Ticaret Mahkemesi Davası Cevap Dilekçesi Örneği

May 16, 2019 | DİLEKÇELER, Şirketler Hukuku Avukatlığı

ADANA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

Dosya No       : …………. E.

Davalı             : ………….San. ve Tic.A.Ş.

Adres             : …………

Vekili              : Avukat Saim İNCEKAŞ

Davacı            : ……….San. ve Tic.A.Ş.

Vekili              : Av. ……..

Adres             : ………

Konu               : Davaya cevap dilekçesidir.

Açıklamalar   :

 

1-MAHKEMENİZ YETKİSİZDİR.

 

Taraflar arasındaki sözleşmenin AÇIKLAMALAR kısmının 5. Maddesinde, çıkacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağı ifade edilmiştir. Bu hüküm yetki sözleşmesi niteliğindedir. HMK md 17 gereğince yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir. Bu nedenle davanın Ankara’da görülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle öncelikle yetkisizlik kararı verilmesini talep etmekteyiz.

 

2- ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ 11

Taraflar arasındaki sözleşmeye göre davacı taraf müvekkil şirkete ………… ABD Dolarını ………. tarihinde ödeyecek buna karşılık müvekkil sözleşmede yazılı panelleri üretip davacıya teslim edecektir.

Sözleşmeden anlaşıldığı üzere taraflar peşin olarak anlaşmıştır. Ancak davacı müvekkile sadece ……….Doları ödemiştir.

Müvekkil de bu ödemeye karşılık gelen sayıda (….. adet) …….. üreterek davalıya teslim etmiştir.

Ayrıca bakiye ödenmediğinden müvekkile teslim edilen ……. davacıya iade edilmiş ve davacı üretimi başka bir şirkete yaptırmıştır.

Taraflara arasındaki yazışmalarda yukarıda bahsettiğimiz bu hususlar görülecektir. Bu hususlar uyuşmazlık dışıdır.

Sözleşmede çok açık bir şekilde tüm bedelin ………. tarihinde ödenmesi gerektiği açıkça yazılı olmasına ve davacı tarafın bu bedeli ödemediği açık olmasına rağmen davacının bu davayı neden ikame ettiği anlaşılamamıştır.

Davacı tarafın müvekkil şirkete teslim ettiği ………… üretimi için gerekli hücrelerin bir kısmı kullanılarak istenen paneller üretilmiş ve davacıya teslim edilmiş ancak ödemesi yapılmadığından kalan kısım üretimde kullanılmamıştır. Ayrıca teslim edilen hücrelerin büyük bölümü çöp hücre olarak adlandırılan işe yaramayan hücrelerdir. Ancak bu konu dava konusu değildir.

Zira hücrelerin davacı tarafından iade alınarak başka bir üreticide üretim yaptırıldığı davacının yazışmalarından ve dava dilekçesinden anlaşılmaktadır.

Tüm bu nedenlerle, müvekkil şirkete ödeme yapmadan davacının ürün teslimi beklemesi haksız olup davanın hukuki bir dayanağı da bulunmamaktadır.

Ayrıca davacı, hem müvekkil şirket tarafından hammaddeye zarar verildiğini (kırıldığını) hem de müvekkil şirketin çöp hücre olarak nitelendirdiği hammadde ile başka şirkete üretim yaptırdıklarını iddia etmektedir. Şayet müvekkil şirket tarafından üretim hücrelerine zarar verildiyse başka bir şirket tarafından bu hücrelerle üretim nasıl yapılmıştır. Dolayısıyla bu noktada davacının, hammaddelerin müvekkil şirket tarafından zarara uğratıldığı iddiası haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Davacı şirket üzerine düşen edimi yerine getirmemiş sözleşmede belirlenen ödemeyi yapmamıştır. Bu nedenle cezai şart ve manevi tazminat adı altında talep ettiği alacak kalemlerine hak kazanması hukuken mümkün değildir.

Yasal Deliller             : ……… No’lu Sözleşme, ….. No’lu Fatura, Taraflar arasındaki fax yazışmaları ve ihtarnameler, Bilirkişi, İkamesi mümkün her türlü yasal delil.

Karşı tarafça sunulacak delil ve beyanlara karşı delil bildirme ve beyanda bulunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

Sonuç ve İstem        : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebepler neticesinde ÖNCELİKLE YETKİSİZLİK KARARI VERİLEREK DOSYANIN YETKİLİ ANKARA MAHKEMELERİNE GÖNDERİLMESİNİ, MAHKEMENİZ AKSİ KANAATTE İSE  haksız ve hukuki mesnetten yoksun işbu davanın esastan reddine, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davacı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                               Davalı Vekili

                                                                                        Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.