Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Kira Sözleşmesi

Şub 18, 2019 | Kira Hukuku Avukatlığı

S.S TOPLU İŞYERİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Taraflar :

a) Kiraya Veren:

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’nca kurulmuş olan ve merkezi 

b) Kiracı:

KOOPARETİFİ üyelerinden şahıs şirketi  olan ………. Tc numaralı ikamet adresi

Madde 2 – Tanımlar:

2.1 Kiraya Veren veya Kiralayan: Bu Sözleşme’de …………………. ni ifade eder.

2.2 İş Yeri      : ……………………………….İş yerini ifade eder.

2.3 Kiralanan Yer: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu Kira Sözleşmesi’nin 2.2. Maddesinde yer alan mecuru ifade eder.  

Madde 3- Sözleşme’nin Konusu:

Bu Sözleşme, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak, sözleşmedeki şartlar çerçevesinde Kiraya Veren ile Kiracı arasında kabul ve imza edilen, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren aşağıda madde 4’te belirtilen Kiralanan Yer’in kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesidir.

Madde 4 –  Kiralanan Yer

4.1. Bu Sözleşme ile tapunun X YAPI KOOPARETİFİ’ne ait olan X adresindeki iş yeri Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya kiralanmıştır.

4.2. Kiralama Amacı/Kiralanan Yer’in Kullanma Şekli

Kiracı, Kiralanan Yer’de münhasıran BOYACI olarak faaliyet gösterecektir. Kiracı, Kiraya Veren’in yazılı ön izni olmadan Kiralanan Yer’in kullanma şeklini değiştiremez.

Kiracı, Kiralanan Yer’i maksada uygun ve kesintisiz şekilde işletmek ve muhafaza etmek zorundadır. Tamamen veya kısmen boş tutamaz.

Kiralanan Yer, işbu maddede öngörülen amaç dışında kullanılmayacağı gibi, hiçbir şekilde başkasına da kullandırılamaz. Kiracı aksine davranışın sözleşmeye aykırılık oluşturacağını peşinen beyan ve kabul eder. 

Kiralanan Yer sadece bu maddede belirtilen amaç ve izin verilen işler için kullanılacaktır.

Belirtilen amaç dışı kullanım ve bu durumun tespit edilmesi halinde Kiracı’ya akde aykırılığın giderilmesi için verilecek sözle ya da yazılı “10 Günlük Mehil” hitamında akde aykırılığın giderilmemiş olması hali akdin feshi ve tahliye nedenidir. Bu halde Kiraya Veren yargı yoluna başvuracağı gibi, Kiracı’yı ana taşınmazın temin edeceği hizmetlerden mahrum etme hakkını kullanır.

4.3. Kiralanan Yer’in Devri, Alt Kiralama, Kiracı’nın Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler

Kiracı, Kiralanan Yeri ve Kira Sözleşmesi’ni kooperatif yönetim kurulunun yazılı izin kararı olmadan kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişi üçüncü şahıslara kiralayamaz, alt kiralama yapamaz, tahsis devir ve temlik edemez, ortak alamaz, işletme hakkı veremez, kiracılık hakkını herhangi bir şirket’e sermaye olarak koyamaz, nev’i değiştiremez, bir şirket ile herhangi bir yol veya usul ile birleşemez. 

Kiracı, Kiralanan Yer’i bizzat kullanmak zorundadır. Kiralanan Yer’in tamamını veya bir kısmını, kan veya sıhri hısımlarına, ortaklarına ve hissesi ne olursa olsun halen ortak olduğu ve/veya sonradan kuracağı veya iştirak edeceği şirket veya şirketlere kullandıramaz. 

Kiracı, başkası namına ve/veya hesabına ticaret yapamaz, Kiralanan Yer’de sadece Kiracı adına düzenlenmiş vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma belgesi bulunur. İbrazını Kooperatife yapacaktır.

