Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik cezasına itiraz süreci, trafik cezasına itiraz dilekçesi konulu Youtube videomuz.

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Karayollarında sürekli olarak denetlemeler söz konusu olmaktadır. Karayolları ve trafik kanununda yer alan kuralların ihlal edilmesi durumunda trafik cezası ile karşılaşmanız söz konusudur. Karayolları denetlemeleri kimi zaman polis tarafından kimi zaman ise mobese kameraları aracılığı ile gerçekleştirilir. Peki trafik cezası geldiğinde ne yapılabilir? Trafik cezasına itiraz ederek sonuç alınması mümkün müdür? Uzman avukatlarımız tarafından bu konuyu sizler için detaylı olarak ele aldık!

Trafik cezasına itiraz etmek isteyen vatandaş aşağıda yer alan dilekçe örnekleri paralelinde dilekçe hazırlamalıdırlar. Hazırlanan dilekçe bulunduğunuz il Adliyesinde yer alan Sulh Ceza Mahkemesi veznesine verilmelidir. İtirazınızın sonuçlanması ortalama olarak 2-3 ay sürmektedir. Trafik ceza fişi tarafınıza ulaştığından itibaren (tebliğinden itibaren) 15 gün süre içerisinde itiraz hakkınızı kullanmanız gerekmektedir. Aksi taktirde itirazınız kabul olmaz. İtiraz süresini kaçırmanız durumunda ceza kesinleşir ve icra takibine geçilerek haciz işlemleri uygulanabilir. Trafik cezalarının 10 gün içerisinde size tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda itiraz dilekçenizde usulen itiraz olarak bu hususu da yazmanızda fayda olacaktır.


Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-

ADANA ( ) SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN: (İsim – Soyisim – TC – Cep Numarası yazınız)

 

İTİRAZA KONU TRAFİK  

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:

 

İTİRAZA KONU TRAFİK TUTANAĞIN

TARAFIMA TEBELLÜĞ TARİHİ: 

İTİRAZ KONUSU: XTrafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ../../.. tarih .. seri, …… sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkındadır.

İTİRAZA KONU OLAY VE AÇIKLAMALARIM:

1-) 34/../.. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğum aracımın; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51.maddesi 2.fıkrası  hükmüne istinaden trafikte hız sınırının ihlali  gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../.. tarihli, toplam …. bedelli trafik cezası tutanağı ../../..günü düzenlenip, ../../.. tarihinde kapıma PTT tarafından adreste olmadığım nedeniyle tebligat eşime yapılmıştır.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre 18.11.2011 tarihinde gıyabımda Fahri trafik müfettişi (kişinin ismi yazılacak) düzenlenmiş ve tarafıma tebliğ yasal süre içerisinde gönderilmemiştir.

“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in”   tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine amirdir.

Söz konusu madde gereğince trafik ceza tutanağının tarafım tebliğ işlemine on gün içinde başlanması gerekmektedir.Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebliğat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır.Tebliğatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikardır.Tutanak ../../.. tarihinde düzenlenmiş ve açık yönetmelik hükmüne göre tebliğat işlemlerinin en geç ../../.. tarihine kadar yapılmış olması gerekirken ,tutanağın tarafıma ../../.. gününde yani .. gün sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3-Bununla birlikte  , söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan radar suçu tarafımdan kesinlikle işlenmemiştir.Ben yasaya ve kanuna uyan bir insanım.Şu zamana kadar herhangi bir ceza aldığım olmamıştır.İnsan hayatına değer veren yasalara uygun yaşayan bir insanım.Tutanağın düzenlendiği tarih neredeyse .. öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır.

4-Söz konusu fahri müfettişin gıyabımda tuttuğu ceza tutanağının Tebliğ tarihi resmiyet de../../.. günü kabul edilmişte olsa, benim eşimden öğrenme tarihim 05.11.2013 tarihinde olmuştur.

5-Açıkladığım nedenlerle ve söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak, hiçbir delil ve belgeye dayandırılmadan gıyabımda kesilen ve tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

6-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP                                                : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11/11/2013

                                                                          İTİRAZ EDEN

                                                                       (isim  yazılacak)

 

EKLERİ:

1- X Trafik denetleme şube müdürlüğünün X tarih X seri, X sıra nolu Fahri müfettişlik büro amirliğince tanzim edilen ( Fahri müfettiş X tarafından düzenlenen) trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Eşime  bırakılan tebliğ  zarfının  fotokopisi

3- X Sulh ceza Mahkemesinin X tarihli, X k. Nolu dosyası verilen kararın internet çıktısı örneği

5- X hususi olarak kullandığım aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi

6- Nüfus cüzdanı örneği

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

–                                                                       

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                            :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                       :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                          : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün    SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilim adına kayıtlı ……………tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilin, Karayolları Trafik Kanunu`nun 47/1 B maddesi hükmüne istinaden “kırmızı ışık kuralına uymamak’ suçunun işlendiği gerekçesiyle müvekkilin gıyabında kesilen ekte sunulu …………. tarihli, toplam 166 TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, …………… tarihinde müvekklime tebliğ edilmiştir.

2-)  İş bu tutanak müvekkilin gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Zira aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır. Bununla birlikte aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

Ayrıca kırmızı ışık ihlalinin yapıldığını gösterir herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Belirtilen gün ve saatte aracın sarı ışıkda da geçme ihtimali de göz önüne alındığında kesilen ceza haksızdır.  

3-) Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece cezayı yazan memurun inisiyatifine bırakılarak, herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın (örneğin mobese kaydı) haksız yere kesilmiş olması nedeniyle iş bu ceza ve tutanağın iptali için sayın mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, …………ıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                                             

İtiraz Eden Vekili

EKLER :

1- İtiraza konu Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …………… tarih

…….seri, ………. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- Vekaletname  

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -3-


…. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                      :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ           :

İTİRAZ KONUSU                : …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih ….. seri, …… sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR  

1- …… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 73. maddesi hükmüne istinaden “Seyir halinde iken cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle ekte sunulu ……….. tarih ve saatli ……….. sayı numaralı, toplam 108-TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; …/…/… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

 2- X Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ……. sıra numaralı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …………. tarih ve saatinde gıyabımda düzenlenmiş olup; ekte suretini sunmuş olduğum ….. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği’nin …………… tarih ve saatli ………… sayılı trafik ceza tutanağından anlaşılacağı üzere bir dakika ara ile başka bir memur tarafından aynı ceza tutanağı yeniden düzenlenmiştir.

Hukuk devleti ilkesi ve ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer alan “aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz (non bis in idem)” ilkesi gereğince, bir kişi aynı eylem nedeniyle birden fazla cezalandırılamayacağından; aynı eylem dolayısıyla verilen cezanın iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, itirazımın kabulü ile; usule, yasaya ve hakkaniyete aykırı olarak düzenlenen …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin …/…/… tarih …… seri, ………. sıra numaralı trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.

İtiraz Eden

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi (Vatandaş Olarak Avukatsız İtiraz) -4-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                                                                  :                                                                       

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ         :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ  :

İTİRAZ KONUSU                                                            : Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce yazılan 37**** Sıra No.’lı 06 ** 4**4 plakalı aracıma yazılan haksız ceza.

AÇIKLAMALALAR :

1- 17.11.2018 tarihinde ceza makbuzunda belirtilen adreste park ettiğim doğrudur.  Lakin ceza gerekçesi olarak görevli memur  “Trafik Cezası Madde 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek.” maddesini göstermiştir.

2- Anılan madde dahil diğer trafik cezası gerektiren maddelerinin hiçbirine uygun olmayan bir ceza söz konusudur. Zira bahsi geçen yer özel park alanı olmakla beraber, ilgili cadde boyunca 08.00-20.00 arasında park yasağı vardır.

3- Ben caddeye park etmiş olsam dahi ceza tutanağından görüleceği üzere 20.23 saatinde cezaya muhatap olmuş durumdayım.

4-Caddeye park etmiş olsaydım bile ceza yememem gerekirken , park yerine park etmiş olarak ceza yememin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Kaldı ki ceza makbuzunda hiç bir suretle cezaya muhatap olmamla alakalı fotoğraf, video vb. delil gösterici bir kanıt bulunmaması cezanın keyfiliğini kanıtlar niteliktedir.

5-Pastane önüne aracımı koymamın sebebi kısa süreli alışveriş yapmış olmamdır. Orada yaşamadığım için uzun saatlerce aracımı bırakmadığım, hayatın olağan akışına uygun biçimde değerlendirilmelidir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline ve yatırdığım miktarın tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 24.12.2018

                                                                                                                                  İTİRAZ EDEN

                                                                                                              

EKLERİ :

1- İtiraza konu Ankara trafik denetleme şube müdürlüğü17.11.2018 tarih 20.23 saat 37**** seri nolu

 trafik ceza tutanağı fotokopisi ve tebligat kağıdı.

