Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Zayi belgesi verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil şirketin hissedarı X tarihinde X Caddesinde bulunduğu sırada müvekkil şirkete ait karar defterinin de içinde bulunduğu çantasını tüm dikkatine rağmen çaldırmıştır.Anılan nedenle müvekkil şirkete ait karar defteri zayi olmuştur.

Türk Ticaret Kanunun 82/7 maddesi “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.” şeklindedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere müvekkil şirkete ait karar defteri müvekkil şirket hissedarının tüm özen ve dikkatine rağmen çalındığından zayi olan şirket karar defterinin tespiti ve zayi belgesinin verilmesi talebiyle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

YASAL SEBEPLER : TTK. Md.82/7, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER : Tanık, şikayet ifadetutanağı, Ticaret Sicil Gazetesi ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenin re’sen göz önünde bulunduracağı nedenlerle; müvekkil şirkete ait karar defterinin zayi olduğuna dair belgenin verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 16:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.