Terekeye Temsilci Atanması Dilekçe Örneği

Terekeye Temsilci Atanması Dilekçesi 1

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİN EDİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI : Hasımsız

DAVA    : Terekeye temsilci tayini

AÇIKLAMALAR:

Adana …Asliye Hukuk Mahkemesinin … esas  sayılı dosyasının ara kararı gereğince ve tarafımıza verilen yetki belgesi uyarınca tereke temsilcisi tayini atanmasını istiyoruz.

… Parselde bulunan taşınmazda bir kısım mirasçılar hisselerini diğer mirasçılara devretmişlerdir. Bir kısım mirasçılar ile İştirak halinde mülkiyet devam etmekte olup, yukarıda esas numarası belirtilen dosyada komşu parsel malikine karşı el atmanın  önlenmesi davası açılmış olup davanın devamı açısından mahkeme tarafımıza terekeye temsilci atanması için süre vermiştir.

Davacı ve malik mirasçıların vekili olarak temsilci tayin edilmem için Sayın Mahkemeye başvurmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER: Tapu kayıtları ve Her tür delil.

HUKUKİ NEDENLER: TMK. md. 640 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulü ile, Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin ………………. Esas sayılı dosyasında açılan El atmanın önlenmesi davasında terekeyi temsilen yapılacak işlemler için öncelikle malik mirasçıların vekili olarak temsilci tayin edilmem, uygun görülmemesi halinde müvekkilim…’ın temsilci tayin edilmesine karar verilmesine saygı ile bilvekale talep dilerim. tarih

Davacı Vekili

Terekeye Temsilci Atanması Talebi Dilekçesi 2

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR (MİRASÇILAR):

VEKİLLERİ:

DAVALILAR:

D.KONUSU: Miras şirketine temsilci tayini talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin … Esas sayılı dosyasının … tarihli duruşmasının 2 no’lu ara kararında …’ın diğer mirasçılarının davaya muvafakatlerini almak veya miras şirketine temsilci atanmasını sağlamak üzere tarafımıza kesin süre verilmiştir. Mirasçıların davaya muvafakatlerini almak mümkün olmadığından mahkemenizden terekeye temsilci tayini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK.m.640/3 ve tüm yasal mevzuat

DELİLLER: Veraset ilamı, tanık, nüfus kayıtları ve yasal her türlü delil.

TALEP ve SONUÇ: Anılan ve resen nazara alınacak nedenlerle, taksim yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için müvekkillerimden XXXXX ’in veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin tereke temsilcisi olarak tayinine, mahkeme masraflarının ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davacılar Vekili

EK:

1) Onanmış vekaletname örneği,

2) Veraset ilamları

Terekeye Temsilci Atanması Talebi Dilekçesi 3

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

KONU : Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimizin dedesi olan muris …………………………1986 yılında vefat etmiştir. … Sulh 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin … Sayılı ilamı ile murisin mirasçılık belgesi alınmıştır. (EK-1 Mirasçılık belgesi örneği)

2-) Mirasçılık belgesinde görülen miraçılardan … tarafıma vekaletname vermiş ve verilen vekaletname ile … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin … Sayılı dosyasında, mirasçıların Murisi olan …’den kalan ” … köyü … mevkiinde 59 Parselde bulunan 5555 M2’’ arsa için tapu iptali ve tescil davası açılmıştır.

3-) Ancak bu süreçte Mirasçılık belgesinde ismi bulunan, … bu dava için muvafakatname vermiş ne de vekaletname vermiştir. Bunun üzerine sayın Mahkeme tereke temsilcisi atanması için dava açılması adına tarafımıza süre vermiştir.

4-) Miraçıların haklarının savunulabilmesi adına davacı …’ın tereke mümessili olarak atanması adına bu davayı açmak mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 640, 6100 S. K. m. 382-388, Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 54

HUKUKİ DELİLLER : EK2’de sunulan veraset ilamı, Adana 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … Sayılı dosyası.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. Sayılı dosyası kesinleşinceye kadar …’ın veya uygun görülecek birinin tereke temsilcisi olarak atanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz.

EKLER: 1-Veraset İlamı

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2021 20:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.