TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2018

 Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen vatandaş aşağıda yer alan dilekçe örnekleri paralelinde dilekçe hazırlamalıdırlar. Hazırlanan dilekçe bulunduğunuz il Adliyesinde yer alan Sulh Ceza Mahkemesi veznesine verilmelidir. İtirazınızın sonuçlanması ortalama olarak 2-3 ay sürmektedir. Trafik ceza fişi tarafınıza ulaştığından itibaren (tebliğinden itibaren) 15 gün süre içerisinde itiraz hakkınızı kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde itirazınız kabul olmaz. İtiraz süresini kaçırmanız durumunda ceza kesinleşir ve icra takibine geçilerek haciz işlemleri uygulanabilir. Trafik cezalarının 10 gün içerisinde size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda itiraz dilekçenizde usulen itiraz olarak bu hususu da yazmanızda fayda olacaktır.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ – 2018


 

                                           ADANA ( ) SULH CEZA MAHKEMESİ’NE                                                                

 

 

İTİRAZ EDEN                                                   : adı tc ve adres yazılacak

 

İTİRAZA KONU TRAFİK  

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                          :

 

İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN

TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ                         : 

İTİRAZ KONUSU                                               :İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ../../.. tarih .. seri, …… sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkındadır.

İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM:

           1-34/../.. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51.maddesi 2.fıkrası  hükmüne istinaden trafikte hız sınırının ihlali  gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../.. tarihli, toplam …. bedelli trafik cezası tutanağı ../../..günü düzenlenip, ../../.. tarihinde kapıma PTT tarafından adreste olmadığım nedeniyle tebligat eşime yapılmıştır.

          2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 18.11.2011 tarihinde gıyabımda Fahri trafik müfettişi (kişinin ismi yazılacak) düzenlenmiş ve tarafıma tebliğ yasal süre içerisinde gönderilmemiştir.

“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in”   tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine amirdir.

 Söz konusu madde gereğince trafik ceza tutanağının tarafım tebliğ işlemine on gün içinde başlanması gerekmektedir.Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebliğat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır.Tebliğatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikardır.Tutanak ../../.. tarihinde düzenlenmiş ve açık yönetmelik hükmüne göre tebliğat işlemlerinin en geç ../../.. tarihine kadar yapılmış olması gerekirken ,tutanağın tarafıma ../../.. gününde yani .. gün sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

          3-Bununla birlikte  , söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan radar suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir.Ben yasaya ve kanuna uyan bir insanım.Şu zamana kadar herhangi bir ceza aldığım olmamıştır.İnsan hayatına değer veren yasalara uygun yaşayan bir insanım.Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse .. öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır.

          4-Söz konusu fahri müfettişin gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de../../.. günü kabul edilmişte olsa, benim eşimden öğrenme tarihim 05.11.2013 tarihinde olmuştur.

          5-Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

          6-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP                                                : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11/11/2013

                                                                          İTİRAZ EDEN

                                                                       (isim  yazılacak)

 

 

EKLERİ:

1- İstanbul Trafik denetleme şube müdürlüğünün ../../.. tarih …. seri, ….. sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş …….. tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Eşime  bırakılan tebliğ  zarfının  fotokopisi

3- İstanbul 3. Sulh ceza Mahkemesinin 22.5.2006 tarihli, 2006/129 k. Nolu dosyası verilen kararın internet çıktısı örneği

5- 34../.. hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi

6- Nüfus cüzdanı örneği


 

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :

VEKİLİ                                             :

                                                                        

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                       :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                          : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün    SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                             :

 

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekklime tebliğ edilmiştir.

2-)  İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

    Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkda da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.  

 

3-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                                             

İtiraz Eden Vekili

 Av.

                                                                                                                     

EKLER :

 

1- İtiraza konu Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih

…….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

 

2- Vekaletname  


…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN                      :

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                :

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

 

İTİRAZ KONUSU                : …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih ….. seri, …… sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

 

AÇIKLAMALALAR  

 

            1- …… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 73. maddesi hükmüne istinaden “Seyir halinde iken cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu ……….. tarih ve saatli ……….. sayı numaralı, toplam 108-TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

 2- ……Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ……. sıra numaralı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …………. tarih ve saatinde gıyabımda düzenlenmiş olup; ekte suretini sunmuş olduğum ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği’nin …………… tarih ve saatli ………… sayılı trafik ceza tutanağından anlaşılacağı üzere bir dakika ara ile başka bir memur tarafından aynı ceza tutanağı yeniden düzenlenmiştir.

 Hukuk devleti ilkesi ve ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz (non bis in idem)” ilkesi gereğince, bir kişi aynı eylem nedeniyle birden fazla cezalandırılamayacağından; aynı eylem dolayısıyla verilen cezanın iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, itirazımın kabulü ile; usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ………. sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

 

İtiraz Eden

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.

Özet- Aşağıdaki Tabloda Bilgi Almak İstediğiniz Maddelere Tıklayabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bu makale hakkında soru sorun veya yorum yapın.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.