Kiracı, Kiralanan Yer’de ticari veya tanıtım amaçlı kalıcı veya geçici süreli 3. Şahıslara kiralayamaz, bedelsiz dahi olsa kullandıramaz.

Kiraya Veren, akde aykırı davranış sebebiyle akdin feshini ve Kiralanan Yer’in tahliyesini talep edebileceği gibi, borca aykırılığa bağlanan zararların tazmini dahil ve ancak bununla sınırlı olmamak üzere borca ve akde aykırılık nedeniyle her tür yasal çözüm yollarına başvurarak hukuki sonuç talep etme hakkına sahiptir.

Kiracı’nın şirketinin veya işletmesinin tamamen veya kısmen satışı veya devri durumunda, Kira Sözleşmesi, ancak Kooperatif Yönetim Kurulunun, sözleşmenin devrine önceden yazılı olarak onay vermesi halinde, hukuki halefe devredilebilir.

Kiracı, herhangi bir nedenle işbu maddede tanımlanan ve düzenlenen maddelere ve yasaklara aykırı davranmasının müstakil olarak ağır bir akde muhalefet halini oluşturacağının bilgisi ve bilincinde olmakla, Kiraya Veren’in işbu sözleşme ve yasalardan kaynaklanan tüm hakları saklı kalmak kaydı ile Kiracı; aykırılığın oluştuğu anda 12 (oniki) aylık Garanti Edilen Kira Bedeli tutarında bir bedeli Cezai Şart olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Cezai Şart’ın tahsil edilmesi, Kiraya Veren tarafından Sözleşme’den kaynaklanan/doğan diğer hak ve taleplerin kullanılmasına, bu sebeple uğranılan bilumum masraf, tazminat ve munzam zararın talep edilmesine engel teşkil etmez.

4.4. Kira Sözleşmesi’nin Başlangıcı ve Süresi ile Yasalar Gereği Kendiliğinden Yenilenmesi

İşbu Kira Sözleşmesi, belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girecek ve Kira başlangıç tarihi olan 01.01.2019 Tarihinden itibaren 3(üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. 

İşbu Sözleşme’nin süresinin sona ermesinden 3 ay önce taraflar, Kira Sözleşmesi’yle ilgili olarak o günkü piyasa koşullarına göre Kira bedelinin miktarının ödeme şartlarının ve diğer şartların belirlendiği yeni bir sözleşme müzakere ve akdedeceklerdir. İşbu Sözleşme’nin süresi sonunda, Sözleşme’nin taraflarca feshinin en az 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya yasal zorunluluk veya herhangi bir nedenle uzaması halinde, Taraflar bir yıl veya daha uzun süreli, kira bedeli ile ilgili yeni ödeme şartlarının ve diğer şartların belirlendiği ek protokol imzalayabilirler. Taraflar böyle bir protokolü imzalamazlar ve sözleşme üç ay önceden ihbar edilmeden fesih edilir ise, Kiracı, 3(üç) aylık ihbar süresine ilişkin Kira bedelini öder, ayrıca yeni kiralamaya ilişkin kiralanacak yerin kiralayamama durumunda uğradığı zararları ayrıca ödemeyi Kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı; Her halukarda kira sözleşmesindeki süreyle bağlıdır, bakiye kira ödemelerinin muaccel olacağını ve bakiye kiraları ödemeyi Kabul ve Taahhüt etmiştir.

Kiralar her yıl ve Kira süresi sonunda işbu Sözleşme’nin kendiliğinden, Kira sözleşmesindeki süre kadar yenilenmesi halinde söz konusu yeni kira dönemi için Kiracı, en son ödenen kira bedeli üzerinden %10’dan az olmamak üzere mutlaka arttırılmak suretiyle yeni kira bedelini ödeyecektir. Müteakip yıllar için de aynı esaslar geçerli olacaktır. Ancak Kiraya Veren’in kira tespit, uyarlama ve tahliye dava hakları saklıdır. 

