Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -1-

ADANA 4. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş

TEMİNATIN İADESİNİ

TALEP EDEN DAVACI               :

VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALILAR                                 :

KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin mahkeme veznesine yatırmış olduğumuz teminat mektubunun iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.                     

                                                                                                                                                                    Davacı Vekili

                                                                                                                                                                   Av.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                          : 2018/…….E.

ALACAKLI                         :

VEKİLİ                                 : Av.

BORÇLULAR                       :

Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararı, müdürlüğümüzün 2018/…… E. Sayılı dosyası ile esas takibe konulmuş olup, icra takibi borçlu hakkında kesinleşmiştir. Dosyada borca ve imzaya itiraz bulunmamaktadır. Teminatın iadesi hususu takdirlerinize arz olunur.

                                                                                                                                                           Adana 2. İcra Müdürü

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -2-

ADANA İCRA DAİRESİ’ ne

Dosya No            :

Yukarıda dosya numarası verilen takip hakkında bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz talebinin esası hakkında icra aşamasına geçmek için gereken 7  günlük süre içerisinde esas hakkında takibe geçilmediğinden dolayı ihtiyati haciz kararı kalkmıştır. Alacağın esasını ve icrai takip yoluyla hakkımızı saklı tutarak teminatın iadesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasını müvekkilim adına vekaleten talep ederim.28.09.2019

Av. Saim İNCEKAŞ

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -3-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Dosya No:

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI) :

VEKİLİ                     :

 DAVALILAR          :

KONU                        : Teminat İadesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin Yukarıda Numarası ve tarafları yazılı dosyasında verilen İhtiyati haciz kararı ……… İcra Müdürlüğünün 2018/XEsas sayılı takip dosyasından İnfaz edilmiş, takip dosyasından gönderilen ödeme emri borçlu davalılara tebliği neticesinde dosya kesinleştiğinden, dosyaya yatırmış olduğumuz Teminatın tarafımıza iadesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM       : yukarıda açıkladığımız ve mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle dosyaya yatırmış olduğumuz teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                 Davacı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Teminat mektubunun iadesi talebi

ADANA … TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                  :  …………………. E. 

DAVALI                        :  …………………………..

VEKİLİ                          :  ……………………………..

DAVACI                         : ……………………

VEKİLİ                            : …………………………. 

T. KONUSU                 :  Teminat mektubunun iadesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

…………… Ticaret Mahkemesi’nin ………………. tarih …………….E. ve ……………. K. sayılı kararı ile aleyhimize olarak davanın kabulüne karar verilmiş ve tarafımızca işbu karar temyiz edilmiş olup davalı vekili tarafından dava sonucu hükmedilen alacak …………………..İcra Müdürlüğü’ nün ……………………. E. sayılı dosyası ile icraya koyulmuştur. Tarafımızca ………………..İcra Müdürlüğü’ nün ………… E. dosyasına …………….. tarih ve …………………….. numaralı …………………… TL miktarlı teminat mektubu sunulmuş ve tehiri icra kararı alınmıştır. İşbu karar Yargıtay ……….. Hukuk Dairesi’ nin ……………….. tarih ………………. E. ve ……………….. K. sayılı kararı ile BOZULMUŞTUR.

İcra İflas Kanunun İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre başlıklı 36.maddesinin 5.fıkrasında; “Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi halinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması halinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.”şeklinde belirtilmiştir. İİK 36/5.maddesi uyarınca Sayın Mahkemenizce icra dosyasına sunulan ……………….. tarih ve …………………numaralı …………………. TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine karar verilmesini ve saniyen …………..İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak bu hususun belirtilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Kısaca arz edilen nedenlerle, Sayın Mahkemenizce tarafımızca icra dosyasına sunulan ……………. tarih ve ………………….numaralı ……………….. TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine karar verilmesini ve bu hususun saniyen …………………İcra Müdürlüğü’ nün …………….. E. sayılı dosyasına müzekkere yazılarak bu hususun belirtilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımla.

                                                                                                                      Davalı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

blank
Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Yargıtay Kararı: 30 Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Kiracının Tahliyesi İstenemez

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/10497 K. 2016/2720 T. 4.4.2016 sayılı kararında icra takibine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: