TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ – 2019

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen vatandaş aşağıda yer alan dilekçe örnekleri paralelinde dilekçe hazırlamalıdırlar. Hazırlanan dilekçe bulunduğunuz il Adliyesinde yer alan Sulh Ceza Mahkemesi veznesine verilmelidir. İtirazınızın sonuçlanması ortalama olarak 2-3 ay sürmektedir. Trafik ceza fişi tarafınıza ulaştığından itibaren (tebliğinden itibaren) 15 gün süre içerisinde itiraz hakkınızı kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde itirazınız kabul olmaz. İtiraz süresini kaçırmanız durumunda ceza kesinleşir ve icra takibine geçilerek haciz işlemleri uygulanabilir. Trafik cezalarının 10 gün içerisinde size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda itiraz dilekçenizde usulen itiraz olarak bu hususu da yazmanızda fayda olacaktır.


 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA ( ) SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

 

 

İTİRAZ EDEN                                                   : adı tc ve adres yazılacak

 

İTİRAZA KONU TRAFİK  

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ                          :

 

İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN

TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ                         : 

İTİRAZ KONUSU                                               :İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ../../.. tarih .. seri, …… sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkındadır.

İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM:

           1-34/../.. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51.maddesi 2.fıkrası  hükmüne istinaden trafikte hız sınırının ihlali  gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../.. tarihli, toplam …. bedelli trafik cezası tutanağı ../../..günü düzenlenip, ../../.. tarihinde kapıma PTT tarafından adreste olmadığım nedeniyle tebligat eşime yapılmıştır.

          2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 18.11.2011 tarihinde gıyabımda Fahri trafik müfettişi (kişinin ismi yazılacak) düzenlenmiş ve tarafıma tebliğ yasal süre içerisinde gönderilmemiştir.

“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in”   tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine amirdir.

 Söz konusu madde gereğince trafik ceza tutanağının tarafım tebliğ işlemine on gün içinde başlanması gerekmektedir.Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebliğat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır.Tebliğatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikardır.Tutanak ../../.. tarihinde düzenlenmiş ve açık yönetmelik hükmüne göre tebliğat işlemlerinin en geç ../../.. tarihine kadar yapılmış olması gerekirken ,tutanağın tarafıma ../../.. gününde yani .. gün sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

          3-Bununla birlikte  , söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan radar suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir.Ben yasaya ve kanuna uyan bir insanım.Şu zamana kadar herhangi bir ceza aldığım olmamıştır.İnsan hayatına değer veren yasalara uygun yaşayan bir insanım.Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse .. öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır.

          4-Söz konusu fahri müfettişin gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de../../.. günü kabul edilmişte olsa, benim eşimden öğrenme tarihim 05.11.2013 tarihinde olmuştur.

          5-Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

          6-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP                                                : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11/11/2013

                                                                          İTİRAZ EDEN

                                                                       (isim  yazılacak)

 

 

EKLERİ:

1- İstanbul Trafik denetleme şube müdürlüğünün ../../.. tarih …. seri, ….. sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş …….. tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Eşime  bırakılan tebliğ  zarfının  fotokopisi

3- İstanbul 3. Sulh ceza Mahkemesinin 22.5.2006 tarihli, 2006/129 k. Nolu dosyası verilen kararın internet çıktısı örneği

5- 34../.. hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi

6- Nüfus cüzdanı örneği

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

 

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :

VEKİLİ                                             :

                                                                        

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                       :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                          : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün    SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                             :

 

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekklime tebliğ edilmiştir.

2-)  İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

    Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkda da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.  

 

3-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                                             

İtiraz Eden Vekili

 Av.

                                                                                                                     

EKLER :

 

1- İtiraza konu Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih

…….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

 

2- Vekaletname  

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -3-


…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN                      :

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                :

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

 

İTİRAZ KONUSU                : …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih ….. seri, …… sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

 

AÇIKLAMALALAR  

 

            1- …… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 73. maddesi hükmüne istinaden “Seyir halinde iken cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu ……….. tarih ve saatli ……….. sayı numaralı, toplam 108-TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

 2- ……Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ……. sıra numaralı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …………. tarih ve saatinde gıyabımda düzenlenmiş olup; ekte suretini sunmuş olduğum ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği’nin …………… tarih ve saatli ………… sayılı trafik ceza tutanağından anlaşılacağı üzere bir dakika ara ile başka bir memur tarafından aynı ceza tutanağı yeniden düzenlenmiştir.

 Hukuk devleti ilkesi ve ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz (non bis in idem)” ilkesi gereğince, bir kişi aynı eylem nedeniyle birden fazla cezalandırılamayacağından; aynı eylem dolayısıyla verilen cezanın iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, itirazımın kabulü ile; usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ………. sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

 

İtiraz Eden

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi (Vatandaş Olarak Avukatsız İtiraz) -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN                                                                  :                                                                       

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ         :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ  :

İTİRAZ KONUSU                                                            : Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yazılan 37**** Sıra No.’lı 06 ** 4**4 plakalı aracıma yazılan haksız ceza.