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Kiracı, Kiralanan Yer’i derhal hiçbir bildirime gerek olmaksızın tahliye edecektir. Bu durumda Taraflar Kiralanan Yer’i birlikte kontrol etmek suretiyle Kiracı’nın sorumluluğunda olan zararları tutanakla(Tespit Tutanağı) tespit edeceklerdir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, Kiraya Veren, Kiralanan Yer’i devralabilir. Bu halde Kiracı, Kiraya Veren tarafından yapılacak tespit sonucunda ortaya çıkan zararları ödemek zorundadır. Kiraya Veren, Kiralanan Yer’in Kiracı tarafından boşaltıldığı tarihe kadar (Kiracı’nın ödemesi gereken tutarların kendisine ödenmesini sağlamak için yasal yollara başvurma hakkı saklı kalmak üzere) Kiracı’dan, Kiralanan Yer’in fuzuli işgali süresince (feshi müteakip gayrimenkulde kalınan süre boyunca) her bir gün için, Garanti Edilen Aylık Kira Bedeli’nin bir güne karşılık gelen kiranın üç katı tutarında cezai şart talep edebilir. Kiracı, söz konusu meblağı ödememekte direnirse, söz konusu meblağa, aylık yüzde 20 (yirmi) oranında temerrüt faizi ödemeyi peşinen Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı’nın bu yöndeki kabul ve taahhüdü, işbu Kira Sözleşmesi’nden bağımsız, müstakil bir taahhüttür. Dolayısıyla, işbu Sözleşmenin feshi ihbarı gerçekleşmiş olsa dahi, işbu madde hükmü içinde belirtilmiş olan kabul ve taahhütler fiili tahliye gerçekleşinceye kadar geçerliliklerini sürdürürler. Hiçbir koşulda işbu Cezai Şart kira bedelinden sayılmaz ve temerrüde düşen Kiracı’ya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak vermez. Herhalde, Taraflar, bu durumun Sözleşme’nin süresinin uzatıldığı anlamına gelmeyeceği konusunda mutabıktırlar. 

Madde 5 – Kira Bedeli

5.1. Kira Bedeli

Kiracı’nın peşin olarak her yılın ilk 30(otuz) günü içinde Kiraya verenin banka hesabına ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıdır. Bu miktar 2019 yılı için 6.000,00 TL dır.

Kiraya Veren; her bir kira yılı için kira yılının son 30 gün içinde, tespit edilmiş olan Yıllık Kira Bedeli önceden bildirmek suretiyle, içinde bulunulan döneme ilişkin Kira Bedelini Kiracıya tebliğ edecektir. İşbu bildirimdeki gecikmeden, tebliğat edilememeden kaynaklı Kiraya Veren’in herhangi bir mağduriyeti söz konusu olamaz, bu cümleden yapılan bildirim hatırlatma amacını hedeflemekte olduğunu Taraflar Kabul ve Taahhüt etmişlerdir.

1.Yıl 6.000,00 TL yıllık Kira Bedeli olacaktır. 2. Yıl piyasa rayiçleri çerçevesinde yapılacak tespitle rakam belirlenecek olup, sonraki yılda son kira bedeline %10 ilave edilmek sureti ile yıllık kira bedelleri tespit edilmiş olacaktır. Kiracı; İşbu cümleden Kiraya Veren’in yapacağı tespite, ilk yıl kirası için gösterdiği iyiniyetli yaklaşım gibi mukabelede bulanacağını Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halukarda Kiraya Veren’in belirleyeceği Piyasa Rayiç Kira Bedeline itiraz etmeksizin Kabul edeceğini Kabul ve Taahhüt eder. 2. yılın sonunda Kiraya Veren, serbest iradesi ile çevrede oluşan rayice ve emsallere göre kira bedelinde artış yapma hakkını saklı tutmuştur.

