Anasayfa » MAKALELER » TİCARETİ TERK ETME HAKKINDA ŞİKAYET

TİCARETİ TERK ETME HAKKINDA ŞİKAYET

                                      

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.


                                                                                                                                                                                                                                        

                                İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

ŞİKAYETÇİ   : ………  (TC Kimlik No:……………)

Vekili          : ………..

                    ………………..

ŞÜPHELİ      : 1……………..

                     2) …………..


SUÇ              : Ticareti Terk Etme Suçu İİK mad. 337/a)

 

OLAYLAR :

1- Müvekkile  olan borcunu vadesinde ödemeyen borçlular ………………….. hakkında İstanbul Anadolu………… İcra Müdürlüğünün ………… esas sayılı dosyasından  icra takibi yapılmış icra takibinde yer alan ödeme emirleri  borçlulara ……….. tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. 

2- 05/11/2013 tarihinde Borçlu şirketlerin ticaret sicil gazetesinde yer alan “ ………………….” adreslerine hacze gidilmiş, apartmanda 3 numaralı dairenin bulunmadığı tespit edilmiş ve binada  …………. ne ve ……….. ………İ ne ait herhangi bir tabelaya veyahut herhangi  bir emareye rastlanılamamıştır.

Halen söz konusu şirketlerin adresi ticaret sicil gazetesinde hacze gidilen ve hacze gidildiği tarihte ticaret sicil gazetesinde yer alan adresleri olup; söz konusu borçlu şirketlerin, ticaret sicil gazetesinde ticareti terk ettiğine ilişkin yapılmış bir bildirim  mevcut değildir.

2004 sayılı kanunun 337/a maddesinde, aynı kanunun 44 üncü maddesine göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkradaki fiillerin işlenmesinden alacaklının zarar görmediğini ispat eden borçluya ceza verilmez. Borçlunun iflası halinde, birinci fıkradaki durum ayrıca taksiratlı iflas hali sayılır. hükmü yer almaktadır.

İcra İflas Kanununun 44. Maddesinde de, “Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir. Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda anılı maddelerde de belirtilmiş olduğu üzere ticareti terk eden tacirin  bu durumu en geç 15 GÜN içerisinde ticaret sicili müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü mevcut olup;  Bu bildirimle birlikte aynı zamanda mal beyanında da bulunmalı ve bunları ilan ettirmelidir.

Söz konusu şirketler ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan olunan adreslerinde bulunamamış olup, bu durum haciz tutanağı ile sabittir. Her iki şirkette de  Hem ticaret sicil gazetesinde var olmayan bir adres şirket adresi olarak tescil ve ilan edilmiş  hem de söz konusu adreste herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum ticaret sicilde tescil ve ilan edilmemiştir.

Hal böyle iken; her iki şirketin yetkilisi olan şüpheli  Bülent Yıldırım  söz konusu şirketlerle ilgili olarak ticaretin terk edildiğini ticaret sicil müdürlüğüne bildirmemiştir.

 İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikin şartları oluşmuş olup;  merciinize başvurma gereği hasil olmuştur.

DELİLLER : İstanbul Anadolu 1 İcra Müdürlüğünün 2013/4269 Esas sayılı dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : IIK.Mad.76 ve devamı.

NETİCE-I TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle  borçlu ……………… Şti yetkilisi ………………. ın her iki şirket için ayrı ayrı olmak üzere İİK 337/a maddesi uyarınca hapsen tazyikine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.


Şikayetçi Vekili

                                                                                                                                                                       Av. ………….

 

 

Ek : 1-Vekaletname fotokopisi

     

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi