Trafik Kazası Davaya Cevap Dilekçesi Örneği

Trafik kazası nedeniyle hakkında dava açılan bir kişinin, söz konusu bu davaya vermesi gereken cevap dilekçesi aşağıdaki gibidir.

Trafik Kazası Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Örneği

(İL) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO:             

 

DAVALILAR:          

                       

VEKİLİ:                    

 

DAVACI:                 

VEKİLİ:                    

 

KONU:                       Davaya cevap dilekçemizin sunulması hakkında.

 

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan … Sayılı manevi tazminat konulu davanın dava dilekçeleri müvekkilim … … da muhtara teslim, müvekkilim …’e ise …da muhtara teslim edilmiştir. Yasal süre içerisinde cevaplarımızı sunmaktayız.

1)21/10/2016 günü saat 14:35’te müvekkil …’in sevk ve idaresinde bulunan … plaka sayılı otomobil ile … Caddesini takiben … istikametinden … Caddesi istikametine doğru seyri sırasında kazam halli … Parkı önüne geldiği esnada bahse konu trafik kazası meydana gelmiştir.

2) Davacı, dava dilekçesinde söz konusu kazaya ilişkin 50.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte talep etmiştir.

3) Söz konusu kazaya ilişkin … Asliye Ceza Mahkemesi … K. ‘..TCK nun 89/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, tali kusurlu oluşu göz önüne alınarak takdiren 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Katılanın vucudunda kemik kırığına neden olduğundan cezası TCK nun 89/2-b maddesi gereğince 1/2 oranında arttırılarak 135 birim gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

5237 sayılı TCK’ nun 62 maddesi gereğince, sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine hafifletici sebep kabul edilerek cezası taktiren 1/6 oranında indirilmek suretiyle sanığın  112 BİRİM GÜN ADLİ PARA   CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK nun  52/2 maddesi gereğince sanığa verilen adli para cezasının  ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak  her 1 günün  20 TL üzerinden hesap edilerek 2.240 TL. Adli para cezası olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

4) … Asliye Ceza Mahkemesi … E. … K. davada Ali Tıp Kurumunun Trafik İhtisas Dairesi …. Sayılı 14/062018 tarihli raporunda ‘Yaya …’ın ASLİ KUSURLU olduğu, Sürücü …’in TALİ KUSURLU olduğu belirtilmiştir.

5) Manevi zararın para ile tazmin ve telafisi, hiç bir zaman haksız kazanca ve sebepsiz zenginleşmeye kaynak teşkil etmemelidir. Yargıtay Hukuk Dairelerinin yerleşik içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, manevi tazminatın miktarı bir tarafın zararına ve diğer tarafın zenginleşmesine neden olmamalı bununla birlikte manevi tazminatın amacı zarar uğrayanda huzur duygusu uyandırmak olup, miktarın belirlenmesinde takdir hakkı kullanılırken objektif ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira;

Yargıtay 3.HD. 07.06.2012 Tarih, 2012/11299 E. Ve 2013/14561 K. Sayılı ilamında “ … Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde  elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Davaya konu olayda; olayın oluş biçimi, kusur durumu, olayın özellikleri, ekonomik olgular ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde mahkemece takdir olunan manevi tazminat miktarı TMK’nun 4. Maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine göre de çok fazladır.”

6) Davacı, kaza sebebiyle acı ve ızdırap duyduğundan bahisle fahiş miktarda manevi tazminat talep etmiştir. Davacının manevi tazminat talepleri günümüz şartlarına, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve kazadan sonra meydana geldiği iddia olunan maluliyete uygun değildir. Müvekkile bir kusur izafesi halinde bile istenilen tazminat miktarı fahiş ve nedensiz zenginleşme niteliğindedir. YARGITAY 17.H.D. 2014 / 5146 E. Ve 2014 / 7855 K.S.lı 20.05.2014 Tarihli Kararında “…Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önüne alarak hükmedeceği manevi tazminatın adalete uygun olması, zenginleşme aracı olmaması, özendirici nitelikte bulunmaması gerekir. Tazminatın amacı zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmaktır. Somut olayda, tarafların kusur oranı, davacıların ve ölenin yaşları, ekonomik sosyal durumları, duyulan acı gibi nedenler dikkate alındığında, davacılar için hükmedilen manevi tazminat miktarı yüksek düzeyde olup, hükmedilen manevi tazminatlardan bir miktar indirim yapılarak karar verilmesi gerekmektedir.” Demek suretiyle manevi tazminat isteminin fahiş ve sebepsiz zenginleşmeye yol açacak nitelikte olmaması gerektiğini belirtmektedir.