Kira süresinin bitiminden önce Kiracı, Kiralanan Yer’i tahliye etmez ve taraflar, takip eden her kira yılı başından önce yeni kira yılının aylık kira bedeline yapılacak zam konusunda anlaşamazlarsa, Kiracı, her kira yılı başından itibaren, yıllık kira bedeline bir önceki kira yılının yıllık kira bedelinin TL bazında % 10’undan aşağı olmamak üzere artış yaparak Yeni Kira Bedeli tespit edeceklerini Taraflar Kabul ve Taahhüt etmişlerdir.

5.2. Kira Bedeli’nin Ödeme Şekli, Yeri ve Zamanı

Yıllık Asgari Kira Bedeli, her yılın ilk kira ayına ait 30. Günün sonuna kadar içinde bulunulan yıla ilişkin “1 Yıllık Kira Bedeli” Kiraya Veren’in Banka hesaplarına nakden ve peşin olarak ödenir. İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir. Kiracı’nın, yaptığı geç ödemelerin Kiraya Veren tarafından tahsili, temerrüt ve akde muhalefet hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Sözleşme imzasını müteakip, işbu maddeye göre ödenmesi gereken bedellerin geç ödenmesi halinde gecikilen her gün için TL bazında aylık % 10 temerrüt faizi uygulanacaktır. Kiraya Veren’in başta Sözleşme’nin feshi, cezai şart ve Kiralanan Yer’in tahliyesini talep hakları olmak üzere tüm yasal hakları saklıdır.

Kiracı’ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren’in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.

Kiracı’nın kira sözleşmesi süresinde herhangi bir kira yılı içinde Yıllık Asgari Kira Bedelini veya fer’ilerini zamanında ödememesi halinde, Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih ve tahliye hakkı saklı kalmak kaydıyla, kira sözleşmesi süresi sonuna kadarki ödenmesi gereken kira bedelleri muaccel hale gelir. 

Kiracı, yine yukarıda belirtilen bedellerin süresinde ödenmemesi halinde ve işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kiraya Veren tarafından noter kanalı ile kendisine gönderilen her bir ihtarname masrafını ayrıca ödeyeceğini peşinen Kabul ve taahhüt eder. 

Madde 6 – Kiracı’nın Diğer Hakları ve Yükümlülükleri

Kiracı, aşağıda sayılan hallerden dolayı herhangi bir zarar görmesi halinde Kiraya Veren’e sorumluluktan dolayı rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir:

Kiralanan Yer’e ve içindeki eşya ve mallara kaçak, sızmalar, nem, yangın, duman, su baskını vs durumlardan dolayı vaki hasarlar,

Kiralanan Yer’de maruz kalabileceği hırsızlık, gasp vb. sair suç sayılan eylemler.

Kooperatif Yönetimin değişmesi işbu kira sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez.Kiracı sorumluluğu kendisine ait olsun veya olmasın Kiralanan Yer’de meydana gelen veya gelmesi kuvvetle muhtemel her türlü bakım ve onarımı gerektiren durumu en kısa sürede Kiraya Veren’e yazılı olarak bildirmek zorundadır.  

Kiraya Veren tam ziyaı hali hariç kısmi hasarlar meydana gelmeden evvel veya bunların meydana gelmesinden sonraki dönemde tehlike arz edebilecek durumların giderimi için önlem alınması gereken durumda Kiralanan Yer’in kısmen veya tamamen boşaltılmasını Kiracı’dan talep hakkını haizdir. Kiraya Veren tehlike bitinceye kadar Kiralanan Yer’e girişi men edebilir.

Kiracı, Kiralanan Yer’de kendisine ait yangın güvenliği ekipmanlarının çalışır durumda olmasından sorumlu olup, Yönetim’in yapacağı kontrollerde eksik bulunanların Yönetim’in yazılı ihtarını takip eden 7 (yedi) gün içinde gerekli onarım veya yenilemeyi yapacağını da kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Kiraya Veren tarafından yaptırılır ve Kiracı’ya fatura edilir. 

