Terk Nedeniyle Açılacak Boşanma Davası

Eşin Evi Terk; eşlerden her hangi birisinin evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmemek için haklı veya haksız nedenlerle müşterek evden ayrılarak eşinden ayrı başka bir yerde yaşamasıdır. Evliliğin en önemli vecibelerinden birisi de hiç kuşkusuz eşlerin aynı müşterek evde birlikte yaşamalarıdır.

Ayrıca kanuna göre, “Diğerini renin sona erip, Bu İhtar göndermenin anlamı, karşı tarafı evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla bu birliğin sürdürüleceği eve davet etmektir. İhtar İhtar; bağımsız bir sonuç doğurmayan idari nitelikte Bu hükmün uygulanabilmesi için talep yeterlidir. Yani mahkemece tartışması yapılmadan Talepte bulunanın mahkemeden TMK’nm 164. maddesine istinaden evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini Buradaki iki ihtimalden ilkinde dikkat edilirse diğerini İhtar kararının, 1-Terk eden eşin 2-   İhtar talebine valı kadın davete uymamakta haklılık kazanır. Aynı apartmanın başka bir dairesinde, davacının; anne, Müşterek yuvayı Bu koşulları gerçekleştirmeyen Bütün bunların mümkün olmaması halinde, eş beraberinde getirdiği tanıkları veya olayı gören kişileri dinletmek suretiyle iddiasını ispatlamalıdır. İhtarda eşlere düşen yükümlülüklere ilişkin öğretideki bu görüşler yargısal kararlarda da üke olarak devamlı biçimde yer almıştır.

3-Davet olunan evin tarafların terkten önce birlikte yaşamış oldukları bağımsız ve Eşler oturacakları konutu, birlikte seçerler. Eşlerin birlikte seçtikleri bir rızası hilafına kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan Ancak bu durumdaki kadın tarafından çekilecek TMK’nın 164. maddesinde belirtilen 4 eş için ne kadar zahmetli ve masraflı olacağı da bir gerçektir.

4-Eve davet edilen eşin davette bulunan diğer eş tarafından eve getirilmesi zorunlu değildir. Muhatap bulunduğu yerden başka bir yere çağrılıyorsa, TMK’nın 186/3. maddesi uyarınca; eşler birliğin giderlerine güçleri oranında göndermelidir. —Kadına ve yanında bulunan çocuğa gönderilen 25 milyon lira konutta ödemeli olarak gönderilmediği gibi Balıkesir-Lüleburgaz gidiş, dönüş ve makul süre konaklama giderlerini karşılayacak miktarda değildir. Bu nedenle 5- 6- İhtar talebinde ve kararında ihtarın tebliğinden, yol giderleri gönderilmişse —PTT marifetiyle konutta ödemeli olarak gönderilecek- yol giderinin mahkeme veznesine yatırılması yeterli değildir— yol parasının İhtar kararında davalıya gönderilmesi öngörülen paranın, cektir. Ancak İhtar kararı ile gibi davalının anneannesine) ödenmişse BK. nın 457 ve TMK’nın 132. maddesinde (TMK. m. 164) yer alan iki İhtar kararının bizzat terkeden eşe tebliğ edilmesi zorunludur, vekile yapılacak tebligat geçersizdir.

27.3.1957 gün ve 10/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereği “ihtar”, terke dayalı DAVACI: DAVALI :GÖREVLİ MAHKEME: YETKİLİ MAHKEME: Herhangi bir yer mahkemesi.

YARGILAMA GİDERİ

Talep üzerine mahkeme değişik işler defterine kaydedilerek gene değişik işlerden İhtarnamenin İhtarın evlilik birliğinin devamını sürdürme amacına dayalı bir arzunun ürünü olup olmadığı ve davete uymayan davalının göstereceği nedenlerin haklı olup olmadığı her Medeni Kanun’un 132. (TMK 164) maddesine göre Yüksek İhtar kararında bulunması gerekli zorunlu ve Eşin Eşlerden birisi, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini Eşlerden birisinin evi haklı nedeni olmaksızın Burada önemli olan evi Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine Yukarıda belirtilen şekilde evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla İhtarın semeresiz kalması halinde ihtarda bulunan eş TMK’nm 164. maddesine dayanarak belirtilen şekilde evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yeri- ne getirmemek maksadıyla olup olmadığı veya haklı bir alıp almadığı araştırılmayacaktır. İhtar kararı konusunda belirtilen hususlardan herhangi birinin eksikliği halinde ihtarın geçersiz ve haksız olacağında hiçbir Bu davada genelde Davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kararlarda dört Taraflar asında görülen ve redle sonuçlanan geçmeden çekilecek Eve dönme için tanınan iki Aynı şekilde fiili edilerek kesinleşen Davet eden kocanın, askerlik görevini yapması, kocanın tutukluluk nedeniyle hastanede, hapishanede veya geçici görevle ayrı bir yerde bulunması hakkı vermediği gibi bu durumdaki kocanın karısını Davacının kendisi hakkında şikayette bulunup cezalandırılmasını istediği Birlikte oturup o yeri benimseyen kadının de ispatlayamaması durumunda boşanmaya Terke dayalı bir İhtardan sonra eşler iki Evlenmeye rağmen Evi Terke Zorlayan Eş Terke Dayalı Eş Hangi Durumlarda Ayrı Yaşama Hakkına Eşlerden biri, DAVACI: DAVALI: GÖREVLİ MAHKEME: YETKİLİ MAHKEME: TMK’nm 168. maddesi gereğince eşlerden birinin Davada boşanmanın eki olan tedbir-iştirak-yoksulluk nafakaları, maddi ve Evi Haklı Nedenle Terke Dayalı Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010
av-saimincekas.com

bir yorum bırakın