Tereke Tespiti Dava Dilekçesi

Tereke Tespiti Dava Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN       :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

 

ADRES                                 :

MADDİ İLGİLİ                   :

KONU                                   : Terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, …/…/… tarihinde vefat etmiş olan ……………….’nin …..(……) mirasçısından biridir. (ya da kaç kişilerse)

2-)  Muris … …’nin müvekkilimiz dışında 2 (iki) kız 1 (bir) erkek olmak üzere 3 (üç) mirasçısı daha var olup (EK 2) muris vefat ettiği anda mirasçılardan erkek çocuk … …. ile aynı evde birlikte ikamet etmektedir. Muhtarlıktan aldığımız ve dilekçemiz ekinde yer alan belgeden de birlikte ikamet ettikleri anlaşılacaktır. (EK 3)

3-) Murisin vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları, tahviller, … -TL nakit para ve çeşitli illerde yer alan taşınmazlara ait tapular mevcut olup müvekkilimiz ve diğer kız kardeşleri ile erkek kardeş arasındaki bir süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle menkul değerlerin kaçırılması ve zarar görme ihtimali bulunmaktadır. Annelerinin cenazesinde erkek kardeşin müvekkilimiz ve kız kardeşlerine karşı “mirastan size zırnık yok, bir kuruş bile alamayasınız diye elimden geleni yapacağım” şeklinde sözler sarfetmiş olması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Konuya dair dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 4) isimleri yer alan ilgililer, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz nedenlerle müvekkilimizin zarar görme ihtimaline binaen terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arz etmekte olup işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 589, 590, 6100 S. K. m. 382-388, Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 32, 33

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset ilamı, Nüfus kayıtları, …/…/… tarihli muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi, Tanık anlatımları 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, miras bırakanın terekesinin tespitine, terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/ …

EKLER:       

-Veraset ilamı

-Nüfus kayıtları

-…/…/… tarihli muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi

-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

-Bir adet onaylı vekaletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Av.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.