Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Terk Nedeniyle Boşanma Mahkeme Kararı

Terk Nedeniyle Boşanma Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen TERK NEDENİYLE BOŞANMA davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili özetle; tarafların 05.06.2003 tarihinde evlendiklerini ve müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek için 14.07.2003    tarihinde müşterek evi terk ettiğini, davalının Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’nin 16.01.2004 tarih 3-3 D.İş sayılı kararı ile ihtar çıkartmalarına rağmen buna icabet etmediğinden bahisle tarafların TMK’nın 164. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta davalıdan her hangi bir tedbir nafakası ve yargılama gideri talep etmediklerini beyan etmiştir.

Davalı savunmasında kesinlikle dönmeyeceğini ve davacıdan nafaka istemediğini savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 05.06.2003 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığı görülmüştür.

Dava TMK’nın 164. maddesi uyarınca terk nedenine dayalı boşanma talebinden ibarettir.

Davanın dayanağını oluşturan Bakırköy 2.Aile Mahkemesi’nin 16.01.2004 tarih 2004/3-3 D.iş sayılı dosyasının tetkikinde usul ve yasaya uygun şekilde davacı tarafından davalıya eve dönmesi için ihtar kararı çekildiği ve ihtarın 18.02.2004 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davalının haklı bir neden ileri sürmeksizin müşterek eve dönmediği anlaşılmıştır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları tanık anlatımları ve yukarıda müşadesi yapılan ihtar kararına binaen; davalının hiçbir haklı neden olmaksızın evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için müşterek evi terk ettiği, kendisine usul ve yasaya uygun olarak eve dönmesi için çekilen ihtar kararına riayet etmediği anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde TMK’nın 164. maddesi uyarınca davanın kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Tokat ili, …, … Köyü, Cilt No:.., Hane No:../te nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma, … doğumlu DAVACI …ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../dan olma … doğumlu DAVALI ../nin TMK’nm 164. maddesi uyarınca terk nedeniyle BOŞANMALARINA.

2- Talep edilmediğinden taraflar lehine tedbir nafakasına hükmedilmesine yer olmadığına.

3- Alınması gereken 11,20-YTL ilam harcından peşin alman harcın mahsubu ile bakiye 1,10-YTL daha harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına.

4- Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan takdiren 350,-YTL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine.

5- Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı vekili ve davalı asilin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 23.02.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 21:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.