TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen vatandaş aşağıda yer alan dilekçe örnekleri paralelinde dilekçe hazırlamalıdırlar. Hazırlanan dilekçe bulunduğunuz il Adliyesinde yer alan Sulh Ceza Mahkemesi veznesine verilmelidir. İtirazınızın sonuçlanması ortalama olarak 2-3 ay sürmektedir. Trafik ceza fişi tarafınıza ulaştığından itibaren (tebliğinden itibaren) 15 gün süre içerisinde itiraz hakkınızı kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde itirazınız kabul olmaz. İtiraz süresini kaçırmanız durumunda ceza kesinleşir ve icra takibine geçilerek haciz işlemleri uygulanabilir. Trafik cezalarının 10 gün içerisinde size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda itiraz dilekçenizde usulen itiraz olarak bu hususu da yazmanızda fayda olacaktır.


 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA ( ) SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

 

 

İTİRAZ EDEN                                                   : adı tc ve adres yazılacak

 

İTİRAZA KONU TRAFİK  

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                          :

 

İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN

TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ                         : 

İTİRAZ KONUSU                                               :İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ../../.. tarih .. seri, …… sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkındadır.

İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM:

           1-34/../.. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51.maddesi 2.fıkrası  hükmüne istinaden trafikte hız sınırının ihlali  gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../.. tarihli, toplam …. bedelli trafik cezası tutanağı ../../..günü düzenlenip, ../../.. tarihinde kapıma PTT tarafından adreste olmadığım nedeniyle tebligat eşime yapılmıştır.

          2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 18.11.2011 tarihinde gıyabımda Fahri trafik müfettişi (kişinin ismi yazılacak) düzenlenmiş ve tarafıma tebliğ yasal süre içerisinde gönderilmemiştir.

“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in”   tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine amirdir.

 Söz konusu madde gereğince trafik ceza tutanağının tarafım tebliğ işlemine on gün içinde başlanması gerekmektedir.Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebliğat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır.Tebliğatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikardır.Tutanak ../../.. tarihinde düzenlenmiş ve açık yönetmelik hükmüne göre tebliğat işlemlerinin en geç ../../.. tarihine kadar yapılmış olması gerekirken ,tutanağın tarafıma ../../.. gününde yani .. gün sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

          3-Bununla birlikte  , söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan radar suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir.Ben yasaya ve kanuna uyan bir insanım.Şu zamana kadar herhangi bir ceza aldığım olmamıştır.İnsan hayatına değer veren yasalara uygun yaşayan bir insanım.Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse .. öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır.

          4-Söz konusu fahri müfettişin gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de../../.. günü kabul edilmişte olsa, benim eşimden öğrenme tarihim 05.11.2013 tarihinde olmuştur.

          5-Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

          6-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP                                                : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11/11/2013

                                                                          İTİRAZ EDEN

                                                                       (isim  yazılacak)

 

 

EKLERİ:

1- İstanbul Trafik denetleme şube müdürlüğünün ../../.. tarih …. seri, ….. sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş …….. tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Eşime  bırakılan tebliğ  zarfının  fotokopisi

3- İstanbul 3. Sulh ceza Mahkemesinin 22.5.2006 tarihli, 2006/129 k. Nolu dosyası verilen kararın internet çıktısı örneği

5- 34../.. hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi

6- Nüfus cüzdanı örneği

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

                                                                        

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                       :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                          : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün    SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                             :

 

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekklime tebliğ edilmiştir.

2-)  İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

    Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkda da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.  

 

3-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                                             

İtiraz Eden Vekili

 Av.

                                                                                                                     

EKLER :

1- İtiraza konu Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih

…….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Vekaletname  

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -3-


…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN                      :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

 

İTİRAZ KONUSU                : …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih ….. seri, …… sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR  

            1- …… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 73. maddesi hükmüne istinaden “Seyir halinde iken cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu ……….. tarih ve saatli ……….. sayı numaralı, toplam 108-TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

 2- ……Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ……. sıra numaralı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …………. tarih ve saatinde gıyabımda düzenlenmiş olup; ekte suretini sunmuş olduğum ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği’nin …………… tarih ve saatli ………… sayılı trafik ceza tutanağından anlaşılacağı üzere bir dakika ara ile başka bir memur tarafından aynı ceza tutanağı yeniden düzenlenmiştir.

 Hukuk devleti ilkesi ve ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz (non bis in idem)” ilkesi gereğince, bir kişi aynı eylem nedeniyle birden fazla cezalandırılamayacağından; aynı eylem dolayısıyla verilen cezanın iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, itirazımın kabulü ile; usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ………. sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

İtiraz Eden

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi (Vatandaş Olarak Avukatsız İtiraz) -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                                                                  :                                                                       

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ         :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ  :

İTİRAZ KONUSU                                                            : Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yazılan 37**** Sıra No.’lı 06 ** 4**4 plakalı aracıma yazılan haksız ceza.

AÇIKLAMALALAR :

1- 17.11.2018 tarihinde ceza makbuzunda belirtilen adreste park ettiğim doğrudur.  Lakin ceza gerekçesi olarak görevli memur  “Trafik Cezası Madde 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek.” maddesini göstermiştir.

2- Anılan madde dahil diğer trafik cezası gerektiren maddelerinin hiçbirine uygun olmayan bir ceza söz konusudur. Zira bahsi geçen yer özel park alanı olmakla beraber, ilgili cadde boyunca 08.00-20.00 arasında park yasağı vardır.

3- Ben caddeye park etmiş olsam dahi ceza tutanağından görüleceği üzere 20.23 saatinde cezaya muhatap olmuş durumdayım.

