Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

May 15, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Ticari Defterin Zayi Olduğunun Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

DAVACI:

ADRES:

VEKİLİ:

ADRES:

DAVALI                     : Hasımsız

DAVA KONUSU       : Zayi belgesi verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil şirketin hissedarı X tarihinde X Caddesinde bulunduğu sırada müvekkil şirkete ait karar defterinin de içinde bulunduğu çantasını tüm dikkatine rağmen çaldırmıştır.Anılan nedenle müvekkil şirkete ait karar defteri zayi olmuştur.

Türk Ticaret Kanunun 82/7 maddesi “Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.” şeklindedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere müvekkil şirkete ait karar defteri müvekkil şirket hissedarının tüm özen ve dikkatine rağmen çalındığından zayi olan şirket karar defterinin tespiti ve zayi belgesinin verilmesi talebiyle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

YASAL SEBEPLER : TTK. Md.82/7, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

YASAL DELİLLER : Tanık, şikayet ifadetutanağı, Ticaret Sicil Gazetesi ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU     : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenin re’sen göz önünde bulunduracağı nedenlerle; müvekkil şirkete ait karar defterinin zayi olduğuna dair belgenin verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Ticari Defter Zayi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİLİĞİ’NE

DAVACI                      : .

VEKİLİ                         : .

DAVALI                       : Hasımsızdır.

DAVA KONUSU          : … tarihinde işyerimizde meydana gelen yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen resmi evrak ve ticari defterlerimiz için zayi belgesi verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Müvekkil … adresinde … isimli işletmede otomobil yedek parçaları satışı yapmaktadır.

Müvekkile ait, ………………….. adresindeki ……………. isimli ticari işletmesinde …………….. tarihinde tahmini olarak 16.00 saatinde elektrik panosunun üst tarafındaki elektrik kabloları üzerinde oluşan kısa devre sonucu çıkan kıvılcımların kablo izolelerini eriterek yakması sebebiyle yangın çıkmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 18.10 saatinde söndürülebilmiştir. Ancak bu yangından müvekkilin dükkânı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Dava konusu ticari defterler dâhil tüm dükkân yanmış ve müvekkilimiz büyük bir zarara uğramıştır.

07…………… tarihinde müvekkilin işyerinde müvekkilin iradesi dışında meydana gelen bu yangın sebebiyle ticari işletmesi büyük bir yıkıma uğramış bunun yanında bazı resmi evrak ve ticari defterleri de kullanılamaz hale gelmiştir. Yangın nedeniyle müvekkilin işyeri ile ilgili resmi ve evrak ve belgeleri yanmıştır. Kullanılamaz hale gelen belgelerin listesi ektedir. (Ek-1) Yangın nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, ilgili evrakların istenmesi talep olunur.

Kullanılamaz hale gelen resmi evrak ve ticari defterlerimizin tespiti için Selçuklu İtfaiye Daire Başkanlığından söndürme işleminin sonundaki hasar durumunu gösteren yangın raporu talep edilmiştir. Kullanılamaz hale gelen resmi evrak ve ticari defterlerimizin tespiti bu belgede yapılmış ve yangın raporu sayın mahkemenize ekte sunulmuştur. (Ek-2) Nitekim olay yeri inceleme tutanağının bir örneği de ektedir. (Ek-3)

Meydana gelen elim hadise neticesinde işletmenin içerisindeki tüm malzemelerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini gösterir nitelikteki fotoğraflar da yine sayın mahkemenizin değerlendirmesine sunulmak üzere dilekçemiz ekindedir.  (Ek-4)

Nitekim yangın olayına tanıklık eden ve ticari defterlerin orada olup olmadığını bilen kişilerde tanık olarak bildirilmiştir.

Bir diğer  delilimiz de müvekkilin  ticari işletmesine ait  olan  ve  zayi  olan  ticari defterlerin noter tasdikleridir. Ticari Defterlerin 2020-2019-2018-2017 yıllarına ait noter tasdiklerini gösterir  belgeler dilekçemiz ekindedir (EK-5) Zayi olması nedeniyle sunulmayan ……….yılına ait tasdikini …………. 13.Noter’den celbini talep ederiz.

Müvekkilin ticari işletmesinde bulunan ve Ek-1’de sunduğumuz resmi evraklar ve ticari defterler bu yangın sebebiyle zayi olduğundan Türk Ticaret Kanunu m.82/d-7 uyarınca sayın mahkemenizden ilgili belge ve defterlerin zayi olduğuna dair tarafımıza zayi belgesi verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : Türk Ticaret Kanunu Md.82/d-7 ve sair mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER       :

 1. … İtfaiye Daire Başkanlığından yangın sonrası hasar durumunu gösteren Yangın Raporu (celbi talep olunur)
 2. İşletmenin içerisindeki tüm malzemelerin yanarak kullanılamaz hale geldiğini gösterir nitelikte olan yangına ilişkin görüntüler (ektedir.)
 3. Tanıklarımız
 4. Bu yangında zayi olan belge ve ticari defterlerin noter tasdiklerine ilişkin belgeler
 5. Ticari Defterlerin 2020-2019- 2018-2017 yıllarına ait noter tasdiklerine ilişkin belgeler dilekçemiz ekindedir (EK-5)
 6. Zayi olması nedeniyle sunulmayan ticari defterlerin ilgili Noterlerden celbi
 7. Soruşturma dosyası (celbi talep olunur)
 8. Keşif,
 9. Bilirkişi,
 10. Uzman Görüşü,
 11. Yemin
 12. Kanuni ve sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM      

Yukarıda kısaca izah olunan sebeplerle Ek-1’de belirtilen zayi olmuş resmi evrak ve ticari defterlerin zayi olduğuna dair tarafımıza zayi belgesi verilmesi ile gereğini saygılarımla ve vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.