2- İki adet 06 **4***plakalı aracıma ait ruhsatname fotokopisi

3- Nüfus cüzdanı sureti ve ehliyet sureti

4-Cezanın ödendiğini gösterir makbuz

5-Ceza kesilen yerin özel park yeri olduğunu gösterir resim

6- Ceza kesilen yerin bulunduğu cadde de 20.00 sonrası park serbestliğini gösterir tabela resmi.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği -5-

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

 DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

İTİRAZ KONUSU: Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği X tarih ve X seri numaralı ceza işlem tutanağının usulsüz tebliği nedeniyle iptali

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil 30.03.2017 tarihinde müvekkil arkadaşı X’a X plakalı aracının anahtarını vermiş olup, birlikte X Caddesi üzerinden sanayi istikametine giderken yolun solunda park halinde bulunan X plakalı bir kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır.İş bu durum sabit olmasına rağmen hatalı tutanak tutularak müvekkile ceza kesilmiş usulsüz olarak tebliğ edilmiştir.

Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesinde’Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(Ek fıkra: 19/01/2011 – 6009 S.K./5. md)Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. denilmiştir.

Görüldüğü üzere Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesine göre tebligat hükümleri açıktır.Gösterilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olması gerekmektedir.Yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya Tebligat Kanunu 21/2 ye göre tebligat yapılmıştır.Yasanın yapılacak tebligatları düzenleyen ilgili maddeleri doğrultusunda müvekkile yapılan tebligat usulsüzdür.

Ekte sunduğumuz Yargıtay 12.H.D. 2013/11605E.-2013/20184K. sayılı ilamından da görüleceği üzere’ Tebligat Kanunu’nun 10.maddesine eklenen ikinci fıkrasında gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. Muhatabın adresi takip alacaklısı (veya davacı) tarafından bildirilecek ve normal tebligat çıkarılacaktır. Bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır. Bildirilen adrese çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır. Tebligat Kanunu’nun 10/2 ve 21/2. maddelerini farklı şekilde yorumlayarak muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine başka adresi bilinmiyor diyerek doğrudan doğruya 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılması doğru olmaz. Bu davranış Anayasanın 36. maddesine aykırı olur ve muhatabın savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. ….

Somut olayda şikayet konusu yapılan tebligatın TK.’nun 10/2.. maddesi gözardı edilerek borçluya önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şartları oluşmadan doğrudan doğruya TK.’nun 21/2. maddesine göre çıkartıldığı ve bu tebligatın yukarıda anlatılan nedenlerle usule aykırı bir tebligat olduğu görülmüştür.

Usule aykırı tebliğin hükmü ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 32.maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği’nin 53.maddesinde düzenlenmiş; tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap tebliğe muttali olmuş ise geçerli sayılıp, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

O halde mahkemece ödeme emrinin tebliğinin usulsüz olduğuna yönelik şikayetinin kabulü ile tebliğ tarihinin tebligattan haberdar olunduğu ileri sürülen <26.11.2012> olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir..’denilmiştir.Söz konusu tebligat yukarıda Yargıtay kararındaki hususlar gözetilmeden Tebligat Kanunu madde 21/2’ye göre yapılmıştır.İş bu durum tarafımızca kabul edilemez.

Müvekkil iş bu tutanak ve tebliğden 27.06.2017 tarihinde haberdar olmuş olup tarafımızca usulüne uygun tebliğ edilmeyen iş bu tutanağın iptalini isteme zarureti doğmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılan nedenlerle, usulsüz tebligat nedeni ile öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                      Davacı Vekili  

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -6-

ANKARA …

İTİRAZ EDEN :

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi   : 15/12/2015

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi : 08/01/2016

İtiraz Konusu : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ceza İşleri Büro Amirliği’ nin …. tarih … seri, …. sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1-…. tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; KTK’ nun 30/1-b maddesi hükmüne istinaden “Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu …. tarihli, toplam 189TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre …. tarihinde gıyabıma düzenlenmiş olup söz konusu suçla ilgili olarak herhangi bir ilişiğim bulunmamaktadır. Şöyle ki ;

KTK md. 30/1-b bendinden hareketle şahsıma ait hususi aracımda bulunan renkli cam için “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek…” şeklinde bir yorum çıkartılmıştır. Oysa aracımda bulunan renkli cam, görüşü hiçbir şekilde engellememekte olup söz konusu ceza gıyabımda düzenlediğinden memurlarca da bunun kontrolü yapılmamıştır. Yine tutanakta düzenlenen madde bendinde “…bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak…” ifadesi yer almaktadır. Oysa şahsıma ait aracıma doğrudan bakıldığında bunun böyle olmadığı çok açıkken tutanağı düzenleyen memurların yaptığı işlem için hukuka uygunluktan bahsedilemeyeceği de görünen bir gerçektir. Çünkü böyle bir cezadan bahsedebilmek için tutanağı düzenleyen memurlarca aracın kontrol edilerek aracın içinde görüşü engelleyecek bir durum olup olmadığına dair bakılarak ancak bu kontrol sonucunda tutanağın düzenlenmesi gerekeceğinden şüphe yoktur. Kaldı ki madde hükmünün memurlarca yanlış yorumlanması da esasen oluşmayan bir cezaya neden olmakta ve bununla ilgili düzenlenen tutanaklar birçok kişiyi mağdur etmektedir.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen bu cezalara karşı yapılan itirazlarda da birçok Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek cezaların iptalini karara bağlamıştır:

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar şu şekildedir: “Para cezası uygulayan trafik zabıtası, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 172 lira para cezasının kaldırılmasına, ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.”

Denizli 6. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar ise:  “Anılan madde kapsamında ceza uygulaması yapılabilmesi için araçta görüşü engelleyecek veya bir kaza anında içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar eşya ve çıkıntıların bulunması gerekmektedir. Para cezası uygulayan tanığın, araç içerisine girerek filmli camların sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini kontrol etmediği, dışarıdan bakıldığında koyu renkli filmli camlar nedeniyle aracın içerisi görünmüyorsa, ceza uyguladıklarını beyan ettiği, tanığın beyanında itiraz edenin aracının camına takılı filmlerin sürücünün görüşünü engellediği yönünde bir tespitin yapılmadığının anlaşıldığı, itiraz eden hakkında verilen idari para cezasının bu nedenle usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Uygulanan 154 lira para cezasının kaldırılmasına ödenen cezanın geri verilmesine karar verilmiştir.” 

Bu kararlardan da görüleceği üzere şahsıma isnat edilen suçla ilgili olarak hukuka aykırı gerçekleştirilen bu işlemlerin madde hükmünün memurlarca ne denli ucu açık yorumlandığını ve hukuka aykırı olarak tutanak düzenlediklerini de göstermektedir.

3- Öte yandan söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek… suçu tarafımdan işlenmemiştir ve buna dair herhangi bir görüntü kaydı da içermemektedir. Söz konusu tutanağın gıyabımda düzenlenmiş olması Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkımı da kısıtlamış bulunmaktadır.

Bu nedenle hakkımda isnat edilen suçla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle yasaya aykırı olarak düzenlenen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                  İtiraz Eden

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -7-

T.C. ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN                   :

VEKİLİ                                :

TUTANAĞIN TANZİM

TARİHİ                              : 23.03.2019

İTİRAZA  KONU CEZANIN  

TEBELLÜĞ TARİHİ       :  09.04.2019

İTİRAZ KONUSU           :Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin 29.03.2019 tarih, …. seri, …………. sıra nolu trafik ceza tutanağında yazılı idari para cezasının iptali hakkında

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ……… adına 06 ……. tescil plakasına kayıtlı hususi kullanmakta olduğu aracına; Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C gerekçesi ile ekte sureti sunulu 29.03.2019 tarihli toplam 108,00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

Yukarıda bilgilerini belirtmiş olduğumuz trafik cezası tutanağı Fahri Trafik Müfettişi ……….(Sicil No:………) tarafından müvekkil ………… gıyabında düzenlenerek 09.04.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Düzenlenen tutanakta müvekkilin Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyma maddesini ihlal ettiği belirtilmiş fakat bu ihlali ispatlar nitelikte herhangi bir görüntü, fotoğraf kaydı vb. bilgi ve belge ceza tutanağı ile birlikte müvekkile tebliğ edilmemiştir. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır. Ayrıca düzenlenen tutanakta müvekkilin ne şekilde bir davranış ile ihlal yaptığı hususu, hangi işaret levhasına uymadığı açık ve denetime elverişli bir şekilde yazılmamıştır.

