıllık yasa! oturma süresi
sonunda talepte bulunması durumunda, yeni tahsis makamına başvuruda bulunabilmesi
maksadıyla beş yıllık yasal oturma süresinin dolmasına iki ay kala konut puan taşıma kartı tanzim
edilerek kendisine verilir. Bu süre içinde personele yeni tahsis makamınca konut tahsis edilmesi
durumunda, iki aylık sürenin dolmasına bakılmaksızın personel ikametindeki konutu 15 gün
içerisinde tahliye eder. Verilen 15 günlük süre hiçbir şekilde iki aylık süreyi aşamaz. (İlave 20.05.11)

 • Yeni tahsis makamında veya aynı tahsis makamının sorumluluğunda bulunan
  farklı konut grubundan istifade edecek şekilde görev/hizmet tahsisli bir görev yerine atama gören
  personel:
 • Nakil olma isteğini oturduğu konutun tahsis makamına veya yetki vereceği
  birimlere yazılı olarak bildirmediği taktirde yeni görev yerine katılış tarihi itibariyle oturduğu konut
  görev/hizmet tahsisliye çevrilir, aynı konutta görev/hizmet tahsisli oturmaya devam eder. Bu
  personelden başka göreve atananlara Yönerge hükümlerince işlem yapılır. (Değişiklik 20.05.11)

3-6

 • Yeni görev yerinin bağlı olduğu tahsis makamının konutlarından
  faydalanmak isteyenlerin konut dosyalan nakil yapılmak üzere ilgili tahsis makamına gönderilir.
  Göfev/hkmet-tahsisli-^rsonelnakilde-r-stfa-tahsisIkdiğefpefsoneHnönüode-vekıdem-esasıyla-yer

HİZMETE ÖZEL

göfey/hgrnet tahsisli oturduğu süreler dikkate-aUnmaksızın sîra tahsisten kalan beş yslhk yasal
iamamla&iffe (İptal 20.05.11))

 • Yukarıdaki (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen hususların birinden bir defaya
  mahsus olmak üzere yararlanır. Aile fertlerinin şartları değiştikçe müteakip isteklerde bulunamaz.
 • Sıra tahsisli konutta oturmakta iken yeni tahsis makamında veya aynı tahsis
  makamının sorumluluğunda bulunan farklı konut grubundan istifade edecek şekilde görev/hizmet
  tahsisli bir görev yerine atama gören personelden; oturduğu konut görev/hizmet tahsisiyle
  çevrilerek oturmaya devam edenler ile görev yerinin bağlı olduğu tahsis makamının veya konut
  grubunun konutlarından görev/hizmet tahsisli faydalanan (Görev/hizmet tahsisli bir göreve atanıp
  nakil olan personelde dahil) personelin tekrar aynı veya farklı tahsis makamında veya konut
  grubunda sıra tahsisli bir göreve atanması durumunda görev/hizmet tahsisli oturduğu sureler
  dikkate alınmaksızın sıra tahsisten kalan beş yıllık yasal oturma süresi bu Yönerge’nin ilgili
  esaslarınca nakil yapılmak suretiyle veya aynı konutta tamamlattırılır. (Değişiklik 20.05.11)
 • Bu fıkranın (1), (2) ve (3)’üncü bentlerine tabi personel nakil olmak konusundaki
  isteğini, atama tarihini takip eden bir ay içerisinde ilgili tahsis makamına veya yetki vereceği
  birimlere yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde bu durumdaki personel nakil işlemine tabi
  (Değişiklik 20.05.11)

m- –Göre¥/hizm0t–tahsislf–koeytta–etuffnakta iken yem tahs46-makam4e4a-vaya-ayrH

tahsis–makamınınsorumluluğunda………….. bulunan—farkif…… konut grubundan—istifade     edecek şekilde,

görev/hizmet tahsisli başka bir görev yerine atama gören-personel, istekli olması halinde oturduğu
terH^ta-görevtefyıet-tahsfeli-etarmayadavam eder.- (ilave 20,05.4-1)(lptal 21.03.2013)

 1. Konuttan konuta nakil olması gereken/olmak isteyen personele:
 • Atandığı birlik personelinin faydalandığı konutlardan varsa hali hazırda boş
  bulunanlardan idarece belirlenecek bölgedeki eşidi benzer nitelikte olabilecek (değişiklik
 • bir konut yoksa ilk boşalan konut tahsis edilerek arta kalan yasal oturma süresi
  tamamlattırılır. Nakil olması gereken personel mevcudu birden fazla olduğu takdirde, varsa hali
  hazırda boş bulunanlardan idarece belirlenecek bölgedeki eştdi benzer nitelikte olabilecek
  konutlardan, yoksa ilk boşalan konutlardan personel mevcudu yeteri kadar konutun boşalmasını
  müteakip, personele (Değişiklik 21.03.2013) önerilir ve yeni tahsis makamında görev/hizmet tahsisli
  görev yerine atananlar sıra tahsisli personelin önünde kıdem esasıyla, sıra tahsisli görev yerine
  atananlar ise halen oturmakta oldukları konutlara giriş puanlarına göre sıralanarak tahsis yapılır.
  Bu durumdaki tüm personele tek öneri ile ve bir defada konut tahsis edilmesi esastır. Ancak;
  personel mevcudu kadar boş konut yok ise, görev/hizmet tahsisliler ve konuta giriş puanı en
  yüksek olandan başlanarak tahsis yapılır.(ilave 13.05.10)
 • Konut tahsis eden makam, konut tahsis edilenler ile önerilen/tahsis edilen
  konutları kabul etmeyen personeli önceki konut tahsis makamına bildirmekle yükümlüdür. Konut
  tahsis edilenler ile önerilen/tahsis edilen konutu beğenmeyen personel, ikametindeki konutu 15
  gün içinde tahliye eder, önerilen/tahsis edilen konutu beğenmeyen personel başvurusu üzerine
  yeni tahsis makamınca konut puan sıralamasına alınır.
 • Atanma tarihi itibariyle, yasal oturma süresinin son bir yılına girenler ile
  kadrosuzluk ve yaş haddi nedenleriyle emekliliğine iki yıl veya daha az kalan ve istekli olanların
  beş yıllık yasal oturma sürelerini aşmamak kaydıyla aynı konutta oturmalarına müsaade edilir.

3-7

 • 3$ 01 Eylül-30 Mart tarihleri arasında atama gören veya bu tarihler arasında

atama nedeniyle ilişik kesenler ilişik kesme tarihine kadar başvurmaları halinde yasal oturma
süresi dikkate alınmaksızın Temmuz Ağustos ayı sonuna kadar konutta oturabilir.(Değişiklik

 • (İlave 01.07.2015)

HİZMETE ÖZEL

ç. Nakil olmak veya ikametindeki konutta oturmak istemeyenlerin taleplerini atanma
tarihinden itibaren bir ay içinde tahsis makamına veya yetki vereceği birimlere yazılı olarak
bildirmeleri halinde, ilişik kesme tarihinde konut puan taşıma kartları hazırlanarak kendilerine
verilir. Bu personel ikametindeki konutu ilişik kesme tarihinden itibaren iki ay içerisinde tahliye
etmek zorundadır. Tercihini bu yönde kullanan personel, tekrar nakil veya ikametindeki konutta
oturma talebinde bulunamaz.

 1. Sıra tahsisten kalan yasal oturma süresi bulunan ve konut tahsis sorumluluğu olan
  müşterek birlik, karargah ve kurumlar arasında, bu birlik karargah ve kurumlar ile Kuvvet
  KJıklan/J.Gn.K.hğı/Sah.Güv.K.hğı bağlısı diğer tahsis makamları arasında veya aynı
  Kuvvet/J.Gn.K.lığı/ Sah.Güv.KJığına bağlı farklı tahsis makamları veya aynı tahsis makamının
  farklı konut grupları arasında intibak ataması gören ve kışla güvenlik sınırları içinde olmayan
  konutlarda oturan personelden yeni tahsis makamı konut grubunda sıra veya görev/hizmet tahsisli
  bir görev yerine atanarak isteğine binaen beş yıllık yasal oturma süresini tamamlayıncaya kadar
  aynı konutta oturmaya devam edenler; yasal oturma süresi sonu itibariyle, kadrosuzluk ve yaş
  haddi nedeniyle emekliliğine iki yıl ve daha az süre kalması ve istekli olmaları halinde, (Doğrudan
  görev/hizmet tahsisli konutta oturmakta iken farklı tahsis makamı veya konut grubunda sıra tahsisli
  bir makama atanan personelde dahil) ikametlerinde bulunan konutun tahsis makamınca bu
  Yönerge esaslarınca ön tahsis işlemine tabi tutulurlar. Bu personel puan durumuna göre, aynı
  konutta oturmaya devam eder veya aynı tahsis makamınca konut sıralamasına alınır. (Değişiklik
  05.11)
 2. Konutta oturmakta iken şehit olan ve ölenlerin ailelerine bu Yönerge esaslarınca
  tanınan bir yıl iki aylık oturma süresi, talep edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait aynı veya
  farklı garnizonlarda bulunan konutlardan tahsis yapılmak suretiyle tamamlattırılır. Bu durumda
  tahsis edilecek konut, ailenin talebi de dikkate alınarak idarece belirlenir.
 3. Garnizon içerisinde birlik yeri değişen personele, aynı garnizonda intibak ataması
  gören personel için yukarıda belirlenen esaslar uygulanır.
 4. KUVVET/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDAN
  DİĞER KUVVET/JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA
  ATANAN PERSONELE KONUT TAHSİS ESASLARI :

Kuvvet/J.Gn.K.lığı/Sah.Güv.K.lığına mensup personel; diğer Kuvvet/J.Gn.K.lığı/
Sah.Güv.K.lığı emrine atanmış ise, konut tahsisi personelin tercihi dikkate aimarak mensubu
olduğu veya atandığı Kuwet/J.Gn.K.lığı/Sah.Güv.K.lığı tarafından yapılır.(Müşterek

Birlik/Kh./Kurumlara atananlar har\ç}(Değişikfik 21.03.2013)

Aynı garnizon içerisinde konutta oturmakta iken diğer Kuvvet/J.Gn.K.lığı/Sah.Güv.K.lığı
emrine veya tekrar kendi Kuvvet/J.Gn.K.lığı/ Sah.Güv.K.lığına atanan personele bu bölümün 7’nci
madde hükümleri uygulanır.

 1. MÜŞTEREK BİRLİK VE KARARGÂH KOMUTANLIKLARI İLE KURUM AMİRLİKLERİNDE
  GÖREVLİ PERSONELE KONUT TAHSİS ESASLARI :

Kendisine konut tahsis yetkisi verilen EK-A’daki müşterek birlik ve karargâh komutanlıkları ile
kurum amirlikleri, bünyelerinde görevli personele konut tahsis eder. Ancak söz konusu
komutanlıklar ile kurum amirliklerinde görevli personelden puan yetersizliği nedeniyle kendisine
konut tahsis edilmeyenlere konut tahsisi, Gnkur.Bşk.lığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde o
garnizondaki mensubu olduğu Kuvvet K.lığı/J.Gn.KJığı/S.G.K.lığı tarafından yapılabilir.(ilave

17.06.2014)

3-8

Kendisine konut tahsis yetkisi verilmeyen müşterek birlik ve karargâh komutanlıkları ile
kurum amirliklerinde görevli personele konut tahsisi, o garnizondaki mensubu olduğu kendi
Kuvvet/J.Gn. K.lığı/Sah.Güv.K.lığı tarafından yapılır.

HİZMETE ÖZEL

Kendisine konut tahsis yetkisi verilmeyen müşterek birlik ve karargâh komutanlıkları ile
kurum amirliklerinde görevli herhangi bir Kuvvet K.lığı mensubu olmayan istisnai memur/atamalı
veya sözleşmeli sivil öğretim elemanı ve sivil memurlar, o garnizonda mevcut kuvvetlere ait tahsis
makamlarından Gnkur.Bşk.lığınca belirlenecek esaslar dâhilinde faydalandırılır. (İlave 21.03.2013)

 1. MESKUN OLMAYAN MAHALLERDE KONUŞLU BİRLİK, KARARGÂH VE
  KOMUTANLIKLAR İLE KURUM AMİRLİKLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE KONUT TAHSİS
  ESASLARI:

Konut tahsisi ile kiralık konut bulunmasının mümkün olmadığı meskun olmayan mahallerde
görevli personelin hangi garnizonda bulunan konutlardan faydalanacağı Kuvvet Komutanlıklarında
kolordu veya eşidi komutanlıklar, Jandarma Genel Komutanlığında ise tugay veya eşidi
komutanlıklar, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve daha üst
komutan!ıklarca düzenlenecek emirle tespit edilir. Bu gibi hallerde, birliklerde görevli personelin
hizmetteki sorumluluk ve etkinlik ilkeleri gözönünde bulundurularak görev mahalline en yakın
garnizon konutlarından faydalandırılması esastır.

 1. TSK’DA İSTİHDAM EDİLEN VAZİFE MALULÜ MUVAZZAF PERSONELE KONUT TAHSİS
  ESASLARI :

TSK kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jandarma/uzman erbaşlardan ve sivil
memurlardan (ilave 21.03.2013); organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan ve TSK’da görev yapamaz
raporu alanlardan, kendisine T.C.Emekli Sandığınca Vazife Malulü statüsü verilen ancak
maluliyetleri çalışmalarına engel olmadığı için TSK kadrolarında mevcut statüleri ile istihdam
edilenlere; bu durumlarını belgelemeleri halinde görev tahsislilerle birlikte konut tahsis edilir. Bu
personel TSK’da görev yaptığı sürece konutta oturmaya (Garnizon içi intibak ataması görenlerin,
konut tahsis makamı/konut grubu değişse dahi, istekli olması halinde ikametindeki konutta
oturmasına müsaade edilir) devam eder. (İlave 10.04.08)

Bu personelden; beş yıl veya daha fazla süre ile aynı konutta oturan ve konut değişikliği
talebi bulunanların, isteğini tahsis makamına veya yetki vereceği birimlere yazılı olarak bildirmesi
halinde, talep tarihini takip eden ilk öneriye dâhil edilerek bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir
konut tahsis edilebilir. Bu öneride konut tahsis edilemeyen personel müteakip önerilerde dikkate
alınmaz. Yeni bir konut tahsis edilmesi durumunda personel, ikametindeki konutu yeni konutun
tahsis tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tahliye eder. Konut tahsis tarihinden itibaren beş yıl
veya daha fazla süre ile aynı konutta oturanlara, her defasında aynı esaslarla bu hak verilir.

 1. TAHSİS EDİLEN KONUTLARIN PERSONELE TESLİMİ :

Konutlar, mal sorumlusu tarafından EK-G “Kamu Konutları Giriş Tutanağı” düzenlenerek
teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut mal sorumlusunca dosyalanır, bir nüshası konut tahsis
makamına gönderilir (İlave 21.03.2013) ve bir nüshası da konut tahsis edilen personele verilir. Konut
tahsis edilenlerin kira ve diğer ortak giderlerle ilgili yükümlülükleri konutu teslim aldıkları tarihten
itibaren başlar. Bu maksatla; personel Kamu Konutları Giriş Tutanağının bir suretini bağlı
bulunduğu maaş mutemetliğine teslim etmekle yükümlüdür. Aksi taktirde konutun personele tahsis
edildiği tarihten itibaren kira kesilir. Bu tutanağa konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın
EK-H daki örneğine göre hazırlanan bir listesi eklenir.

3-9

Kamu Konutları Giriş Tutanağı, konuta girişte kira sözleşmesi, konuttan çıkışta ise geri alma
belgesi ve bütün borçlarına ilişkin ibraname yerine geçer. Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı
bildirilmeden konutun anahtarı teslim edilemez ve konuta girilemez. Kendisine konut tahsis edilen
personel, tahsis tarihinden itibaren meşru mazereti dışında en geç onbeş gün içerisinde Kamu

HİZMETE ÖZEL

Konutları Giriş Tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu
durumda, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.

 1. KORUMA KARARI OLAN PERSONELE KONUT TAHSİS ESASLARI :

Merkez Koruma Komisyonunca haklarında “Özel Koruma” kararı verilen ve bu kararı İçişleri
Bakanınca onaylananlara; koruma kararının devamı süresince, talepleri halinde öneri tarihlerine ve
puan durumuna bakılmaksızın konut tahsis makamınca tespit edilen bir konut önceM olarak
tahsis edilir. Büyük konut gruplarından ayrı müstakil konumda bulunan bloklarda oturan personele
w Özel Koruma Kararr verilmesi durumunda; istekli olmaları halinde büyük konut gruplarına nakil
işlemi yapılır. (Değişiklik 21.03.2013)

Tahsis edilen konuta girmek istemeyen personele aynı garnizonda bulunduğu sürece bu
maksatla başka bir konut tahsis edilmez.

Hakkında özel Koruma Kararı olanlar bu kararın devamı süresince konutta otururlar.
Hakkında alınan özel Koruma kararı değişen/kaldırılan personel, kararın kendisine tebliğ edildiği
tarihi takip eden 15 gün içerisinde ikametindeki konutu tahliye eder.

Özel Koruma kararı devam eden ancak başka garnizona atanan personele, atandığı
garnizonda birinci paragraf esaslarınca işlem yapılır.

 1. KONUT TAHSİSLERİNDE ÖZEL DURUMLARDA ÖNCELİK SIRASINI BELİRLEME
  ESASLARI (GÖREV, HİZMET, SIRA TAHSİSLİLER HARİÇ):

Konut tahsis etmeye yetkili makamlar, aynı dönemde başvuran personelin tahsislerini
aşağıdaki sıraya göre yaparlar. Aşağıda belirtilen her fıkra Yönergemin ilgili maddesi kapsamında
değerlendiriiir ve işlemler buna göre yürütülür.

