Trafik İşaretlerine Uymama İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik İşaretlerine Uymama İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

X NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                     :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM : T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı, X Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat Defteri, …/… karar numaralı idari yaptırım kararına itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                            :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) … tescil plakasına kayıtlı hususi motorsiklet; …/…/… tarihinde … Caddesi’nde trafik polislerinin durdurması sonucunda müvekkilime, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1B hükmüne istinaden “Trafik İşaretlerine Uymama” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu …/…/… tarihli, toplam … TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; ayrıca 2918 Sayılı Kanunun 39/1A maddesine istinaden müvekkilim hakkında … Seri Nolu suç tutanağı düzenlenmiştir.  (Ek – 1)

2-) Müvekkilim trafik para cezasını …/…/… tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığının … Taşıtlar Vergi Dairesi’ne … alındı numarası ile ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu ödendi makbuzu örneği ektedir. (Ek – 2)

3-) Daha sonra T. C. … Cumhuriyet Başsavcılığı … Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat defteri No’ lu ve …/… Karar numarasına haiz “Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanmak Suçu” ndan …/…/… tarihinde müvekkil adına … TL idari para cezası kesilmiş bulunmaktadır. Söz konusu karar …/…/… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

4-) İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A nın maddesi şöyledir;

“Sürücü belgelerine ait esaslar

Madde 39 – Sürücü belgelerine ait esaslar şunlardır;

a) Araçları kullanma yetkisi;

A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar,

A 2 sınıfı sürücü belgesi ile A 1,

B sınıfı sürücü belgesi ile F,

C sınıfı sürücü belgesi ile B ve F,

D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,

(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/17

E sınıfı sürücü belgesi ile B, C ve F, Sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

5-) 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A hükmüne dayanılarak yapılacak aykırılıklar sonucu aynı kanunun 36. maddesine yapılan yollama ile kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranı çerçevesinde … yılı itibarıyla … TL dir.  Bu nedenle müvekkil adına düzenlenmiş olan … TL’lik söz konusu idari yaptırım cezasının yasal miktarından hayli yüksek ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira … yılında kesilen trafik ceza tutarları incelendiğinde … TL’nin hiçbir kanuni yaptırım karşılığına cevap vermediği görülecektir.

6-) Bu nedenle söz konusu kanunun 39/1A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 2918 S. K. m. 36, 39, 47.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …-YTL idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  tarih

                                                 

İtiraz Eden Vekili

Av.

EKLER :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih

EM seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- …/…/…  tarihli Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığı’nın … Taşıtlar Vergi Dairesinin Vergi Dairesi Alındısı fotokopisi.

3- …  plakalı motosiklete ait iki adet ruhsat fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 22:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.