Hiçbir dayanak gösterilmeden düzenlenen bu tutanağa ve idari para cezasına süresi içerisinde itiraz etme gereği doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere açık şekilde usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen bu idari para cezasının bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kaldırılmasını ve iptaline karar verilmesini, müvekkil adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                       İTİRAZ EDEN

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir

Trafik İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -8-

ADANA NÖBETÇİ  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                 :                                                    

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                             : Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           : 01.11.2018

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                     : 14.11.2018

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM: Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin tanzim ettiği 01.11.2018 tarihli IH Seri, 882511 Sıra No’lu yaptırım kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) X tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/C maddesi hükmüne istinaden gıyabımda kesilen ekte sunulu X tanzim tarihli X TL bedelli trafik cezası X tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan ve TCK’nın 2. Maddesinde de zikrolunan ‘’suçta ve cezada kanunilik’’ ilkesinin sonuçlarından biri olan ilke “BELİRLİLİK”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. BİREY, HANGİ EYLEMLERİN SUÇ OLUŞTURDUĞUNU VE YAPTIRIMLARIN NELER OLDUKLARINI BİLMEK HAKKINA SAHİPTİR. Bu sonuç, devletin cezalandırma hakkını kullanırken, bireye gerekli saygıyı göstermek yükümünü de yüklemektedir. Bu saygı, suç olarak düzenlenen eylemleri önce yasayla yapmak, sonra da böyle bir düzenlemeye konu olmayan eylemleri cezalandırmamaktır. Aynı sonuç, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların da yasalarda belirtilmesi ile pekiştirilmektedir.

Gıyabımda KTK’nın 73/C maddesi uyarınca kesilen trafik cezası hukuki zeminden yoksundur. Şöyle ki; trafik görevlilerince tanzim edilen tutanakta benim söz konusu yasa hükmünde belirtilen suçun yasal tanımındaki hangi unsurunu gerçekleştirmediğim açık değildir. Zira; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi; Sunday Times/Birleşik Krallık (26.04.1979) davasında, suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, vatandaşların öncelikle ceza yaptırımı taşıyan hukuk kurallarının varlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeleri ve ayrıca vatandaşların davranışlarını yönlendirebilmelerine olanak vermek için, ceza yaptırımı taşıyan kuralların herkesçe anlaşılacak bir biçimde açık ve net olarak düzenlenmiş olması gerektiğini içtihat etmiştir.

3-) HAKKIMDA KESİLEN TRAFİK CEZASINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ DELİLLERİ DE MEVCUT DEĞİLDİR. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Diğer yandan trafik polisince düzenlenen trafik ceza tutanağı aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir resmi belgedir. Bu özelliği gereği kesin delil niteliğindedir. Yani aksini kanıtlama yükümlülüğü suçlanan kişiye yüklenmiştir. Oysa bu durum, YARGILAMA HUKUKU İLKELERİNE UYMAMAKTADIR. Yargılama hukukunda öncelikle olağan bir durumun aksini iddia eden bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Gıyabımda kesilen idari para cezasının bu yönden de iptali gerekir. Çünkü yeri, zamanı ve ceza maddesi HAYALİ şekilde yazılan trafik cezalarının hukuki olması mümkün değildir.

4-) Hemen belirtmek gerekir ki; Anayasamızın 2. Maddesi hükmüne göre; ‘’Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.’’ Anayasa Mahkemesinin yerleşmiş içtihatlarına göre; (örneğin 27.03.1986-E:85/31-K:86/111, 08.11.1991-E:91/9-K:91/36 tarihli ve sayılı kararlar) ‘’Hukuk devleti her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, her alanda adaletli bir düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına hakim kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen bir devlettir.’’

Kısaca, hukuk devleti ‘’FAALİYETLERİNDE HUKUK KURALLARINA BAĞLI OLAN, VATANDAŞLARINA HUKUKÎ GÜVENLİK SAĞLAYAN DEVLET’’ demektir.

Hukuk devleti, hukuka bağlı olan devlet demek olduğuna göre, devletin üç erkinden biri olan yürütme organının da hukuk kurallarıyla bağlı bulunduğu kuşkusuzdur. Yürütme organı bakımından, idarî faaliyetlerinin belirliliği ve önceden bilinebilirliği zorunludur. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından önceden tahmin edilebilir olması gerekir. İdari işlem ve eylemlerde idare bu yetkisini tüzük ve yönetmelik gibi genel kurallarla düzenlemek ve bu düzenlemelere uymak zorundadır. Buna ‘’DÜZENLİ İDARE İLKESİ’’ denir. Keza, yine idarî faaliyetlerin belirliliği ilkesi nedeniyle idarenin, istikrar kazanmış uygulamalarından vazgeçmemesi gerekir.

Yine hukuk devleti ilkesi, devletin ‘’kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, kamu sağlığını ve çevreyi, ekonomik düzeni, toplum barışını ve düzenini, genel ahlâka ilişkin kuralları ihlal eden eylemleri yani suç ve kabahatleri, ulusal ve evrensel hukuk çerçevesinde, ödetme görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. ANCAK DEVLETİN, ESASEN VE ÖNCELİKLE BU KURALLARIN İHLALİNİ ÖNLEME GÖREVİ BULUNDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

5-) HUKUK DEVLETİNİN BİR ERKİ OLAN İDARENİN GÖREVİ, ÖNCELİKLE BİREYLERİN KURALLARI İHLAL ETMESİNİ BEKLEYİP CEZALANDIRMA YOLUNA GİTMESİ DEĞİL, KURALLARA UYGUN DAVRANMA DÜZEYİNİ VE ALIŞKANLIĞINI GELİŞTİRMEK OLMALIDIR. Bu husus ‘’İyi İdare İlkeleri’’nin de bir gereğidir. Keza idarenin (Yürütmenin) iyi idare ilkeleriyle bağlı olması da hukuk devletinin bir gereğidir. Nitekim ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin 20 Haziran 2007 tarihli ve 999 sayılı Bakan Temsilcileri toplantısında, ‘’İYİ İDARE KONUSUNDA ÜYE DEVLETLERE CM/REC (2007) 7 SAYILI TAVSİYE KARARI ‘’ kabul edilmiştir.

Mezkur Tavsiye Kararının ‘’Açıklık İlkesi’’ başlıklı 10 uncu maddesi;

1.İdare açıklık ilkesine uygun faaliyette bulunur.

2.İdare, karar ve işlemlerinden özel kişileri, resmi belgelerin yayınlanması da dahil olabilecek şekilde

uygun araçlarla haberdar eder.

3.Kişisel verilerin korumasına ilişkin kurallara uygun olarak resmi belgelere erişim hakkını tanır.

4.Açıklık ilkesi, yasayla korunmuş gizliliğe zarar veremez. Hükmünü amirdir.

Bu arada Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi kararlarının hukuki niteliğini de izah etme gereği bulunmaktadır. Avrupa Konseyinin hukuksal etkinliği, sözleşmeler ve tavsiye kararları biçiminde ortaya çıkmaktadır. ‘’Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’’ Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Statüsünün 15/b hükmüne dayanan, ulusal yasa koyuculara ve idarelere ölçü getiren, üye devletlerin hükümetlerine yönelik kararıdır.

Bağlayıcı olmamakla birlikte, kararların uzlaşma ile alınması ve Komitenin hükümetleri ‘’tavsiyeler doğrultusunda karar alıp almadıklarını bildirmeye’’ davet etmesi yöntemi tavsiyelerin dikkate alınmasını sağlamaktadır. Zaman zaman Danıştay, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiyelerini, kararlarında gerekçeyi desteklemek için kullanmaktadır. Örneğin, bir gazetecinin sarı basın kartı istemi idarece gerekçesiz bir işlemle reddedilmiştir. Danıştay, ret kararının gerekçeli olması zorunluluğunu kabul ederken diğer nedenlerle birlikte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin tavsiye kararına da atıf yapmıştır. (DİDDGK, E:1995/769-K:1997/525, 17.10.1997, DD, 95, 1998, s.87). (Kaynak: Onur KARAHANOĞLULLARI, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler, 2. Bası, Ankara 2012, Turhan Kitabevi, s.107, 395)

6-) Viyana 14. Uluslararası Ceza Kongresi kararlarında ceza hukuku temel ilkelerinin idari yaptırımlar alanında da kabul edilmesi gerektiği dile getirilmiş, İHLALİN HER TÜRLÜ ŞÜPHEDEN ARINMIŞ OLARAK İSPAT EDİLMESİNİN ARANMASI GEREKTİĞİ, bireyin ispat araçları hakkında bilgi sahibi olma ve delil getirme olanağı olması gerektiği haklı bir biçimde ifade edilmiştir. Somut olayda ise ihlal somut delillerle ispat edilmemiştir.