 1. Özel Koruma kararı olan personele,
 2. Konutta oturmakta iken şehit olan veya vefat edenlerin ailelerine yasal oturma
  sürelerini tamamlatmak üzere,
 3. Konutta oturmakta iken eş ve çocukları vefat edenlere yasal oturma sürelerini
  tamamlatmak üzere,

ç. Personelin aile fertlerinden birinde ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle konut
değişikliği talebinde bulunanlara yasal oturma sürelerini tamamlatmak üzere,

 1. İkametinde bulunan konut için oturulamaz raporu tanzim edilen veya konutu idarece
  büyük onanma alınan ve bu onarım esnasında dairenin boşaltılması kararı verilen personele yasal
  oturma sürelerini tamamlatmak üzere,
 2. Aile götürülemeyecek garnizona atanan personele,
 3. Sıra tahsisten kalan yasal oturma süresi bulunan personelin aynı garnizonda İntibak
  ataması görenlere,
 4. Hâlen görev yaptığı garnizonda konut sırasında bekleyen veya atama nedeniyle yeni
  katılan personele konut tahsisi yap\Ur.(ilave 21.03.2013}

3-10

 1. BOS KALAN KONUTLARIN TAHSİSİNE YÖNELİK ALINACAK TEDBİRLER
 2. Bşk.ltğı, Kuvvet Komutanlıkları (J.Gn.KJığı hariç) ve S.G.K.lığı konut tahsis
  makamlarınca;

 • —Bü-ş0kllde–kea4fsme konut tahsis adilen personel-yasal oturma suresi sonuna kadar

 • — düfamda-4>alURafv–kQRytlar-r–fi?4efV”4>oşaja4:^bQfalaGak–koRyt

statysüRa^irffîaiefmf-ffîytaakfprye^^eR-değaFİeRdiıilerekiNttyaşsahfef-statîMeFe-eRaRİebfNp-.

 • Yönerge–4e^l44k-4af4:4İ- -itjfc>arîyl© koRyka–şaftlf–e^afak—€>tyrmakta–©lafv–fiQfaeRelİR
  dufume-tekfaf-değerlendifilefekT

(a) Kendi -statüsüne önerilip tercih -edilmediğinden- şartlı -olarak tahsis edilenler-ii-e
m4k4affRdaf>—fa£İa-‘-©lffîasF-BedeR4yle—şartİF–elafak kc^t-4ahsi8–adfie{^efv—^n-s©R—kaRyta—gİFfrt^

 1. Konutların boş kalması durumunda; konut tahs4s~^4meye~-yetkîk–fRakarndan konut

döneminde önefi-tistesine-dâhil edilir. (İlave 17.06.20U)

(1) Genel atama döneminde son katılış tarihinden sonra yapılacak ilk konut önerisini

müteakip iki öneride tercih edilmeyen konutların tahsis makamınca tespit edilen miktarı, ihtiyaç
sahibi diğer statüdeki personele; Sb„ Asb., Svi,Me./Uzm.Erb. öncelik sırasına göre şartsız olarak
önerilebilir ve tahsis yapılabilir. İki genel atama dönemi arasında boşalıp iki defa önerilmesine
rağmen tercih edilmeyen konutlara da aynı işlem uygulanabilir.

(2) Birinci bentte belirtilen işlemin yapılmasını müteakip boş kalan konutlar (kışla

güvenlik sınırları içerisinde bulunanlar dâhil), konut tahsis etmeye yetkili makamdan konut
talebinde bulunan o garnizondaki kendi kuvvetine mensup tüm personele şartsız olarak tahsis
edilebilir.

 1. a fıkrasında belirtilen işlemin yapılmasını müteakip boş kalan konutlar (kışla güvenlik
  sınırları içerisinde bulunanlar dâhil), konut tahsis etmeye yetkili makamdan konut talebinde
  bulunan o garnizondaki diğer Kuv.K.hkian/ J.Gn.K.lığı/ S.G.K,lığına mensup tüm personele şartsız
  olarak tahsis edilebilir. Bu personele şartlı konut tahsis edilmesi durumunda Yönerge’nin 3’üncü
  bölüm 6’ncı maddesi uygulanır. 3-11
 2. a ve b fıkrası esaslarınca kendisine konut tahsis edilen personel yasal oturma süresi
  sonuna kadar konuttan yararlanabilir. Ancak ön tahsis ve nakil işleminden faydalanamaz. Bu
  personelin aile götürülemeyecek garnizona atandığı durumda Geçici-1 ve Geçici^’nci maddelerin
  hükümleri uygulanır. Bu şekilde tahsis edilen konutlar, fiilen boşalan/boşalacak konut statüsüne
  girmelerini müteakip, yeniden değerlendirilerek ihtiyaç sahibi statülere önerilebilir.

ç. TSK Personeli ve ailelerinin güvenlik problemi yaşadığı, Kuvvet Komutanlıkları ve
Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karar verilen garnizonlarda
görev yapan personele istekli olmaları durumunda, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel
Komutanhğı/Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilecek garnizonlardan (boş konutu
bulunan garnizonlar) konut alma hakkı verilebilir. Bu garnizonlarda tahsis edilecek konut sayısı ve
tahsis esasları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanhğı/Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından belirlenir. Bu şeklide konut tahsis edilen personel garnizondaki görevi süresince (ancak
5 yıllık yasal süreyi aşmamak kaydıyia) konutta oturabilir. Görev sonunda konutunun bulunduğu
garnizona atanması durumunda yönergenin 3‘üncü bölüm 4’üncü maddesi esaslarınca işlem
yapılır.

(Değişiklik 01.07.2015)

 1. BİRLİK KONUŞ DEĞİŞİKLİKLERİNDE UYGULANACAK USULLER:

Birlik halinde konuş değişikliklerinde konutta oturan personele istekli olması durumunda
konuş değişiklik tarihini takip eden bir yıl süreyle eski konuş yerindeki konutunda oturma izni
verilir. (İlave 17.06.2014)

3-12

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONUTTAN ÇIKMA, KONUTTAN ÇIKARILMA VE KONUTUN İADESİ

 1. KONUTTAN ÇIKMA:

Konut tahsis edilenlerden;

 1. özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin
  son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde,
 2. Sıra tahsisli konutlarda oturanlar; beş yıllık yasal oturma süresinin bitiminden itibaren
  on beş gün içinde,
 3. Şartlı oturanlar; çıkması için yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde,

ç. Emeklilik, istifa, başka bir yere atama ve her ne şekilde olursa olsun memuriyet sıfatı
kalkanlar; ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

 1. Konutta oturmakta iken şehit olan ve ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren, 3713
  sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre malûl olanların kendileri ilişiğin kesildiği tarihten itibaren bir
  yılı takip eden iki ay içinde, bu Kanun kapsamı dışında malûl olanlar ilişiğinin kesildiği tarihten
  itibaren iki ay içinde, (Değişiklik 25.06,2007)
 2. Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar,
  kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,
 3. Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanlardan ilişiği
  kesilmeyenlerin aileleri, yasal oturma süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde,
 4. Geçici veya sürekli olarak yurt içi veya yurt dışı göreve atananlardan, ailesini
  beraberinde götürmesinde siyasi, askerî veya emniyet mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri,
  personelin bu görevinden dönüş tarihinden itibaren 15 gün içinde (Değişiklik 13.05.2010),
 5. Atama gören personelden; atama emrinin yayım tarihi ile ilişik kesme tarihi arasında
  beş yıllık yasal oturma süresini tamamlayacaklar, atamaya tabi personel gibi ilişik kesme
  tarihinden itibaren iki ay içinde,

ı. Konutta oturmakta iken, firar veya izin tecavüzü nedeniyle subay, astsubay ve uzman
jandarma sicil yönetmeliği uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlar, ayırma işleminin onayını
müteakip onbeş gün içinde konutları boşaltarak ilgili mal sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar.

 1. 30 01 (Değişiklik 21.03.2013) Eylül-30 Mart tarihleri arasında atama gören veya bu
  tarihler arasında atama nedeniyle ilişik kesenler ile intikal nedeniyle garnizon değiştirenler, ilişik
  kesme tarihine kadar başvurmaları halinde Temmuz Ağustos {Değişiklik 17.06.2014) ayı sonuna
  kadar konutta oturabilir. Bu personele talebine istinaden yeni tahsis makamında konut tahsis
  edilmesi durumunda, personel ikametindeki konutu 15 gün içerisinde tahliye eder. Bu kapsamda
  yeni tahsis makamından konut almak için müracaat eden personele önceki garnizondaki konutunu
  tahliye edene kadar puan verilmez. (Değişiklik 01.07.2015)
 2. Yukarıda belirtilen tahliye süreleri içerisinde iken yeni bir durumun (emeklilik, atama,
  vefat vb. durumlar) ortaya çıkması halinde ilave tahliye süresi uygulanmaz, (ilave 25.05.09)
 3. Adına tahsis yapılan personelden boşanma davası devam edenlerin konutu iade
  işlemlerinde, Medeni Kanun’un 194’üncü maddesi gereği eşlerin ikisinin de rızası aranır. Adına
  tahsis yapılan personelin eşi tahsis makamına müracaatı halinde konut giderlerinden müteselsil
  sorumlu olur ve boşanma davası sonuçlanana kadar konutta oturmaya devam eder. Ancak bu
  süre hiçbir suretle yasal oturma süresinden fazla olamaz.(ilave 17.06.2014)
 • 1

 1. KONUTTAN ÇIKARILMA:

Personel, 1 ‘inci maddede belirtilen süreler sonunda konuttan çıkmazsa, garnizon
komutanlığınca başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde
zorla çıkartılarak konut teslim alınır. Çıkarma ve teslim işlemi, bir subayın komutasında yeteri
kadar er, mal sorumlusu, blok yönetim kurulu başkanı veya üyelerinden bir kişi huzurunda zor
kullanılmak suretiyle yapılır. Konutta oturan olmaması durumunda, konuttaki eşyalar tutanakla
tespit edilerek yukarıdaki heyet tarafından imza altına alınmak suretiyle konut boşaltılarak eşyalar
muhafaza altına alınır. Zorla çıkarılmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru
boşaltma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

Konut tahsisine yetkili makam tarafından kendisine tahsis yapılmadan konutları işgal edenler
veya tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile konut tahsis
makamınca yapılan yazılı tebligata rağmen konutlarda oturanların uyması gereken esaslara
uymayan veya kendisine yapılan yazılı uyarılara rağmen bu davranışlarında ısrar ettiği tespit
edilenler hakkında yukarıdaki esaslar uygulanır.

 1. KENDİ İSTEĞİ İLE KONUTTAN ÇIKAN PERSONELE UYGULANACAK ESASLAR :

Yasal oturma süresini tamamlamadan kendi isteği ile konuttan çıkan personel, kenut

başvuru            beyamafm&i- ile~ya^Gağ4~-fF>üf»Gaai-üzeF4f>e (Değişiklik 21.03.2013) puanlamaya tabi

tutulur. Bu personele (TSK’da görevli eşine de) konutu teslim ettiği tarihten itibaren, aynı
garnizonda bir yıl geçmeden yeni bir konut tahsis edilmez, (ilave 10.04.08)

Yasal oturma süresinin son altı ayında konuttan çıkanlara bir yıllık ceza uygulanmaz ancak
bu personel konutta yasal oturma süresinin dolduğu tarihe kadar aynı garnizonda konut tahsis
talebinde bulunamaz.

Şartlı olarak konutta oturan personelden konutun tahliyesi gerekmediği halde kendi isteği ile
çıkanlara sadece kendi statüsü için ayrılan konuta başvurmaları halinde bir yıl konut tahsis
etmeme işlemi uygulanmaz. (Değişiklik 25.05.09) Şartlı olarak konutta oturan personel, talep etmesi
halinde bir defaya mahsus kendi statüsüne ait konut öneri listesine alınır. Personelin konutu
öneriye dâhil edilmez. Konut alamaması durumunda ikametindeki konutta şartlı olarak oturmaya
devam eder. (İlave 01.07.2015)

 1. KONUTUN İLGİLİ MAL SORUMLUSUNA TESLİMİ :

Her ne sebeple olursa olsun konuttan çıkan veya çıkarılanlar, konutu teslim ederken elektrik,
su, doğalgaz, vb. giderler ile ortak gider (aidat, kapıcı ücreti vb.) bedellerini ilgili idarelere ödeyerek
saatlerini kapattırıp blok ve/veya blok grupları yönetim kurullarından alacakları ilişik kesme
belgelerini, varsa hasar bedellerini ilgili mal müdürlüklerine veya saymanlıklara yatırarak alacakları
belgeleri ve Kanunlar uyarınca ödemeleri gereken her türlü Resmî harç, vergi, kira vb. bedelleri
ilgili idarelere yatırarak alacakları belgeleri konut mal sorumlusuna ibraz etmek zorundadırlar.
Teslim etmeden ayrılışlarda heyet ile tespit edilen hasar bedelleri ve ortak giderler, personel
emekli olsa dahi yürürlükteki mevzuata göre tahsil edilir. Personel konutu mal sorumlusuna teslim
ederek “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı” EK-I yı almadıkça konuttan çıkmış sayılmaz ve
sorumluluğu devam eder.

Her ne sebeple olursa olsun konuttan çıkan veya çıkarılan personelden yasal boşaltma
süresi sonunda konutunu terk etmeyen veya boşalttığı halde teslim etmeyenlerin yükümlülükleri
devam ettiğinden, Gayrimenkul Mal Sorumlusu tarafından Amme Alacakları Kanunu gereği
tahakkuk eden borç yasal faizi ile birlikte hesaplanarak ilgili birimlere bMır\\\r.(İlave 17.06.2014)

 • 2

BEŞİNCİ BÖLÜM
HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

KONUTTAN YARARLANACAKLAR, KONUTTA OTURANLARIN UYMASI GEREKEN ESASLAR

 1. KONUTLARDAN YARARLANACAK PERSONEL

Konutlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu evli, bekar veya dul; subay, istisnai
memur/atamali veya sözleşmeli sivil öğretim elemanı, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve
uzman erbaşlardan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile birlikte oturacağını beyan edenlere
tahsis edilir. Kendisine konut tahsis edilen personelin, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile
beraber oturup oturmadıkları, blok yönetim kurullarınca takip edilir ve aksine davrananlar konut
tahsis makamına bildirilir. (İlave 21.03.2013)

Bekar veya dul olan personelden, yalnızca bir defaya mahsus olarak müteakip üç ay
içerisinde evleneceğini yazılı olarak beyan ederek ilgili tahsis makamına veya yetki vereceği
birimlere başvuranlar, evli personel gibi (eş puanı verilmeksizin) öneri listesine dâhil edilir. Ancak
bu personel beyan tarihinden itibaren üç ay içerisinde beyanının doğruluğunu belgelemediği
taktirde, öneri listesinden çıkarılır. Bu süre, mücbir bir sebep nedeniyle üç ay daha uzatılabilir.(İlave

 • Kendisine konut tahsis edilmiş ise tahsis emri iptal edilir, eğer konutu teslim almış ise
  tebliğ tarihinden itibaren_on beş gün içerisinde konutu tahliye eder. Bu personele, konutu teslim
  ettiği tarihten itibaren aynı garnizonda bir yıl süreyle konut tahsis edilmez.

Konut tahsis edilenlerin yanında, kendisinin veya eşinin usul ve füruğu ile üçüncü dereceye
kadar (üçüncü derece dâhil) hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve
bakmakla yükümlü bulundukları kimseler oturabilir.

 1. KONUTLARDAN YARARLANAMAYACAKLAR:

Durumu aşağıda belirtilen personel:

 1. Başka bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışan eşine tahsis edilen konutta oturan
  personel, bu konutta oturduğu sürece,
 2. Bu bölümün 3’üncü maddesinde belirtilen esaslara uymadığından konuttan çıkarılan
  personel aynı garnizonda bir yıl süreyle,
 3. Evli, bekar veya dul olup, bakmakla yükümlü aile fertleri ile beraber oturmayan
  personel bu durumunun devamı süresince,

konutlardan yararlanamaz.

 1. KONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKEN ESASLAR :

Kendisine konut tahsis edilen personel görev ve hastalık durumları hariç konutta oturmakla
yükümlüdür. Konut sakinleri;

 1. Konutlar hakkında Kanun,Yönetmelik, Yönerge, Özel Yönerge, emir hükümlerine ve
  genel kurul ile yönetim kurulu kararlarına uymak,
 2. Diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu davranışlarda bulunmamak, işgal
  ettiği konutu iyi kullanmak,
 3. Genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunmamak,

ç. Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapmamak, ahır hayvanları ile kedi ve
köpek beslememek,

 1. Konut içerisinde ve dışarısında değişiklik yapmamak,
 2. Mevcut plan dışında bahçe ve çamaşırlık kurmamak,
 3. Konutların mimari durumunda ve iç tesisatında değişiklik yapmamak,
 • 1
 1. Konut tesisatını kapasitesi dışında kullanmamak, elektrik, havagazı, su, yakıt ve
  benzeri sarfiyatta azami derecede tasarruf etmek,

HİZMETE ÖZEL

 1. Belediye genel nizamlarına uymak,

ı. Konut sakinleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya
kendi konutunun durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri
sürmek suretiyle bu gider ve aidatları ödemekten kaçınmamak,

 1. Ortak kullanım yerlerinde mangal yakma, yemek pişirme, kömür ve odun yığma gibi
  diğer konut sakinlerini rahatsız edici işler yapmamak,
 2. Komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamak, yüksek sesli cihazları
  çalıştırmamak, ses çıkaracak şekilde ayakkabılarla veya terlik takunya ile yürümemek, eşya yeri
  değiştirmemek,
 3. Üst kat balkonlarında aşağıdaki kiracıyı rahatsız edecek şekilde çiçek sulamamak, halı,
  kilim silkme, balkon yıkama gibi işleri yapmamak, balkonlara odun-kömür yığmamak,
 4. Kış mevsiminde soba borularını en az iki defa temizlemek,
 5. Konutların tamamını veya bir bölümünü başkasına devretmemek kiralamamak,
 6. Periyodik bakımlarda ıslaha muhtaç onarımı gerektiren yerleri göstermek, yapıya

zararlı olacak arızalan zamanında ilgililere duyurmak,

 1. İhmal, dikkatsizlik ve kötü kullanma sonucu meydana gelen hasarı onarmak ya da
  onartmak,

ö.    Blok genel kurulu ve yönetim kurulu kararını aynen kabul etmek ve uygulamak,

 1. TSK Konut Yönerge’si hükümlerinin uygulanmasında görevlilere yardımcı olmak, daire

içerisinde yapılması gereken onarımiara müsaade etmek ve gerektiğinde alt veya üst kattaki
onarım için kendi dairesinde yapılacak çalışmalara imkân vermek,

 1. Olağan veya olağanüstü konut toplantılarına katılmak, genel kurul ve yönetim kurulu
  kararlarına ve ortak hizmetlerin yürütülmesinde garnizon özel Talimatına ve yetkililerce yapılacak
  bildirilere uymak,
 2. Gerek kendileri ve gerekse misafirleri, konut blok veya gruplarına giriş ve çıkışlarda,
  konut içerisinde etrafı rahatsız edecek davranışta bulunmamak, yüksek sesle konuşmamak
  zorundadırlar.
 3. KURALLARA UYMAYANLARA YAPILACAK İŞLEMLER :

Kurallara uymayanlara yapılacak işlemler;

Kanun,Yönetmelik, Yönerge, Talimat, emir ve bu bölümün 3’üncü maddesinde belirtilen
esaslara, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına uymayanlara, blok yönetim kurulunca
yapılacak inceleme sonucunda durumları tutanakla tespit edilerek kurallara uyması için yazılı
tebligat yapılır ve ifası için bir haftalık süre verilir. Bir hafta içinde tebligat konusunu yerine
getirmeyen personel, derhal konut tahsis makamına bildirilir. Bu makam tarafından da tebligat
konusunun yerine getirilmesi personele tebliğ edilir ve onbeş günlük süre verilir. Personelin bu
makamın verdiği süre içerisinde de tebligat konusunu yerine getirmediği blok yönetim kurulunca
tutanakla tespit edilmesi halinde, konuttan çıkartılır. Ayrıca, Kanun Yönetmelik, Yönerge, Talimat,
emir ve bu bölümün 3 ncü maddesinde belirtilen esasları ihlal etme, genel kurul ve yönetim
kurulunun kararlarına uymama şeklindeki davranışlarını farklı konularda bile olsa tekrar edenler
hakkında tahsis makamınca konuttan çıkartılma dâhil gerekli idari tedbirler alınır. Blok grupları
genel kurul ve yönetim kurulunun Kanun,Yönetmelik, Yönerge, Talimat ve idarece verilen emirler
çerçevesinde aldığı karar ve düzenlemelerine uymayan blok yönetim kurulu üyeleri hakkında da
yukarıdaki esaslarla işlem yapılır.

 • 2

ALTINCI BÖLÜM

BLOK VE BLOK GRUPLARININ YÖNETİM ESASLARI

 1. BLOK GENEL KURULLARININ TOPLANTISI VE KARARLARI:
 2. Genel kurul, konut ve içerisinde oturan sakinlerin ortak hizmetlerinin yürütülmesinin
  temininde en yüksek karar, yönetim ve denetim organıdır ve her blokta oturan personelden
  teşekkül eder.
 3. Genel kurul olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan toplantılar her
  takvim yılının Ekim ayında olmak üzere bir defa yapılır. Olağanüstü toplantılar ise, genel kurul
  üyelerinin üçte birinin isteğine binaen yönetim kurulunun daveti ile ya da yönetim kurulunun veya
  denetçinin yapacağı davet üzerine her zaman yapılır.
 4. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yer, gün ve saatini yönetim kurulu
  tayin eder. Olağanüstü toplantıyı denetçi istemiş ise toplantı yer, gün ve saatini denetçi tayin eder.

ç. Toplantının yer, gün ve saati ile gündemi en az on beş gün önceden yazılı olarak
personele imza karşılığı bildirilir. Bu bildirimde; yapılacak toplantıda yeter sayının sağlanamaması
halinde müteakip toplantının yedigün nerede, hangi tarihte sonfa-aym-yep (Değişiklik 17.06.2014) ve
saatte yapılacağı ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise katılanlar ile görüşmelere devam
edilerek karar alınacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi
günden az onbeş günden fazla olamaz. (İlave 17.06.2014)

 1. Genel kurul toplantısına katılanların en yüksek rütbelisi, rütbeleri eşit olan birden fazla
  kimse varsa en kıdemlisi, rütbeli kimse yoksa en yaşlısı başkanlık eder.
 2. Konutta oturan her personel genel kurulda bir oya sahiptir. Personel oyunu bizzat
  kullanır veya oy kullanma hakkını konutta oturan diğer bir personele verebilir. Bu takdirde, vekil
  tayin edilen personel vekalet belgesini genel kurula ibraz eder. Ancak–aynf-kişi»^uttan4aR–Gy

sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.(Değişiklik 17.06.2014)

 1. Genel kurul, çağrı gününde blokta oturan personel tam sayısının yarısından bir
  fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı karar
  fazla oy almış kabul edilir.
 2. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamaz ise müteakip toplantıya katılanların
  sayısına bakılmaksızın görüşmelere devam edilir ve oy çokluğu ile karar alınır.
 3. Genel kurul toplantılarında görüşülecek konular, toplantı gündeminde belirtilen
  konulardır. Gündem dışı görüşme ancak, üç kişiden az olmamak üzere toplantıya katılanların 1/6
  sının teklifi üzerine yapılır.

ı. Seçimler açık veya gizli oylama ile yapılır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına
hazır bulunanlar karar verir.

 1. Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren personel görüşmelerde hazır
  bulunabilir, fakat oylamaya katılamaz.
 2. Bütün konut sakinleri, yönetici/yönetim kurulu üyeleri ve denetçi genel kurulun
  kararlarına uymakla yükümlüdürler.
 3. Bloklarının kullanılmasından veya yönetiminden dolayı konut sakinleri arasında veya
  bunlarla yönetici/yönetim kurulu üyeleri ve denetçi arasında veya denetçi ile yönetici/yönetim
  kurulu üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar genel kurulca çözülür ve karara bağlanır.

6-1

 

HİZMETE ÖZEL

 1. Genel Kurul kararları (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan, her
  sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün personelce
  imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus
  hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir
  karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.
 2. Genel Kurul, yönetici/yönetim kurulu üyelerinin görevdeki tutumunu devamlı olarak
  denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
 3. Genel Kurul üyelerinin yarısı isterse, olağan genel kurul toplantısı dışında da hesabın
  gösterilmesini yöneticiden/yönetim kurulundan isteyebilir.
 4. BLOK GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ :
 5. Yönetici/Yönetim Kurulu ve denetçileri seçmek,
 6. Yönetici/Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 7. Ortak yerler, malzeme ve tesislerin bakımı, korunması ile ortak hizmetlerin idaresini ve
  yürütülmesini, bunlardan doğacak masraflara konutta oturan personelin katılmasını karara
  bağlamak, ya da bu hususta yönetici/yönetim kuruluna yetki vermek,

ç. Ortak yerler, malzeme ve tesisler hakkında yapılan uygulamaların Kanun,Yönetmelik,
Yönerge ve emirler doğrultusunda yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

 1. Ortak hizmetlerin yürütülmesi hakkında lüzumlu kararları almaktır.
 2. BLOK GENEL KURULUNUN OLAĞAN TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
 3. Yapılacak toplantı için başkanı belirlemek,
 4. Yönetici/Yönetim kurulu raporlarını müzakere ve ibra etmek,
 5. Ortak hizmet ve işlerin tespiti için işletme projesini görüşmek ve oylamak, masraflara
  iştirak payını karar altına almak, ya da bu hususta yönetici/yönetim kurulunu yetkili kılmak,

ç. Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kullanım alanlarının giderlerine (Elektrik, su, kapıcı
ücreti gibi) katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırmak. Bu konuda bir
karar alınmamış ise, Yönetim Kurulu üyeleri yönetim süresince kendilerine düşen ortak kullanım
alanlarının giderlerinin yarısına katılmaz.

 1. BLOK YÖNETİM KURULUNUN KURULMASI :
 2. Blok yönetim kurulu en az üç asil ve iki yedek üyeden kurulur, asU üyelerifv-efvk+demlid
  başkand(iptali7.06,2014) Blok yönetim kurulu, genel kurul aksine karar almadıkça bir yıl görev
  yapmak üzere her yıl Ekim ayında yapılacak genel kurul toplantısında seçilir. Aynı konutta oturup
  da daha önce blok yönetim kurulunda görev alanlar istekli olmadığı takdirde blok yönetim
  kurullarına seçilemezler. Ancak, blok yönetim kuruluna bu nedenle seçilecek kimse bulunmadığı
  takdirde yeniden blok yönetim kurullarına seçilebilirler.
 3. Blok yönetim kurulu tam mevcut ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve karar
  defterine geçirilir. Kararların uygulanması ve yönetim kurulunun temsili, biri başkan olmak üzere iki
  asıl üyenin imzası ile olur.
 4. Asil üyelerden bulunmayanların yerine yedekleri katılır. Başkanın yerine yedek üyenin
  katılması halinde Yönetim Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.

ç. Sekiz veya daha az konutu olan bloklarda yönetim kurulunun yerine görev yapmak
üzere bir asil, bir yedek yönetici seçilir.

HİZMETE ÖZEL

 1. BLOK YÖNETİCİSİ/YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
 2. Bloklarda ortaklaşa kullanılan kısımların, bahçe ve ortak hizmete ayrılan gereç ve
  malzemenin ve ortak tesislerin bakım, onarım, koruma ve işletmesini sağlamak için gereken
  tedbirleri almak,
 3. Ortak hizmetleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
 4. Ortak hizmetlerin yapılmasını temin için gerekli aidatı konutta oturan personelden
  toplamak ve yerinde harcamak, aidatını ödemeyen personelin ödemede geciktiği günler için aylık
  yüzde ©e beş (Değişiklik 01.07.2015) hesabıyla gecikme tazminatını almak,

ç. Bir sonraki yıla ait yıllık işletme proje tasarısını, bir yıllık harcama bilançosunu ve yıllık
raporu hazırlayıp genel kurula sunmak,

 1. Karar defterini tutmak, korumak ve saklamak,
 2. Gelir ve giderleri gösterir defter tutmak ve vesikaları ile birlikte saklamak,
 3. Blokların yönetimine ilişkin Kanun,Yönetmelik, Yönerge, Talimat hükümlerini ve bu
  konuda verilen emirleri yerine getirmek,
 4. Kapıcı-kaloriferci ve işletme ile ilgili istihdam edilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine
  uygun olarak sigorta ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek,
 5. Kaloriferleri hava ısısına ve mahalli belediye nizamına, Yönerge ve emirlere göre
  yaktırmak, kontrolünü yapmak, gerektiğinde kaloriferciyi uyarmak ve durumu ilgililere bildirmek,

ı. Asansörlerin lüzumsuz kullanılmaması, kapasitesi dışında çalıştırılmaması, çocuklar
tarafından oynanmaması, eşya taşınmaması gibi hususları karar altına almak, kiracılara duyurmak
ve izlemek,

 1. Sıcak su tesisatı olan konutlarda sıcak su verilme gün ve saatlerini karar altına almak
  ve kiracılara duyurmak,
 2. Konutta oturan personelden toplanacak aidatın alınışı, muhafazası ve harcama
  şekillerini tespit etmek,
 3. Konut yönetim ve işletmesine ilişkin verilen ya da verilecek emirleri yerine getirmek,
 4. Bloğun tümünü ilgilendiren tebligat konusunu yerine getirmek,
 5. Bloğun korunması ve bakımı için konut sakinlerinin yararına olan hususlarda gerekli
  olan tedbirleri konut sakinleri adına almak,
 6. Topladığı paraları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada
  apartman yöneticisi sıfatıyla hesap açtırmaktır.
 7. BLOK DENETÇİSİ:
 8. Yıllık olağan genel kurul toplantısında, genel kurul üyelerinden bir asil ve bir yedek
  denetçi yönetim kurulu ile birlikte seçilir.
 9. Denetçi genel kurul adına, yönetim kurulunun seçilmesini müteakip her üç ayda bir
  yönetim kurulunun bütün işlerini ve hesaplarını denetleyerek bir raporla sonucu ve alınması gerekli
  tedbirleri yönetim kurulu ve konutta oturan personele duyurur. Ayrıca, yönetim kurulunun bir yıllık
  faaliyetlerine ilişkin raporu hazırlayarak genel kurula sunar. Haklı bir sebep çıkarsa hesap
  denetlemesi her zaman yapılabilir.
 10. Denetçi hazırlayacağı raporları, vereceği kararları ve gerekli gördüğü diğer hususları
  (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir
  deftere geçirip, tarih koyarak altını imza eder.

HİZMETE ÖZEL

 1. BLOK GRUPLARININ GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARARLARI :
 2. Genel kurul, blok gruplarının ortak hizmetlerinin yürütülmesinin temininde en yüksek
  karar, yönetim ve denetim organıdır ve her bloğun yönetim kurulu başkanlarından teşekkül eder.
 3. Genel kurul, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan toplantılar her
  takvim yılının Kasım ayında olmak üzere bir defa yapılır. Olağanüstü toplantılar ise, genel kurul
  üyelerinin üçte birinin isteği üzerine blok grupları yönetim kurulunun daveti ile yada yönetim kurulu
  veya denetçinin yapacağı davet üzerine her zaman yapılır.
 4. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yer, gün ve saatini yönetim kurulu
  tayin eder. Olağanüstü toplantıyı denetçi istemiş ise toplantı yer, gün ve saatini denetçi tayin eder.

ç. Toplantının yer, gün ve saati ile gündemi en az onbeş gün önceden yazılı olarak genel
kurul üyelerine imza karşılığı bildirilir. Bu bildirimde; yapılacak toplantıda yeter sayının
sağlanamaması halinde müteakip toplantının yedi-gün nerede, hangi tarihte sonra aynı yer
(Değişiklik 17.06,2014) ve saatte yapılacağı ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa katılanlarla
toplantıya devam edilerek karar alınacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında
bırakılacak zaman yedi günden az onbeş günden fazla olamaz.(iiavel7.06.2014)

 1. Genel kurul toplantısına katılanların en yüksek rütbelisi, rütbeleri eşit olan birden fazla
  kimse varsa en kıdemlisi, rütbeli kimse yoksa en yaşlısı başkanlık eder.
 2. Genel kurulda her üye bir oya sahiptir. Personel oyunu bizzat kullanır veya oy kullanma
  hakkını blok yönetim kurulu üyelerinden birine verebilir. Bu takdirde, vekil tayin edilen personel
  vekalet belgesini genel kurula ibraz eder.
 3. Genel kurul, çağrı gününde üyelerin tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır ve
  oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın katıldığı karar fazla oy almış kabul
 4. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamaz ise müteakip toplantıya katılanların
  sayısına bakılmaksızın görüşmelere devam edilir ve oy çokluğu ile karar alınır.
 5. Genel kurul toplantılarında görüşülecek konular, toplantı gündeminde belirtilen
  konulardır. Gündem dışı görüşme ancak, üç kişiden az olmamak üzere toplantıya katılanların 1/6
  sının teklifi üzerine yapılır.

ı. Seçimler açık veya gizli oylama ile yapılır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına hazır
bulunanlar karar verir.

 1. Alınacak karar doğrudan doğruya kendi yönetim kurulunu ilgilendiren genel kurul üyesi
  görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oylamaya katılamaz.
 2. Bütün konut sakinleri, yönetim kurulu üyeleri ve denetçi genel kurulun kararlarına
  uymakla yükümlüdürler.
 3. Blok gruplarının kullanılmasından veya yönetiminden dolayı konut sakinleri arasında
  veya bunlarla yönetim kurulu üyeleri ve denetçi arasında veya denetçi ile yönetici/yönetim kurulu
  üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar genel kurulca çözülür ve karara bağlanır.
 4. Genel Kurul kararları (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan, her
  sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün personelce
  imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus
  hakkında ileride çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir
  karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.
 5. Genel kurul, yönetim kurulunun görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı
  bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.
 6. Genel Kurul üyelerinin yarısı isterse, olağan genel kurul toplantısı dışında da hesabın
  gösterilmesini yönetim kurulundan isteyebilir.

HİZMETE ÖZEL

 1. BLOK GRUPLARI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:
 2. Blok gruplarının yönetim kurulu ve denetçilerini seçmek,
 3. Blok gruplarının yönetim kurulunu ibra etmek,
 4. Blok grupları bölgesindeki çocuk bahçeleri, spor alanları ve tesisleri, araç park yerleri,
  yakıt depolama, curuf atma, çöp atma, çöp toplama yerleri, yeşil alanlar ile sulama tesisleri ve
  yerlerinin bakım, onarım ve idamesini yürütmek üzere, blok grupları yönetim kurulunu yetkili
  kılmak,

ç. Blok grupları bölgesindeki ortak yerler, tesisler ve malzemelerin kullanılması hakkında
Kanun.Yönetmelik, Yönerge, Talimat ve emirlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

 1. Blok grupları bölgesindeki ortak hizmetlerin yürütülmesi hakkında lüzumlu kararları
  almaktır.
 2. BLOK GRUPLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK
  KONULAR:
 3. Yapılacak toplantı için başkanı belirlemek,
 4. Blok grupları yönetim kurulu raporlarını müzakere ve ibra etmek,
 5. Ortak hizmetlerin ve işlerin tespiti için oylama ve masraflara iştirak miktarını tespit
  etmek ve karar altına almak ya da bu hususta blok grupları yönetim kurulunu yetkili kılmak,

ç. Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kullanım alanlarının giderlerine katılıp katılmayacağı,
katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırmaktır.

