Tren Kazası Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI                               :

TC KİMLİK NO                  :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               : TCDD Genel Müdürlüğü

KONU                                   : Tren kazasında meydana gelen yaralanma nedeni ile …TL   maddi ve …TL manevi olmak üzere tazminata hükmedilmesi     istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilim, …. yılında tren şefi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’nda göreve başlamış ve …. yılına kadar bu görevini devam ettirmiştir. Yaklaşık … yıllık memuriyet hizmetinde siciline işlenen bir kaza bulunmamaktadır.

2-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde …… mevkiinde meydana gelen ve …. sefer sayılı ve …. sefer sayılı trenlerin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada başını tren kompartımanına çarpması sonucu kafatası kırığı ve iç organ lezyonları meydana gelmiştir.

3-) Kusurun saptanması bakımından; meydana gelen tren kazasını incelemekle görevlendirilen T.C. Ulaştırma Bakanlığı Müfettişlerinin hazırladığı kaza raporunda, kazanın, tren raylarının bakımsız kalması nedeni ile meydana geldiği ve müvekkilimin meydana gelen kaza ile ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı saptanmış bulunmaktadır.

3-) Anayasamızın 125. maddesinde yeralan “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (…)İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü gereği davalı idare müvekkilimin zararını tazmin etmek zorundadır. Kamu idareleri yapmakla yükümlü bulundukları hizmetleri gereği gibi ifa etmekle beraber bu hizmetin işleyişini sürekli olarak kontrol etmek ve hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemek suretiyle hizmetin kötü veya geç işlemesi, gereği gibi işlememesi sonucu bir zarara sebebiyet verilmiş olması halinin hizmet kusuru nedeniyle idareye meydana gelen maddi veya manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği idare hukukunun yerleşmiş ilkelerindendir.

5-) Müvekkilim yaşanan olay sebebiyle aynı zamanda büyük bir maddi ve manevi kayba maruz kalmıştır. Müvekkilimin memuriyet hayatının maluliyet nedeni ile tamamen biteceği de göz önüne alınırsa uğranılan zararın bunlarla sınırlı kalmadığı anlaşılacaktır. Ekte sunduğumuz harcama belgeleri listesinde sıralanan somut maddi kayıplar yanında zarar bu boyutuyla da değerlendirilmeli ve hesaplanacak miktar idare tarafından tazmin edilmelidir. Açıkladığımız tüm bu nedenlerle, müvekkilimin uğradığı maddi ve manevi kayıpların hizmet kusuru ve idarenin sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde davalı idarece tazmin edilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2709 S. K. m. 125, 2577 S. K. m. 3, 12, 13, 36 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Muayene kağıdı, günlük gözlem çizelgesi, anestezi belgesi, hasta kabul kağıdı, ameliyat kağıdı, poliklinik defteri, protokol defteri, ilaç reçeteleri, ekli harcama belgeleri ve diğer deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : 30 gündür.

SONUÇ VE İSTEM             : Davalı idarenin olay tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizlerle birlikte … TL maddi, … TL manevi olmak üzere toplam … TL tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederim . (tarih)

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.