7-) TARAFIMA KESİLEN İDARİ YAPTIRIM CEZASI İLE İLGİLİ OLARAK; herhangi bir somut delile dayanmaksızın tanzim edilen, KTK’daki suçun yasal tanımındaki unsurları trafik tutanağında belirtilmeyen, yeri, zamanı ve ceza maddesi HAYALİ şekilde yazılan idari para cezası; Anayasamızın 2. Maddesi hükmüne, TCK’nın 2. Maddesinde de zikrolunan ‘’suçta ve cezada kanunilik’’ ilkesinin sonuçlarından biri olan “BELİRLİLİK ilkesine, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına, AHİM içtihatlarına, hukuk devleti ilkesine ve Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan temsilcileri tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen ‘’açıklık’’ ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

😎 Suç isnadı ile karşısındaki masumluk karinesi ceza yargılama hukuku prensibi olan silahların eşitliğine uygun, dengeli, adil bir karşılama biçimi ve ilkesidir. İsnat ve masumluk ilkelerinden; adalet adına ayrılıp birinin diğerine üstünlük ve sonuca etkili, denge bozucu ağırlık sağlaması o ilkenin varlığı ile değil, ilkeleri BİR OLAYDA KARŞILAŞTIRMAYA SEBEP OLAN SAVIN İDDİA ÖTESİ, İSPATI İLE MÜMKÜNDÜR. KENDİSİNİ SUÇLAYAN BELGE DÜZENİNDE SALT İHLALİN VARLIĞINA DEĞİNEREK SANILAN CEZAYA KARŞI EŞİT SİLAHLA YARIŞAMAYAN, KENDİNİ SAVUNAMAYANIN ADİL YARGILANDIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ. (Anayasa Mahkemesinin 2004/116 Esas, 2008/74 Karar Sayılı İlamı)

 Tüm bu açıklamalar ışığında yukarıda teferruatlı şekilde anlatılan, söz konusu yasal düzenlemeler nazara alınarak yasaya aykırı olarak tanzim edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 2918 S. K. 73/C maddesi, Anayasanın 2. Maddesi, TCK’nın 2. maddesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para cezasının iptaline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 

İtiraz Eden

EKLER :

İtiraza konu X Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin tanzim ettiği X tarihli X Seri, X Sıra No’lu ceza tutanağı

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -9-

SAMSUN ( ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TRAFİK CEZA TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN                     :

VEKİLİ                                 :

D.KONUSU                          : Müvekkil hakkında verilen X tarih ve X sayılı trafik idari para cezasının iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkile ait X plakalı aracın X tarihinde yaya yoluna park yaptığı gerekçesi ile kesilen trafik cezası,  X günü müvekkile tebliğ edilmiştir. Bu cezaya itiraz ediyoruz.

2-) İtiraza konu trafik cezası Samsun’da X önü acil girişi yaya girişine park gerekçesiyle kesilmiştir.

Ancak müvekkil ve aracı cezanın kesildiği ……… tarihinde Samsun değildir. Hatta Samsun’a hiç gitmemiştir. Samsun ile hiçbir bağlantısı yoktur. Arabasını da kimseye ödünç vermemiştir. ………… tarihinde araç X’dadır.

Bu nedenle kesilen ceza hukuka aykırıdır.

3-) Müvekkil tarafına gelen cezayı mağduriyetinin artmaması açısından X tarihinde ödemiştir. Bu bedelin de müvekkile iadesi gerekmektedir.

SONUÇ          : Yukarıda açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı tanzim edilen ………. tarih ve ………….. sayılı trafik cezasının iptal edilmesini, ödenen miktarının müvekkile iadesine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını arz ve talep ederiz. …………

                                                                       TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDEN

                                                                                            VEKİLİ

Ek: 

Vekaletname 

Dava konusu trafik cezası

Ödeme Belgesi

Trafik Kazası Olay Yerini Terk Cezasına İtiraz -10-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                         

İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ:

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ           :
X TARİH – MA X nolu ve X TL miktarlı idari  para cezası 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ  11.06.2019
 

KONUSU                : X Trafik Denetleme Büro Amirliğinin X TARİH – MA X nolu ve X TL miktarlı idari  para cezası  iptali istemimizdir.                                                                          

AÇIKLAMALAR:
 
1) Söz konusu ceza tutanağı müvekkil şirkete X tarihinde tebliğ olmakla, süresi içerisinde cezanın iptali için sayın hakimliğinize başvuruyoruz.  

2) İşbu tutanakta müvekkil şirkete ait X plaka sayılı aracın X tarihinde saat X da’’ Trafik kazasına karıştığı halde kaza mahallinde durmamak’’ sebebiyle X TL idari para cezası tanzim edilmiştir.

3-) Müvekkil şirket araç kiralama işiyle iştigal etmekte olup, ekte sunulu kira sözleşmesinden de anlaşılacağı üzere 07 ABD 234 plakalı araç X tarihleri arasında X TC kimlik numaralı X’e kiralanmıştır. Ceza tarihi olan X tarihinde de söz konusu araç kiracı X’ün   fiili hakimiyetindedir. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığının KABİS (Kiralık araç bildirim sistemindeki) kayıtlarında da mevcuttur.

4-) Hal böyle olunca aracın kiralık olarak kullanıldığı dönemdeki cezasının müvekkil şirkete tebliğ edilmesi ve ceza bedelinin müvekkil şirketten istenmesi suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince hukuka aykırıdır. Bu konu ile ilgili Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 25.11.2015 tarih 2015/8943 E. 2015/7786 sayılı kararı ektedir.

Tüm bu nedenlerle, tarafımıza kesilen ceza işleminin iptal edilmesi hususunda itiraz etme gereği hasıl olmuştur.  

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezalarının  iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih
Ek: idari para cezası tutanağı

Tebliğ zarfları

X tarihli araç kiralama sözleşmesi

Kabis Kaydı   

Yargıtay ilamı                                                                                                         

İTİRAZ EDEN

VEKİLİ

Trafik Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -11-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE;

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                     : 

KONU                                   : 09/07/2019 tarih ve 416… , 41…seri numaralı toplamda 2004,00 TL tutarındaki trafik idari para cezalarına ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBELLÜĞ TARİHİ         : 

AÇIKLAMALAR                :

1- Adıma kayıtlı wwwww plaka no.lu araç ile A,,, Organize Sanayi güzergahında 09/07/2019 tarihinde seyahat etmekte iken hakkımda ekte sunulan ceza tutanağı ile iki kere işlem yapılmıştır. (EK-1)

2- Söz konusu trafik para cezalarının düzenlenme sebepleri “Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50’den fazla aşmak” açıklaması ile düzenlenmiş olup yapılan uygulama hukuka aykırıdır.

3- Olay günü, çocuklarımı Organize sanayi bölgesinde bulunan kreşe götürmek için sabah yola çıktım, aynı gün uzlaştırmacılık eğitimimin bulunması ve avukat olmam sebebiyle büroda dersten önce yapılması gereken işlerim olması nedeniyle biraz acele davrandığımı kabul etmekteyim, ancak uygulama ve yargı kararlarına göre uygulanan idari para cezalarında karar tutanağı ile birlikte fotoğraf kaydının da bulunması zorunludur. Ayrıca yine karar tutanaklarında, tutanağı imzalayan memur ile birlikte sürücünün imzasının da bulunması gerekmektedir. Bu sebeple tek taraflı olarak düzenlenen trafik cezası karar tutanağı hukuki dayanaktan yoksundur ve bu sebeple iptal edilmesi gerekmektedir.

4- Trafik cezaları kanuni usule uygun olarak düzenlenmelidir. Kesintisiz olarak devam eden tek bir eylem nedeniyle bir sürücüye aynı zamanlarda elektronik sistem ve kameralar üzerinden ceza kesilmesi yasaya aykırı. Yani elektronik sistemlerle art arda ceza kesilmesi hukuka uygun değildir. Tarafıma gönderilen “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında” saat 09.12 ve 09.35’te aynı sebebe dayalı olarak art arda iki trafik cezası kesilmiştir. Dolayısıyla ortada herhangi bir ihlal yok iken böyle bir ceza tutanağının düzenlenmesi işlenmemiş bir suç için birden fazla  ceza uygulanması anlamına gelmektedir. Bu durumun kabulü olanaksızdır.

5- Netice olarak düzenlenen ceza herhangi bir delile dayanmayan keyfi bir uygulamadır.  İptali gerekmektedir. Tüm bu sebeplerle sayın mahkemeye başvuru zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                          : 09/07/2019 tarihli ceza tutanaklarıı ve tebliğ zarfları, uzlaştırmacılık eğitim ders programı .

SONUÇ ve İSTEM               :

Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkımda düzenlenen tesitisiz olarak devam eden tek bi eylem nedeniyle bir sürücüye aynı zamanlarda elektronik sistem ve kameralar üzerinden birden fazla kez ceza kesilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı olması ve bu cezalar için düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarında, tutanağı düzenleyen memur ile birlikte sürücünün imzası ile herhangi bir fotoğraf kaydının bulunmadığı da dikkate alınarak 09/07/2019 tarih ve 416…. , 41….seri numaralı trafik idari para cezası tutanaklarının iptalini saygılarımla arz ederim. 22/02/2019

EK      :

-Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları

-Uzlaştırmacılık eğitimi ders programı

Radar Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -12-

ADANA ( ) NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                 :             

VEKİLİ                             :

KABAHAT ve YERİ        : 

KANUN MADDESİ         :

CEZA MİKTARI             : 

TUTANAK TARİHİ       :

PLAKA VE SIRA NO     :

KONU                               : Hukuka aykırı X Sayılı idari para cezasının KALDIRILMASI , İPTALİ VE İADESİ  

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil şirket aleyhine düzenlenen X Sayılı tutanak ile müvekkil şirkete ait X plakalı aracın X tarihinde hız sınırı ihlali sebebiyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-A maddesine dayanarak idari para cezası kesilmiş, müvekkilim geri dönüşü olmayan zararlara yol açmaması için itiraz hakkından vazgeçmemekle birlikte söz konusu idari para cezasını ödemek zorunda kalmıştır.

