Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Son Güncelleme Tarihi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -1-

ADANA 4. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO                                      : 2018/…… D.İş

TEMİNATIN İADESİNİ

TALEP EDEN DAVACI               :

VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALILAR                                 :

KONU                                               : Teminatın iadesi talebidir.

            Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin mahkeme veznesine yatırmış olduğumuz teminat mektubunun iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                             

                                                                                                                                                                    Davacı Vekili

                                                                                                                                                                   Av.

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO                          : 2018/…….E.

ALACAKLI                         :

VEKİLİ                                 : Av.

BORÇLULAR                       :

            Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararı, müdürlüğümüzün 2018/…… E. Sayılı dosyası ile esas takibe konulmuş olup, icra takibi borçlu hakkında kesinleşmiştir. Dosyada borca ve imzaya itiraz bulunmamaktadır. Teminatın iadesi hususu takdirlerinize arz olunur.

                                                                                                                                                           Adana 2. İcra Müdürü

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -2-

ADANA İCRA DAİRESİ’ ne

Dosya No            :

Yukarıda dosya numarası verilen takip hakkında bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz talebinin esası hakkında icra aşamasına geçmek için gereken 7  günlük süre içerisinde esas hakkında takibe geçilmediğinden dolayı ihtiyati haciz kararı kalkmıştır. Alacağın esasını ve icrai takip yoluyla hakkımızı saklı tutarak teminatın iadesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasını müvekkilim adına vekaleten talep ederim.28.09.2019

Av. Saim İNCEKAŞ

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -3-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Dosya No:

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI) :

VEKİLİ                     :

 DAVALILAR          :

KONU                        : Teminat İadesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin Yukarıda Numarası ve tarafları yazılı dosyasında verilen İhtiyati haciz kararı ……… İcra Müdürlüğünün 2018/XEsas sayılı takip dosyasından İnfaz edilmiş, takip dosyasından gönderilen ödeme emri borçlu davalılara tebliği neticesinde dosya kesinleştiğinden, dosyaya yatırmış olduğumuz Teminatın tarafımıza iadesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM       : yukarıda açıkladığımız ve mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle dosyaya yatırmış olduğumuz teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                 Davacı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.