4-Caddeye park etmiş olsaydım bile ceza yememem gerekirken , park yerine park etmiş olarak ceza yememin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Kaldı ki ceza makbuzunda hiç bir suretle cezaya muhatap olmamla alakalı fotoğraf, video vb. delil gösterici bir kanıt bulunmaması cezanın keyfiliğini kanıtlar niteliktedir.

5-Pastane önüne aracımı koymamın sebebi kısa süreli alışveriş yapmış olmamdır. Orada yaşamadığım için uzun saatlerce aracımı bırakmadığım, hayatın olağan akışına uygun biçimde değerlendirilmelidir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline ve yatırdığım miktarın tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.12.2018

                                                                                                                                  İTİRAZ EDEN

                                                                                                              

EKLERİ :

1- İtiraza konu Ankara trafik denetleme şube müdürlüğü17.11.2018 tarih 20.23 saat 37**** seri nolu

 trafik ceza tutanağı fotokopisi ve tebligat kağıdı.

2- İki adet 06 **4***plakalı aracıma ait ruhsatname fotokopisi

3- Nüfus cüzdanı sureti ve ehliyet sureti

4-Cezanın ödendiğini gösterir makbuz

5-Ceza kesilen yerin özel park yeri olduğunu gösterir resim

6- Ceza kesilen yerin bulunduğu cadde de 20.00 sonrası park serbestliğini gösterir tabela resmi.

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

 

 DAVACI                      : xxxxx-TC Kimlik No:xxxxx

xxxxxxxx Seyhan/ADANA

VEKİLİ                              :Av.xxxxx

DAVALI                           :Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

 

İTİRAZ KONUSU         : Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği 30.03.2017 tarih ve xxxxxxx seri numaralı ceza işlem tutanağının usulsüz tebliği nedeniyle iptali

 

AÇIKLAMALAR                       :

Müvekkil 30.03.2017 tarihinde müvekkil arkadaşı xxxxx’a 38 xxx881 plakalı aracının anahtarını vermiş olup, birlikte Şakirpaşa Caddesi üzerinden sanayi istikametine giderken yolun solunda park halinde bulunan 27 xxxx 1988 plakalı bir kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır.İş bu durum sabit olmasına rağmen hatalı tutanak tutularak müvekkile ceza kesilmiş usulsüz olarak tebliğ edilmiştir.

Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesinde’Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 – 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. denilmiştir.

Görüldüğü üzere Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesine göre tebligat hükümleri açıktır.Gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması gerekmektedir.Yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya Tebligat Kanunu 21/2 ye göre tebligat yapılmıştır.Yasanın yapılacak tebligatları düzenleyen ilgili maddeleri doğrultusunda müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür.

Ekte sunduğumuz Yargıtay 12.H.D. 2013/11605E.-2013/20184K. sayılı ilamından da görüleceği üzere’ Tebligat Kanunu’nun 10.maddesine eklenen ikinci fıkrasında gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. Muhatabın adresi takip alacaklısı (veya davacı) tarafından bildirilecek ve normal tebligat çıkarılacaktır. Bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır. Bildirilen adrese çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır. Tebligat Kanunu’nun 10/2 ve 21/2. maddelerini farklı şekilde yorumlayarak muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan doğruya 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. ….

Somut olayda şikayet konusu yapılan tebligatın TK.’nun 10/2.. maddesi gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK.’nun 21/2. maddesine göre çıkartıldığı ve bu tebligatın yukarıda anlatılan nedenlerle usule aykırı bir tebligat olduğu görülmüştür.

Usule aykırı tebliğin hükmü ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği’nin 53.maddesinde düzenlenmiş; tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap tebliğe muttali olmuş ise geçerli sayılıp, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

O halde mahkemece ödeme emrinin tebliğinin usulsüz olduğuna yönelik şikayetinin kabulü ile tebliğ tarihinin tebligattan haberdar olunduğu ileri sürülen <26.11.2012> olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir..’denilmiştir.Söz konusu tebligat yukarıda Yargıtay kararındaki hususlar gözetilmeden Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre yapılmıştır.İş bu durum tarafımızca kabul edilemez.

Müvekkil iş bu tutanak ve tebliğden 27.06.2017 tarihinde haberdar olmuş olup tarafımızca usulüne uygun tebliğ edilmeyen iş bu tutanağın iptalini isteme zarureti doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılan nedenlerle, usulsüz tebligat nedeni ile öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                    Av.

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -6-

ANKARA TRAFİK MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN :

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi   : 15/12/2015

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi : 08/01/2016

İtiraz Konusu : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ceza İşleri Büro Amirliği’ nin …. tarih … seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1-…. tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; KTK’ nun 30/1-b maddesi hükmüne istinaden “Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …. tarihli, toplam 189TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …. tarihinde gıyabıma düzenlenmiş olup söz konusu suçla ilgili olarak herhangi bir ilişiğim bulunmamaktadır. Şöyle ki ;

KTK md. 30/1-b bendinden hareketle şahsıma ait hususi aracımda bulunan renkli cam için “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek…” şeklinde bir yorum çıkartılmıştır. Oysa aracımda bulunan renkli cam, görüşü hiçbir şekilde engellememekte olup söz konusu ceza gıyabımda düzenlediğinden memurlarca da bunun kontrolü yapılmamıştır. Yine tutanakta düzenlenen madde bendinde “…bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak…” ifadesi yer almaktadır. Oysa şahsıma ait aracıma doğrudan bakıldığında bunun böyle olmadığı çok açıkken tutanağı düzenleyen memurların yaptığı işlem için hukuka uygunluktan bahsedilemeyeceği de görünen bir gerçektir. Çünkü böyle bir cezadan bahsedebilmek için tutanağı düzenleyen memurlarca aracın kontrol edilerek aracın içinde görüşü engelleyecek bir durum olup olmadığına dair bakılarak ancak bu kontrol sonucunda tutanağın düzenlenmesi gerekeceğinden şüphe yoktur. Kaldı ki madde hükmünün memurlarca yanlış yorumlanması da esasen oluşmayan bir cezaya neden olmakta ve bununla ilgili düzenlenen tutanaklar birçok kişiyi mağdur etmektedir.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen bu cezalara karşı yapılan itirazlarda da birçok Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek cezaların iptalini karara bağlamıştır:

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar şu şekildedir: “Para cezası uygulayan trafik zabıtası, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 172 lira para cezasının kaldırılmasına, ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.”