 1. BLOK GRUPLARI YÖNETİM KURULUNUN KURULMASI :
 2. Blok grupları yönetim kurulu en az üç asil ve iki yedek üyeden kurulur, asil üyelerin en
  kıdemlisi başkandır. Yönetim kurulu, genel kurul aksine karar almadıkça bir yıl görev yapmak
  üzere her yıl Kasım ayında seçilir. Blok ya da blok gruplarının çok olduğu yerlerde birden fazla blok
  grupları yönetim kurulu kurulabilir.
 3. Yönetim kurulu tam mevcut ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve karar defterine
  geçirilir. Kararların uygulanması ve yönetim kurulunun temsili biri başkan olmak üzere iki asil
  üyenin imzası ile olur.
 4. Asil üyelerden bulunmayanların yerine yedekleri katılır. Başkanın yerine yedek üyenin
  katılması halinde Yönetim Kuruluna en kıdemli üye başkanlık eder.
 5. BLOK GRUPLARI YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
 6. Blok gruplarının bulunduğu bölgenin imar planı, blok ve blok gruplarının konumu,
  arazinin durumu, bölgenin özellikleri dikkate alınarak, (bahçe, çocuk bahçeleri, otopark, spor
  alanları ve tesisleri, yakıt depolama, curuf atma, çöp toplama, yeşil alanlar ile sulama tesis ve
  yerlerini içeren) çevre düzeninin, ortak tesislerin bakım, onarım, koruma, işletme ve inşaatı için
  yıllık programlar hazırlamak ve ilgili birimlere teklifte bulunmak,
 7. Ortak hizmetleri yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
 8. Blok yönetim kurullarınca ödenen aidatlarla yukarıda bahsedilen tesislerin bakım,
  onarım, koruma ve işletmesini yaptırmak, aidatının tamamını ödemeyen blok yönetim kurullarının
  ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş ((Değişiklik 01.07.2015) hesabıyla gecikme
  tazminatını almak,

ç. Bir sonraki yıla ait yıllık işletme proje tasarısını, bir yıllık harcama bilançosunu ve yıllık
raporu hazırlayıp genel kurula sunmak,

 1. Karar defterini tutmak, korumak ve saklamak.

HİZMETE ÖZEL

 1. Gelir ve giderleri gösterir defter tutmak ve vesikaları ile birlikte saklamak,
 2. Blok gruplarının yönetimine ilişkin Kanun,Yönetmelik, Yönerge, Talimat hükümlerini ve
  bu konuda verilen emirleri yerine getirmek,
 3. Müşterek kullanıma ve yararlanmaya tahsis edilen bahçe ve yeşil alanların özel
  amaçlar için kullanılmasını önlemek,
 4. BLOK GRUPLARI DENETÇİSİ:
 5. Yıllık olağan genel kurul toplantısında, genel kurul üyelerinden bir asil ve bir yedek
  denetçi, blok grupları yönetim kurulu ile birlikte seçilir.
 6. Denetçi genel kurul adına, yönetim kurulunun seçilmesini müteakip her üç ayda bir
  yönetim kurulunun bütün işlerini ve hesaplarını denetleyerek bir raporla sonucu ve alınması gerekli
  tedbirleri yönetim kurulu ve genel kurul üyelerine duyurur. Ayrıca, yönetim kurulunun bir yıllık
  faaliyetlerine ilişkin raporu hazırlayarak genel kurula sunar. Haklı bir sebep çıkarsa hesap
  denetlemesi her zaman yapılabilir.
 7. Denetçi hazırlayacağı raporları, vereceği kararları ve gerekli gördüğü diğer hususları
  (1)’den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir
  deftere geçirip, tarih koyarak altını imza eder.
 8. DİĞER HUSUSLAR :

Blok ve blok gruplarının müşterek hizmet ve giderlerinin karşılanması ile ilgili olarak, bu
Yönerge’de belirtilmeyen hususlarda 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

HİZMETE ÖZEL
YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 1. ASKERLİK ŞUBESİ KONUTLARI: Özel tip projesine göre inşa edilen askerlik şubesi

binalarında veya şube binası çevre duvarı içerisinde kalan ya da şube binası çevre duvarı dışında
olup da zimmeti ASAL Blg./As.Ş.Bşk.hğına ait ve dağıtım sorumluluğu ASAL Blg.Bşk.lığında
bulunan binalardaki (Değişiklik 01.07.2015) konutlardan biri askerlik şubesi başkanına, diğeri askerlik
şubesi astsubayına görev tahsisli olarak tahsis edilir. Diğer konutlar ise Yönerge hükümlerine göre
şubede görevli personele tahsis edilir. Şube’ye ait konutlar şube personeline yeterli değil ise, bu
personel aynı garnizonda konuttan yararlanma oranı fazla olan tahsis makamının konutlarından bu
Yönerge esaslarına göre sıra tahsisli olarak faydalandırılır, (ilave 21.03.2013)

Asker Alma Bölge Başkanlığı ile aynı bina veya aynı kışla güvenlik sınırı içerisinde konuşlu
bulunan Askerlik Şube Başkanlıkları için; Asker Alma Bölge Başkanlığına ait konutlardan biri Asker
Alma Bölge Başkanına görev tahsisli, diğer konutlar Askerlik Şubesi Başkanlanna kıdem sırasına
göre görev tahsisli, kalan konutlar ise bölge başkanlığı karargahı ile Askerlik Şubeierîndenki diğer
personele genel tahsis oranlan ve puan sırasına göre sıra tahsisli olarak tahsis edilir. (Değişiklik
13.05.10)

 1. YÖNERGE İLE İLGİLİ TEKLİFLER :

Bu Yönerge’nin uygulanmasından doğan aksaklıklar ve teklifler, silsileler yoluyla Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen
değişiklik teklifleri her yılın Ekim ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.
Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen değişiklikler
Kasım ayı içerisinde Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Yönerge’de yer alması uygun görülen
değişiklikler her yıl Aralık ayında değerlendirilir ve gerekli görülen değişiklikler yapılır. MSB ve
içişleri Bakanlıkları tarafından imzalanarak yayımlanır.

 1. YETKİ KULLANIMI :

İdari yetki kullanımı yolu ile bu Yönerge’ye aykırı işlem tesis edilemez.
GEÇİCİ MADDE 1 :

 1. Milli Savunma Bakanlığı (İlave 17.06.2014),Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları
  (Değişiklik 13,05.10) ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı, asli konuş yeri EK-K’da belirlenen
  garnizonlardaki birliklere ve kurumfara (Değişiklik 17.06.2014} atanan personele; atandığı
  gamizona-katılışffl-ı-fnüteakifi;-(İptal 10.04,08) ile görevlere atanan personele ve siyasi, askerî veya
  emniyet mülahazaları ile daimi görevle görevlendirildiği EK-K LAHİKA-5’teki yurtdışı görev
  yerlerine ailelerini beraberinde götürmesinde sakınca görülen personele; (İlave 01.07.2015)
 2. İkametindeki konutta oturmaya devam etmek istiyorsa, isteğini konutu tahsis eden
  makama veya yetki vereceği birimlere dilekçe ile bildirmesi halinde görev sonuna kadar aynı
  konutta oturmaya devam eder.
 3. Eğer ailesini başka garnizondaki konuta nakletmek istiyorsa; dilekçesi ve müracaat
  evraklarını konut istediği garnizon komutanlığına gönderir. Bu komutanlıkça personelin statüsüne
  ait kontenjandan öneeiM-oiafak konut tahsis edilir.(Değlşikiik 03.2013) Personel atanmış olduğu
  ildeki garnizonlardan “Aile Götürülemez Garnizon* kapsamında konut talebinde bulunamaz. Ancak
  atanmış olduğu ildeki garnizonlarda boş konut olması durumunda şartlı olarak konut alabilir.
  (İlave 01.07.2015)
 4. Personel (a) ve (b) bentlerinde belirlenen hususların birinden bir defaya mahsus olmak
  üzere yararlanır. Aile fertlerinin şartları değiştikçe müteakip isteklerde bulunamaz.

HİZMETE ÖZEL

ç. Anılan birliklere atanan ancak konutta ikamet etmeyen personele de isteğine bağlı
olarak, ayrıldığı garnizonda (a) bendi hükümlerine göre personelin statüsüne ait kontenjandan
öneelM-konut tahsis edilir veya (b) bendi hükümlerine göre işlem yapılır. (Değişiklik 21,03.2013)

 1. Sıra tahsisli konutta oturmakta iken beş yıllık oturma süresini doldurmadan anılan
  birliklere atanan ve aynı konutta kalmayı tercih ederek konutu tahliye etmeyen personelin görev
  süresi bitimi tekrar konutta oturduğu aynı garnizona yeniden atanması ve istekli olması halinde
  konuttan çıkarılmadan, beş yıllık oturma süresinden kalan oturma süresi tamamlattırılır. Birden
  fazla konut tahsis makamının bulunduğu büyük garnizonlarda personelin yeni atandığı görev yeri
  itibariyle tahsis makamının veya konut grubunun değişmesi durumunda; personelin beş yıllık
  oturma süresinden kalan oturma süresi yeni tahsis makamının veya konut grubunun konutlarına
  naklettirilmek suretiyle veya aynı konutta tamamlattırılır. Anılan birliklerdeki görev süresi, beş yıllık
  oturma süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu personelden nakil edilmek suretiyle konut
  tahsis edilenler ile önenlen/tahsis edilen konutu istemeyen personel, ikametindeki konutu tahsis
  tarihinden itibaren 15 gün içinde tahliye eder. Önerilen/tahsis edilen konutu istemeyen personel
  başvurusu üzerine yeni tahsis makamınca konut puan sıralamasına alınır. (Değişiklik 25,06.07)
 2. Konutta oturmayıp, konut sırasında beklemekte iken veya başka bir garnizondan
  anılan birliklere atanıp konut talep eden ve öncelik verilerek konut tahsis edilen personelin görev
  bitimi tekrar aynı konut tahsis makamının veya konut grubunun sorumluluğunda olan birlik,
  karargâh ve kurumlara atanması halinde bu Yönerge’nin Üçüncü Bölüm 4’üncü madde
  hükümleri uygulanır.
 3. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında görevli personelden Yönerge’nin
  yürürlük tarihinden sonra bu kapsamda atama görenler mensubu olduğu komutanlıkça belirlenen
  konutlardan istifade eder.
 4. Aile götürülemeyecek garnizonlardaki görev/hizmet tahsisli konut tahsis edilecek rütbe
  ve/veya makamlara atanan personelin konut puanı görev/hizmet tahsisli konut tahsis edilen
  personelin konut puanı gibi hesaplanır. (İlave 20.05.2011)

ğ. özel tip projesine göre inşa edilmiş veya As.Ş.Bşk./As.Ş.Astsb.na tahsisli Askerlik
Şubesi konutlarında ikamet eden personel, EK-K’da belirtilen garnizonlara atanması durumunda
konutunu boşaltır. Bu personele, istekli olması durumunda ayrıldığı veya başka bir garnizondan
Yönerge esaslarına göre konut tahsis edilir, (ilave 17.06.2014}

 1. EK-K’da belirtilen garnizonlara atama görerek yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde konut
  tahsisi yapılmış personelin birliğinin bu tahsis tarihinden sonra EK-K’da belirtilen garnizonlar
  dışında Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir garnizona konuş değiştirmesi
  durumunda, istekli oian personele konuş değiştirilen garnizondan atanana kadar mevcut
  konutunda oturmasına müsaade edilir. (İlave 01.07.2015)

ı. EK-K Lahika 1 ve 2’de belirtilen garnizonlara atama görerek yukarıda belirtilen esaslar
dâhilinde konut tahsisi yapılmış personelin, bu tahsis tarihinden sonra garnizon hizmet süresini
doldurmadan EK~K Lahika 1 ve 2’de belirtilen garnizonlar dışında bulunan birliklerden birine
atanması durumunda, personele aile götürülemez garnizona ait kalan hizmet süresini geçmemek
koşuluyla mevcut konutunda oturmasına müsaade edilir. (İlave 01.07.2015)

GEÇİCİ MADDE 2 :

Herhangi bir garnizonda konutta oturan ve EK-K’da belirlenen garnizonların dışında bir
garnizondaki birliğe atanan ancak, atandığı birliği EK-K’daki garnizonlarda asayiş görevi ile geçici
olarak görevlendirilmiş olan personel, istediği takdirde bu görevi sona erinceye kadar halen ikamet
ettiği konutta oturmaya devam eder.

Bu personel isteğini, halihazırda oturduğu konutu tahsis eden makama ve atandığı
birliğindeki konut tahsis makamına veya yetki vereceği birimlere birer dilekçe ile bildirir. Personel
bu görevinin sonunda, birliğinin asli konuş yerinde göreve başladığı tarihten itibaren boşaltmadığı
konutunu, mevsim şartları, aile fertlerinin tayin, öğrenim ve yeni görev yerinde boş konut olup
olmama gibi özel durumları dikkate alınmaksızın iki ay içinde boşaltır. Geçici olarak asli konuş
yerindeki görevine dönen personelden ertesi yıl yeniden söz konusu garnizoniardan birine gidecek
olanîar konuttan çıkartılmaz. (İlave 13,05.10} Bu personelin asli konuş yerinde göreve başladığı
tarihi, oturduğu konutun tahsis makamına bildirilmesinden atandığı komutanlık sorumludur.

GEÇİCİ MADDE 3 :

Bu Yönerge’nin yürürlük tarihi itibariyle konutta oturmayan ve halen konut sırasında
beklemekte olan personelin puanı (Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olmak kaydıyla)
yeniden hesaplanır.

Yuri dışına atanan ve dönen personele oygulanacak-esaslar Yönerge’nin yürürlüğe girdiği

GEÇİCİ MADDE 4 :

7’nci ve 8’inci Kolordu Komutanlıkları ile Jandarma Asayiş K.lığı emrinde veya harekat
komutasında asayiş görevi bulunan (OHAL Bölgesi ve OHAL Mücavir iller dâhilindekiler) birliklere
atanmış olan veya geçici görevlendirilen personele verilmiş olan ilave puanlarla ilgili 1997 yılı
basımlı MSY 319-2(A) TSK Konut Yönerge’si Geçici 4’üncü maddesi hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 5 :

 1. Daha önce doğrudan görev/hizmet tahsisli konut tahsis edilenler ile sıra tahsisli
  oturmakta iken görev/hizmet tahsisli bir makama atanması nedeniyle oturduğu konutu
  görev/hizmet tahsisliye çevrilen personelden, bu Yönerge’nin yürürlük tarihi itibariyle görev/hizmet
  tahsisli konut hakkını kaybedenler, görev/hizmet tahsisli konutun tahsis tarihi veya konutun
  görev/hizmet tahsisliye çevrildiği tarihten itibaren beş yıllık oturma süresi doluncaya kadar (aynı
  görevi devam etmesi kaydıyla) oturmaya devam eder. Bu personelden, Yönerge’nin yürürlüğe
  girdiği tarihte beş yıllık oturma süresini tamamlayanlar ile beş yıllık oturma süresini tamamlamadan
  bu Yönergeyle görev/hizmet tahsisli statüten çıkarılan makamlardan başka bir göreve atananlara
  üçüncü bölüm 4’üncü madde hükümleri uygulanır.

ör– Daha önse §örev/&ifa tahsisU -kerHitta -otUfffîakta fken konut tahsis makamı veya konut

grubu-Tarktı -etaR -birlikte görev tahsisli öif-makama intibak- ataması- -gören personelden halen

GEÇİCİ MADDE 6 :

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli evli iki personelden Yönerge’nin yürürlük tarihine kadar
geçen süre içerisinde konut puanlamasına dâhil edilmeyen personelin müracaatı üzerine konut
puanı hesaplanır. Yapılan hesaplamada, eşinden dolayı oturulan süreler puandan düşülür. Evlilik
boyunca kamu konutlarında hiç oturmayan personelin ilk müracaat hakkını elde ettiği tarihi takip
eden aybaşından itibaren, kamu konutlarında oturup tahliye etmiş personelin ise konutun tahliye
tarihini takip eden aybaşından itibaren bu Yönerge’nin yürürlük tarihine kadar olan müracaat
puanları ( her ay için +1 puan) verilir.

GEÇİCİ MADDE 7 :

Yönerge değişikliğinin yürüriüğe girdiği tarih itibariyle halen konutta Görev/Hizmet tahsisli
oturanların konut puanlan konuta giriş tarihinden itibaren hesaplanarak dondurulur.

Yönerge’nin yürüriüğe girdiği tarih itibariyle daha önce Görev/Hizmet tahsisli oturduğu
sürelere için puan» yeniden hesapianan personelden halen konut için sırada bekleyenlerin puanlan
2’nci Bölüm 6’ncı madde esaslarına göre yeniden hesaplanır. Bu tarihten sonra konutta oturmadığı
süreler için hizmet ve ay başına verilen puanların yeniden hesapianan puanına ilave edilir. (İlave
25.06.2007}

GEÇİCİ MADDE 8 :

Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
mensup personel bu Yönerge’nsn 3!üncü Bölüm 8’inci maddesi kapsaminda Sahil Güvenlik
Komutanlığının konutlarında istifade eder. Ancak bu kapsamdaki personel istekli olması halinde o
garnizonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait konutlardan istifade kapsamında müracaat edebilir.
Tercihini, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yönde kullanan personelin konut başvuru belgeleri
konut tahsis sorumluluğu bulunan komutanlığa teslim edilir ve bu personele aynı garnizonda Sahil
Güvenlik Komutanlığınca konut tahsis edilmez. (İlave 10.04.2008)

GEÇİCİ MADDE 9 :

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli evli iki personelden birine veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli eşine konut tahsis edildiğinde konut puanı sıfırlanan personel ile Yönergenin
2’nci bölüm 1’inci madde esaslarına göre konut puanlan yeniden hesaplanan personelin
müracaatları üzerine Yönerge değişikliğnin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle halen konutta oturan
veya konutta oturmayıp sırada bekleyenlerin taşman puanları Yönergenin 2’nci bölüm 2!nci madde
esaslarına göre hesaplanarak yeniden hesaplanan puanları ile kıyaslanır ve personelin lehine olan
puan işleme alınır, (ilave 25.05.2009)

GEÇİCİ MADDE 10 :

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında organ kaybı ve organ zafiyeti oluşacak
şekilde yaralananlardan, tedavi gördüğü garnizona ataması yapılanlara, konut tahsis makamına
dilekçe ile başvurması halinde, tedavi gördüğü garnizondan konut tahsis edilir. Personelin
tedavisinin tamamlanmasını müteakip, hakkında düzenlenecek rapor ve bu rapora göre göreve
devam veya emeklilik durumuna bağlı olarak bu Yönerge’nin 3’üncü bölüm 11’inci madde
esaslarına göre işlem yapılır, (ilave 25.05.2009)

GEÇİCİ MADDE 11 :

Kuvvet değişikliği yapan personelin konut tahsis işlemleri; bahse konu personelin kuvvet
değişikliklerinin Genelkurmay Başkanlığınca onaylanıp yayımlanmasını müteakip kuvvet değişikliği
yapılan yeni Kuvvet K.iıkları, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı tarafından yapılacaktır.
(İlave 13.05.2010)

{4)!inGİ-bende-göfe-l

sahibi-diğer–&tatülefe-şaf4sız-olafak^efiiif,-Halen–konuttaşaftlıoiarak–ot^rmakta-0İaRpefsonelin
durumu yap^acak hesaplamaya göre şartsıza çevrilebilir, (ilave 24.09.13) (İptal 17.06.2014)

GEÇİCİ MADDE 13 :

Kendisine konut tahsis yetkisi verilen Harp Akademileri Komutaiığmda görevii personelden,
puan yetersizliği nedeniyle Harp Akd.K.lığı tahsis sorumluluğunda bulunan konutlara giremeyenler,
Gnkur.Bşk.Ilgınca belirlenecek esaslar dahilinde mensubu olduğu Kuvvet K.lığı / J.Gn.K.lığı
konutlarından yararlandırılır.