AÇIKLAMALALAR :

1- 17.11.2018 tarihinde ceza makbuzunda belirtilen adreste park ettiğim doğrudur.  Lakin ceza gerekçesi olarak görevli memur  “Trafik Cezası Madde 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek.” maddesini göstermiştir.

2- Anılan madde dahil diğer trafik cezası gerektiren maddelerinin hiçbirine uygun olmayan bir ceza söz konusudur. Zira bahsi geçen yer özel park alanı olmakla beraber, ilgili cadde boyunca 08.00-20.00 arasında park yasağı vardır.

3- Ben caddeye park etmiş olsam dahi ceza tutanağından görüleceği üzere 20.23 saatinde cezaya muhatap olmuş durumdayım.

4-Caddeye park etmiş olsaydım bile ceza yememem gerekirken , park yerine park etmiş olarak ceza yememin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Kaldı ki ceza makbuzunda hiç bir suretle cezaya muhatap olmamla alakalı fotoğraf, video vb. delil gösterici bir kanıt bulunmaması cezanın keyfiliğini kanıtlar niteliktedir.

5-Pastane önüne aracımı koymamın sebebi kısa süreli alışveriş yapmış olmamdır. Orada yaşamadığım için uzun saatlerce aracımı bırakmadığım, hayatın olağan akışına uygun biçimde değerlendirilmelidir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline ve yatırdığım miktarın tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.12.2018

                                                                                                                                  İTİRAZ EDEN

                                                                                                              

EKLERİ :

1- İtiraza konu Ankara trafik denetleme şube müdürlüğü17.11.2018 tarih 20.23 saat 37**** seri nolu

 trafik ceza tutanağı fotokopisi ve tebligat kağıdı.

2- İki adet 06 **4***plakalı aracıma ait ruhsatname fotokopisi

3- Nüfus cüzdanı sureti ve ehliyet sureti

4-Cezanın ödendiğini gösterir makbuz

5-Ceza kesilen yerin özel park yeri olduğunu gösterir resim

6- Ceza kesilen yerin bulunduğu cadde de 20.00 sonrası park serbestliğini gösterir tabela resmi.

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

 

 DAVACI                      : xxxxx-TC Kimlik No:xxxxx

xxxxxxxx Seyhan/ADANA

VEKİLİ                              :Av.xxxxx

 

DAVALI                           :Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

 

İTİRAZ KONUSU         : Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği 30.03.2017 tarih ve xxxxxxx seri numaralı ceza işlem tutanağının usulsüz tebliği nedeniyle iptali

 

AÇIKLAMALAR                       :

Müvekkil 30.03.2017 tarihinde müvekkil arkadaşı xxxxx’a 38 xxx881 plakalı aracının anahtarını vermiş olup, birlikte Şakirpaşa Caddesi üzerinden sanayi istikametine giderken yolun solunda park halinde bulunan 27 xxxx 1988 plakalı bir kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır.İş bu durum sabit olmasına rağmen hatalı tutanak tutularak müvekkile ceza kesilmiş usulsüz olarak tebliğ edilmiştir.

Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesinde’Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 – 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. denilmiştir.

Görüldüğü üzere Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesine göre tebligat hükümleri açıktır.Gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması gerekmektedir.Yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya Tebligat Kanunu 21/2 ye göre tebligat yapılmıştır.Yasanın yapılacak tebligatları düzenleyen ilgili maddeleri doğrultusunda müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür.

Ekte sunduğumuz Yargıtay 12.H.D. 2013/11605E.-2013/20184K. sayılı ilamından da görüleceği üzere’ Tebligat Kanunu’nun 10.maddesine eklenen ikinci fıkrasında gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. Muhatabın adresi takip alacaklısı (veya davacı) tarafından bildirilecek ve normal tebligat çıkarılacaktır. Bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır. Bildirilen adrese çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır. Tebligat Kanunu’nun 10/2 ve 21/2. maddelerini farklı şekilde yorumlayarak muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan doğruya 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. ….

Somut olayda şikayet konusu yapılan tebligatın TK.’nun 10/2.. maddesi gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK.’nun 21/2. maddesine göre çıkartıldığı ve bu tebligatın yukarıda anlatılan nedenlerle usule aykırı bir tebligat olduğu görülmüştür.

Usule aykırı tebliğin hükmü ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği’nin 53.maddesinde düzenlenmiş; tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap tebliğe muttali olmuş ise geçerli sayılıp, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

O halde mahkemece ödeme emrinin tebliğinin usulsüz olduğuna yönelik şikayetinin kabulü ile tebliğ tarihinin tebligattan haberdar olunduğu ileri sürülen <26.11.2012> olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir..’denilmiştir.Söz konusu tebligat yukarıda Yargıtay kararındaki hususlar gözetilmeden Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre yapılmıştır.İş bu durum tarafımızca kabul edilemez.

Müvekkil iş bu tutanak ve tebliğden 27.06.2017 tarihinde haberdar olmuş olup tarafımızca usulüne uygun tebliğ edilmeyen iş bu tutanağın iptalini isteme zarureti doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılan nedenlerle, usulsüz tebligat nedeni ile öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                    Av.