Denizli 6. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar ise:  “Anılan madde kapsamında ceza uygulaması yapılabilmesi için araçta görüşü engelleyecek veya bir kaza anında içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar eşya ve çıkıntıların bulunması gerekmektedir. Para cezası uygulayan tanığın, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, dışarıdan bakıldığında koyu renkli filmli camlar nedeniyle aracın içerisi görünmüyorsa, ceza uyguladıklarını beyan ettiği, tanığın beyanında itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığının anlaşıldığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 154 lira para cezasının kaldırılmasına ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.” 

Bu kararlardan da görüleceği üzere şahsıma isnat edilen suçla ilgili olarak hukuka aykırı gerçekleştirilen bu işlemlerin madde hükmünün memurlarca ne denli ucu açık yorumlandığını ve hukuka aykırı olarak tutanak düzenlediklerini de göstermektedir.

3- Öte yandan söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek… suçu tarafımdan işlenmemiştir ve buna dair herhangi bir görüntü kaydı da içermemektedir. Söz konusu tutanağın gıyabımda düzenlenmiş olması Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkımı da kısıtlamış bulunmaktadır.

Bu nedenle hakkımda isnat edilen suçla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle yasaya aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …..

                                                                  İtiraz Eden

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -7-

T.C. ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                   :

VEKİLİ                                :

TUTANAĞIN TANZİM

TARİHİ                              : 23.03.2019

İTİRAZA  KONU CEZANIN  

TEBELLÜĞ TARİHİ       :  09.04.2019

İTİRAZ KONUSU           :Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin 29.03.2019 tarih, …. seri, …………. sıra nolu trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkında

AÇIKLAMALALAR

Müvekkil ……… adına 06 ……. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğu aracına; Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C gerekçesi ile ekte sureti sunulu 29.03.2019 tarihli toplam 108,00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

Yukarıda bilgilerini belirtmiş olduğumuz trafik cezası tutanağı Fahri Trafik Müfettişi ……….(Sicil No:………) tarafından müvekkil ………… gıyabında düzenlenerek 09.04.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Düzenlenen tutanakta müvekkilin Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyma maddesini ihlal ettiği belirtilmiş fakat bu ihlali ispatlar nitelikte herhangi bir görüntü, fotoğraf kaydı vb. bilgi ve belge ceza tutanağı ile birlikte müvekkile tebliğ edilmemiştir. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Ayrıca düzenlenen tutanakta müvekkilin ne şekilde bir davranış ile ihlal yaptığı hususu, hangi işaret levhasına uymadığı açık ve denetime elverişli bir şekilde yazılmamıştır.

Hiçbir dayanak gösterilmeden düzenlenen bu tutanağa ve idari para cezasına süresi içerisinde itiraz etme gereği doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere açık şekilde usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen bu idari para cezasının bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kaldırılmasını ve iptaline karar verilmesini, müvekkil adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                       İTİRAZ EDEN

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -8-

ADANA NÖBETÇİ  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :                                                    

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                             : Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza

                                                             İşlemleri Büro Amirliği

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           : 01.11.2018

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                     : 14.11.2018

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                         : Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin tanzim ettiği 01.11.2018 tarihli IH Seri, 882511 Sıra No’lu yaptırım kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR                            :

 

1-) 55 SV 006 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/C maddesi hükmüne istinaden gıyabımda kesilen ekte sunulu 01/11/2018 tanzim tarihli 235 TL bedelli trafik cezası 14/11/2018 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan ve TCK’nın 2. Maddesinde de zikrolunan ‘’suçta ve cezada kanunilik’’ ilkesinin sonuçlarından biri olan ilke “BELİRLİLİK”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. BİREY, HANGİ EYLEMLERİN SUÇ OLUŞTURDUĞUNU VE YAPTIRIMLARIN NELER OLDUKLARINI BİLMEK HAKKINA SAHİPTİR. Bu sonuç, devletin cezalandırma hakkını kullanırken, bireye gerekli saygıyı göstermek yükümünü de yüklemektedir. Bu saygı, suç olarak düzenlenen eylemleri önce yasayla yapmak, sonra da böyle bir düzenlemeye konu olmayan eylemleri cezalandırmamaktır. Aynı sonuç, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların da yasalarda belirtilmesi ile pekiştirilmektedir.

      Gıyabımda KTK’nın 73/C maddesi uyarınca kesilen trafik cezası hukuki zeminden yoksundur. Şöyle ki; trafik görevlilerince tanzim edilen tutanakta benim söz konusu yasa hükmünde belirtilen suçun yasal tanımındaki hangi unsurunu gerçekleştirmediğim açık değildir. Zira; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi; Sunday Times/Birleşik Krallık (26.04.1979) davasında, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, vatandaşların öncelikle ceza yaptırımı taşıyan hukuk kurallarının varlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeleri ve ayrıca vatandaşların davranışlarını yönlendirebilmelerine olanak vermek için, ceza yaptırımı taşıyan kuralların herkesçe anlaşılacak bir biçimde açık ve net olarak düzenlenmiş olması gerektiğini içtihat etmiştir.