Suç veya kabahat teşkil etmeden haksız olarak tutulan trafik idari para cezası karar tutanağı gereğince idari para cezası ödenmesini gerektiren bir durum bulunmadığından; HUKUKA AYKIRI KARAR TUTANAĞININ VE İDARİ PARA CEZASININ KALDIRILMASI VE MÜVEKKİLİMİN ÖDEDİĞİ TUTARIN İADESİ İÇİN SAYIN MAHKEMEYE İTİRAZ ETME ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR.

1-TESCİL PLAKASINA CEZA KESİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR.

Tescil plakasına ceza kesildiği takdirde eylemin hangi gerçek kişiden sadır olduğu belli değildir. Müvekkilime gönderilen idari para cezası tutanağından ise aracın kim tarafından kullanıldığı belli değildir. İdari para cezasının kesilebilmesi için plakanın olması yeterli olmayıp ihlal anında aracı kimin kullandığının da bilinmesi gerekmektedir.

İşbu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. Fakat eylemin gerçekleştiği iddia edilen esnada aracın sürücüsünün kim olduğu belli değildir, tutanakta da belirtilmemiştir. Dolayısıyla araç malikinin aracı kullanıp kullanmadığı hususunda şüphe mevcuttur. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden tescil plakalarına ceza ve suç tutanağı düzenlenerek, tescil plakası sahibine idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır.

2-MÜVEKKİLİME CEZA KESİLMİŞ ANCAK SUÇ/KABAHAT OLUŞTURACAK DAVRANIŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR DELİL SUNULMAMIŞTIR.

Müvekkile tebliğ edilen tutanakta, müvekkilin işbu idari para cezasına konu Kanun maddelerini ihlal ettiğine dair herhangi bir kamera kaydı, fotoğraf ve sair delil yer almamaktadır. İspatlanamayan ve belgelendirilemeyen bir durumdan dolayı ceza kesilmesi, müvekkilimin cezayı gerektirecek bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi mümkün değildir. Eylem suç ve kabahat teşkil etmediği gibi sürücünün KAST VE KUSURU ispatlanamamıştır. Müvekkil şirket aracının söz konusu ihlali gerçekleştirdiğine yönelik hiçbir delil sunulmamıştır. Asılsız ve haksız tutanak ile müvekkilim mağdur durumda bırakılmıştır.

3- TUTANAKTA BELİRTİLEN HIZ SINIRI İHLALİ CEZAYI GEREKTİRECEK MİKTARDA OLMAYIP, CEZA KESİLMESİ HAKKANİYETLİ DEĞİLDİR.

Müvekkil, hiçbir şekilde hız sınırını aşmamıştır. Söz konusu aracı kimin kullandığı dahi belli değildir. Ancak hız sınırının X olduğu ve %10 oranının yani X sınırının aşılması halinde ceza kesilebildiği bir durumda X gibi bir ölçümden dolayı ceza kesilmesi hakkaniyetli değildir. Aradaki farkın cezayı gerektirecek düzeyde olmadığı aşikardır.  Kaldı ki; hız ölçümünün nasıl yapıldığı, doğru olup olmadığı da belli değildir. Nitekim zaman zaman hız ölçümlerinde küçük miktarlarda farklılıklar olabilmektedir. Huzurdaki dosyada da seyir hızının .km/h daha düşük ölçülmesi halinde ceza verilemeyecek iken, net ve doğru ölçüm yapıldığı belli olmayan bir durumda ceza verilmesi hukuka uygun değildir.

Hayatın olağan akışında, hız limitlerinin küçük oranlarda aşılabileceği, bu oranların trafikte bulunan diğer araçlara ve trafiğin akışına herhangi bir etkisi olmayacak kadar küçük olduğu, X gibi yüksek tutarda bir bedel ödenmesinin HAKKANİYET İLKESİ ve ORANTILILIK İLKESİ’ nin zedeleneceği açıktır. Kaldı ki sürücünün her zaman hız ibresini takip etmesi trafiğin güvenliğini sağlamaktan çok sürücünün dikkatinin dağılmasına sebebiyet verecektir. Arkadan gelen aracın aniden hızlanması, önceki araca çarpacak gibi olması veyahut acil bir durumun gerçekleşmesi gibi durumlarda da ani olarak birkaç km hız yükselmesi, bazı durumlarda da düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda hızın sürekli yüksek olup olmadığı ve ceza kesilmesini gerektirecek yükseklikte olup olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddenin düzenlenme amacı dikkate alındığında, kısacası Kanunun lafzı ile ruhu birlikte yorumlandığında; sürücülerin belli bir hız aralığında kalarak trafiği en güvenli şekilde geçirmelerinin sağlanmaya çalışıldığı açık olup düşük oranlardaki hız farkı sebebiyle ceza verilmesinin hukuken bir yararı olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenlerle itiraza konu trafik cezasının iptalini talep ederim.

4.MÜVEKKİLİMİN İŞBU TUTANAKTAN DOLAYI CEZALANDIRILMASI CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE VE ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR KURALINA AYKIRIDIR.

Dava konusu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. İdari para cezasında belirtilen aracı kimin kullandığına ilişkin herhangi bir delil bulunmamaktadır. Söz konusu araç gerçek bir kişi adına kayıtlı olmadığı gibi tutanakta belirtilen tarihte aracı kimin kullandığı da belli değildir. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden ve herhangi bir delil beyan etmeden tescil plakalarına tutanak düzenlenerek tüzel kişiliğe idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında müvekkil şirketin ceza konusu eylemi gerçekleştiremeyeceği, dolayısıyla işlemediği bir suç yüzünden ceza ödemek zorunda bırakıldığı açıkça ortadadır.

5- Gerçekleşen eylem ile yaptırımın orantılı olması gerekmekte iken müvekkile kesilen ceza oldukça yüksek tutardadır. Orantılılık ilkesi gereğince söz konusu cezaların uygulanması hukuka aykırı olacaktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının iptali ile kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve Re’ sen bulunacak nedenlerle;

Hukuka aykırı X Sayılı idari para cezasının KALDIRILMASI VE İPTALİNE, müvekkilimin ödemek zorunda kaldığı X TLnin iadesine karar verilerek, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER:

1-Davalı İdare tarafından gönderilen İdari Para Cezası Karar Tutanağı

2-Vergi tahsil alındısı

3-Vekaletname

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -13-

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

X SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 İDARİ YAPTIRIMA                        

İTİRAZ EDEN                     :

TANZİM TARİHİ               :21/09/2019

TEBELLÜĞ TARİHİ         :01/10/2019

KONU                                   : Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin 21.09.2019 tarih, ……seri,… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının(Ek-1) ve yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR                :

1-)  tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-a maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu 21/09/2019 tarihli, toplam 235.00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, 01/10/2019 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2-) Tarafıma tebliğ olunan trafik cezasında, trafik cezasının tanzim edildiği yerdeki hız sınırı belirtilmemekle birlikte, ilgili ceza maddesinden anlaşıldığı üzere, trafik cezasının tanzim edildiği yerdeki hız sınırının 110 km/s olduğu anlaşılmaktadır.

Anılan yolda 110 km/s hız sınırı olduğu ve artı %10 tolerans düşünüldüğünde 121 km/s olması gereken hız sınırlamasında tarafıma 123 km/s’ den dolayı ceza kesilmesi küçük miktarda bir aşım söz konusu olduğu için hakkaniyetli değildir. Nitekim zaman zaman hız ölçümlerinde az miktarda farklılıklar olabilmektedir.

 Hayatın olağan akışında hız limitlerinin küçük oranda aşılabileceği, bu oranın trafikte bunan diğer araçlara ve trafiğin akışına herhangi bir etkisi olmayacak kadar küçük olduğu 235,00 TL gibi yüksek bir tutar ödenmesinin HAKKANİYET İLKESİNİ ve ORANTILILIK İLKESİNİ zedeleyeceği açıktır. Kaldı ki bir sürücünün her zaman hız ibresini takip etmesi trafik güvenliğini sağlamaktan çok sürücünün dikkatinin dağılmasına sebebiyet verecektir. Arkadan gelen aracın aniden hızlanması, öndeki araca çarpacak gibi olması veyahut acil bir durumun gerçekleşmesi gibi durumlarda da ani olarak birkaç km hız yükselmesi bazı durumlarda düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. 2 km/s gibi ufak bir hatayı bir arabanın hız sabitleyicisinin dahi yapabileceği bir gerçektir.

Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddenin düzenleme amacı dikkate alındığında kısacası kanunun lafzı ile ruhu birlikte yorumlandığında; sürücülerin belli bir hız aralığında kalarak trafiği en güvenli şekilde geçirmelerinin sağlanmaya çalışıldığı açık olup düşük oranlardaki hız farkı sebebiyle ceza verilmesinin hukuken bir yararı olmayacağı kanaatindeyim.

3-) Ceza tutanağında belirlenen ceza hukuki dayanaktan yoksundur. Aleyhime düzenlenmiş olan trafik idari para cezası, tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezasıdır ve bu cezaları konu alan tutanakların belgeli ve fotoğraflı olarak düzenlenmesi gerekir. Ancak söz konusu tutanakla birlikte herhangi bir dayanak belge ya da fotoğraf sunulmamıştır.

Hukuk mantığı ve Ceza Hukuku temel ilkeleri gereği; delilsiz ceza olmaz. Aksi düşünüldüğünde, Trafik Memurlarının, belge, görüntü, fotoğraf vb materyal olmadan, delillendirme yapmadan ve ispat yükümlülüğü olmadan keyfi ceza kesmesinin önüne geçilemez.

 

2011/1680 Değişik iş no’ lu cezaya itirazda, Mersin 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20.02.2012 tarihli kararında kural ihlali yapmadığını beyan eden başvuranın, tutanağa konu ihlali ile ilgili görüntü ve belgeye dayalı bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş” gerekçesiyle itirazın kabulüne karar vermiştir.

4-) Öte yandan işbu tutanaktan dolayı verilen ceza, “cezaları şahsiliği” ve “şüpheden sanık yararlanır”  kuralına aykırıdır. İtiraz konusu tutanak ile tescil plakasına ceza kesilmiştir. İdari para cezasında belirtilen aracı kimin kullandığı da belli değildir. İlliyet bağının ne suretle gerçekleştiği belirtilmeden ve herhangi bir delil beyan etmeden tescil plakalarına tutanak düzenlenerek idari para cezası verilmesi cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır.

Anayasa ve ceza hukukunun genel ilkeleri, kişilere ceza verilebilmesini yasada belirtilen hukuka aykırı eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun da kanıtlanmasını zorunlu kılmaktadır. İlgili trafik ceza tutanağı üzerinde tarafıma ait bir imza veya imzadan imtina ettiğime dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte şahsım tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır. Bu nedenlerle haksız ve hukuka aykırı olarak aleyhime hükmedilen idari para cezasının iptali gerekmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER       :Karayolları Trafik Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin ….seri no ve , sıra nolu Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’na konu235,00 TL tutarlı para cezasına itirazlarımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen Trafik Ceza Tutanağı’nda yer alan 235,00 TL tutarlı idari para cezasının iptaline karar verilmesini ve yaptığım indirimli ödemenin(Ek-2) tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 04/10/2019

EKLER:

EK-1: CEZA TUTANAĞI FOTOKOPİSİ

EK-2: CEZAYI ÖDEDİĞİME DAİR MAKBUZ

EK-3: ARAÇ RUHSAT FOTOKOPİSİ

EK-4: EHLİYET FOTOKOPİSİ

                                                                                                         İTİRAZ EDEN

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi(Park Cezası) -14-

ADANA SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN         :

VEKİLİ                     :

KONU                       : X Seri X Sıra nolu X Tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR    :

Öncelikle park yasağı sebebiyle düzenlenen tutanak gerçeğe aykırıdır. (Ek1: Trafik idari para cezası karar tutanağı) Müvekkilim tutanakta belirtildiği gibi park yasağına aykırı hareket etmemiştir. Böyle olsaydı bile kendisinin öncelikle anons ile uyarılması gerekmektedir. Müvekkilimin park yasağına aykırı hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Tutanak kendisine imzalatılmamıştır.

Trafik idari para cezası tutanakları ile tanzim olunan para cezalarının hukuki denetime her açıdan açık olması gerekmektedir.

Tutanak düzenleyicilerin 2918 sayılı yasanın 73. Maddesine aykırılık sebebiyle tanzim etmiş oldukları tutanakların 2918 sayılı yasanın 116. Maddesine göre aracın plakasına göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir. Bu hükme göre öncelikle ilgili tutanak düzenleyicisinin araç sürücüsünü tespit edip yüze karşı ceza tanzim etmesinin gerektiği, böylece sürücünün bulunmama sebebinin tutanakta bulunan sürücü imzası bölümüne açıklanması gerekmektedir. Kanun maddesi çok açık olup olayımızda bu maddeye aykırı olarak sürücünün neden bulunmadığının tutanağa yazılmaması sebebiyle idari para ceza tutanağının iptali gerekmektedir. (Ek 2: Bu hususta X Sulh Ceza Mahkemesinin X D.İŞ sayılı örnek kararı ekte Sayın Mahkemeye sunulur)

Yönetmeliğin aradığı şartları taşımayan trafik cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açılanan sebeplerden ötürü, GODS Seri 63122412 Sıra nolu ……….. Tarihli Trafik İdari para cezasına itirazlarımızın kabulü ile idari para cezası karar tutanağının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

İtiraz Eden Vekili

46-g Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -15-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN                                   :  

VEKİLİ                                             :                

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                             :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                        :

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                            : ……Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün …..  SERİ, ………….. sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazen iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR                              :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) Müvekkilime ait …………….. tescil plakasına kayıtlı hususi otomobiline; karayolları trafik Kanunu’nun 46/2 maddesi hükmüne istinaden “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamete sürülmesi  ” gerekçesiyle,…….tarihli, toplam …….TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip …………… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-)  Anayasanın 2.maddesinde yer alan hukuk devletin temel ilkelerinden biri olan TCK’nin 2.maddesinde zikrolunan “ suçta ve cezada kanunilik “ilkelerinin sonuçlarından biri olan ilke “BELİRLİLİKTİR”. Bu ilkeye göre yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, kamu otoritelerin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucunun bağladığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesi, devletinde de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınması gerekli kılar. BİREY, HANGİ EYLEMLERİN SUÇ OLUŞTURDUĞUNU VE YAPTIRIMLARIN NELER OLDUKLARINI BİLMEK HAKKINASAHİPTİR.

Bu sonuç, devletin cezalandırma hakkını kullanırken, bireye gerekli saygıyı göstermek yükümünü de yüklemektedir. Bu saygı, suç olarak düzenlenen eylemleri önce yasayla yapmak, sonra da böyle bir düzenlemeye konu olmayan eylemleri cezalandırmamaktadır.

Buna göre ceza tutanağında belirtilmiş olan suçun “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamete sürülmesi “ihlal edildiği belirtilmiş. Bu ihlalin ispatlar nitelikte herhangi bir görüntü, fotoğraf kaydı vb. bilgi, belgenin ceza tutanağı ile birlikte müvekkilim ………………’a tebliğ edilmediğinden, kesilen idari para cezasının bu yönden iptali gerekir. Çünkü yeri, zamanı ve ceza maddesi HAYALİ şekilde yazılan trafik cezalarının hukuki olması mümkün değildir.

3-) Karayolları trafik kanunu Madde 15 – (Değişik birinci fıkra: 25.6.2010-6001/34 md.) Trafiği düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretleri, karayolunun yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevli kuruluşlarca temin ve tesis edilerek sürekliliği ve işlerliği sağlanır.

(İkinci fıkra Mülga: 18.1.1985 – KHK 245/16 md.) Görülen eksiklikler ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi sağlatılır.

Trafik işaretleri Hakkında yönetmenlik

Madde 8 – Trafik işaret levhaları, genel nitelikleri aşağıda belirtilen beş guruba ayrılmıştır.

a) Tehlike Uyarı İşaretleri (T Gurubu) : Karayolu ve yakın çevresindeki tehlikeler hakkında,

Yoldan yararlananlara “uyarı” görevi yapar.

b) Trafik Tanzim İşaretleri (TT Gurubu) : Karayolundan yararlananlara, trafik düzen ve

Güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri

Bildiren levhalardır.

c) Bilgi İşaretleri (B Gurubu) : Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresi, yol kenarında

Bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.

d) Duraklama ve Park etme İşaretleri (P Gurubu) : Araçların duraklama ve Park etmeleri

Hallerinde, trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri

Belirleyen işaretlerdir.

e) Otoyol İşaretleri: Erişme kontrollü karayollarında uygulanan işaretlerdir.

