Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi

Mar 31, 2019 | Sigorta Hukuku Avukatlığı

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -1-


X SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Adres…)

POLİÇE NUMARASI         :

TALEPTE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 : Av.

ADRES                                 :

KONU                                   : Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutmak kaydıyla meydana gelen yaralanmalı ve maddi zararlı trafik kazasında yaralanan müvekkil …………….. ‘nun  geçici iş göremezlik ödeneğinin ve diğer tedavi giderlerinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile hesaplanarak tarafımıza ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :                     

 1. 10.2018 tarihinde sürücü ………….’ın sevk ve idaresindeki ………… plakalı aracı ile Kırıkkale ili istikametinden Ankara ili istikametine doğru seyir halinde iken, EK’ teki kaza tutanağında belirtilen KIRMIZI IŞIK noktasına geldiğinde, kendisine YEŞİL IŞIK yanarken Ankara istikametine dönmek isteyen içinde Müvekkilin yolcu olduğu sürücü ………….’ın sevk ve idaresindeki ………. plakalı araca çarpmıştır. Kusurlu taraf sürücü ………… olduğu kaza tespit tutanağı ile sabittir.

 2. Bu çarpmanın etkisiyle emekli olan müvekkil yaralanarak olay yerine gelen ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, sol el bileğinde kırıklar meydana geldiği saptanmış ve atel/alçı tedavisi akabinde Maltepe Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilerek fizik muayenesi görmüş ve tedavi giderlerini karşılamak zorunda kalmıştır.(Tedavi giderleri EK’te sunulmuştur.) Tedavi süreci 3 aya kadar uzayan Müvekkil bu kaza nedeniyle geçici iş göremez duruma gelmiştir.

 3. Kazaya karışan ……….. plakalı araç şirketinizce hazırlanmış olan …………. Nolu ZMSS poliçesi kaza tarihinde geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle oluşan geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer tedavi giderlerin Karayollar Trafik Kanunu gereği  söz konusu poliçe kapsamında sorumluluğunuz bulunmaktadır.

 4. Yukarıda açıklanan nedenlerle meydana gelen geçici iş göremezlik ödeneği ve diğer tedavi giderlerin hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Talebimizin KABULUNE ,
 2. Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutmak kaydıyla müvekkilin geçici iş göremezlik ödeneğinin ve diğer tedavi giderlerinin hesaplanarak kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ÖDENMESİNE,

Karar verilmesini müvekkil adına  vekaleten talep ederim. tarih

HESAP BİLGİLERİ

BANKA                     : VAKIFBANK

IBAN                         : 

HESAB SAHİBİ       : 

EKLER

 • Onanmış vekaletname sureti
 • Kaza tespit tutanağı ve ekleri
 • Hastane raporları ve ekleri
 • Tedavi Giderleri ve ekleri
 • Soruşturma dosyası
 • Eksik evrakların varlığı ve istemi halinde bilahare gönderilecektir.

TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

Av. Saim İNCEKAŞ

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -2-


X SİGORTA A.Ş.’NE

BAŞVURAN        :

VEKİLİ                 : Av.

MUHATAP          :

KONU                   : Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında, trafik kazasında meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini, sürekli maluliyet tazminatı vb.

AÇIKLAMALAR   :  X poliçe numarası ile X  SİGORTA A.Ş ye sigortalı  ve X sevk ve idaresindeki X plaka sayılı aracın müvekkil X’ un sevk ve idaresindeki  X plakalı motorsiklete çarpması neticesi  yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş, söz konusu kaza sonucu müvekkil  yaralanmıştır.

Kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere kazanın meydana gelmesinde  X plaka sayılı araç sürücüsü X 2918 KTK’nın 571-C (Motorlu araçlardan soldaki aracın sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemek) maddesi uyarınca tam kusurludur.

Kaza sonucu gördüğü tedavi ve yaralanma durumuna ilişkin X Eğitim ve Araştırma Hastahanesi belgeleriyle birlikte yaralanma neticesinde oluşan iş göremezlik durumuna ilişkin X Eğitim ve Araştırma Hastahanesinin X Tarihli belgesini ekte sunuyoruz. Müvekkil rapora göre X tarihinden X tarihine kadar istirahatlidir.

Kazaya karışan X Plaka Sayılı araç, X Poliçe Numarası ile X Sigorta A.Ş. nezdinde sigortalı olup, kaza da sigortalı olduğu dönemde gerçekleşmiştir.

Müvekkilin kaza sırasındaki aylık geliri ….. Tl’dir. Kazaya ilişkin diğer evraklar da ekte ibraz edilmiştir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Mevzuatı uyarınca, poliçe kapsamında sorumlu olan X SİGORTA A.Ş.’ye, oluşan tüm zararların tazmini için başvurma zorunluluğumuz doğmuştur. Dosyanın geçirdiği aşama da dikkate alınarak, X ’un tedavi masrafları, çalışma gücü kaybı ve tüm zararların tarafımıza ödenmesini, oluşan tazminat bedelinin kaza tarihinden faizi ile birlikte,  bildirdiğimiz hesap numarasına ödenmesini ve durumdan haberdar edilmemizi vekaleten talep  ederiz.  