Hv.K.K.lığına mensup personel için bu husus, Hv.K.K.lığımn—tarafından İstanbul
garnizonundaki HHO.K.Iıöı için yaptırılan konutların teslim alınması sonrasındaki ilk tahsis ve
sonrasındaki tahsislerde uygulanacaktır, konut ihtiYaGtPHmkafsrtanmasım■ müteakie-Gfikür.BskJrâınca

Bu madde; Harp Akd.K.lığı Yerleşkesi içerisinde yapılması planlanan konutların
tamamlanarak teslim alınmasını müteakip yürürlükten kalkacaktır. (İlave 24.09.13) Bu süreçte Harp
Akademileri Komutanlığında görevli olup da Kuvvet K.lıgı/J.Gn,K.lığı konutlarından yararlanmış
olanlar isterlerse 5 yıllık yasal oturma sürelerini halen oturdukları konutta (Kuvvet K.lıöı/J.Gn.K.lıöı
konutu) tamamlayabileceklerdir. (Değişiklik 01.07.2015)

GEÇİCİ MADDE 14 :

GATA FTR AD Bşk.lığı emrine atamalı olup TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
Başkanlığında görev yapan subay, astsubay ve sivil memurlar İstekli olmaları halinde TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına ait konutlardan istifade edebilirler. Tercihini, bir
defaya mahsus olmak üzere bu yönde kullanan personelin konut başvuru belgeleri, konut tahsis
sorumluluğu bulunan TSK Reh, ve Bkm.Mrk.Bşk.lığma teslim edilir. Bu personele aynı garnizonda
GATA K.lığınca konut tahsis edilmez.(7/ave 17.06.2014)

GEÇİCİ MADDE 15 :

Kuvvetleri adına tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans eğitimi yapmak üzere GATA
Komutanlığına atanan personele kuvvetlerince lojman tahsis edilir.

Yandal Uzmanlık Eğitimi bir dalda uzman olduktan sonra alınan bir üst eğitim olduğundan
personel istekli olması halinde GATA K.lığı lojmanlarından faydalanabilir. Personel katılışında
GATA K.lığı, Kuvvet K.lığı/J.Gn.K.lığı lojmanlarından faydalanmak istediğini dilekçe ile talep eder.
(İlave 01,07.2015)

GEÇİCİ MADDE 16 :

Yönerge değişiklik tarihi itibariyle konutta şartlı olarak oturmakta olan personelin durumu
tekrar değerlendirilerek 3‘üncü bölüm 15’lnci madde c fıkrasında belirtilen haklara sahip olacak
şekilde konutu şartsıza çevrilebilir. (İlave 01.07.2015)

 1. YÜRÜRLÜK:

Bu Yönerge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 1. YÜRÜTME:

Bu Yönerge hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yürütür.
İMZA                                                İMZA

M.Vecdi GÖNÜL
Millî Savunma Bakanı

Abdülkadir AKSU
İçişleri Bakanı

HİZMETE ÖZEL
EKLER

EK-A MÜŞTEREK BİRLİK, KH. VE KURUMLARDAN KONUT TAHSİS ETMEYE YETKİLİ
MAKAMLAR

EK-B GÖREV TAHSİSLİ KONUT TAHSİS EDİLECEK RÜTBE VE MAKAMLAR
EK-C HİZMET TAHSİSLİ KONUT TAHSİS EDİLECEK PERSONEL LİSTESİ
EK-D TSK’DE GÖREVLİ PERSONELE AİT KONUT PUAN TAŞIMA KARTI
EK-E KONUT BAŞVURU BEYANNAMESİ
EK-F KONUT PUANI TESPİT ÇİZELGESİ
EK-G KAMU KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI

EK-H KONUTLARDA BULUNAN DEMİRBAŞ EŞYA VE MEFRUŞAT LİSTESİ
EK-I KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI
EK-J VEKALETNAME ÖRNEĞİ

EK-K LAHİKA-1 K.K.K.LIĞI MENSUBU PERSONEL İÇİN AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK
GARNİZONLAR

LAHİKA-2 J.GN.K.LIĞI MENSUBU PERSONEL İÇİN AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK
GARNİZONLAR

LAHİKA-3 MSB BAĞLISI PERSONEL İÇİN AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK
GARNİZONLAR (İlave 17.06.2014)

LAHİKA-4 K.K.K.LIĞINDA AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK GARNİZON STATÜSÜNDEN
FAYDALANACAK PERSONEL LİSTESİ (İlave 30.03.2015)

LAHİKA-5 YURT DIŞINDA DAİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN, AİLESİNİ
BERABERİNDE GÖTÜRMESİNDE SİYASİ, ASKERÎ VEYA EMNİYET MÜLAHAZASI İLE SAKINCALI
OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN GÖREV YERLERİ (İlave 01.07.2015)

EK-A

MÜŞTEREK BİRLİK, KARARGÂH VE KURUMLARDAN KONUT
TAHSİS ETMEYE YETKİLİ MAKAMLAR

 1. ANKARA GARNİZONUNDA

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI
GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI

CES KOMUTANLIĞI (İptal 21.03.2013)

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY K.LIĞI (

01.07.2015)

MSB İNŞAAT EMLAK DAİRE BŞK.LIĞI (ORAN’DA HİZMET TAHSİSLİ 16 DAİRE)

BAKIM KOMUTANLIĞI (ŞEHİT ÜTĞM. HAŞAN ŞAHAN KIŞLA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK
SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM KITA, KARARGÂH VE KURUMLARA) (Değişiklik
13.05.2010)

TSK REHABİLİTASYON VE BAKIM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TSK ELEKTRONİK HARP I
KOMUTANLIĞIffieflişMfc 17.06.2014)

 1. İSTANBUL GARNİZONUNDA

HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI
GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ

 1. BURSA GARNİZONUNDA

BURSA ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (İlave 21.03.2013)

HİZMETE ÖZEL

GÖREV TAHSİSLİ KONUT TAHSİS EDİLECEK RÜTBE VE/VEYA MAKAMLAR

 1. GENEL:
 • GARNİZON KOMUTANLARI
 • KURMAY BAŞKANLARI VE ERKAN BAŞKANLARI
 • GENELKURMAY BAŞKANI, MİLLÎ SAVUNMA BAKANI, KUVVET K.LARI, J.GN.K.,
  II.BAŞKANI, GNKUR. II NCİ BAŞKAN YARDIMCISI VE SAHİL GÜV.K. ÖZEL
  KALEM MÜDÜRLERİ/ÖZEL SEKRETERLERİ (İlave 13.05.2010)
 • MİLLÎ SAVUNMA BAKANI, ORGENERAL/ORAMİRAL EMİR SUBAY YARDIMCILARI/EMİR
  ASTSUBAYLARI, ORGENERAL KONUTLARI EMNİYET VE İDARİ İŞLER ASTSUBAYLARI

VE SÖZ KONUSU ŞAHISLARIN KONUTLARININ BULUNDUĞU KIŞLA İÇERİSİNDE
(CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞI HARİÇ)
SVL.ME./UZM.ERB. STATÜSÜNDE KONUT BULUNMASI DURUMUNDA KONUTLARDA
KADROLU ÇALIŞAN SVL.ME./UZM.ERBAŞLAR (İlave

 • BŞK.LIĞI, MSB.LIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL
  GÜV.K.LIGI KARARGÂHINDA ALBAY RÜTBESİNDEKİ BAŞKAN, DAİRE BAŞKANLARI VE
  GENEL SEKRETERLER İLE ORGENERAL VE ORAMİRAL RÜTBESİNDEKİ
  KOMUTANLARIN GENEL SEKRETER VE ÖZEL SEKRETERLERİ^/ave 01.07.2015)
 • MERKEZ KOMUTANLARI VE MERKEZ KOMUTANLIĞI BÖLGE KOMUTANLARI
 • MİLLÎ SAVUNMA BAKANI, GENELKURMAY BAŞKANI İLE ORGENERAL/ORAMİRAL VE
  KORGENERAL/KORAMİRAL RÜTBESİNDEKİ KOMUTANLARIN EMİR SUBAYLARI İLE

BÜNYESİNDE EMİR SUBAYLIĞI KADROSU BULUNAN KOMUTANLIKLARA ATAMAU
EMİR SUBAYLARI (ilave 01.07.2015)

 • AS.ADALET İŞLERİ BAŞKANI, AS.ADALET TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, BAŞ HUKUK
  MÜŞAVİRİ VE DAVALAR DAİRE BAŞKANI
 • ASKERÎ YARGITAY BAŞKANI, BAŞSAVCISI, II NCİ BAŞKANI, BAŞSAVCI
  BAŞYARDIMCISI, DAİRE BAŞKANLARI VE ÜYELERİ
 • ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, BAŞSAVCISI, DAİRE BAŞKANLARI VE
  ÜYELERİ
 • KURULUŞUNDA ASKERÎ MAHKEME BULUNAN KOMUTANLIKLARIN AS.SAVCILARI
  (YARDIMCILARI HARİÇ), AS.MAHKEME KIDEMLİ HAKİMLERİ VE ADLİ MÜŞAVİRLERİ
 • ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLARI (Değişiklik 25.05.2009)
 • ASKERÎ HASTANE BAŞTABİPLERİ
 • KADROLU ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLARI
 • KADROLU ASKERÎ CEZA VE TUTUKEVİ MÜDÜRLERİ
 • MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLARI (Değişiklik 25.05.2009)
 • HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKUL KOMUTANI
 • HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKUL KOMUTANLIĞI ÖĞRENCİ AMİRİ
 • HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HAVA GRUP KOMUTANI
 • HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI DESTEK BİRLİK KOMUTANI (İlave 21.03.2013)
 • MSB LOJMAN BAKIM ONARIM DESTEK KOMUTANI (Değişiklik 10.04.2008)
 • ASKERÎ MÜZE VE KÜLTÜR SİTESİ KOMUTANI
 • KADROSU ALBAY OLAN İNŞAAT EMLAK VE NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI BÖLGE
  BAŞKANLARI (Değişiklik 25.05.2009) B-1

EK-B

 • KADROLU ORDUEVİ MÜDÜRLERİ (ilave 25.05.09)
 • MSB İNŞAAT EMLAK VE NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI;
  İNŞAAT, EMLAK, NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI İLE İNCELEME VE KONTROL GRUP
  BAŞKANLAR! (ilave05,09)
 • MSB KALİTE YÖNETİM BÖLGE BAŞKANLARI 03.2013)
 • MSB ARŞİV MÜDÜRÜ (ilave17.06.2014)
 1. 2. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KARARGÂHI VE BAĞLISI BİRLİKLERDE:

HARİÇ-K/pfa/ 21.03.2013)

* TSK.İSTİHBARAT OKUL KOMUTANI

HİZMETE ÖZEL

 • EMEKLİ GENELKURMAY BAŞKANI ÖZEL KORUMA TİM KOMUTANI VE YARDIMCISI (2
  ) İLE GÜVENLİK İHTİYACINA BİNAEN VERİLEN

23.12.2015 jSİVİL MEMUR (İPTAL 10.02.12)ŞOFÖRLERİNE          17.0S.2010) (STATÜSÜNE

BAKILMAKSIZINV//ave 10.02.2012) KONUT TAHSİS MAKAMI (J.GN.K.LIĞI VE S.G.K.LIĞI
DAHİL) AYRIMI GÖZETMEKSİZİN KONUT TAHSİS EDİLİR (Değişiklik 11.07.08)

 • ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR MERKEZ KOMUTANLARI YARDIMCILARI
 • GARNİZONDA MALİYE BAKANLIĞINA AİT KONUT OLMADIĞI TAKDİRDE BÜTÇE DAİRE
  BAŞKANLARI VE SAYMANLIK MÜDÜRLERİ
 • CC AIR KARARGÂHI MEBS BÖLGE KOMUTANI

TSK.İSTİHBARAT OKULU ÖĞRETİM VE EĞİTİM BAŞKANI

GNKURtBİLGİ DESTEK OKUL KOMUTANI (İptal 21.03.2013)
BRÜKSEL ASKERİ ATEŞESİ (İlave 24.09.2013)

ANITKABİR KOMUTANI

GNKUR. DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANI

GNKUR.KH.VE DES.KITA GRUP MUHAFIZ TABUR KOMUTANI (İptal 25.05.09)

GNKUR,KH,-V6-BES.KffA GRUP KARARGÂH HİZMET TABUR KOMUTANI (İptal 25.05.09)
GNKURiKHıVE DES.KITA GRUP KARARGÂH ULAŞTIRMA ÖZEL OTO TB.K. (İptal

25.05.09)

ÖZEL KUV.K.LIĞI OKUL KOMUTANI

ÖZEL KUV.K.LIĞINDA ALAY KOMUTANLARI I GRUP KOMUTANLARI (İlave 24.09.2013)

t (İptal 25.05.09)

ÖZEL KUV.K.LIĞI DESTEK KITALARI KOMUTANI (iptal

ÖZEL KUV.K.LIĞI KARARGAH DESTEK GRUP KOMUTANI        25.06.07)

21MM131

ÖZEL KUV,K,yĞt-LÖ4İSTİK DESTEK KOMUTANI (İlave 25.06.07) (iptal21.03.2013)

OZELKUVvKLIĞISEFERBERI^^UBEMÜDÜRLÜĞÜKISİMAMİRLERİYfeya 24.09,2643)
(İptal 01.07.2015)

ÖZEL KUVVETLER TUGAY KOMUTAN YARDIMCILARI
ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINDA; ÖZEL UÇAK FİLO K. -Öl

K, (İptal 21.03.2013)

ÖZEL KUV.OKULLAR KURS TABUR KOMUTANI (İptal25.05.09)

KOMUTANI-(//aya 25.05.09)f/pte/ 24.09.2013)

B-2

* ÖZEL KUV.K.LIĞI YURT DIŞI HAREKATA HAZIRLIK BAŞKANI

HİZMETE ÖZEL

 • ÖZEL KUV.K.LIĞI YURT DİŞİ HAREKATA HAZIRLIK BAŞKANLIĞI HAREKATA HAZIRLIK
  MERKEZ AMİRLERİ (İlave 07.2015)
 • TSK SPOR OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANI
 • MUHAFIZ ALAY KOMUTANI
 • MUHAFIZ ALAYI LOJİSTİK DESTEK KOMUTANI
 • GES-KLIĞİ-HAVA-SİRLİKKOMUTANI (iptal 21.03.2013)
 • GES K.LSĞI ÖĞRETİM KURUL BAŞKANL (/ptef 03.2013)
 • GES K LİĞİ DESTEK TABUR KOMUTANI(Jptal425:^509)
 • TSK MUHABERE DESTEK KOMUTANI (İlave01.07.2015)
 • TSK ELEKTRONİK HARP KOMUTANI (İlave 07.2015)
 • ANKARA BÖLGE MUHABERE BİRLİK KOMUTANI
 • TSK EĞİTİM FİLM VE FOTOĞRAFLARI YAPIM MERKEZİ KOMUTANI
 • TAFİCS BÖLGE MUHABERE BİRLİK KOMUTANI(4 ADET)
 • BŞK.ÖZEL KORUMA MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL
 • BŞK. ASTSUBAYI (ilave 21.03.2013)
 • BARIŞ İÇİN ORTAKLIK EĞİTİM MERKEZİ (BİOEM) KOMUTANI
 • TERÖRLE MÜCADELE MÜKEMMELİYET MERKEZİ KOMUTANI
 • KH.DES.KIT’ALARI SOSYAL-HİZMETLER BAŞKANI (favo-2506,07) GRP.KIŞLA
  GAZİNO MD. (Değişiklik 01.07.2015)
 • TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANI 09.07)
 • SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLGE KOMUTANLARI (İlave 25.05.09)
 • AMBULANS UÇAK KADROLARINA ATANAN SAĞLIK PERSONELİ (ilave 20.05.11)
 • TABUR KOMUTANLARI (ilave 25.05.09)
 • SIHHİYE ALAY KOMUTANI (ilave 21.03.2013)
 • TSK SİBER SAVUNMA MERKEZ BAŞKANI KOMUTANI (İlave

17.06.2014)

 • SİB ŞUBE MÜDÜRLERİ (MİTİN KONUTU BULUNMAYANLAR) (ilave 21.03.2013)
 1. HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINDA
 • HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI GENEL SEKRETERİ VE İDARİ BAŞKAN
 • HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI ÖĞRETİM BAŞKANI

121.03.2013)

 • SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİ-ÖĞRETİM BAŞKANI                                                                        (iptal21.03.2013)
 • SİLAHLI KUVVETLER YÜKSEK SEVK VE İDARE AKADEMİSİ ÖĞRETİM BAŞKANI (ilave
  03.13)
 • KARA HARP AKADEMİSİ ÖĞRETİM BAŞKANI
 • DENİZ HARP AKADEMİSİ ÖĞRETİM BAŞKANI

B-3

 • HAVA HARP AKADEMİSİ ÖĞRETİM BAŞKANI

 • DESTEK KITALARI GRUP KOMUTAN! (ilave21.03.2013)
 • HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞINA ATANAN ÖĞRENCİ SUBAYLAR
 1. GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞINDA
 • SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDE: (Değişiklik 25.05.09)
 • KOMUTAN İDARİ YARDIMCISI
 • BİYOMED’IKAL MÜHENDİSLİK MERKEZ BŞK.LIĞINDAN BİR (1) TIBBİ CİHAZ UZMANI
  MÜHENDİS SUBAY (Değişiklik 25.05.09)
 • SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞINDA: (Değişiklik 25.05.09)
 • OKUL KOMUTANI
 • ÖĞRETİM BAŞKANI
 • ÖĞRENCİ AMİRİ
 • TABUR KOMUTANI
 • GATF DEKANLIĞI VE EĞT.HST.BAŞ TABİPLİĞİNDE:
 • DEKAN YARDIMCISI
 • BAŞTABİP İDARİ YARDIMCISI
 • BAŞTABİP MESLEKİ YARDIMCISI
 • ÖĞRENCİ ALAY KOMUTANLIĞINDA: (Değişiklik 05.09j
 • ÖĞRENCİ ALAY KOMUTANI (Değişiklik 25.05.09)
 • ÖĞRENCİ TABUR KOMUTANLARI
 • DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞINDA:
 • DESTEK KITALARI KOMUTANI
 • HEMŞİRELİK YÜKSEK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNDE:
 • OKUL MÜDÜRÜ
 • ÖĞRENCİ TABUR KOMUTANI (ilave 10.04.08)
 • TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINDA:
 • TIBBİ BİYOKİMYA AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT 05.09)
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT (ilave

25.05.09)

 • DÂHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINDA:
 • İÇ HASTALIKLARI BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • GASTROENTERELOJİ BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • NEFROLOJİ BD.BŞK. LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • HEMATOLOJİ BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARÖIMGTDOÇENT (iptal 20.05.11)

