Temyiz Süre Tutum Dilekçesi Örneği

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO :

 

TEMYİZ

TALEBİNDE BULUNAN

(SANIK)                              :

VEKİLİ                              : Avukat Saim İNCEKAŞ

KATILAN                          :

VEKİLİ                               :

TEMYİZ SÜRE TUTUM

DİLEKÇESİNİN KONUSU : Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. Esas,…. karar sayılı ve …..tarihli kararın temyizen  incelenerek müvekkil hakkındaki mahkumiyet kararının bozulması  istemini içerir temyiz süre tutum dilekçesidir.

KARARIN TEFHİM TARİHİ :

AÇIKLAMALAR             :

Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……Esas, …. karar sayılı dosyasından yapılan yargılama sonucu müvekkile, tehdit  suçundan neticeten …… adli para cezası verilmiştir. İlk derece mahkemesi olan Asliye Ceza Mahkemesi’nin müvekkil hakkındaki mahkumiyet kararı toplanan deliller, usul, yasaya, temel insan hakları ile sanık hakları ile Masumiyet ilkesine açıkça aykırı olduğundan,  ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararının bozulmasını, talep ediyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, gerekçeli  temyiz dilekçesinde belirteceğimiz gerekçelerle ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. Esas, 2015/…. karar sayılı ve …… tarihli mahkumiyet kararının, temyizen incelenerek bozulmasına  karar verilmesini  arz ve talep ederiz. Saygılarımla..

Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

bir yorum bırakın