Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Örneği

Ağu 12, 2018 | Genel Yazılar, Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Örneği

Tensip zaptı mahkeme tarafından kaleme alınan ve davanın taraflarına ve üçüncü kişilere duruşma gününü, yapmaları gereken diğer hususları bildiren yazıdır. Aşağıda çeşitli mahkemelerce yazılmış tensip zaptı örneklerini paylaşmaktayız.


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO :  x
HAKİM : x
KATİP : x
DAVACILAR : x
DAVALILAR : x
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : x
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte davalıya tebliğine,
2- Davalı adına çıkarılacak davetiyeye HUMK.nun 193. mad. göre davetiyenin kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevaplarını varsa karşı delillerini bildirmesi ve bunların birer örneğini masraf davalı tarafça verildiğinde, davacıya tebliğ ettirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilip hüküm verileceği hususlarının yazılmasına,
3- HUMK.nun 180. maddesine göre dava dilekçesinde belirtilen getirilmesi gereken belge ve dosyaların masraf davacıdan alınarak ilgili yerlerden istenilmesine,
4- Tensip tutanağının bir örneğinin davetiye ekinde taraflara tebliğ edilmesine,
5- Davacı vekili her ne dava dilekçesinde davaya konu x plaka sayılı araç kaydına satılamaz şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmiş isede, tedbirle ilgili harç yatırılmadığından bu hususta bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına
6-Davacı tarafından masraf verildiğinde Ceyhan 3. Asliye ceza mahkemesinin 2006/105 esas sayılı dava dosyasının celbine,
7-Sair hususların duruşmada nazara alınmasına,
Bu nedenle Yargılamanın x günü saat 09:30’a bırakılmasına tensiben karar verildi. 23/05/2007

Katip x        Hakim x


Tensip Tutanağı Örneği -2-


T.C.
ADANA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KARAR

ESAS NO : x

HAKİM : x
KATİP : x

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN
DAVALI : x
VEKİLİ : Av. x
DAVACILAR : x
VEKİLİ : Av. x

TALEP : İhtiyati tedbir ve Davanın x’a İhbarı
TALEP TARİHİ : 27/06/2007
KARAR TARİHİ : 28/06/2007

Davalı x vekili tarafından verilen 27.06/2007 havale tarihli dilekçe ile davacılar tarafından açılan davanın x ihbarı edilerek ihbarın adı geçene tebliği ile davanın sonuçlanıncaya kadar x  plaka sayılı aracın trafik kaydı üzerine 3. şahıslara devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiş olmakla:
Dosya ele alındı incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davanın ihbar edildiği xın davada taraf sıfatı bulunmadığından bu şahsa ait araç üzerine konulmasına dair tedbir talebinin REDDİNE Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 28/06/2007

Katip 43940                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hakim 30777


Tensip Tutanağı Örneği -3-


T.C.