3-) HAKKIMDA KESİLEN TRAFİK CEZASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ DELİLLERİ DE MEVCUT DEĞİLDİR. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Diğer yandan trafik polisince düzenlenen trafik ceza tutanağı aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir resmi belgedir. Bu özelliği gereği kesin delil niteliğindedir. Yani aksini kanıtlama yükümlülüğü suçlanan kişiye yüklenmiştir. Oysa bu durum, YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNE UYMAMAKTADIR. Yargılama hukukunda öncelikle olağan bir durumun aksini iddia eden bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Gıyabımda kesilen idari para cezasının bu yönden de iptali gerekir. Çünkü yeri, zamanı ve ceza maddesi HAYALİ şekilde yazılan trafik cezalarının hukuki olması mümkün değildir.

4-) Hemen belirtmek gerekir ki; Anayasamızın 2. Maddesi hükmüne göre; ‘’Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’’ Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre; (örneğin 27.03.1986-E:85/31-K:86/111, 08.11.1991-E:91/9-K:91/36 tarihli ve sayılı kararlar) ‘’Hukuk devleti her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, her alanda adaletli bir düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına hakim kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen bir devlettir.’’

            Kısaca, hukuk devleti ‘’FAALİYETLERİNDE HUKUK KURALLARINA BAĞLI OLAN, VATANDAŞLARINA HUKUKÎ GÜVENLİK SAĞLAYAN DEVLET’’ demektir.

Hukuk devleti, hukuka bağlı olan devlet demek olduğuna göre, devletin üç erkinden biri olan yürütme organının da hukuk kurallarıyla bağlı bulunduğu kuşkusuzdur. Yürütme organı bakımından, idarî faaliyetlerinin belirliliği ve önceden bilinebilirliği zorunludur. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden tahmin edilebilir olması gerekir. İdari işlem ve eylemlerde idare bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibi genel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır. Buna ‘’DÜZENLİ İDARE İLKESİ’’ denir. Keza, yine idarî faaliyetlerin belirliliği ilkesi nedeniyle idarenin, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçmemesi gerekir.

Yine hukuk devleti ilkesi, devletin ‘’kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, kamu sağlığını ve çevreyi, ekonomik düzeni, toplum barışını ve düzenini, genel ahlâka ilişkin kuralları ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. ANCAK DEVLETİN, ESASEN VE ÖNCELİKLE BU KURALLARIN İHLALİNİ ÖNLEME GÖREVİ BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

 

5-) HUKUK DEVLETİNİN BİR ERKİ OLAN İDARENİN GÖREVİ, ÖNCELİKLE BİREYLERİN KURALLARI İHLAL ETMESİNİ BEKLEYİP CEZALANDIRMA YOLUNA GİTMESİ DEĞİL, KURALLARA UYGUN DAVRANMA DÜZEYİNİ VE ALIŞKANLIĞINI GELİŞTİRMEK OLMALIDIR. Bu husus ‘’İyi İdare İlkeleri’’nin de bir gereğidir. Keza idarenin (Yürütmenin) iyi idare ilkeleriyle bağlı olması da hukuk devletinin bir gereğidir. Nitekim ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayılı Bakan Temsilcileri toplantısında, ‘’İYİ İDARE KONUSUNDA ÜYE DEVLETLERE CM/REC (2007) 7 SAYILI TAVSİYE KARARI ‘’ kabul edilmiştir.

Mezkur Tavsiye Kararının ‘’Açıklık İlkesi’’ başlıklı 10 uncu maddesi;

1.İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.

2.İdare, karar ve işlemlerinden özel kişileri, resmi belgelerin yayınlanması da dahil olabilecek şekilde

uygun araçlarla haberdar eder.

3.Kişisel verilerin korumasına ilişkin kurallara uygun olarak resmi belgelere erişim hakkını tanır.

4.Açıklık ilkesi, yasayla korunmuş gizliliğe zarar veremez. Hükmünü amirdir.

Bu arada Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi kararlarının hukuki niteliğini de izah etme gereği bulunmaktadır. Avrupa Konseyinin hukuksal etkinliği, sözleşmeler ve tavsiye kararları biçiminde ortaya çıkmaktadır. ‘’Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’’ Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Statüsünün 15/b hükmüne dayanan, ulusal yasa koyuculara ve idarelere ölçü getiren, üye devletlerin hükümetlerine yönelik kararıdır.

 Bağlayıcı olmamakla birlikte, kararların uzlaşma ile alınması ve Komitenin hükümetleri ‘’tavsiyeler doğrultusunda karar alıp almadıklarını bildirmeye’’ davet etmesi yöntemi tavsiyelerin dikkate alınmasını sağlamaktadır. Zaman zaman Danıştay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyelerini, kararlarında gerekçeyi desteklemek için kullanmaktadır. Örneğin, bir gazetecinin sarı basın kartı istemi idarece gerekçesiz bir işlemle reddedilmiştir. Danıştay, ret kararının gerekçeli olması zorunluluğunu kabul ederken diğer nedenlerle birlikte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararına da atıf yapmıştır. (DİDDGK, E:1995/769-K:1997/525, 17.10.1997, DD, 95, 1998, s.87). (Kaynak: Onur KARAHANOĞLULLARI, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, 2. Bası, Ankara 2012, Turhan Kitabevi, s.107, 395)

6-) Viyana 14. Uluslararası Ceza Kongresi kararlarında ceza hukuku temel ilkelerinin idari yaptırımlar alanında da kabul edilmesi gerektiği dile getirilmiş, İHLALİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN ARINMIŞ OLARAK İSPAT EDİLMESİNİN ARANMASI GEREKTİĞİ, bireyin ispat araçları hakkında bilgi sahibi olma ve delil getirme olanağı olması gerektiği haklı bir biçimde ifade edilmiştir. Somut olayda ise ihlal somut delillerle ispat edilmemiştir.