Ekler:

1-Vekâletname Örneği,

2-Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

3-Hastane Evrakları,

4-İfade tutanakları,

Av.

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -3-


X SİGORTA A.Ş.’YE

BAŞVURAN :

VEKİLİ         :

KONU           : Tazminat taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIM

OLAY                                  :

X saat 07.30’da Sürücü …. nin sevk ve idaresindeki …. plaka sayılı hususi otomobiliyle …. istikametinden gelip Kırıkkale istikametine seyir halindeyken …. kavşağına geldiği esnada: kontrolsüz bir şekilde …. caddesine çıkması neticesi; aracın sol ön çamurluk ön kapı kısımlarına …… istikametinden gelip ….. istikametine seyir halinde bulunan …. sevk ve idaresindeki … plakalı hususi otosunun ön kısımlarıyla …. plakalı araca çarpması ve çarpmanın etkisiyle savrulurken sağ ön ve arka kapı kısımlarıyla tekrar çarpması ve her iki arasında yolun bitişine göre sol kısma savrulması neticesi yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.(Ek-1)

KUSUR DURUMU             :

Başvuru konusu trafik kazasının oluşumunda müvekkilimiz yolcu konumundadır  Bu kazanın oluşumunda …. plakalı araç sürücüsü ….. 2918 sayılı K.T.K’nın 84/1-g dolayısıyla kusurlu olduğu,….. plakalı araç sürücüsü …. da KTK’nın 52/1-a(Tali kusur) dolayısıyla kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Aleyhe hususları kabul etmiyoruz.

MAĞDURUN KAZA TARİHİNDEKİ YAŞI:

50 yaşındadır.

ADLİ TIP SAĞLIK KURULU RAPORU:

Kati sağlık kurulu raporu ….. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalından alınmış olup oranı % 39’dir.(Ek-7)

CEZA DOSYASI      :

Başvuru konusu trafik kazası sebebiyle ….. Asliye Ceza Mahkemesi .. nolu dosyada yargılama yapılmış ve karar verilmiştir.

SİGORTA ŞİRKETİNDEN İSTEK                     :

Başvuru konusu trafik kazasına karışan …. plaka sayılı aracın kaza tarihi itibariyle Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi ile şirketinizin sigorta teminatı kapsamındadır.

Yukarıda açıkladığımız şekilde başvuru konusu trafik kazasında ağır şekilde yaralanan ve geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalan ve tedavi giderleri ödemek zorunda kalan müvekkil, genç yaşında günlük ihtiyaçlarını dahi tek başına yerine getiremez ve öz bakımını dahi karşılayamaz hale gelmiştir.

Geçirdiği trafik kazasında omurgasında ezilmeler sinir kayıpları ve psikiyatrik rahatsızlık olan Anksiyete bozukluğu meydana gelmiş olup ayrıca psikolojik olarak kazadan önemli ölçüde etkilenmiş olup her yola çıktığında ve arabaya, otobüse her inip binişinde kendisini çok kötü hissetmekte panik ataklar yaşamaktadır. Bununla birlikte geçici bakım ihtiyacı da doğmuştur.

OLUŞAN RAHATSIZLIKLAR VE ETKİLERİ :

Müvekkil kaza tarihinde ve halen …. mühimmat deposunda işçi olarak çalışmakta olup vücudundaki rahatsızlıklar dolayısıyla hem kendisi hem ailesi çok zor duruma düşmüşler büyük mağduriyet yaşamışlardır.

Son olarak Müvekkil vücudundaki bu rahatsızlıklar ömür boyu devam edeceği için artık hayatına eskisi gibi devam edemeyecek olup bütün bunlardan dolayı hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok kötü etkilenmektedir.

 Müvekkil’in …. TL maaşı mevcuttur. Maaş Bordrosu ektedir. Hesaplamanın ilgili maaşa göre yapılması gerekmektedir.

DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı 97. Maddesi (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.) uyarınca;

Madde 97 – Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir.

Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.

TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı 99. Maddesi uyarınca;

Madde 99 – Sigortacılar, hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

(Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108.000.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

SONUÇ:

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; kazaya karışan ….plaka sayılı araç kaza tarihi itibariyle şirketinizin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta poliçesi ile Şirketinizin sigorta teminatı kapsamındadır. …. tarihli trafik kazasında başvuran müvekkilin geçici, kalıcı iş göremezliğe maruz kalması sebebiyle uğradığı maddi zararların tazmininden, tedavi giderlerinden ve tedavi yardımlarından yardımcı kişi / bakıcı gideri tazminatından şirketiniz sorumludur.