7) Davacı 50.000 TL manevi tazminat talep etmiştir. Söz konusu kazaya ilişkin dava dosyasındaki Adli Tıp Kurumu’nun kusur durumunu belirleyen raporu incelendiğinde davacı ASLİ kusurludur. ASLİ kusurlu olmasına rağmen 50.000 TL MANEVİ TAZMİNAT talepli dava açması usul ve yasaya aykırıdır.

Borçlar Kanunu III. Tazminat 1. Belirlenmesi MADDE 51- Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle

yükümlüdür.

İndirilmesi MADDE 52- Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Yargıtayın yerleşik içtihatlarına, Borçlar Kanuna ve ‘..Kimse kendi kusurundan faydalanılamaz..’ evrensel hukuk kuralı ilkelerinde göre davacı ASLİ KUSURLU olmasına rağmen MANEVİ TAZMİNAT talep etmesi hukuka aykırıdır. İşbu davanın reddi gerekmektedir.

8) Davacının kaza tarihinden itibaren faiz istemi hukuka aykırı olup; bu konuda da itiraz etmekteyiz. Yukarıda belirtmiş olduğumuz itirazlarımız doğrultusunda haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER:         Borçlar Kanunu ve yasal her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:        Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu, … Asliye Ceza                          Mahkemesi .. esas … K sayılı davası,  sosyal ve                  ekonomik durum araştırması, bilirkişi, tanık ve ikamesi caiz her                türlü delil

SONUÇ VE İSTEM:  Arz olunan nedenlerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin de karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkillerimiz adına Saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.02.2019

 

Ek – Bir adet vekaletname örneği

        Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi Raporu

…. Ceza Mahkemesi .. esas … K sayılı gerekçeli kararı

Cevap veren davalılar vekili

 


Trafik Kazası Tazminat Davasına Cevap Dilekçesi Örneği -2-

(İL) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

2014/114 ESAS

DAVAYA CEVAP VEREN/DAVALI : İsim-Soyisim-TC

KARŞI TARAF /DAVACI : İsim-Soyisim-TC

VEKİLİ : İsim-Soyisim-TC
T.KONUSU : Davacı tarafın dava dilekçesine cevap sunumu

DİLEKÇE TEB. TARİHİ : 19.09.2018

CEVAP DİL. TARİHİ      : 25.09.2014

DAVAYA CEVAPLARIM :

  • Olayda tam kusurlu olduğum iddiasını kabul etmiyorum. İddianın aksini, keşif, tanık beyanları ve bilirkişi incelemesi delili ile kanıtlayacağım . Olayda kusurun tamamı davacı taraftadır.
  • Davadaki maddi, manevi tazminat talepleri fahiştir. İddianın aksine, davacı inşaat ustası değil, vasıfsız bir işçidir; aylık ortalama kazancı asgari ücretin bile altındadır. Manevi tazminat miktarı ölçüsüzdür.

Karşı sav ve savunmaları tanık beyanlarıyla kanıtlayacağız. Davacının davası yerinde değildir.

SONUÇ: Kısaca sunulan sebeplerle ;gerekli yargılama ve incelemenin yapılarak davacı tarafın yerinde olmayan davasının ve taleplerinin reddi kararı verilmesini; yargı giderlerinin davacı tarafa yükletilmesini dilerim. Saygılarımla 25.09.2018

Davaya Cevap Veren Davalı
Samet S.

Trafik Kazası Davaya Cevap Dilekçesi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 3,50 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
TürkçeEnglishFrançaisItalianoPolski