Karayolları Trafik kanunu madde 15 ve Trafik işaretleri hakkında yönetmenlik Madde 8 göre Müvekkilime ceza tutanağında belirtilmiş olan suçun “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamete sürülmesi “ihlal edildiği yerde herhangi bir uyarı trafik levhası bulunmamaktadır. Ekte(EK-….) sunulan İhlal yerinin fotoğraflarına bakıldığında hiçbir trafik levhasının olmadığı görülecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere trafik levhaların olmadığı için müvekkilimin Karayolları Trafik Kanunu’nu M.47/1-C Trafik işaret levhaları, cihazları ve işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uyma maddesini ihlal etmeyerek 46/2 maddesi hükmüne istinaden “Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamete sürülmesi  “suçunu işlemediği ortadadır.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……. tarihli MA seri, 5…… sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                           

İtiraz Eden Vekili

EKLER :

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi(Park Yasağı Cezası) -16-

İSTANBUL ANADOLU SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ YAPTIRIMA

İTİRAZ EDEN:

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN: İstanbul Trafik Denetleme …..Amirliği

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ: 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM: İstanbul Trafik Denetleme….. Amirliğinin tanzim ettiği ….. tarihli …Seri…Sıra No’lu yaptırım kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

KONU:  …Seri …..Sıra No’lu ……tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1) X tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A ve 61/1-C maddelerine istinaden gıyabımda kesilen ekte sunulu ….tanzim tarihli …….TL bedelli trafik cezası …… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2) Öncelikle park yasağı sebebiyle düzenlenen tutanak gerçeğe aykırıdır. (Ek1: Trafik idari para cezası karar tutanağı)…… tarihinde sabah saatlerinde, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı otoparkına giriş yapmak için beklemekteydim. Otopark girişinde her Salı ve Perşembe günleri olduğu gibi uzun bir sıra vardı. Trafik polisi sadece bana devam etmemi işaret etti oysa otoparka girmek için beklemekte olan birçok araç vardı. Bu mecburi bekleme kısa süreli bir duraklamadır, asla park amacı taşımamaktadır. Duruşma saatimi kaçırmamak için acelem olduğu halde otopark girebilmek için her Salı ve Perşembe günleri beklemek zorunda kalmaktan dolayı mağdur olduğumu da belirtmek isterim. Tutanakta belirtildiği gibi park yasağına aykırı hareketim söz konusu değildir. Böyle olsaydı bile öncelikle anons ile uyarılmam gerekmektedir. Park yasağına aykırı hareket ettiğime dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Tutanak bana imzalatılmamıştır. Trafik idari para cezası tutanakları ile tanzim olunan para cezalarının hukuki denetime her açıdan açık olması gerekmektedir.

3-Tutanak düzenleyicilerin 2918 sayılı yasanın 61/1-C ve 47/1-A maddelerine aykırılık sebebiyle tanzim etmiş oldukları tutanakların 2918 sayılı yasanın 116. Maddesine göre aracın plakasına göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir. Bu hükme göre öncelikle ilgili tutanak düzenleyicisinin araç sürücüsünü tespit edip yüze karşı ceza tanzim etmesinin gerektiği, böylece sürücünün bulunmama sebebinin tutanakta bulunan sürücü imzası bölümüne açıklanması gerekmektedir. Kanun maddesi çok açık olup olayımızda bu maddeye aykırı olarak sürücünün neden bulunmadığının tutanağa yazılmaması sebebiyle idari para ceza tutanağının iptali gerekmektedir. Yönetmeliğin aradığı şartları taşımayan ve haksız olan  trafik cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açılanan sebeplerden ötürü,…. Seri ….. Sıra No’lu ….. tarihli trafik idari para cezasına itirazlarımın kabulü ile trafik idari para cezası karar tutanağının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.         

EKLER:

1- İtiraza konu İstanbul Trafik Denetleme …….Amirliği`nin  ….. Seri No’lu ……Sıra No’lu …….. tarihli trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanı sureti.

İtiraz Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Trafik para cezasına itiraz dilekçesi -17-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                           :

İDARİ PARA CEZASI

UYGULAYAN KURUM            : T.C. … VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY TRAFİK TESCİL VE DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DÜZENLEME VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

TANZİM TARİHİ                      : 05.12.2020

TEBLİĞ TARİHİ                        : 07.12.2020

İTİRAZ KONUSU                     : T.C. … Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü … Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü Trafik Düzenleme Ve Denetleme Büro Amirliği’nin 05.12.2020 tanzim tarihli, MA Seri, … Sıra Numaralı ve yine … tanzim tarihli, MA Seri, … Sıra Numaralı trafik idari para cezasına İTİRAZEN, söz konusu iki idari para cezasının da ayrı ayrı İPTALİNE karar verilmesi istemi hakkındadır.

AÇIKLAMALARIM                  : Şahsım hakkında, T.C. Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Aksaray Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü Trafik Düzenleme Ve Denetleme Büro Amirliği’nin 05.12.2020 tanzim tarihli, MA Seri, 65784321 Sıra Numaralı trafik idari para cezası karar tutanağından da görüleceği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A maddesinin ihlali uyarınca 288,00 TL ve yine T.C. Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Aksaray Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü Trafik Düzenleme Ve Denetleme Büro Amirliği’nin 05.12.2020 tanzim tarihli, MA Seri, 65784279 Sıra Numaralı trafik idari para cezası karar tutanağından da görüleceği üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 36/3-B maddesinin ihlali uyarınca 2.473,00 TL ve 48/9 maddesinin ihlali uyarınca da 3.516,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İş bu para cezalarının tanzim edildiği 05.12.2020 tarihinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı. Akşam saatlerinde, hafta içerisinde işimiz münasebetiyle görüştüğüm kişilerin ve yine görüştüğüm site sakinlerinden bazılarının test sonucunun pozitif olduğu bilgisini aldım. Ancak tedbirlere riayet ettiğim ve hali hazırda kendimi kötü hissetmemem üzerine sakinliğimi koruyarak, yine benimle yakın zamanda iletişim kurduğunu düşündüğüm arkadaşım XX ve kuzenim YY’yi arayarak durumdan onları da haberdar ettim. Dilekçe ekinde sunacağım rapordan da görüleceği üzere panik atak rahatsızlığım bulunmaktadır. “Trunko Buskas” ve “Cedrina” isimli ilaçları kullanmaktayım. Bu rahatsızlığımdan ve akşamda aldığım haber ötürü kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim. Arkadaşım olan XX ve YY’yi arayarak kendimi iyi hissetmediğimi, daha önceki cezamdan kaynaklı ehliyetim olmadığı için araç kullanamadığımı, beni hastane götürmelerini ve hastanede de test yaptırmamız gerektiğini söyledim. Gece “01:30-02:00” sularında yukarıda belirttiğim nedenlerle hastaneye gittik ancak Triaj odasında yapılan ilk muayenemiz üzerine belirti taşımadığımız nedeniyle testimiz yapılmadan ve herhangi bir belirti göstermemiz halinde hastaneye gelerek test yaptırmamız gerektiği söylenerek bizi evimize gönderdiler. Evimize döndüğümüzde kuzenim YY aracı park etti ve yanımızdan ayrıldı. Bunun üzerine bizde evimin hemen önünde, aracın içerisinde XX ile beni biraz daha sakinleştirebilmek, rahatlatabilmek ve bu hususta telkinde bulunmak amacıyla sohbet ediyorduk. Bu sırada polis memurları geldi ve kendilerine durumu izah ettik. Ancak kendileri sokağa çıkma yasağı olduğunu, işlem yapacaklarını ve aracı şahsımın kullandığını düşündüklerini söylediler. Bunun üzerine kuzenim YY’yi arayarak kendisini çağırdık. Aracı kendisinin kullandığını, hastaneden geldiğimizi söylemesine rağmen bize alkol kontrolü yapmak istediler. Ancak ben temaslı olabileceğimizi, pozitif olabileceğimizi söyledim ve kendilerine sıkıntı olabileceğini düşünerek alkol ölçümü yaptırmak istemediği söyledim. Tüm bu hususlar üzerine şahsıma yukarıda belirtilen 47/1-A,  36/3-B ve 48/9 maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan bu hukuksuz işlem karşısında söz konusu tutanakları ise imzalamadım. Kaldı ki, idari para cezasının tanzim edildiği tarihte, şahsım ne alkol almıştır ne de araç kullanmıştır. Kaldı ki, kullanmış olduğum ilaçlardan ötürü herhangi bir şekilde alkol kullanımım yasaktır ve tıbbi olarak da imkânsızdır. Ayrıca, polis memurlarının geldiği anda biz araç içerisinde XX ile oturmaktaydık. Tüm bu hususların tespiti için XX ve YY’nin de tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. T.C. Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Aksaray Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü Trafik Düzenleme Ve Denetleme Büro Amirliği’ne 06.12.2020 tarihinde giderek iş bu ceza tutanaklarını teslim aldım.