 

7-) TARAFIMA KESİLEN İDARİ YAPTIRIM CEZASI İLE İLGİLİ OLARAK; herhangi bir somut delile dayanmaksızın tanzim edilen, KTK’daki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen, yeri, zamanı ve ceza maddesi HAYALİ şekilde yazılan idari para cezası; Anayasamızın 2. Maddesi hükmüne, TCK’nın 2. Maddesinde de zikrolunan ‘’suçta ve cezada kanunilik’’ ilkesinin sonuçlarından biri olan “BELİRLİLİK ilkesine, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına, AHİM içtihatlarına, hukuk devleti ilkesine ve Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan temsilcileri tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen ‘’açıklık’’ ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

😎 Suç isnadı ile karşısındaki masumluk karinesi ceza yargılama hukuku prensibi olan silahların eşitliğine uygun, dengeli, adil bir karşılama biçimi ve ilkesidir. İsnat ve masumluk ilkelerinden; adalet adına ayrılıp birinin diğerine üstünlük ve sonuca etkili, denge bozucu ağırlık sağlaması o ilkenin varlığı ile değil, ilkeleri BİR OLAYDA KARŞILAŞTIRMAYA SEBEP OLAN SAVIN İDDİA ÖTESİ, İSPATI İLE MÜMKÜNDÜR. KENDİSİNİ SUÇLAYAN BELGE DÜZENİNDE SALT İHLALİN VARLIĞINA DEĞİNEREK SANILAN CEZAYA KARŞI EŞİT SİLAHLA YARIŞAMAYAN, KENDİNİ SAVUNAMAYANIN ADİL YARGILANDIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ. (Anayasa Mahkemesinin 2004/116 Esas, 2008/74 Karar Sayılı İlamı)

 Tüm bu açıklamalar ışığında yukarıda teferruatlı şekilde anlatılan, söz konusu yasal düzenlemeler nazara alınarak yasaya aykırı olarak tanzim edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 2918 S. K. 73/C maddesi, Anayasanın 2. Maddesi, TCK’nın 2. maddesi

                                                            

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının iptaline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 

İtiraz Eden

EKLER :

  • İtiraza konu Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin tanzim ettiği 01.11.2018 tarihli IH Seri, 882511 Sıra No’lu ceza tutanağı

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -9-

 SAMSUN ( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN                     : ……………. (T.C. Kimlik No: …………..)

  Adres: ……………….

VEKİLİ                                 : Av. …………….

                                                 Adres: ………………..

D.KONUSU                          : Müvekkil hakkında verilen …………. tarih ve ………….. sayılı trafik idari para cezasının iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkile ait …………. plakalı aracın ……….. tarihinde yaya yoluna park yaptığı gerekçesi ile kesilen trafik cezası,  ………. günü müvekkile tebliğ edilmiştir. Bu cezaya itiraz ediyoruz.

2-) İtiraza konu trafik cezası Samsun’da ……… önü acil girişi yaya girişine park gerekçesiyle kesilmiştir.

Ancak müvekkil ve aracı cezanın kesildiği ……… tarihinde Samsun değildir. Hatta Samsun’a hiç gitmemiştir. Samsun ile hiçbir bağlantısı yoktur. Arabasını da kimseye ödünç vermemiştir. ………… tarihinde araç Ankara’dadır.

           

Bu nedenle kesilen ceza hukuka aykırıdır.

 

3-) Müvekkil tarafına gelen cezayı mağduriyetinin artmaması açısından ………… tarihinde ödemiştir. Bu bedelin de müvekkile iadesi gerekmektedir.

           

SONUÇ          : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı tanzim edilen ………. tarih ve ………….. sayılı trafik cezasının iptal edilmesini, ödenen miktarının müvekkile iadesine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederiz. …………

                                                                       TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDEN

                                                                                            VEKİLİ

Ek:  Vekaletname 

        Dava konusu trafik cezası

        Ödeme Belgesi

 Trafik Kazası Olay Yerini Terk Cezasına İtiraz -10-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                   
İTİRAZ EDEN           : 

(ESKİ UNVAN:AY-TU TRZ.PET.TAŞ.İTH.TİC.LTD.ŞTİ)
 Gençlik mah Işıklar Cad.Çapa apt A blok 40/2  Muratpaşa/Antalya

VEKİLİ                 : Av.

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ           :
26.05.2019  TARİH – MA 39982664 nolu ve 235.00  TL miktarlı idari  para cezası 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ  11.06.2019
 

KONUSU                : Antalya Trafik Denetleme Büro Amirliğinin 26.05.2019  TARİH – MA 39982664  nolu ve 235.00 TL miktarlı idari  para cezası  iptali istemimizdir.                                                                          

AÇIKLAMALAR:
 
1) Söz konusu ceza tutanağı müvekkil şirkete 26.05.2019  tarihinde tebliğ olmakla, süresi içerisinde cezanın iptali için sayın hakimliğinize başvuruyoruz.  2) İşbu tutanakta müvekkil şirkete ait 07 ABD 234 plaka sayılı aracın 26.05.2019 tarihinde saat 13.40 da’’ Trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmamak’’ sebebiyle 235.00   TL idari para cezası tanzim edilmiştir.

3-) Müvekkil şirket araç kiralama işiyle iştigal etmekte olup, ekte sunulu kira sözleşmesinden de anlaşılacağı üzere 07 ABD 234 plakalı araç 24.05.2019 – 29.05.2019   tarihleri arasında 30787804300 Tc kimlik numaralı Özge Hasgül’e kiralanmıştır. Ceza tarihi olan 26.05.2019 tarihinde de söz konusu araç kiracı Özge Hasgül’ün   fiili hakimiyetindedir. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığının KABİS (Kiralık araç bildirim sistemindeki) kayıtlarında da mevcuttur.