Kiracı, Kiraya Veren’in veya yönetimin yazılı izni olmadan Kiralanan Yer’de tadilat yapamaz. Yazılı izin alarak yapacağı tadilat masrafları Kiracı’ya aittir. Kiracı’nın bu maddede sayılmayan, sözleşmeden ve kanundan doğan sorumluluk halleri saklıdır.

İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin tamamı, diğerleri ile birlikte Kiracı’nın asli borcunu teşkil eder ve Kiracı, bunlara aykırılık halinde, -cezai şarta ilişkin sözleşmenin 13. madde hükmü de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere- asli borca aykırılığa bağlanan hukuki sonuçların doğacağını şimdiden kabul eder.

Madde 7 – Kiraya Veren’in Hakları ve Yükümlülükleri

Kiraya Veren, Kiracı’nın Sözleşme’den doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve ticari teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülüklerine de uymasını istemek hakkına sahiptir. 

Kiraya Veren’in Sözleşme’den ve kanundan doğan tüm yasal haklarını takip ve talep etme hakkı saklıdır. .

Kiraya Veren’in yükümlülükleri işbu Sözleşme ile açıkça öngörülenler ile sınırlıdır ve yorum ya da boşluk doldurmak suretiyle dahi genişletilemez.

Madde  8 – Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Haller

Mücbir sebep ve beklenilmeyen haller, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilmeyen ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda sayılmış olan hususlardır:

Mücbir sebepler veya beklenmeyen haller; yangın, su baskını, toprak kayması, deprem, sel, tayfun, fırtına, heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili merciilerin kararları, sabotaj, grev, lokavt gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar olarak sıralanmakta olup, mücbir sebepler nedeniyle Kiraya Veren’in Kiralanan Yer’i eski hale getirememesi ve tamir edememesi gibi hallerde,  Kiralanan Yer’in eski hale getirilip tamir edilerek ticari faaliyete tekrar başlayana kadar, Kiracı’nın kira ödeme yükümlülüğü dondurulur. Bununla birlikte mücbir sebep hallerinin mevcudiyeti halinde Kiraya Veren işbu sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirimi ile Kiracı’ya hiçbir nam altında tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir. 

Akdin feshine Kiraya Veren tarafından karar verilmez ve binanın yapım ve onarımını mal sahiplerince devam edilmesi halinde Sözleşme askıya alınmış olur, inşa ve onarımın bitmesi durumunda kira ödemesi tekrar başlar. Kira sözleşmesinin mücbir nedenlerle askıda olduğu süre boyunca Kiracı, Kiraya Veren’den kar kaybı dahil herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul etmiştir. Ancak Kiracı Kiralanan Yer’in kullanılabilir hale getirilmesini Kiraya Veren’den talep veya yerine tazminat isteme hakkını haiz değildir. 

Madde 9 – Sözleşme’nin Feshi ve Sonuçları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin Kiraya Veren’e sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiraya Veren’e tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesini beklemeksizin yazılı bildirimi takiben sonuçlarını anında doğuracak şekilde sözleşmeyi feshederek kiralanan yeri tahliye yetkisi verir:

– Kira bedelleri ve fer’ilerinin zamanında ödenmemesi halinde, çekilecek bir ihtara rağmen temerrüde düşülmesi durumunda kira hitamını beklemeden açılacak tahliye davası ve ya açacak olduğu ilamsız icra takibi

–  Kiracı’nın, Kiralanan Yer’in kullanımından ve faaliyetinden doğan vergi, resim, harç ve sair mükellefiyetleri ve sigorta ile ilgili mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmemesinden ötürü gayri faal duruma düşmesi,

– Kooperatif genel ve yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlara ve planına uyulmaması, sorumlu olduğu ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaması veya yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılığın 10(on) gün içinde giderilmemesi,

–  Kiralanan Yer’in madde 4.2’de belirtilen kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

–  Kiracı’ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı’nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması

– Kiracı’nın Kiralanan Yer’i Kira Süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi,

–  Kiracı’nın Sözleşme ve eklerinde yazılı diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