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -6-

ANKARA TRAFİK MAHKEMESİ’NE

 

İTİRAZ EDEN :

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi   : 15/12/2015

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi : 08/01/2016

İtiraz Konusu : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ceza İşleri Büro Amirliği’ nin …. tarih … seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1-…. tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; KTK’ nun 30/1-b maddesi hükmüne istinaden “Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …. tarihli, toplam 189TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …. tarihinde gıyabıma düzenlenmiş olup söz konusu suçla ilgili olarak herhangi bir ilişiğim bulunmamaktadır. Şöyle ki ;

KTK md. 30/1-b bendinden hareketle şahsıma ait hususi aracımda bulunan renkli cam için “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek…” şeklinde bir yorum çıkartılmıştır. Oysa aracımda bulunan renkli cam, görüşü hiçbir şekilde engellememekte olup söz konusu ceza gıyabımda düzenlediğinden memurlarca da bunun kontrolü yapılmamıştır. Yine tutanakta düzenlenen madde bendinde “…bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak…” ifadesi yer almaktadır. Oysa şahsıma ait aracıma doğrudan bakıldığında bunun böyle olmadığı çok açıkken tutanağı düzenleyen memurların yaptığı işlem için hukuka uygunluktan bahsedilemeyeceği de görünen bir gerçektir. Çünkü böyle bir cezadan bahsedebilmek için tutanağı düzenleyen memurlarca aracın kontrol edilerek aracın içinde görüşü engelleyecek bir durum olup olmadığına dair bakılarak ancak bu kontrol sonucunda tutanağın düzenlenmesi gerekeceğinden şüphe yoktur. Kaldı ki madde hükmünün memurlarca yanlış yorumlanması da esasen oluşmayan bir cezaya neden olmakta ve bununla ilgili düzenlenen tutanaklar birçok kişiyi mağdur etmektedir.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen bu cezalara karşı yapılan itirazlarda da birçok Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek cezaların iptalini karara bağlamıştır:

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar şu şekildedir: “Para cezası uygulayan trafik zabıtası, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 172 lira para cezasının kaldırılmasına, ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.”

Denizli 6. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar ise:  “Anılan madde kapsamında ceza uygulaması yapılabilmesi için araçta görüşü engelleyecek veya bir kaza anında içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar eşya ve çıkıntıların bulunması gerekmektedir. Para cezası uygulayan tanığın, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, dışarıdan bakıldığında koyu renkli filmli camlar nedeniyle aracın içerisi görünmüyorsa, ceza uyguladıklarını beyan ettiği, tanığın beyanında itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığının anlaşıldığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 154 lira para cezasının kaldırılmasına ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.” 

Bu kararlardan da görüleceği üzere şahsıma isnat edilen suçla ilgili olarak hukuka aykırı gerçekleştirilen bu işlemlerin madde hükmünün memurlarca ne denli ucu açık yorumlandığını ve hukuka aykırı olarak tutanak düzenlediklerini de göstermektedir.

3- Öte yandan söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek… suçu tarafımdan işlenmemiştir ve buna dair herhangi bir görüntü kaydı da içermemektedir. Söz konusu tutanağın gıyabımda düzenlenmiş olması Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkımı da kısıtlamış bulunmaktadır.

Bu nedenle hakkımda isnat edilen suçla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle yasaya aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …..

 

                                                                  İtiraz Eden

 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -7-

T.C. ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                   :

VEKİLİ                                :

TUTANAĞIN TANZİM

TARİHİ                              : 23.03.2019

İTİRAZA  KONU CEZANIN  

TEBELLÜĞ TARİHİ       :  09.04.2019

İTİRAZ KONUSU           :Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin 29.03.2019 tarih, …. seri, …………. sıra nolu trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkında

AÇIKLAMALALAR

Müvekkil ……… adına 06 ……. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğu aracına; Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C gerekçesi ile ekte sureti sunulu 29.03.2019 tarihli toplam 108,00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

Yukarıda bilgilerini belirtmiş olduğumuz trafik cezası tutanağı Fahri Trafik Müfettişi ……….(Sicil No:………) tarafından müvekkil ………… gıyabında düzenlenerek 09.04.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Düzenlenen tutanakta müvekkilin Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyma maddesini ihlal ettiği belirtilmiş fakat bu ihlali ispatlar nitelikte herhangi bir görüntü, fotoğraf kaydı vb. bilgi ve belge ceza tutanağı ile birlikte müvekkile tebliğ edilmemiştir. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Ayrıca düzenlenen tutanakta müvekkilin ne şekilde bir davranış ile ihlal yaptığı hususu, hangi işaret levhasına uymadığı açık ve denetime elverişli bir şekilde yazılmamıştır.

Hiçbir dayanak gösterilmeden düzenlenen bu tutanağa ve idari para cezasına süresi içerisinde itiraz etme gereği doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere açık şekilde usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen bu idari para cezasının bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kaldırılmasını ve iptaline karar verilmesini, müvekkil adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                       İTİRAZ EDEN

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 oy, puan: 4,40 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.