4-) Hal böyle olunca aracın kiralık olarak kullanıldığı dönemdeki cezasının müvekkil şirkete tebliğ edilmesi ve ceza bedelinin müvekkil şirketten istenmesi suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince hukuka aykırıdır. Bu konu ile ilgili Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 25.11.2015 tarih 2015/8943 E. 2015/7786 sayılı kararı ektedir.

Tüm bu nedenlerle, tarafımıza kesilen ceza işleminin iptal edilmesi hususunda itiraz etme gereği hasıl olmuştur.  

                                                                                                                      
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezalarının  iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 26.06.2019
Ek: idari para cezası tutanağı

Tebliğ zarfları

24.05.2019 tarihli araç kiralama sözleşmesi

Kabis Kaydı   

Yargıtay ilamı                                                                                                         

 

İTİRAZ EDEN

VEKİLİ

 Trafik Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -11-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                     : 

KONU                                   : 09/07/2019 tarih ve 416… , 41…seri numaralı toplamda 2004,00 TL tutarındaki trafik idari para cezalarına ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBELLÜĞ TARİHİ         : 

AÇIKLAMALAR                :

1- Adıma kayıtlı wwwww plaka no.lu araç ile A,,, Organize Sanayi güzergahında 09/07/2019 tarihinde seyahat etmekte iken hakkımda ekte sunulan ceza tutanağı ile iki kere işlem yapılmıştır. (EK-1)

2- Söz konusu trafik para cezalarının düzenlenme sebepleri “Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50’den fazla aşmak” açıklaması ile düzenlenmiş olup yapılan uygulama hukuka aykırıdır.

3- Olay günü, çocuklarımı Organize sanayi bölgesinde bulunan kreşe götürmek için sabah yola çıktım, aynı gün uzlaştırmacılık eğitimimin bulunması ve avukat olmam sebebiyle büroda dersten önce yapılması gereken işlerim olması nedeniyle biraz acele davrandığımı kabul etmekteyim, ancak uygulama ve yargı kararlarına göre uygulanan idari para cezalarında karar tutanağı ile birlikte fotoğraf kaydının da bulunması zorunludur. Ayrıca yine karar tutanaklarında, tutanağı imzalayan memur ile birlikte sürücünün imzasının da bulunması gerekmektedir. Bu sebeple tek taraflı olarak düzenlenen trafik cezası karar tutanağı hukuki dayanaktan yoksundur ve bu sebeple iptal edilmesi gerekmektedir.

4- Trafik cezaları kanuni usule uygun olarak düzenlenmelidir. Kesintisiz olarak devam eden tek bir eylem nedeniyle bir sürücüye aynı zamanlarda elektronik sistem ve kameralar üzerinden ceza kesilmesi yasaya aykırı. Yani elektronik sistemlerle art arda ceza kesilmesi hukuka uygun değildir. Tarafıma gönderilen “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında” saat 09.12 ve 09.35’te aynı sebebe dayalı olarak art arda iki trafik cezası kesilmiştir. Dolayısıyla ortada herhangi bir ihlal yok iken böyle bir ceza tutanağının düzenlenmesi işlenmemiş bir suç için birden fazla  ceza uygulanması anlamına gelmektedir. Bu durumun kabulü olanaksızdır.

5- Netice olarak düzenlenen ceza herhangi bir delile dayanmayan keyfi bir uygulamadır.  İptali gerekmektedir. Tüm bu sebeplerle sayın mahkemeye başvuru zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                          : 09/07/2019 tarihli ceza tutanaklarıı ve tebliğ zarfları, uzlaştırmacılık eğitim ders programı .

SONUÇ ve İSTEM               :

Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkımda düzenlenen tesitisiz olarak devam eden tek bi eylem nedeniyle bir sürücüye aynı zamanlarda elektronik sistem ve kameralar üzerinden birden fazla kez ceza kesilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olması ve bu cezalar için düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında, tutanağı düzenleyen memur ile birlikte sürücünün imzası ile herhangi bir fotoğraf kaydının bulunmadığı da dikkate alınarak 09/07/2019 tarih ve 416…. , 41….seri numaralı trafik idari para cezası tutanaklarının iptalini saygılarımla arz ederim. 22/02/2019

DE……

EK      : -Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları

             -Uzlaştırmacılık eğitimi ders programı

Radar Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -12-

ADANA ( ) NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                 :             

VEKİLİ                             :

KABAHAT ve YERİ        : 

KANUN MADDESİ         :

CEZA MİKTARI             : 

TUTANAK TARİHİ       :

PLAKA VE SIRA NO     :

KONU                               : Hukuka aykırı X Sayılı idari para cezasının KALDIRILMASI , İPTALİ VE İADESİ  

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil şirket aleyhine düzenlenen X Sayılı tutanak ile müvekkil şirkete ait X plakalı aracın X tarihinde hız sınırı ihlali sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-A maddesine dayanarak idari para cezası kesilmiş, müvekkilim geri dönüşü olmayan zararlara yol açmaması için itiraz hakkından vazgeçmemekle birlikte söz konusu idari para cezasını ödemek zorunda kalmıştır.

Suç veya kabahat teşkil etmeden haksız olarak tutulan trafik idari para cezası karar tutanağı gereğince idari para cezası ödenmesini gerektiren bir durum bulunmadığından; HUKUKA AYKIRI KARAR TUTANAĞININ VE İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI VE MÜVEKKİLİMİN ÖDEDİĞİ TUTARIN İADESİ İÇİN SAYIN MAHKEMEYE İTİRAZ ETME ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.