ORDU

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2015/….Esas

HAKİM: Ş. A. 38228

KATİP: B. E.825651

DAVACI: M . B. (TC:…………. ), Adres

DAVALI: M . B. (TC:…………. ), Adres

DAVA: Alacak

YARG. TÜRÜ: Yazılı Yargılama Usûlü
DAVA TARİHİ: 28.02.2015

ÖN İNCELEME
TENSİP TUTANAĞI

Davacı tarafından açılan ve tevzi’en mahkememize tevdi edilen dosya, esas defterine kaydedilmekle dava dilekçesi ve eki belgeler incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 1. Dava dilekçesinin ( HMK’nın 119. maddesinde belirtilen unsurları içerdiğinden), kabulü’ne;
 2. HMK’nın 118-186. maddesi gereği davamn yazılı yargılamaya tabi olduğunun tespitine;
 3. HMK’nın 120.maddesi gereği, gider avansımn ödendiğinin tespitine,
 4. Dava dilekçesinin HMK’nm 27. ve 122. maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve tensip
  zaptının eklenmesine, tebligat zarfı üzerine HMK’mn 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK’mn 129. maddedeki
  unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevapların, usûlî itirazlarım ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usûli itirazlarım bildirmezse HMK’nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıalann tamamını inkar
  etmiş ver 131. madde gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazlar bildirilmezse ilk itirazlardan vazgeçilmiş sayılacağının, ayrıca HMK’nın 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap
  dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllan ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin
  mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunlann bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve HMK’mn 150. maddesi gereği ön inceleme
  aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçilmiş sayılacağına ihtarına;
 5. Cevap dilekçesinde; HMK’nm 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine; masrafın yatırılmış ile delil avansmdan, yatınlmamış ise gider avansından karşılanmasına;
 6. Davalının HMK’nın 129. maddesi formatma uygun 122-127 maddelerdeki iki haftalık kesin sürede ibraz edebileceği, cevap dilekçesinin, delillerinin ve ilk itirazlarının davacıya HMK’nın 136/1 maddesi gereği tebliğine, Davacıya çıkacak tebligat zarfı üzerine HMK’mn 136/1 maddesi gereği tebligatın kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede davalının cevap, delilleri ve
  ilk itirazlarına karşı “cevaba cevap” ve delillerini taraf sayısından bir fazla olarak mahkemeye ibrazına, bunun yamnda HMK’nın 121. maddesine göre dava dilekçesinde gösterilen ve davacının
  elinde bulundurulan ve dava dilekçesi ile birlikte henüz sunulmamış olan belgelerin asıllan ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya
  sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirtilecek belgeler ve dosyalar için de bunlann bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılmasının; İki haftalık kesin sürede ibraz
  edilmediğinde; cevaba cevaplarım ibrazdan vazgeçmiş sayılacağının, ibraz edilmeyen delillerini de ancak, HMK’nm 140/5. maddesine göre ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceğine, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, tebligat masrafının yatırılmış ise delil avansından; yatınlmamış ise gider avansından karşılanmasına;
 7. Davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde, HMK’nın 136. maddesi uyarınca; davacının cevaba cevap dilekçesinin ve delillerinin davalıya tebliğine, çıkacak tebligatın
  zarfı üzerine HMK’nm 136. maddesi ikinci cümlesi gereği davacının cevaba cevabının ve delillerinin kendisine tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde ikinci cevap dilekçesini
  verebileceğine, vermemesi halinde bundan vazgeçmiş sayılacağı hususunun şerh edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına;
 8. HMK’mn 114. maddesinde düzenlenmiş dava şartlarında giderilmesi mümkün olan eksiklik bulunması halinde, bu eksikliğin tamamlanması için taraflara iki haftalık kesin süre
  verilmesine; bu süre içinde dava şartı noksanlıklarının giderilmemesi halinde, davanın “dava şartı yokluğu” sebebiyle usûlden reddedileceği hususunun ihtarına, masrafın gider avansından
  karşılanmasına,
 9. Dilekçelerin karşılıklı olarak; verilmesinden sonra HMK’mn 137.maddesi gereği “ön inceleme “yapılmasına;
 10. Ön incelemenin, HMK’nın 114. maddesindeki dava şartlannm ve 116. maddesindeki ilk itirazlar yönünden 138. maddeye göre dosya üzerinden veya gerekmesi halinde 139. madde
  uyarınca; duruşmalı olarak yapılmasına,
 11. Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde, bu hususun 139. madde uyarınca; taraflara tebliğine; tebligat zarfı üzerine duruşma gün ve saatinde tarafların sulh
  için gerekli hazırlığı yapmalan, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz
  edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasım genişletebileceği hususunun ihtar edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,
 12. Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra HMK’mn 144. md. gereği “tahkikat duruşması” için, gün verileceğine;

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi. 28/02/2015


Ortaklığın Giderilmesi Tensip Tutanağı Örneği


T.C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :                                                                                                                                                                                                                                                       TENSİP TUTANAĞI
HAKİM:
KATİP:
DAVACI:
DAVALI:
DAVA:
YARG. TÜRÜ :
D. TARİHİ:

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasımn yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Yargılamanın 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 316-322. maddeleri arasmda düzenlenmiş olan basit yargılama usûlü esas ve kurallarına göre yapılmasına;

2- Tensip tutanağından bir örneğin davacı tarafa tebliğine;

3- Dava dilekçesinden bir suretin açıklamalı davetiyle ile davalı tarafa tebliğine; cevap dilekçesi, delil listesi ve tüm delillerini tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde dosyaya sunulması için davalı tarafa açıklamalı davetiye çıkarılmasına, (HMK.317/2, 318,319))’,

4- Davaya konu olan taşınmazların tapu kaydının Tapu Müdürlüğünden, çaplı krokilerinin Kadastro Müdürlüğünden, imar durumları ile pay ve paydaşları arasında aynen taksiminin mümkün bulunup bulunmadığının Belediye Başkanlığından istenilmesine;

5- Dava dilekçesinde istenmesi talep edilen tüm deliller dosyaya sunulduğunda ve yazılan müzekkerelere cevaplar geldiğinde, davalı tarafa tebligat yapılıp dosyaya cevap dilekçesi ve tüm deliller sunulduğunda veya davalı taraf davaya cevap bildirmediğinde dosyanın ön inceleme için hâkimliğimiz tarafından değerlendirilmesine; Dosyanın ön inceleme için tekemmül edip etmediğinin taraflar ve varsa vekilleri tarafından da takip edilmesine, 6- Ön inceleme için duruşma açılması ve tahkikat için duruşma açılması ve diğer hususların yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, ön inceleme aşamasında değerlendirilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensîben karar verildi. 28/02/2015

Katip 9988                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hakim 3439

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

2 Yorumlar

 1. orhan

  iyi gü nler icra dosyası üzerinden tensip ne demek bilgilendirebilirmisiniz

  Yanıtla
 2. Ceylan

  Merhaba ise iade davası açtım kocaelide yaklaşık 1 hafta önce ama iki gün önce tensip zaptı gelmiş. Duruşma tarihi sizce yakın bir tarihte mı verilir? Ya da duruşma tarihi için ne kadarlık bir süre öngörebilirsiniz..

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.