TALEP:

Bu nedenle fazlaya ve başkaca sorumlulara ilişkin ve her türlü talep, başvuru, dava ve tüm diğer yasal haklarımız saklı olmak kaydıyla sorumlu olduğunuz 360.000 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İŞBU İHTARNAMENİN TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 8 (SEKİZ) İŞGÜNÜ İÇİNDE hesap sahibi ….. olan ….. ….. IBAN nolu hesaba  ödenmesini, fazlaya ilişkin ve diğer sorumlulara karşı her türlü talep, başvuru, dava ve tüm diğer yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu vekâleten arz ve talep ederim. tarih

                                                                                            Başvuran Vekili

 

EK-1 Kaza Tespit Tutanağı

EK-2 Tramer sorgu sonucu

EK-3 Ceza dosyası bir kısım fotokopisi

EK-4 Bir kısım hastane evrakı

EK-5 Vekâletname sureti

EK-6 X Üniversitesi Adli Tıp Sağlık Kurulu Raporu

EK-7 Maaş Bordrosu

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -4-

X SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNANLAR:

VEKİL                      :

ADRES                      :

E-MAİL                     :

AÇIKLAMALAR    :

1-)       Dilekçemizin ekinde sunulu vekaletname suretinden anlaşılacağı üzere talepte bulunanların avukatlığını üstlenmiş bulunmaktayız. Ekte sunulu veraset ilamından da görüleceği üzere müvekkillerimiz müteveffa X’in mirasçılarıdır. 

2-) Müvekkillerin murisi X tarihinde X ili X ilçesi X mahallesinde X kavşağından X Mahallesi istikametine doğru yolcu konumunda eşi X’e ait X plaka sayılı araç ile seyir halinde iken trafik kazası geçirmiş ve ağır bir şekilde yaralanarak X Devlet Hastanesi yoğum bakım ünitesine kaldırılmıştır. Sağ bacağında kazaya bağlı olarak iltihaplanmalı enfenksiyon geçirdiği tespit edilmiş ve enfenksiyon kontrol altına alınana kadar herhangi bir işlem yapılmayacağı kanaatine varılmıştır. X Devlet Hastanesinin teknik imkanlarının yetersizliği üzerine müteveffa taburcu edilerek X Devlet Hastanesine sevk edilmiş burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış olup X tarihinde yaşamını yitirmiştir. (Eklerde sunulan hastane kayıtlarından anlaşılacaktır.)

3-) Yolcu/mirasçı X ölümü ile müvekkillerin uğramış oldukları zararların, muhatabınızca sigortalanan X sigorta acente numaralı X numaralı zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi teminatı kapsamında (destekten yoksun kalma, hukuksal koruma ve diğer tüm teminatlar), giderilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur. Başvuru tarihimizden itibaren yasada ön görülen süre içinde aşağıda belirtilen Iban Numarasına gerekli ödemeler yapılmazsa poliçe kapsamındaki teminatların tahsili için yapılacak yargı giderlerinin ve vekalet ücretinin tarafınıza yansıtılacağını bir defaya mahsus olmak üzere ihtaren ve ihbaren bildiririz. tarih 

BAŞVURUCU IBAN NO:

Talepte Bulunanlar Vekili

Sigortadan Tazminat Talep Dilekçesi

… SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TALEPTE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : Şirketinize … poliçe numarası ile sigortalı … plaka sayılı aracın karıştığı kaza nedeniyle vefat eden … için ödenmesi gereken tazminat miktarının, mirasçıları olan müvekkillere ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

kaza sebebiyle oluşan maddi zararlarının karşılanmasını talep ederiz. 19/08/2019

… İli … İlçesinde …/…/… tarihinde vuku bulan elim trafik kazası nedeniyle vekil edenlerimizin murisleri … vefat etmiştir. 

… Cumhuriyet Başsavcılığının … sayılı soruşturma dosyasından edindiğimiz bilgilere göre;   …  tescil plakalı aracın  Zorunlu  Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesinin  şirketiniz tarafından yapıldığı,  poliçe numarasının … olduğu, poliçe geçerlilik süresinin …/…/… tarihinde sona erdiği tespit edilmiştir.

İş bu dilekçemiz ile Poliçede belirlenen hasar ( murisin ölümü) gerçekleştiğinden vekil edenlerimiz adına tazminat talebinde bulunuyoruz.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; şirketiniz, müvekkilin kaza sebebiyle oluşan zararından … sayılı poliçe kapsamında sorumlu olup, müvekkilin zararını karşılamak durumundadır. Hakkımızı, dava yoluyla talep etmeden önce, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi gereğince, işbu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM       :    Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; şirketinizden, müvekkilin

İletişim ve Banka Bilgileri;

Tel :

E-mail :

BANKA ADI :

İBAN NO       :

                                                       Talepte Bulunan Vekili

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.