1-TESCİL PLAKASINA CEZA KESİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

Tescil plakasına ceza kesildiği takdirde eylemin hangi gerçek kişiden sadır olduğu belli değildir. Müvekkilime gönderilen idari para cezası tutanağından ise aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. İdari para cezasının kesilebilmesi için plakanın olması yeterli olmayıp ihlal anında aracı kimin kullandığının da bilinmesi gerekmektedir.

İşbu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. Fakat eylemin gerçekleştiği iddia edilen esnada aracın sürücüsünün kim olduğu belli değildir, tutanakta da belirtilmemiştir. Dolayısıyla araç malikinin aracı kullanıp kullanmadığı hususunda şüphe mevcuttur. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden tescil plakalarına ceza ve suç tutanağı düzenlenerek, tescil plakası sahibine idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır.

2- MÜVEKKİLİME CEZA KESİLMİŞ ANCAK SUÇ/KABAHAT OLUŞTURACAK DAVRANIŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR DELİL SUNULMAMIŞTIR.

Müvekkile tebliğ edilen tutanakta, müvekkilin işbu idari para cezasına konu Kanun maddelerini ihlal ettiğine dair herhangi bir kamera kaydı, fotoğraf ve sair delil yer almamaktadır. İspatlanamayan ve belgelendirilemeyen bir durumdan dolayı ceza kesilmesi, müvekkilimin cezayı gerektirecek bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi mümkün değildir. Eylem suç ve kabahat teşkil etmediği gibi sürücünün KAST VE KUSURU ispatlanamamıştır. Müvekkil şirket aracının söz konusu ihlali gerçekleştirdiğine yönelik hiçbir delil sunulmamıştır. Asılsız ve haksız tutanak ile müvekkilim mağdur durumda bırakılmıştır.

3- TUTANAKTA BELİRTİLEN HIZ SINIRI İHLALİ CEZAYI GEREKTİRECEK MİKTARDA OLMAYIP, CEZA KESİLMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİLDİR.

Müvekkil, hiçbir şekilde hız sınırını aşmamıştır. Söz konusu aracı kimin kullandığı dahi belli değildir. Ancak hız sınırının X olduğu ve %10 oranının yani X sınırının aşılması halinde ceza kesilebildiği bir durumda X gibi bir ölçümden dolayı ceza kesilmesi hakkaniyetli değildir. Aradaki farkın cezayı gerektirecek düzeyde olmadığı aşikardır.  Kaldı ki; hız ölçümünün nasıl yapıldığı, doğru olup olmadığı da belli değildir. Nitekim zaman zaman hız ölçümlerinde küçük miktarlarda farklılıklar olabilmektedir. Huzurdaki dosyada da seyir hızının .km/h daha düşük ölçülmesi halinde ceza verilemeyecek iken, net ve doğru ölçüm yapıldığı belli olmayan bir durumda ceza verilmesi hukuka uygun değildir.

Hayatın olağan akışında, hız limitlerinin küçük oranlarda aşılabileceği, bu oranların trafikte bulunan diğer araçlara ve trafiğin akışına herhangi bir etkisi olmayacak kadar küçük olduğu, X gibi yüksek tutarda bir bedel ödenmesinin HAKKANİYET İLKESİ ve ORANTILILIK İLKESİ’ nin zedeleneceği açıktır. Kaldı ki sürücünün her zaman hız ibresini takip etmesi trafiğin güvenliğini sağlamaktan çok sürücünün dikkatinin dağılmasına sebebiyet verecektir. Arkadan gelen aracın aniden hızlanması, önceki araca çarpacak gibi olması veyahut acil bir durumun gerçekleşmesi gibi durumlarda da ani olarak birkaç km hız yükselmesi, bazı durumlarda da düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda hızın sürekli yüksek olup olmadığı ve ceza kesilmesini gerektirecek yükseklikte olup olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddenin düzenlenme amacı dikkate alındığında, kısacası Kanunun lafzı ile ruhu birlikte yorumlandığında; sürücülerin belli bir hız aralığında kalarak trafiği en güvenli şekilde geçirmelerinin sağlanmaya çalışıldığı açık olup düşük oranlardaki hız farkı sebebiyle ceza verilmesinin hukuken bir yararı olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenlerle itiraza konu trafik cezasının iptalini talep ederim.

4.MÜVEKKİLİMİN İŞBU TUTANAKTAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE VE ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR KURALINA AYKIRIDIR.

Dava konusu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. İdari para cezasında belirtilen aracı kimin kullandığına ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır. Söz konusu araç gerçek bir kişi adına kayıtlı olmadığı gibi tutanakta belirtilen tarihte aracı kimin kullandığı da belli değildir. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden ve herhangi bir delil beyan etmeden tescil plakalarına tutanak düzenlenerek tüzel kişiliğe idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında müvekkil şirketin ceza konusu eylemi gerçekleştiremeyeceği, dolayısıyla işlemediği bir suç yüzünden ceza ödemek zorunda bırakıldığı açıkça ortadadır.

5- Gerçekleşen eylem ile yaptırımın orantılı olması gerekmekte iken müvekkile kesilen ceza oldukça yüksek tutardadır. Orantılılık ilkesi gereğince söz konusu cezaların uygulanması hukuka aykırı olacaktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının iptali ile kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve Re’ sen bulunacak nedenlerle;

Hukuka aykırı X Sayılı idari para cezasının KALDIRILMASI VE İPTALİNE, müvekkilimin ödemek zorunda kaldığı X TLnin iadesine karar verilerek, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

                                                                       Davacı

                                                                       Vekili

                                                          

EKLER:

1-Davalı İdare tarafından gönderilen İdari Para Cezası Karar Tutanağı

2-Vergi tahsil alındısı

3-Vekaletname

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -13-

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

 İDARİ YAPTIRIMA                        

İTİRAZ EDEN                     :

TANZİM TARİHİ               :21/09/2019

TEBELLÜĞ TARİHİ         :01/10/2019

KONU                                   : Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 21.09.2019 tarih, ……seri,… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının(Ek-1) ve yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR                :

1-)  tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-a maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 21/09/2019 tarihli, toplam 235.00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, 01/10/2019 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Tarafıma tebliğ olunan trafik cezasında, trafik cezasının tanzim edildiği yerdeki hız sınırı belirtilmemekle birlikte, ilgili ceza maddesinden anlaşıldığı üzere, trafik cezasının tanzim edildiği yerdeki hız sınırının 110 km/s olduğu anlaşılmaktadır.