– Kiracı’nın işbu sözleşmenin 4.3. maddesindeki Kiralanan Yer’in devri, alt kiralama, Kiracı’nın ortaklık yapısındaki değişiklikler başlıklı sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren’in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme’yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme’de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

Kiracı’nın Sözleşme’ye aykırı davranması halinde Kiraya Veren’in, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme’nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiraya Veren bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’nin feshi halinde Kiracı:

i) Fesih tarihinden sonra 15(onbeş) gün içinde söz konusu Kiralanan Yer’i madde 6’da tanımlandığı şekilde tahliye edeceğini,

ii) Kiralanan Yer’den kendisine ait eşyaları çıkaracağını, temiz ve Kiraya Veren’ in kullanımına elverişli halde iade edeceğini ve riayet edeceğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kiralanan Yer’in tahliyesi halinde Kiracı, sökülmesi veya alınması binaya zarar vermeyecek kendi demirbaş malzemelerini alabilir. Diğer dekorasyon ve tadilat malzemeleri ise Kiraya Veren bu şekilde teslimi kabul ettiği takdirde herhangi bir bedel talep etmeksizin binada bırakılacak, Kiraya Veren’in kabul etmemesi halinde ise Kiralanan Yer kira başlangıç tarihindeki haline getirilerek, bakımlı ve temiz olarak Kiraya Veren’e teslim edilecektir.

Sözleşmenin Kiraya Veren tarafından başta işbu hükümde sayılan haller dahil olmak üzere herhangi bir haklı nedenle feshedilmesi halinde, Kiracı 12(oniki) aylık asgari kira bedelini hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın cezai şart bedeli olarak ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Kiracı herhalde bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirim talebinde bulunamaz.

Madde 10 – Kiracı’nın Sözleşme’yi Feshi veya Cayması:

Kiracı’nın işbu sözleşmede belirtilen tarihi öncesinde herhangi bir nedenle sözleşmeden cayması, kira sözleşmesinin Kiraya Veren ve/ veya Kiracı tarafından feshedilmesi halinde Kiraya Veren’in tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, 12(oniki) aylık toplam garanti edilen kira bedelini “Cezai Şart”(madde 13) olarak ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halde, bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirim talebinde bulunamaz.

Kiracı’nın işbu Kira Sözleşmesi’ni, süre bitimini beklemeden feshetmesi ve/veya fiilen Kiralanan Yeri terk etmesi ve/veya işbu sözleşmeyle Kiracı’ya tahmil olunan mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeni ile Kiraya Veren’in akdi feshi durumunda, Kiraya Veren’in munzam zararları tazmin hakkı mahfuz kalmak kaydı ile; Kiracı; Kiralanan Yer’in tahliyeden ve/veya terkten sonra kalan sözleşme süresi boyunca garanti edilen yıllık kira bedellerini(haksız fesihten dolayı muaccel olan bakiye kira ödemelerini) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, bu bedelden hiçbir indirim ve iade talep edemez. 

Ayrıca Kiracı, Sözleşme’yi süresinden önce feshetmesi veya Kiraya Veren tarafından kira sözleşmesinin haklı nedenle fesih edilmesi halinde, Kiraya Veren’in sözleşmeden ve yasalardan kaynaklanan diğer hak ve talepleri ile tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, 12(oniki) aylık kira bedelini “Cezai Şart” olarak ödeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder. Kiracı her halde bu cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla tenkis talebinde bulunamaz.                         

Madde 11 – Damga Vergisi ile Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar :

İşbu Sözleşme taraflarca tek nüsha olarak imzalanmış olup, imzalı asıl nüsha Kiraya Veren’de, Sözleşme’nin Kiraya Veren onaylı bir fotokopisi ise Kiracı’da kalacaktır. Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlar beyan ve ödenmek üzere Kiracı’ya aittir. İbrazını bir aylık süre içerisinde Kooperatif Yönetimine yapacaktır.