B-4

 • HEMATOLOJİ SERVİS ŞEFİ İCAPÇI YARDIMCI 08.09)

HİZMETE ÖZEL

 • ALLERJİ HASTALIKLARI BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • TIBBİ ONKOLOJİ BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • VE METABOLİZMA HSTL. BD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • KARDİYOLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • ÇOCUK SAĞ.VE HAS.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
  (Değişiklik 25.05.09)
 • GÖĞÜS HAS.VE TBC.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İÇAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • RUH SAĞLIĞI VE HAS.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • RUH SAĞLI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ÖZEL TEŞHİS VE
  LABORATUVAR KISMI UYKU LABORATUVAR TEKNİSYENİ ASTSUBAY (İlave
  07.2015)
 • NÖROLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • NÜKLEER TIP AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • RADYASYON ONKOLOJİSİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • FİZİKSEL TIP VE REHAB.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • RADYOLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT (Değişiklik 25.05.09)
 • ADLİ TIP AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • NÖROLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN EEG TEKNİSYENİ TEKNİKERİ BİR (İCAPÇI) (Değişiklik
 • ASTSUBAY
 • RADYOLOJİ AD.TOMOGRAFİ GÖREVLİSİ TEKNİSYENİ BİR (İCAPÇI)<Değişiklik
 • ASTSUBAY (Değişiklik 25.05.09)
 • RADYOLOJİ AD.MR (MAGNETİK REZONANS) GÖREVLİSİ TEKNİSYENİ EN KIDEMLİ

BİR             (\CAPÇl)(Değişiklik 17.06.2014) ASTSUBAY (ilave 25.06.07) (Değişiklik

 • (Değişiklik 21.03.2013)
 • GASTROENTERELOJİ BİLİM DAL! BAŞKANLIĞI ENDOSKOPİ GÖREVLİSİ

TEKNİSYENİ <EN KIDEMLİ) BİR                           {İCAPÇi)(Değiş 17.0S.2014) ASTSB. (ilave 10.04.08)

(Değişim 21X1320121

 • YOĞUN BAKIM BİLİM DALI BAŞKANLIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT (İlave03.2013)

* CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINDA:

 • GENEL CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • GÖĞÜS CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI YARDIMCI
  DOÇENT
 • KALP DAMAR CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT

B-5

HİZMETE ÖZEL

 • BEYİN VE SİNİR CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • PLASTİK VE REKONS CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • ÇOCUK CERR.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • ORTOPEDİ VE TRAV.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • ÜROLOJİ.AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • B.B.HASTALIKLARI AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • GÖZ HASTALIKLARI AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • KADIN HASTALIKLARI AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR İCAPÇI
  YARDIMCI DOÇENT
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI DOÇENT VE BİR
  İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • PATOLOJİ AD.BŞK.LIĞINDAN BİR İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON AD.BŞK.LIĞINDA BİR ANESTEZİ TEKNİSYEN
  TEKNİKERİ (İCAPÇI) (Değişiklik17.06.2014) ASTSUBAY (BAŞTEKNİSYEN) (Değişiklik

25.05.09)

 • KALP DAMAR CERR. AMELİYATHANE TEKNİKERİ TEKNİSYENİ (EN KIDEMLİ)BİR

(İCAPÇI          )(Değiştklik17.06.2014) ASTSUBAY (Değişiklik 21.03.2013)

 • KALP DAMAR CERR. ANESTEZİ TEKNİKERİ TEKNİSYENİ (EN KIDEMLİ) BİR

(\CAPÇ\)(Değişiklik 17.06.2014) ASTSUBAY (Değişiklik 21.03.2013)

 • KALP AKCİĞER POMPAG4SI GÖREVLİSİ (EN KJOEML-İ) BİR
 • ASTSUBAY (Değişiklik 21.03.2013)

ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINDA:

 • ANESTEZİ UZMANI (YRDC.DOÇ:fr(pfa/g&^Ce)
 • BİR ANESTEZİ TEKNİSYENİ ASTSUBAY (BAŞTEKNİSYEN VEYA EN KIDEMLİ
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ ASTSUBAY) (
  iptal05.09)
 • BİR İCAPÇI DOÇENT (İlave 25.05.09)
 • BEŞ ÛQ İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT (İlave

HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞINDA:
* BAŞTABİP YARDIMCISI
* BAŞTABİP İDARİ YARDIMCISI

1.03.2013)

 • ACİL SERVİS İCAPÇI YARDIMCI DOÇENT (İlave 21.03.2013)
 • İÇ HASTALIKLARI SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT

B-6

* ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KISMI İCAPCI YRDC.DOÇENT

HİZMETE ÖZEL

 • TIBBİ ONKOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KISMI İCAPCI YRDC.DOÇENT
 • ALERJİ HASTALIKLARI KISMI İLE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI SERVİSİ KISMI
  İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • KARDİYOLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • GASTROENTEROLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • NEFROLOJİ VE HİPERTANSİYON SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • ÇOCUK HASTALIKLARI SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ SERVİSİ İCAPCI
  YARDIMCI DOÇENT
 • GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TBC SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • NÖROLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • DENİZ VE SUALTI HEKİMLİĞİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • GENEL CERRAHİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • KALP-DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • NÖROŞİRÜRJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • ÜROLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • ANESTEZİYOLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • DİŞ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • RADYODİAGNOSTİK RADYOLOJİ SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA SERVİSİ İCAPCI YARDIMCI DOÇENT
 • KARDİYOLOJİ SERVİSİ RÖNTGEN(ANJİO) TEKNİSYEN ASTSUBAYI
 • NEFROLOJİ VE HİPERTANSİYON SERVİSİ LABORATUVAR TEKNİSYEN ASTSUBAYI
 • GENEL CERRAHİ SERVİSİ CERRAHİ TEKNİSYEN ASTSUBAYI
 • KALP-DAMAR CERRAHİ SERVİSİ CERRAHİ TEKNİSYEN ASTSUBAYI
 • NÖROŞİRÜRJİ SERVİSİ CERRAHİ TEKNİSYEN ASTSUBAYI
 • ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ ANESTEZİ TEKNİZYEN ASTSUBAYI

B-7

* RADYODİAGNOSTİK RADYOLOJİ SERVİSİ (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) RÖNTGEN
TEKNİSYEN ASTSUBAYI

HİZMETE ÖZEL

 • KALP-DAMAR CERRAHİ SERVİSİ KARDİYO PULMONER BY-PASS (A$TSUBAY

VEYA SVL.ME)(ÖNCELİKLİ OLARAK ASTSUBAYA TAHSİS EDİLECEKTİR.) (Değişiklik

21.03.2013)

 • GASTROENTEROLOJİ SERVİSİ ENDOSKOPİ GÖREVLİSİ ASTSUBAY^/ave 07.2015)
 • ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON SERVİSİNDEN İCAPCI YOĞUN BAK.HEMŞİRESİ
 • RADYODİAGNOSTİK RADYOLOJİ SERVİSİNDEN (MR.BT) RÖNTGEN TEK.(SVL.ME)
  * DESTEK KITALAR KOMUTANI
  * ÇAMLICA ÖZEL BAKIM MERKEZİ BAŞKANI

112.08.09)

 1. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA
  * MERKEZ TEŞKİLATI (K.K.K.KARARGÂHI)
 • DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANI
 • DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLIĞI MUHAFIZ TABUR KOMUTANI (İptal 10.04.08)
 • DESTEK KITALARI GRUP KOMUTANLIĞI HİZMET TABUR KOMUTANI (İptal 10.04.08)
 • K.PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI (GENERAL OLMADIĞI TAKDİRDE)
  * KUVVET SUBAY VE ASTSUBAYI (İlave 25.06.07)
  * HAREKÂT MERKEZ AMİRİ (İlave 17.06.2014)

* ORDU KOMUTANLIĞI KARARGÂHI VE BAĞLILARI (K.K.EDOK.K. LIĞI DÂHİL)

 • ALAY KOMUTANLARI (İptal 25.05.09)
 • ORDU İDARİ KURMAY YARBAŞKANf (GENERAL OLMADIĞI TAKDİRDE) (İlave 27.10.09)
 • KARARGÂH GRUP KOMUTANI
 • LOJİSTİK DESTEK KOMUTANI (İptal 10.04.08)

KOLORDU KOMUTANLIKLARI (K.T.BJCLİĞi HARİÇ (İptal 01.08.07) VE K.K.LOJ.K.LIĞI
DÂHİL)

 • TABUR-KOMUTANLARI (İptal 10.04.08)
 • BRL./GRP.KOMUTANI
 • LOJİSTÎK-OESTEK KOMUTANI (İptal 10.04.08)/LOJİSTİK DESTEK GRUP KOMUTANI
 • K.LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ANA İKMAL MERKEZ KOMUTANLARI (İlave 01.07.2015)
 • K.LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İKMAL MERKEZ KOMUTANLARI (İlave 01.07.2015)

TÜMEN/TUGAY KOMUTANLIKLARI(KARA HAVACILIK K.LIĞI DÂHİL)

 • TUGAY KOMUTAN YARDIMCISI
 • ALAY KOMUTANLARI (İptal 25.05.09)
  t (İptal 10.04.08)

I (İptal 10.04.08)
i (İptal 10.04.08)

B-8

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI

I (İptal 10.04.08)

DEGTEK-KITV^LARI–KOMUTANI-/LOclİSTİK–{

 • ALAY KOMUTANLARI (İptal 25.05.09)
 • ÖĞRENCİ-TABUR KOMUTANLARI (iptal 10.04.08)

HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL

*   ÖĞRENCİ BÖLÜK KOMUTANLARI

*   ÖĞRENCİ TAKIM KOMUTANLARI (ilave 25.06.07)

*   DEKAN (GENERAL OLMADIĞI TAKDİRDE)

*   ÖĞRENCİ ALAY KOMUTAN YARDIMCILARI (İlave 17.06.2014)

*       SINIF OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIKLARI, ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK
OKUL K.LIKLARI, DAĞ VE KOMD.OKL. VE EĞT. MRK.K.LIĞI, TSK KBRN OKL. VE
EĞT.MRK. K.LIĞI (Değişiklik 1Q.04.0S), S.K.BANDO OKULLARI K.LIĞI, K.K.LİSAN OK.K.LIĞI,
LOJ.YNT.OKL.K. LIĞINDA:

*   OKUL KOMUTANI

*   ÖĞRETİM BAŞKANI

*   TABUR KOMUTANLARI (iptal 10.04.08)

*   DESTEK KIT’AIARI KOMUTANLARI/LOJİSTİK DESTEK KOMUTANLARI (iptal

*       ASKERÎ LİSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI

*   OKUL KOMUTANI

*   ÖĞRETİM BAŞKANI

*   ÖĞRENCİ AMİRİ/SINIF AMİRİ (İlave 10.04.08)

*       MÜTEFERRİK

*                                 ANA BAKIM VE BAKIM MERKEZİ KOMUTANLARI İLE ANA BAKIM/BAKIM MERKEZİ
DESTEK GRUP KOMUTANLARI (İlave 21.03.2013)

*   TSK-SPOROK.VEEĞTMRK.K (İptal 25.05.09)

*   K.K.EDOK.K.LIĞI EĞT.YÖNETİCİ UZM.VE ÖĞ.YETİŞ.OK.(EYÖYOK) K.

*                                 K.K.EDOK.K.LIĞI EĞT.YÖNETİCİ UZM.VE ÖĞ.YETİŞ.OK-(EYÖYOK) ÖĞRETİM
BAŞKANI

*   K.K.EDOK MUH.SİMİLASYONU VE LİDER EĞT.MRK.(MUHSİLEM) K.

*   K.K MUHABERE TABUR KOMUTANI (İptal 10.04.08)

*                                 K.K.LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ULAŞTIRMA KOMUTANI (GENERAL OLMADIĞI
TAKDİRDE) (Değişiklik 25.05.09)

*   KARA HAVACILIK K.LIĞI HAVA ULAŞTIRMA GRUP KOMUTANI

*   K.K.TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANI

*       K.K.TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI TATB.KONTROL VE DEĞERLENDİRME
MRK.K.

*       K.K.TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI MALZEME DESTEK VE DEPO GRUP
KOMUTANI

*   K.K.TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI LOJİSTİK DESTEK KOMUTANI (İptal

B-9

*   1’İNCİ ORDU MARMARA GÜNEYİ BAĞLI BİRLİKLER KOMUTANI (İptal

*       YURT DIŞINDA KITA KOMUTANI (ALAY EŞİDİ KOMUTANLIKLAR İLE TABUR
KOMUTANLIKLARINA ATANANLAR)

*   LOJİSTİK DESTEK KOMUTANLARI / DESTEK KITALARI KOMUTANLARI (İlave 10.04.08)

HİZMETE ÖZEL

I (İptal 13.05.10)
I (iptal 13.05.10)

HİZMETE ÖZEL

 • ALAY KOMUTANLARI (İlave 25.05.09)
 • TABUR KOMUTANLARI (İlave10.04.08)
 • K. MU HABERE ELEKTRONİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEK KOMUTANI
  20.05.11)
 • KUV.BND.OKL.K.ÖĞR.VE KURSLAR K. (İlave 26.05.09)
 • MÜHİMMAT BÖLGE KOMUTANLARI. (İlave 10.10.11)
 • ASTSUBAY ÜST KARARGAH HİZMETLERİ EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANI (ilave

21.03.2013)

 1. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA
 • GENEL
 • KADROSU ALBAY OLAN DENİZİN KARA BİRLİK KOMUTANLARI
 • KADROSU ALBAY/YARBAY RÜTBESİNDEKİ KARARGÂH DESTEK KIT’A
  KOMUTANLARI
 • KADROSU ALBAY, YARBAY VE BİNBAŞI OLAN YÜZER BİRLİK KOMUTANLARI, 2 NCİ
  KOMUTAN, BAŞ ÇARKÇI, YÜZER BİRLİK GRUP KOMUTANI
 • ALAY KOMUTANLARI
 • TABUR KOMUTANLARI
 • KOMODORLAR
 • RADAR İSTASYONU KOMUTANLARI
 • MAYIN GRUP KOMUTANLARI
 • TİRİ GÜVERTE KOMUTANI (İlave 01.07.2015)
 • TİRİ GÜVERTE KOMUTANLIĞI LİMAN DANIŞMA SUBAYI (İlave 01.07.2015)
 • K.K.LIĞI KARARGÂHI
 • KARARGÂH DESTEK KITALARI ANKARA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANI
 • KUVVET ASTSUBAYI
 • HAREKÂT MERKEZ AMİRİ (İlave06.2014)
 • DONANMA KOMUTANLIĞI
 • DONANMA VE FİLO VE GÖREV GRUP KOMUTANLIKLARI BAŞ ÇARKÇILARI

(Değişiklik 21.03.2013)

 • DENİZ HAVA ÜS KOMUTANLIĞINDA (Değişiklik 17.06.2014); HAREKAT KOMUTANI,
  FİLO KOMUTANLARI, MEYDAN HAREKAT KOMUTANI, HELİKOPTER GRUP
  KOMUTANI, İKMAL VE BAKIM KOMUTANI
 • KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI
 • METHAL VE LİMAN GRUP KOMUTANLARI
 • G/M TEST İSTASYON KOMUTANLARI
 • SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI. (İlave 25.05.09)

B-10

 • OKUL KOMUTANLARI
 • OKULLARIN ÖĞRETİM BAŞKANLARI
 • OKULLARIN ÖĞRENCİ AMİRLERİ/SINIF AMİRLERİ (İlave 10.04.08)
 • DENİZ HARP OKULU DEKANI
 • DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİ ALAY BÖLÜK KOMUTANLARI
 • DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİ ALAY TAKIM KOMUTANLARI (İlave 25.06.07)
 1. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA:

* HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARARGÂHINDA

MUHABERETABUR KOMUTANI (İptal 13.05.10)
KUVVET SUBAYI VE ASTSUBAYI (İlave 25.06.07)

 • HAREKÂT MERKEZ AMİRİ (İlave 17.06.2014)

*         1 NCİ VE 2 NCİ HAVA KUVVETİ KOMUTANLIKLARINDA MUHARİP HAVA KUVVETİ

VE HAVA FÜZE SAVUNMA KOMUTANLIĞINDA (İlave 01.07.2015)

 • ARAMA KURTARMA FİLO KOMUTANLARI (iptal
 • BHHM A.. CAOC6 HRK.A./DES.A. (İptal01.07.2015)
 • BHHM A., BHHM/JFAC AMİR YARDIMCISI (İlave 01.07.2015)
 • BHHM/JFAC HAREKÂT İCRA ŞUBE MÜDÜRÜ (İlave 01.07.2015)
 • HV.KV. VE HV.FZ.SVN.K.LIĞI KARARGAH BAŞKAN LARI (ilave 01.07.2015)

* HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI

17.06.2014)

* HAVA LİSAN OKUL KOMUTANI
* HAVA LİSAN OKUL KOMUTANLIĞI ÖĞRETİM BAŞKANI

 • HAVA İKMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLIKLARINDA
 • FABRİKA VE İKMAL MÜDÜRÜ
 • HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞINDA
 • ÖĞRENCİ.ALAY-KOMUTANI   (İptal 13.05.10)
 • DEKAN
 • HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ ALAY KOL KOMUTANLARI
 • HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİ ALAY TAKIM KOMUTANLARI (İlave 25.06.07)
 • İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME, SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANI (ilave

17.06.2014)                           B-11

 • HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI (Değişiklik 13.05.10)

GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI

 • AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTAN YARDIMCISI
 • DEVRİYE 4 ANİ MÜDAHALE. BOTU KOMUTANI (İptal 25.05.09)
 • YUNUS-1 VE YUNUS-2 BOT KOMUTANI / BAŞÇARKÇISI.(llave 25.05.09)
  DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

OKUL KOMUTANLARI
MYO ÖĞRETİM BAŞKANI
HV.UÇS.ER EĞT.MRK.K.

I (iptal 13.05.10)

I (İptal 13.05.10)

HİZMETE ÖZEL

 • İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME, SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTAN! (İlave

17.06.2014)

 • IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ KOMUTANLIĞI (İlave 25.05.09)
 • OKUL KOMUTANI
  * ÖĞRETİM BAŞKAN!

i (İptal 17.06.2014)

2’NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI (Değişiklik 13.05.10)

 • OK.K.
 • UÇS. VE YER.EM. OK.K.