Kişinin alkollü araç kullanıp kullanmadığının tespiti bu konuda görevlendirilen kolluk kuvvetlerince buna özgü teknik cihazlarla yapılacaktır.(m.48/2). Görevli ve yetkili kolluk güçlerince araç sürücüleri her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler (Yönetmelik m.97/2). Alkol ölçümü teknik bir cihaz ile yapılmaktadır. “Alkolmetre” olarak ifade edilen bu teknik cihaza sürücü tarafından üflenerek gerekli ölçüm işlemi gerçekleştirilmektedir. Anılan ölçüm işlemine ilgili kişinin itiraz etmesi veya alkolmetre cihazı ile ölçüm yapılmasına izin vermemesi halinde, araç sürücüsü olan kişi en yakın Adli Tıp Kurumu’na veya adli tabipliğe ya da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir sağlık kuruluşuna götürülecektir(m.48/3-c.2-). Bu kişilerden götürüldüğü sağlık kuruluşlarında kan örneği alınarak kanındaki alkol miktarı ölçümü yapılacak ve çıkan sonuca göre hakkında işlem tesis edilecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri konuya ilişkin bir kararında, “…doktor tarafından alkolmetre cihazını üflemeyi reddeden kişi hakkında koklama ve hareketlerine bakılarak alkollü olduğu yönünde hazırlanan rapora dayalı olarak tesis edilen işlemi hukuka aykırı bularak iptaline…” karar vermiştir.

Yine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi, 28/03/2017, E.2017/381, K.2017/489 sayılı kararında “…Davacının sevk ve idaresindeki … plakalı araç ile seyir halinde iken, meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasında, olay yerine gelen trafik ekibince, alkolmetre cihazını üflemeyi reddeden davacının, 2918 sayılı Kanunun 48. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca kollukça en yakın Adli Tıp Kurumu’na veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örneklerin alınmasını sağlaması gerekirken, bu hükmün gerekleri yapılmaksızın davacının alkolmetre cihazını üflememesi nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 48. maddesinin 9. fıkrası hükmü uyarınca sürücü belgesinin iki yıl süre ile geri alınmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…” denilmektedir.

Ayrıca Danıştay’a göre, kişinin alkollü araç kullandığının her türlü şüpheden uzak kesin ve net olarak ortaya konulması gerekmektedir. Buna göre Danıştay 15.D, 21/11/2016, E.2016/1082, K.2016/5575 sayılı kararında  “…hususi otomobil sürücüsü davacının teknik cihaz kullanılarak yapılan alkol kontrolünde 1,65 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve dava konusu işlemlerin tesis edildiği görülmekle birlikte, arabada iki kişinin bulunması ve davacının “aracı kendisinin kullanmadığını” iddia etmesi, çarpılan aracın sahibi ve diğer görgü tanıklarının ifadelerinde arabayı kimin kullandığını net olarak ifade edememeleri, dosyadaki bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde de davacının arabayı kullandığı hususunun her türlü şüpheden uzak bir şekilde ortaya konulamaması hususları göz önüne alındığında, davacının alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle tesis edilen işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” denilmektedir. Yine Danıştay 15.D, 23/12/2015, E.2015/9002, K.2015/9125 sayılı kararında, “…davacının aracın sürücüsü olduğuna dair bilgi ve belgelerin istenildiği halde herhangi bir bilgi vebelge sunulmadığının görüldüğü, bu durumda objektif değerlendirmeye meydan verecek şekilde tespit yapılmadan, eksik tespite dayalı olarak tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline…”  karar vermiştir.

Ayrıca, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgele Hakkında Yönetmeliğinin 7. maddesinin b bendine göre “Suç ve ceza tutanaklarının her nüshası arasına mutlaka karbon kâğıdı konularak görevlilerce her nüshasına okunaklı olarak geçecek şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak tutanak düzenleyenler ve trafik suçlusu tarafından imzalanır.” Hükmü yer almaktadır. Görüldüğü gibi madde metninde “düzenleyenler” ifadesinin kullanılmasıyla; tutanağın birden fazla en az iki memurca düzenlenip imzalanması gerektiği esaslı bir şekil şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple itiraza konu ceza tutanakların eksik imzalı olması nedeni ile usul ve yasalara uygun tutulmayan bu tutanakların yok hükmünde sayılarak, cezaların iptaline karar verilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen emsal kararlar gereği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A maddesinin ihlali uyarınca 288,00 TL, 36/3-B maddesinin ihlali uyarınca 2.473,00 TL ve 48/9 maddesinin ihlali uyarınca da 3.516,00 TL olarak uygulanan idari para cezalarının iptali gerekmektedir. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-A maddesinde “Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine” uyma zorunluluğundan bahsedilmektedir ancak hangi uyarı ve işaretlere uymadığımızın izahı hukuksuz bu işlemi yapan idare ve personellerine sorulmalıdır.Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan, kişilerin madde metinlerini tamamen keyfi yorumlamasından ve uygulamasından ibaret bu eylemlerden kaynaklı mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Tüm bu nedenlerle iş bu itirazı yapma zaruretim hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, T.C. Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Aksaray Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü Trafik Düzenleme Ve Denetleme Büro Amirliği’nin 05.12.2020 tanzim tarihli, MA Seri, 65784321 Sıra Numaralı ve yine 05.12.2020 tanzim tarihli, MA Seri, 65784279 Sıra Numaralı trafik idari para cezasına İTİRAZEN, söz konusu iki idari para cezasının da ayrı ayrı İPTALİNE karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN

AD/SOYAD

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi -18-

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ EDEN:

CEZA UYGULAYAN KURUM : Adana İdari Hizmetler Büro Amirliği

 KONUSU: …… plakalı araç hakkında düzenlenen … tarihli ve MA ……. sıra ve sayı no’lu Trafik idari para cezasının iptali istemidir.

 AÇIKLAMALAR                        :

…..  tescil plakalı  adıma kayıtlı araca … mevkiinde, “Kırmızı ışık kuralına uymamak” iddiasıyla gıyabımda Fahri Müfettiş …. … tarafından 288,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. İşbu trafik idari para cezası tarafıma … tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ektedir.)

Tarafıma tebliğ edilen idari para cezası haksızdır. Şöyle ki; Kural ihlali yapıldığı belirtilen … Yolu …./….. mevkiinde iş bu cezanın kesildiği tarihte; saat 9:52’de aracımla bu mevkiden kesinlikle geçmedim bu mevkide bulunmadım. Bu ceza yanlış plakaya kesilmiş veya bir yanlışlık olmuş olabilir, bu durumun denetiminin hakimliğinizce sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen trafik idari para cezasının ekinde, bu cezanın dayanağı olarak gösterilen herhangi bir görüntü veya başka bir delil sunulmamıştır. Dayanaksız ve hukuka aykırı olarak kesilen bu ceza iptal edilmelidir. Bu durumda trafik para cezasının düzenlendiği yerdeki kesilen bu cezaya ilişkin; hangi kıstaslar ve dayanaklarla kesildiği somut olarak hangi belgelerin olup olmadığının kontrolü gerekmektedir. Aksi halde tarafımdan haksız olarak trafik ceza tutarı tahsil edilecektir. Bu durum hukukun ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Dayanaktan yoksun olarak kişilerin işlemediği fiillerden ceza alması sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışına aykırılık teşkil edecek ve kamu vicdanı bu durumda zarar görecektir.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden ve hakimliğinizce yapılacak inceleme sonucunda göz önüne alınacak sebeplere dayanarak; itiraz konusu trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini talep ederim.

EK:

1-) Tebliğ ve Ceza Tutanağı

2-) Kimlik Fotokopisi

Son düzenleme tarihi 29 Mayıs 2021 11:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • 59 madde ,otoyolda emniyet seridinde durmayı kapsıyor mu

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • merhabalar saim bey74/a trafik cezası icin nasıl bir itiraz dilekcesi yazmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • Merhaba Saim bey. Bana 27/01/2020 tarihinde trafik cezası yazıldı. Tarafıma tebligat 08/02/2020 tarihinde 11. gün yapıldı. Tebligat süresi 10 iş günü değil midir? Aynı zamanda yazılan ceza 61/1-b 20 dakika arayla 15.20 ve 15.40 da yazılmış. Aynı ceza 20 dakika arayla yazılabilir mi? Ceza park cezası. İtiraz edeceğim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • teşekkürler

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • mehaba ,73/c den tarafıma arkamdan yazılmıs bir ceza tutanagı geldi itiraz etmek istiyorum . bana dilekce ornegı gonderir misiniz?

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • Merhaba, plakaya fahri müfettiş tarafından 74/a maddesine göre nasıl itiraz dilekçesi yazabilirim. Dilekçe örneği gönderebilirmisiniz. Teşekkürler.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • 74/b den tarafıma haksız yere aynı farklı saatlerde ceza yazılmış. Yazılan saatlerin birinde trafikte bile değildim. Dilekçe örneği paylaşırmısınız.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • 46/2-H trafik cezası kesilmiş itiraz dilekçe örneği alabilirmiyim görüntü yokmuş

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • MERHABA 46/2-F göre bana hatayda emniyet şeridi diye ceza kesilmiş ben hep sol şerit kullanırım emniyet şeridinde ne işim var ayrıca ne bir belge ne bir fotograf hicbirşey yok bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • 46/2-D üzerinden 288 lira fahri trafik müfettişi tarafından ceza düzenlenmiş görüntü kaydı yok ve tebligat 12 gün sonra 15 yaşında ki reşit olmayan oğluma yapılmış,itiraz dilekçesi yazmak için yardımcı olursanız sevinirim

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.