Anılan yolda 110 km/s hız sınırı olduğu ve artı %10 tolerans düşünüldüğünde 121 km/s olması gereken hız sınırlamasında tarafıma 123 km/s’ den dolayı ceza kesilmesi küçük miktarda bir aşım söz konusu olduğu için hakkaniyetli değildir. Nitekim zaman zaman hız ölçümlerinde az miktarda farklılıklar olabilmektedir.

 Hayatın olağan akışında hız limitlerinin küçük oranda aşılabileceği, bu oranın trafikte bunan diğer araçlara ve trafiğin akışına herhangi bir etkisi olmayacak kadar küçük olduğu 235,00 TL gibi yüksek bir tutar ödenmesinin HAKKANİYET İLKESİNİ ve ORANTILILIK İLKESİNİ zedeleyeceği açıktır. Kaldı ki bir sürücünün her zaman hız ibresini takip etmesi trafik güvenliğini sağlamaktan çok sürücünün dikkatinin dağılmasına sebebiyet verecektir. Arkadan gelen aracın aniden hızlanması, öndeki araca çarpacak gibi olması veyahut acil bir durumun gerçekleşmesi gibi durumlarda da ani olarak birkaç km hız yükselmesi bazı durumlarda düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. 2 km/s gibi ufak bir hatayı bir arabanın hız sabitleyicisinin dahi yapabileceği bir gerçektir.

Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddenin düzenleme amacı dikkate alındığında kısacası kanunun lafzı ile ruhu birlikte yorumlandığında; sürücülerin belli bir hız aralığında kalarak trafiği en güvenli şekilde geçirmelerinin sağlanmaya çalışıldığı açık olup düşük oranlardaki hız farkı sebebiyle ceza verilmesinin hukuken bir yararı olmayacağı kanaatindeyim.

3-) Ceza tutanağında belirlenen ceza hukuki dayanaktan yoksundur. Aleyhime düzenlenmiş olan trafik idari para cezası, tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezasıdır ve bu cezaları konu alan tutanakların belgeli ve fotoğraflı olarak düzenlenmesi gerekir. Ancak söz konusu tutanakla birlikte herhangi bir dayanak belge ya da fotoğraf sunulmamıştır.

Hukuk mantığı ve Ceza Hukuku temel ilkeleri gereği; delilsiz ceza olmaz. Aksi düşünüldüğünde, Trafik Memurlarının, belge, görüntü, fotoğraf vb materyal olmadan, delillendirme yapmadan ve ispat yükümlülüğü olmadan keyfi ceza kesmesinin önüne geçilemez.

 

  • 2011/1680 Değişik iş no’ lu cezaya itirazda, Mersin 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20.02.2012 tarihli kararında kural ihlali yapmadığını beyan eden başvuranın, tutanağa konu ihlali ile ilgili görüntü ve belgeye dayalı bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş” gerekçesiyle itirazın kabulüne karar vermiştir.

4-) Öte yandan işbu tutanaktan dolayı verilen ceza, “cezaları şahsiliği” ve “şüpheden sanık yararlanır”  kuralına aykırıdır. İtiraz konusu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. İdari para cezasında belirtilen aracı kimin kullandığı da belli değildir. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden ve herhangi bir delil beyan etmeden tescil plakalarına tutanak düzenlenerek idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.

            Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır. İlgili trafik ceza tutanağı üzerinde tarafıma ait bir imza veya imzadan imtina ettiğime dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte şahsım tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle haksız ve hukuka aykırı olarak aleyhime hükmedilen idari para cezasının iptali gerekmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER       :Karayolları Trafik Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin ….seri no ve , sıra nolu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’na konu235,00 TL tutarlı para cezasına itirazlarımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen Trafik Ceza Tutanağı’nda yer alan 235,00 TL tutarlı idari para cezasının iptaline karar verilmesini ve yaptığım indirimli ödemenin(Ek-2) tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 04/10/2019

EKLER:

EK-1: CEZA TUTANAĞI FOTOKOPİSİ

EK-2: CEZAYI ÖDEDİĞİME DAİR MAKBUZ

EK-3: ARAÇ RUHSAT FOTOKOPİSİ

EK-4: EHLİYET FOTOKOPİSİ

 

                                                                                                         İTİRAZ EDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yorumlar (3)

59 madde ,otoyolda emniyet seridinde durmayı kapsıyor mu

merhabalar saim bey74/a trafik cezası icin nasıl bir itiraz dilekcesi yazmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?

Merhaba Saim bey. Bana 27/01/2020 tarihinde trafik cezası yazıldı. Tarafıma tebligat 08/02/2020 tarihinde 11. gün yapıldı. Tebligat süresi 10 iş günü değil midir? Aynı zamanda yazılan ceza 61/1-b 20 dakika arayla 15.20 ve 15.40 da yazılmış. Aynı ceza 20 dakika arayla yazılabilir mi? Ceza park cezası. İtiraz edeceğim. Yardımcı olursanız sevinirim.

bir yorum bırakın