ÜS KOMUTANLIKLARI

 • HAREKAT KOMUTANI
 • MALZEME KOMUTANI
 • BAKİM KOMUTAM (İptal 17.06.2014)

HAVA-ER-EĞİTİM TUGAY-KOMUTAHUĞK/pte/17,06.2014)

15 NCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI (iptal 17.06.2014)

117.06,2014)

I17.06.2014)

 • BOĞAZ KÖPRÜLERİ-UÇŞ.TABUR KOMUTANI (İptal 13.05.10)
  HAVA KONTROL GRUP KOMUTANUKLARH/pte/06.2014)
 • G-RUP-KOMUTAN-l-f/pfa/06.2014)

HAVA RADAR MEVZİ KOMUTANLIKLARI

 • MEVZİ KOMUTANI
 • HAREKAT EĞİTİM KOMUTANI
 • TKRS K.LIĞINDA MVZ.K./HRK.EĞT.K.

MÜTEFERRİK

 • ALAY KOMUTANLAR! (İlave 13.05.10)
 • FİLO (İlave 17.06.2014)/TABUR KOMUTANLARI (İlave 13.05.10)
 • 5 NCİ VE 6 NCİ ELEKTRONİK BİRLİK KOMUTANLARI

117.06.2014)

B-12

KADROSU ALBAY VE YARBAY OLAN DESTEK (

KOMUTANLAR! (ilave 10.04.08)(Değişiklik 17.06.2014)

HV.MEYDAN KOMUTANl/KIT’A KOMUTANI

HV.İSvASF:VE-BETv TABURKOMUTANI (İptal 13.05.10)

KADROSUVARBAYOLANTABURKOMUTANLARİ (İptal 13.05,10)
HV.MLZ.TRNS.K VE TERK.

HİZMETE ÖZEL

117.06.2014)

I (İptal 17.06.2014)

 1. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
  * J.GN.K.LIĞI KARARGÂHINDA;
 • İÇİŞLERİ BAKANI EMİR SUBAYI
 • DESTEK KIT’ALARI GRUP KOMUTANI
 • TABUR KOMUTANLARI
 • KUVVET SUBAYI VE ASTSUBAYI (İlave 25.06.07)
 • PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANI (GENERAL OLMADIĞI TAKDİRDE)

17.06.2014)

* DİĞER KARARGÂH, BİRLİK VE KURUMLARDA;

 • TUGAY KOMUTAN YARDIMCILARI (ilave 25.0S.09)
 • ÖĞRETİM BAŞKANLARI
 • ALAY K.LARI
 • İL JANDARMA KOMUTANLARI
 • İL JANDARMA KOMUTAN YARDIMCILARI 05.09)
 • TABUR KOMUTANLARI

I (İptal 13.05.10)

J,MUHABERE ANA DEPO VE FABRİKA KOMUTANI (iptal 13.05.10)

BİRLİK

DESTEK GRUP KOMUTANI/ DESTEK KIT’A KOMUTANLARI / DESTEK
KOMUTANI (İlave 13.05.10)

İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLARI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLARI

I (İptal 25.06.07)

J.İSTİHKAM İNŞAAT GRUP KOMUTANI

J.KOMANDO ÖZEL ASAYİŞ KOMUTANI

 1. HAVA GRUP VE FİLO KOMUTANLARI

JANDARMA HAVACILIK KOMUTANI

JANDARMA İSTİHBARAT OKUL KOMUTANI

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI KURSLAR KOMUTANI

J.KOMANDa-TATBİyAT-KONTROL MERKEZ KOMUTANI (iptal 01.07.2015)

j.AT VEKÖPEK EĞİTİM MERKEZ KOMUTANI (iptal 25.06.07)

B-13

* J.KOMANDO İMRALI ADASI GÜVENLİK KOMUTANI

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANI
JANDARMA İSTİHBARAT GRUP KOMUTANLARI

HİZMET—TAHSİSLİ—KONUT—
I (İptal 25.06.07)

HİZMET TAHSİSLİ KONUT KAPSAMI DIŞINDA KALAN İÇ GÜVENLİK JANDARMA
KARAKOL KOMUTANLARI (İlave 25.06.07)

4&Ö4S8) (İptal 25.05.09)

 • JANDARMA BAKIM KOMUTANI (İlave 13.05.10)
 • ı’İNCt-JANDARMA BAKIM MERKEZİ KOMUTANI (ilave  06.2014)
 • 2’NGİ JANDARMA BAKIM MERKEZİ-K-OMUTANI (İlave0S.f0K/pte/                                         17.06.2014)
 • JANDARMA TEKNİK VE YARDIMCI SINIFLAR EĞT.MRK.KOMUTANI 06.2014)
 • JANDARMA HAVACILIK OKUL KOMUTANI (İlave 17.06.2014)
 1. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
 • GENEL;
 • SAHİL GÜVENLİK BÖLGE KOMUTANLARI
 • KADROSU ALBAY OLAN SAHİL GÜVENLİK KARA BİRLİK KOMUTANLARI
 • KADROSU ALBAY/YARBAY RÜTBESİNDEKİ KARARGÂH DESTEK KIT’A
  KOMUTANLARI
 • KADROSU YARBAY VE BİNBAŞI OLAN YÜZER BİRLİK KOMUTANLARI, 2 NCİ
  KOMUTAN, BAŞ ÇARKÇI VE YÜZER BİRLİK GRUP KOMUTANLARI
 • KONUŞ YERİ İTİBARİYLE MÜSTAKİL GÖREV YAPAN BOT KOMUTANLARI
 • TABUR KOMUTANLARI (ilave 13.05.10)
 • KUVVET ASTSUBAYI (İlave03.2013)
 • KADROSU ALBAY/YARBAY OLAN HAREKÂT VE ARAMA KURTARMA MERKEZİ AMİRİ
  (İlave 17.06.2014)
 • SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI;
 • EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANI
 • OKUL KOMUTANI
 • ÖĞRETİM BAŞKANI
 • SAHİL GÜVENLİK HAVA KOMUTANLIĞI;
 • HAVA KOMUTANI
 • FİLO KOMUTANLARI
 • İKMAL VE BAKIM KOMUTANI
 • HAVA GRUP KOMUTANLARI (ilave 25.05.09)

B-14

S.NO:

1.

HİZMETE ÖZEL

HİZMET TAHSİSLİ KONUT TAHSİS EDİLECEK PERSONEL LİSTESİ
GARNİZON ADI :                     GÖREV YERİ        KONUTUN BULUNDUĞU YER:

Muhtelif

BÜTÜN HUDUTLAR Bölük,Takım,

Karakol personeli

8ABA-KAE-E–

-••§3–ünsü-ElektroRik

 • Ayvasik-GüfpınafKöyüedeki-

3 2. UZUNADA

(İptal 21.03.2013)
Uzunada Dz.K.lığı

Uzunada’daki 26 dairenin tamamı

4-3. İl, İlçe ve Belde Yerleşim Merkezi Dışında Bulunan İ^ GüveRİIk-TalWR-K0mutaf>lar44te İç
Güvenlik Jandarma Karakol Kemutanteft Komutanlığı personeli, (görev yaptığı yerdeki
konutlardan istifade etmek şartıyla) (Değişiklik 17.06.2014)

S*4. ORAN/ANKARA

ORAN Konutları Bakım ORAN’daki 16 daire

Onarım Ks.K.lığı

(Esanjör ve Isı Merkezinin

Bakım onarım ve

İşletilmesinden sorumlu

Teknik personel için)

 • 5. ELMADAĞ/ANKARA Harp Kh.KJığı

Tr Mühittinbaba-

 1. Harp Karargahı ve
  Muharebe Elektronik Tesisler
  lığı Komutanlık Karargahı
  Personeli
 2. Harp Karargahı K.lığı
  (Tünelde Görev Yapan
  Personeli)
 3. Karargah Destek Kıtalar
  lığı Personeli

ç. Verici İstasyon Komutanlığı
Personeli (İlave 25.05.09)

 • Elmadağ İnzibat Karakol
  lığı Personeli

32,nGİ-E-i-kt:Mfe.K-;k§i    

Yeşildere’deki 33 konut
(İlave 10.04.08)

Elmadağ İnzibat K.hğındaki 1
konut (ilave 01.07.2015)

– Möh&tmbabadaki 20 dairenin

Lalapaşa/EDİRN-i
EnezdEPİRNE       

i

t jîStIITi “

33-üneO-EM;Mfe.Kvkff-

-Emzdeki 20-dairenin tamam*-.

87 Suvefeft/IĞOIR

40r

–Mefkezdeki 10 dairenin tamamı

HİZMETE ÖZEL

EK-D

SINIFI: RÜTBESİ: ADI: SOYADI: SİCİL NO:
PERSONELİN GÖREV YAPTIĞI GARNİZONDA KONUTA

MÜRACAAT

TARİHİ

KONUTTA OTURMUŞ İSE TAŞINAN

PUAN

AÇIKLAMA
KONUT TAHSİS MAKAMI GARNİZON ADI TAHSİS

TARİHİ

TAHLİYE

TARİHİ

OTURMA

SÜRESİ

Konutta oturmayan personelin taşımaya esas
puan hesabı
Taşınan Puan
Hizmet puanı
Her ay için verilen puan
Konuttan yararlanılan her yıl için
Eş için verilen puan
Çocuklar için verilen puan
Diğer aile fertleri için verilen puan
Garnizonda konutu olanlar
Başka il ve ilçelerde konutu olanlar
Konuta girmekten vazgeçtiği için
Engelli Puanı (İlave 01.07.2015)
TAŞINAN PUAN TOPLAMI

TANZİM EDEN

ONAY

… /.. /..

NOT: Konut puan taşıma kartını doldurmadan önce arkadaki açıklamalar okunacaktır.

D-1

HİZMETE ÖZEL

Konutta oturan personelin taşımaya esas
puan hesabı
Konutta oturma süresi
Konuta giriş puanı
ARTAN TAŞINAN PUAN

PUAN HESABININ YAPILIŞ ŞEKLİNİ
GÖSTERİR TABLO :

AÇIKLAMALAR

 1. Her personel için iki nüsha olarak düzenlenir. Bunlardan biri konut puan taşıma kartı tanzim eden makamca
  arşivlenir. Diğer nüshası personele imza karşılığı teslim edilir.
 2. Personele atandığı her garnizonda konutta oturup oturmadığına bakılmaksızın; konuta müracaat tarihi,
  konutta oturmuş ise tahsis ve tahliye tarihleri ile oturma süresi (ay olarak yazılacaktır) ve taşıyacağı puan
  belirtilerek yazılacak ve ilgili diğer tüm haneler doldurulacaktır.
 3. TSK Konut Yönergesi’nde belirtilen esaslara uygun tanzim edilmeyen konut puan kartı

düzeltilmeden işleme alınmaz. Yanlış veya noksan tanzim edilen konut puan taşıma kartı konut tahsis makamınca
veya yetki verilen birimlere düzeltilebilir ya da düzeltilmek üzere iade edilir.

 1. Konutta oturan personelden konutu tahliye etmeden ayrılanların “TAHLİYE TARİHİ” bölümüne ilişik kesme tarihi yazılır.
 2. Tahsis makamınca Konut Puan Taşıma Kartının “AÇIKLAMA” bölümüne:
 3. Konutta oturmayan personel için, konut puan taşıma kartının hangi ay itibariyle hazırlandığı (örnek; “Temmuz.2004”),
 4. Konutta oturan personelden konutu tahliye etmeden ayrılanlar için, “Konutta oturmaya devam etmektedir.”,
  ibaresi yazılır.

D-2

HİZMETE ÖZEL

*ü) 7T
CD O

E 2.

0.2.= 2.®

«d ® w 3 $

*iâ&i

ÖT 3 ® cS —

s« 5 r- s

3 cr
c

0) CD

~ 5
3 CD

8* >
=■•0-3
CT 9. =Î’

t 3 =;

“ i’c

® I ®

Ilı

ScOJ
(D => 3
O. O o

a e i-

3

 • * 0)
  as,
  M
  II

û. O

o» o>
3; ■
& O

=■   7T O. :

51

 1. 3-

» CO 00 -Nİ O) Ol ^ W M —>•

c/) m
«e. ^c5 ‘“

İlli

t :’3j

S s

*S|§
a? İST

m < ® ®

® ® »
7T 3 ç»

 1. c -o

™ 5″ Q)*
ST Ç 2!
3= ® W

0<HWW>

< “ Z Z < CD
F ® W
3 3 < 7J o
® S’S

£

N

S

m

H

m

O:

N

m

r

m

ŞİSÎ

S =* < E
< < ® »
® co <
5° ®
“ 2
ö o. c

H O

03 Q)

Of S
C$

£

0)   –

–      İ.

|i

S z

5ti

0 3 :

CD

3 s

C =

11
II

i!

ı s

< ®
® 3
Ol O.

|S

i”.

ft

S§- I
S

IS
8 *

II

3 ~

OL ^

&S

 1. Q) (D

13

c ®

 1. S

o ®
O- 2:
— o.

CD O

1?

8 ftj

II

II

S-

5 > N

II sı

-1

M

3 |

ÇA (3

s:

3

m

S

HİZMETE ÖZEL

DOLDURMA TALİMATI

 1. Bu Talimat dikkatlice okunduktan sonra, Konut Başvuru Beyannamesi doldurulacaktır.
 2. Cevaplar, daktilo veya mürekkepli kalemle silintisiz yazılacaktır.
 3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan personel hakkında, TC Kanununun 343’üncü ve müteakip maddeleri
  gereğince kovuşturma yapılacaktır.
 4. Personel kendisine ait T.C. Numarası ile Vergi Kimlik Numarasını mutlaka yazacaktır.
 5. Personelin hizmet yılı başlangıcı Yönerge’nin Tinci bölüm 3/b maddesindeki esaslara göre
  hesaplanacağından, TSK kadrolarına atanmadan önce 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2’nci
  maddesinde belirtilen kurumlarda görev yapanların, söz konusu kurumlarda yaptıkları görevlere ait hizmet
  sürelerini gösterir hizmet belgesi mutlaka eklenecektir.
 6. Eşi çalışan personel, beyannamenin 10’uncu maddesindeki soruların tamamını noksansız dolduracaktır.
  Eşi çalışmayan personel ise sadece T.C.Numarasını ve Vergi kimlik numarasını mutlaka yazacaktır.
 7. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli evli iki personelin ikisi de konut puanlamasına dâhil edilmek üzere
  müracaat edebilir ancak bu personelden sadece birisi konut talebinde bulunabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli evli iki personelden birine veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
görevli eşine konut tahsis edildiğinde diğer personelin puanı sıfıra indirilir. Konut tahsis edilen personelin eşi
tahsis emrini bir ay içerisinde bağlı olduğu tahsis makamına veya yetki verilen birimlere ibraz etmekle
yükümlüdür. Konutun tahliye edilmesi durumunda personelin eşinin konut puanlamasına dâhil edilmesi için
yeniden müracaatı gerekir. Evlilik bağının ortadan kalkması halinde eşinden dolayı oturulan süreler puandan
düşülür.

 1. Beyannamenin 14’üncü ve 15’inci maddelerindeki sorular boş bırakılmayacak, bir konutu olanlar Var/Yok
  şeklinde, birden fazla konutu olanlar ise konut adedini yazarak cevap verecektir. Bu maddelerin doğruluğu,
  personelin Mal Bildirim Beyannamesi ile karşılaştırılarak Daire ve Kıt’ası Amirince bu beyanname
  onaylanacaktır.
 2. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında (Kıbrıs hariç) kamu konutlarından yararlanılan sıra, görev ve hizmet
  tahsisli konutta oturulan süreler (eşinden dolayı yararlanılan dâhil), ilk konuta girilen garnizondan başlamak
  üzere sırası ile tahsis, tahliye tarihleri ve oturma süreleri ay olarak 1’incı maddede yazılacaktır.
 3. En son garnizondan alınan konut puan taşıma kartının aslı ve bir önceki garnizona ait konut puan taşıma
  kartının aslı da mutlaka eklenecektir.
 4. Beyannamede meydana gelen değişiklikler, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren bir ay içerisinde
  yeniden düzenlenecek konut başvuru beyannamesi ile tahsis makamına veya yetki verilen birimlere

HİZMETE ÖZEL

KONUT PUAN TESPİT ÇİZELGESİ

1. Soyadı ve Adı
2. Sınıf ve Rütbesi
3. Sicil Nu. ve Emekli Sicil Nu.
4. Görev Yeri Adresi ve Tlf.Nu.
5. Devlet Memurluğuna Giriş Tarihi
6. Son Görevine Başlama Tarihi
7. Konut Puanlaması İçin Müracaat Tarihi
8. Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve
konutta daimi olarak birlikte oturacağı
aile fertleri
Eşi Çocuk Anne Baba Kardeş Toplamı
9. Daha önceki garnizonlarda konutta
oturup oturmadığı, oturmuş ise (Ay
olarak)
PUAN NEVİLERİ TARİH VE PUAN TABLOSU
TARİH
10 Bir önceki garnizonundan taşıdığı puan PUAN
11 Hizmet puanı (Her yıl için) +5
12 Her ay için verilen puan +1
13 Konuttan yararlandığı her yıl için -3
14 Eş için verilen puan +6
15 Çocuklar için verilen puan (İki çocuğa
kadar)
+3
16 Eşi ve çocukları dışında, Kanunen
bakmakla mükellef bulunduğu ve
konutta daimi olarak birlikte oturacağı
her aile ferdi için
+1
17 Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun
ve Kanunen bakmakla mükellef
bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı
aile fertlerinden, kamu konutunun
bulunduğu il veya ilçenin belediye ve
mücavir alan sınırları içinde oturmaya
elverişli konutu olanların her konut için
-15
18 Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun
ve Kanunen bakmakla mükellef
bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı
aile fertlerinden, aynı il veya ilçede 17’nci
madde kapsamı dışında kalan yerler ile
başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli
konutu olanların her konut için
-10
19 Konuta girmekten vazgeçtiği için -12
20 Engelli Puanı (İlave 01.07.2015) 50
PUAN TOPLAMI
Çizelgenin Düzenlenme Tarihi ve
Düzenleyenin Parafesi

E-2

HİZMETE ÖZEL

KAMU KONUTLARI GİRİŞ TUTANAĞI

VE MEFRUŞAT LİSTESİ

 1. Konut Tahsis Edilen Personelin;

Adı ve Soyadı

 1. Rütbesi          (İptal 01,07.2015)  :
 2. Görevi            (İptal 01.07.2015)  :
 3. Konut tahsis tarihi
 4. Konut tahsis karannın sayısı
 5. Konutun teslim ve konuta giriş tarihi
 6. Konutun bulunduğu ili
 7. İlçesi
 8. Mahallesi
 9. Cadde veya sokak adı
 10. Konutun kapı numarası
 11. Daire numarası
 12. Konutun 1 m2’lik alanı için tespit edilen
 13. Aylık kira birim bedeli (m2/YTL.):
 14. Kaloriferli ise; aylık ortalama

yakıt gideri (m2/YTL.)       :

 1. Aylık toplam kira birim bedeli

(m2/YTL.) (a=b=c)            :

 1. Konutun brüt inşaat alanı (m2)
 2. Kaloriferli konutun aylık kira bedeli (YTL.) :

(Aylık toplam kira birim bedeli çarpı
konutun brüt inşaat alanı)

 1. Kalorifersiz konutun aylık kira bedeli (YTL.)

(Aylık kira birim bedeli çarpı konutun
brüt inşaat alanı)

Yukarıdaki özellikleri belirten kamu konutunun ekli cetvelde yazılı demirbaş eşya ve mefruşat ile birlikte aşağıdaki
şartlarla teslim aldım.