Madde 12 – Tebligat Adresi :

Yazılı değişiklik bildirilmedikçe Tarafların bu Sözleşme’de yazılı adreslerine (kiralanan yeri adresi dâhil) yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

Taraflardan herhangi biri tarafından işbu Sözleşme gereği yapılması gereken veya burada yapılması tasarlanan tüm bildirimler yazılı olacak ve tebliğat (a) yetkililere elden imza karşılığı, (b) iadeli taahhütlü posta ile gönderim suretiyle teslim edilecektir.

Kiracı, tüm bildirimlerini Kiraya Veren’e veya tarafların imzaları altında belirtilmiş adres veya iletişim numaralarına yapacaktır.

Madde 13 – Cezai Şart :

İşbu Sözleşme kapsamından bağımsız olarak düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla, Kiracı’nın işbu sözleşmeye aykırı davranması ve sözleşme bitiminden önce kiralayanı tahliye etmesi halinde, -Kiraya Veren’in ortaya çıkan zararlarını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla- Kiracı ayrıca Kiraya Veren’e 12 (oniki) aylık kira bedelini Cezai Şart olarak öder.

İşbu madde kapsamında ve/veya işbu sözleşmenin sair maddelerinde düzenlenen Cezai Şart, Kiracı’nın sözleşmeye aykırı davranışları ile hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelmekle birlikte Kiraya Veren tarafından derhal talep edilmemesi, anılan Cezai Şart alacağından vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. 

İşbu sözleşmede düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşmede düzenlenen her bir cezai şart sözleşmenin feshi halinden etkilenmeyerek geçerli kalacaktır.

Kiracı hiç bir koşulda cezai şartta değişiklik talep edemez, fahiş nitelikte olduğunu iddia edemez ve tenkisini talep edemez.

Madde 14 – Sair Hükümler:

14.1.Taraflar’dan herhangi birinin bu Sözleşme’den ve/veya kanundan doğan herhangi bir hakkını kullanmamış olması, ilgili Taraf’ın o hakkını/yetkisini kullanmaktan açık veya örtülü, geçici veya daimi olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz; ilgili Taraf söz konusu haklarını yasal sınırlar çerçevesinde her zaman kullanabilir.

14.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

14.3. İşbu sözleşmenin Kiracı’ya borç, sorumluluk ve yükümlülük getiren tüm hüküm ve koşulları, Kiracı’nın asli edimlerdir.

14.4. Kiraya Veren, tahsilde tekerrür olmaksızın, bu Sözleşmede belirtilen tüm teminatlara aynı anda başvurarak alacağını tahsil etme hakkını haizdir. Kiraya Veren’in hangi alacağını, hangi teminata başvurarak tahsil edeceğine, hangi teminatı hangi borca mahsup edeceğine Kiraya Veren karar verecek olup, Kiracı’nın bu hususta müdahale veya itiraz hakkı bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme kapsamındaki her bir teminat bağımsız olup, her biri, borcun tamamının ödenmesine mütealliktir. İşbu Sözleşme ile teminat altına alınan Cezai Şart, Temerrüt Faizleri, Tazminatlar ile bilumum alacaklardan herhangi birisinin Kiracı tarafından gününde ödenmemesi ve/veya Kiracı’nın işbu kira sözleşmesine aykırı durumu Kiraya Veren’in yazılı uyarısına ragmen 7 (yedi) gün içerisinde yerine getirmemesi halinde Kiraya Veren tüm teminatlara başvurabilecektir.

Madde 15 – Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk :

İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Bu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

Madde  16–  Yürürlük

16 madde ve 10 sayfadan ibaret İşbu Sözleşme, 28/12/2018 tarihinde 1 nüsha olarak tanzim edilmiştir. İşbu sözleşmenin orijinal nüshası Kiraya Veren de kalmak sureti ile bir yedeği Kiracıya verilecektir.

KİRAYA VEREN                                                                                                                     KİRACI                                                                                                                                                         KEFİL

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.