 1. Kiraladığım konutu “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümlerine göre kullanmayı ve bu Yönetmelik hükümlerine riayet
 2. Konutu teslim aldığım şekil ve özellikte teslim etmeyi,
 3. Konutun boşaltılması sırasında tanzim edilecek “Kamu Konutları Çıkış Tutanağı” ile bu giriş tutanağı ve eki demirbaş
  eşya ve mefruşat listesinde bir fark ve noksanlık tespit edilirse, bunların değerini itiraz etmeden ödeyeceğim.
 4. Konutta oturduğum süre içinde yaptığım zarar ve hasann bedelini aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.
 5. Konutun içinin ve dışının, teslim aldığım andaki mimari durumunu değiştirmeyeceğimi taahhüt ve yukarıda belirtilen
  hükümleri aynen kabul ettiğimi şimdiden beyan ederim.

Personelin Adı ve Soyadı
Görevi İmzası

Tarihi

Konutun Kapı No.su
Daire No.su

Sıra No Cinsi Adedi Durumu Mefruşat veya Mefruşat veya
Demirbaş No. Demirbaş Seri No.
Fiyat YTL Tutarı YTL
Teslim Eden Personelin
Adı ve Soyadı Görevi İmzası Tarihi

Teslim Alanın

Adı ve Soyadı       Görevi                    İmzası             Tarihi

NOT.: “Durumu” sütununa Faal, Gayri Faal, Sağ Kapağı Kırık, Ayaklan Eksik, Yüzey Durumu
FotograftakiA/ideo görüntüsündeki gibidir vb. ifadeler yazılabilir. (Değişiklik 21.03.2013)

Yukarıdaki imzanın,

olunur.

adı ve soyadı ile görevi yazılı Dairemiz personeli.

….. e/a ait olduğu tasdik

……..

Daire Amiri

……………….. İli…………… İlçesi……… Mahallesi…………….

Sokağında/Caddesinde bulunan…….. Kapı No.lu Konutun      dairesinin yukarıda belirtilen özellikleriyle

….J. /  tarihinde teslim edildiğini gösteren tutanaktır.

Konutu Teslim Edenin
Adı ve Soyadı, Görevi
Konutu Teslim Alan Kiracının
Adı ve Soyadı, Görevi

EK-I

EK-H

KONUTLARDA BULUNAN DEMİRBAŞ EŞYA

HİZMETE ÖZEL

KAMU KONUTLARI GERİ ALMA TUTANAĞI

HİZMETE ÖZEL

Konut Tahsis Edilen Personelin;

 1. Adı ve Soyadı
 2. Rüfoesi (İptal 01.07.2015)    :
 3. Görevi                 (İptal 01.07,2015)        :
 4. Konuttan çıkış tarihi
 5. Konutun bulunduğu ili
 6. İlçesi
 7. Mahallesi
 8. Cadde veya sokak adı
 9. Konutun kapı numarası
 10. Daire numarası
 11. Teslim edilen demirbaş veya mefruşatta
  fark ve noksanlıklar ve değerleri

SINIF VE RÜTBESİ
ADI SOYADI
BABA ADI
MEMLEKETİ
DOĞUM TARİHİ
DUHULÜ
NASBİ

SİCİL NUMARASI
TC KİMLİK NU.

 1. Konutta meydana gelen zarar ve ziyanlar ve bedelleri :

Konutlardan istifade etmek için evvelce başvuru belgelerimi ilgili makama vermiş bulunmaktayım.
Mazeretim sebebiyle konut tahsis ve teslim işlemlerini takip edemeyeceğimden, aşağıda kimliği yazılı şahsı
benim nam ve hesabıma hareket etmek üzere vekil tayin ettim.

Arz ederim.

………………………………………………………………………… J… J..

Yukarıda belirtilen konutun mahsus hanelerinde açıklanan durumu ile teslim alındığını gösterir tutanaktır.

… J.. J..

Konutu Teslim Alanın
Adı ve Soyadı, Görevi
Konutu Teslim Eden Kiracının
Adı ve Soyadı, Görevi

EK-J

(İmza)

Adı ve Soyadı

VEKİLİN
Adı ve Soyadı
Adresi (Kıt’ası veya iş)
Tlf.No.

EK-K

LAHİKA-1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

GNKUR.BŞK.LIĞİ VE KUV.K.LIKLARI MENSUBU PERSONEL İÇİN AİLE
GÖTÜRÜLEMEYECEK GARNİZONLAR (Değişiklik 13,05,10)

l S.NU. | İL ADI l                                GARNİZON ADI

KIT’ASI

1 AĞRI DOĞUBAYAZIT iGÖKAY (ilave 17.08.10)
DOĞUBAYAZIT / KOZLU (ilave 21.03.13)
DOĞUBAYAZIT / GÜRBULAK (İlave 17.06.14)
DOĞUBAYAZIT / ZİYARET (İlave 17.06.14)
DOĞUBAYAZIT! ÇETENLİ (ilave 23
DOĞUBAYAZIT / TELÇEKER (ilave 23.12.2015)
DOĞUBAYAZIT / ORTAKENT (ilave 23.12.2015)
2 BİNGÖL İLÇELERİ (İL MERKEZİ HARİÇ)
3 BİTLİS İLÇELERİ (İL MERKEZİ VE TATVAN İLÇE MERKEZİ HARİÇ)
LİCE
KULP
4 DİYARBAKIR
HANİ
DİCLE (İlave 25.05.09)
ERGANİ (ilave 23.12.2015)
5 HAKKARİ İL MERKEZİ VE İLÇELERİ (Değişiklik 18.08.10)
6 MARDİN KIZILTEPE (İlave 3Ö.03.2015J
NUSAYBİN (İlave 30.03.2015j
7 SİİRT İLÇELERİ (İL MERKEZİ HARİÇ)
8 ŞIRNAK
(Değişiklik 30.03,2015)
9 TUNCELİ İL MERKEZİ VE İLÇELERİ
10 VAN İl MFPKF7İ VF FPPte /on-n o/vıa atama rVSkiefcnI ///«.
2&42A4)-(İPTAL 30.03.2015)
BAŞKALE
ÖZALP
ÇALDIRAN
SARAY (ilave 21.09.07)
EDREMİT (ilave 01.07.2015)

EK-K

LAHİKA-2

J.GN.K.LIĞI MENSUBU PERSONEL İÇİN AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK GARNİZONLAR

S NO İL ADI GARNİZON ADI
İL MERKEZİNİN BUCAK, KÖY VE MEZRALARI
BULANIK’IN ÇERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI {İlave Z3.1J.01 S}
Z HASKÖVÜN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
KORKUTUN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
S NO İL ADI GARNİZON ADI
1 İ İL MERKEZİNİN BUCAK, KÖY VE MEZRALARI
BEŞİRİ’NİN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
GERCÜŞ’ÜN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
HAŞAN KEYF’İN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
MALAZGİRT’İN MERKEZ,BUCAK, KÖY, MEZRALARI (İlave
23.12.015)
VARTO’NUN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (ilave 23.12,015}
8 SİİRT İL MERKEZİNİN BUCAK , KÖY VE MEZRALARI
AYDINLAR’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
BAYKAN’IN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (İlave 23.12.015)
ERUH’UN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
KURTALAN’IN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (İlave
2312.015)
PERVARİ’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
ŞİRVAN’* MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (ilave 23.12.015)
9 ŞIRNAK İL MERKEZ. BUCAK KÖY VE MEZRALARI (ŞİRHAK-İL–MERKEZİ
KONUTLARINDAN -YARARLANAN GİRLİKLERDE-GÖREVLİ
OLANLARHARİÇ} {4tev*2SK*&,&?> (Dağişikiî* 23.12.2015}
BEYTÜŞŞEBAP’* MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
CİZRE’NİN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
GÛÇLÜKONAKTN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
IDİL’İN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
SİLOPİ’NİN MERKEZ. BUCAK KÖY, MEZRALARI (Kav* 23.12.015}
ULUDERE’NİN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
10 TUNCELİ İL MERKEZ. BUCAK, KÖY VE MEZRALARI (İlave 23.12.015}
ÇEMİŞGEZEK’İN MERKEZ , BUCAK KÖY, MEZRALARI

(ifave 23.12.815)

HOZAT’IN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
MAZGİRT’İN MERKEZ, BUCAK KÖY. MEZRALARI
NAZİMİYE’NİN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
OVACIKTN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
PERTEK1 İN MERKEZ , BUCAK, KÖY, MEZRALARI (Hava 23.12.015)
PÜLÜMÜR’ÜN MERKEZ .BUCAK KÖY, MEZRALARI (ilave
23.12.015)
11 1 İL MERKEZİNİN BUCAK KÖY VE MEZRALARI
BAHÇESARAYMN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
BAŞKALE’NİN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
ÇALDIRAN’* BUCAK KÖY, MEZRALARI
ÇATAK’* MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI
EDREMİT’İN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
ERCİŞ’İN BUCAK KÖY, MEZRALARI
GEVAŞ’IN MERKEZ. BUCAK KÖY, MEZRALARI (ilave 23.12.015}
GÜRPINAR’IN MERKEZ, BUCAK KÖY. MEZRALARI (İlave
23.12.515}
MURADİYE’NİN BUCAK KÖY, MEZRALARI
ÖZALP** BUCAK KÖY, MEZRALARI
SARAY** BUCAK KÖY, MEZRALARI
İL MERKSZİ4LEEDREMİTVEERÇİS İLÇEMERKEZLERİlGEÇİCİ
GİR-SÜRE İÇ*H^,ö’30,-12l1-1)-(İptai 21.03.13}
KOZLUKUN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
SASON’UN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
2 BİNGÖL BİNGÖL İL MERKEZİNİN BUCAK, KÖY VE MEZRALARI
ADAKLI MERKEZ, ADAKLI’NİN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
GENÇ’İN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
KARLIOVA’NIN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
KİĞI’NIN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
SOLHAN MERKEZ, SOLHAN’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
YAYLADERE’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
YEDİSU’NUN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
3 BİTLİS İL MERKEZİNİN BUCAK , KÖY VE MEZRALARI
ADİLCEVAZ’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
AHLAT’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
GÜROYMAKMN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI {İlave
23.12.815}
HİZAN’IN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
MUTKİ’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
TATVAN’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI
4 DİYARBAKIR İL MERKEZİNİN BUCAK, KÖY VE MEZRALARI
BİSMİL’İN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI (ilave
23,12.015}
ÇERMİK’İN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI{ilave
23,12.015}
ÇINAR’M MERKEZ .BUCAK. KÖY, MEZRALARI
ÇÜNGÜŞ’ÛN MERKEZ ,BUCAK, KÖY, MEZRALARI (İi«ve
23.12.01 S)
DİCLE’NİN MERKEZ.BUCAK, KÖY. MEZRALARI
EĞİL’İN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (ilave
23.12.015}
ERGANİ’NİN MERKEZ.BUCAK, KÖY, MEZRALARI (İlave
23.12815}
HAHİ’NİN MERKEZ. BUCAK, KÖY. MEZRALARI
HAZRO’NUN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
KOCAKÖY’ÜN MERKEZ .BUCAK, KÖY, (ilave 2S.12.01S)
KULP’UN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
LİCE’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
SİLVAN’IN MERKEZ .BUCAK, KÖY, MEZRALARI (ilave
23.12.015}
5 HAKKARİ İL. MERKEZ .BUCAK, KÖY VE MEZRALARI (ilave

23.12,015}

ÇUKURCA’NIN MERKEZ, BUCAK. KÖY, MEZRALARI
ŞEMDİNLİ’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI
YÜKSEKOVA’NIN M£RK£Z,BUCAK KÖY, MEZRALARI

/ÖefflsSrf» 21,0313)

^S^4}l(!pT^^.1^0i°S},ir eÛrrİÇİn;‘*!*Ve

EK-K

LAHİKA-2(DEVAMI)

S NO İL ADI GARNİZON ADI S NO İL ADI GARNİZON ADI
Q İL MERKEZİNİN BUCAK KÖY VE MEZRALARI 12 BURSA İMRALI ADASI
6 <-£ DERİK’İN MERKEZ, BUCAK KÖY, MEZRALARI (Bava
23.12.815}
13 tü _i < ALACA KAYA’N* MERKEZ. BUCAK KÖY VE MEZRALARI
AKİCAK’İN MERKEZ^SUGAK ,KOY VE MEZRALARI

KIZILTEPE’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI (hsvs
23.1Z.01S)_______________

KÂRAKOÇANSN MERKEZ, BUCAK, KÖY VE MEZRALARI
{BAŞYURT HARİÇ} ÎİLAVS 23,12^915}
PALU’NUN BUCAK, KÖY VE MEZRALARI {BEYHAN HARİÇ) iifsve
21.03. ?3){İpt«i 23.12.2015)
u ERZURUM KARAYAZININ MERKEZ, BUCAK, KÖY. MEZRALARI -İİ«ys
23.12.2015)
15 KARS KAÖ5ZMAR5R MERKEZ, BUCAK.. KÖY, MEZRALARI {İîjsva
23.12-2015}
16 AĞRI DİYADİN’SE MERKEZ. BUCAK. KÖY, MEZRALARI {»av*
23.12.201 S}
DOĞUBAYAZIT’SH MERKEZ. BUCAK, KÖY, MEZRALARI {İSav«
23.12.2615)

MAZDAĞPNIN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI

MİDYAT’IN BUCAK, KÖY, MEZRALARI

NUSAYBİN’İN MERKEZ. BUCAK, KÖY, MEZRALARI diav*
23.12.01S)_______________

ÖMERLİ’NİN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI

SAVUR UN MERKEZ, BUCAK, KÖY, MEZRALARI

YEŞİLÜ’NİN BUCAK, KÖY, MEZRALARI

EK-K

LAHİKA-3

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLISI PERSONEL İÇİN AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK

GARNİZONLAR

S.

GARNİZON

NO. İLİ İLÇESİ
1 BATMAN KOZLUK
2 BİNGÖL KARLIOVA
SOLHAN
3 DİYARBAKIR LİCE
SİLVAN (ilave 30.03.2015)
4 ERZURUM HINIS (ilave 30.03.2015)
5 HAKKARİ MERKEZ
YÜKSEKOVA
6 MUŞ BULANIK (İlave 30.03.2015)
MALAZGİRT (ilave 30.Q3.2015)
VARTO (İlave 30.03.2015)
7 SİİRT KURTALAN
8 ŞIRNAK MERKEZ
CİZRE
İDİL
SİLOPİ (İlave 30.03,2015)
9 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK
MERKEZ (İlave 30.03.2015)
10 VAN BAŞKALE
ÖZALP
GEVAŞ (İlave 23.12.2015)
MURADİYE (ilave 23.12.2015)
ERCİŞ (ilave 23.12.2015)
11 KARS KAĞIZMAN (ilave 23.12.2015)
12 AĞRI DOĞUBAYAZİT (İlave 23.12.2015)

(İlâve 17MK2ÖÎ4)

EK-K

LAHİKA-4

K.K.K.LIĞINDA AİLE GÖTÜRÜLEMEYECEK GARNİZON STATÜSÜNDEN
FAYDALANACAK PERSONEL LİSTESİ {GENERAL RÛTBESİNDEKİLER HARİCİ

(Değişiklik 01.07.2015)

 1. K.LARI
 2. K.YRDC.LARI
 3. K.LARI (AS.LİSE K.LARI DÂHİL)
 4. EĞT.MRK.K.LARl
 5. ANA BKM.MRK.K.LARI
 6. ANA İKM.MRK.K.LARI
 7. MÜHT.BÖLGE K.LARI
 8. ÖZKUV.GR.K.LARI
 9. K.TATB.MRK X.
 10. TERÖRİZMLE MÜCADELE VE MÜKEMMELLİYET MERKEZ K.

11.

12.

43t

K.K.LOJ.K.LIĞI MÜHT.K.YRD.

MUBİLPESKOM GNKUR.MEBS VE SİBER SAVUNMA K.LIĞI
ANKARA BLG.MU.BRL.K. (Değişiklik 01.07.2015)

101.07.2015)

 1. K.EDOK MUHSİMLEM K.
 2. 3’ÜNCÜ KOR.KH.DES.GR.K.
 3. TSKAÜKHEMK.

ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLARI (Özel tip projesine göre inşa
edilen askerlik şubesi binalarında veya bölge/şube binası çevre duvarı

 1. içerisinde As.Ş.Bşk. ve As.Ş.Asb.na tahsisli konutlarda oturan personel
  hariç tutulmuştur. Bu konutlarda oturan personel bu hakkım
  garnizondaki diğer lojmanlardan alarak ku\\anacaktır.(İIave 01.07.2015)
 2. TEDARİK BÖLGE BAŞKANLARI (İlave 01.07.2015)
 3. KALİTE YÖNETİM BÖLGE BAŞKANLAR! (İlave 01.07.2015)
 4. İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLARI (İlave 01.07.2015)

(ilave 30.03.2015

EK-K

LAHİKA-5

YURT DIŞINDA DAİMİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN. AİLESİNİ BERABERİNDE
GÖTÜRMESİNDE SİYASİ, ASKERÎ VEYA EMNİYET MÜLAHAZASI İLE SAKINCALI OLDUĞU
DEĞERLENDİRİLEN GÖREV YERLERİ (İlave 01.07.2015)

S.NO.           GÖREV YERLERİ

 • AFGANİSTAN
 • IRAK
 • LİBYA
 • SURİYE
 • SOMALİ
 • SANA/YEMEN

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.