Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -1-

ADANA 4. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO:

TEMİNATIN İADESİNİ TALEP EDEN DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

DAVALILAR:

KONU: Teminatın iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizin 2018/…… D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararına ilişkin mahkeme veznesine yatırmış olduğumuz teminat mektubunun iadesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.                     

Davacı Vekili

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLULAR:

Sayın mahkemenizin 12 D.İş sayılı dosyası ile alınmış olan ihtiyati haciz kararı, müdürlüğümüzün 13 E. Sayılı dosyası ile esas takibe konulmuş olup, icra takibi borçlu hakkında kesinleşmiştir. Dosyada borca ve imzaya itiraz bulunmamaktadır. Teminatın iadesi hususu takdirlerinize arz olunur.

Adana 2. İcra Müdürü

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -2-

ADANA İCRA DAİRESİ’ ne

Dosya No:

Yukarıda dosya numarası verilen takip hakkında bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz talebinin esası hakkında icra aşamasına geçmek için gereken 7  günlük süre içerisinde esas hakkında takibe geçilmediğinden dolayı ihtiyati haciz kararı kalkmıştır. Alacağın esasını ve icrai takip yoluyla hakkımızı saklı tutarak teminatın iadesi için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasını müvekkilim adına vekaleten talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi – İcra Teminat İadesi -3-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

Dosya No:

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN (DAVACI) :

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: Teminat İadesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin Yukarıda Numarası ve tarafları yazılı dosyasında verilen İhtiyati haciz kararı Adana İcra Müdürlüğünün 15 Esas sayılı takip dosyasından İnfaz edilmiş, takip dosyasından gönderilen ödeme emri borçlu davalılara tebliği neticesinde dosya kesinleştiğinden, dosyaya yatırmış olduğumuz Teminatın tarafımıza iadesini talep ederim.

SONUÇ VE İSTEM: yukarıda açıkladığımız ve mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle dosyaya yatırmış olduğumuz teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Teminat mektubunun iadesi talebi 4

ADANA TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

T. KONUSU:  Teminat mektubunun iadesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Adana Ticaret Mahkemesi’nin 12 tarih 13 E. ve 14 K. sayılı kararı ile aleyhimize olarak davanın kabulüne karar verilmiş ve tarafımızca işbu karar temyiz edilmiş olup davalı vekili tarafından dava sonucu hükmedilen alacak Adana İcra Müdürlüğü’nün 12 E. sayılı dosyası ile icraya koyulmuştur. Tarafımızca Adana İcra Müdürlüğü’ nün 12 E. dosyasına 13 tarih ve 14 numaralı 50.000 TL miktarlı teminat mektubu sunulmuş ve tehiri icra kararı alınmıştır. İşbu karar Yargıtay Hukuk Dairesi’nin 13 sayılı kararı ile BOZULMUŞTUR.

İcra İflas Kanunun İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre başlıklı 36. maddesinin 5.fıkrasında; “Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi halinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtay’ca hükmün bozulması halinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.” şeklinde belirtilmiştir. İİK 36/5. maddesi uyarınca Sayın Mahkemenizce icra dosyasına sunulan 14 tarih ve 15 numaralı 50.000 TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine karar verilmesini ve saniyen Adana İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak bu hususun belirtilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

NETİCE VE TALEP : Kısaca arz edilen nedenlerle, Sayın Mahkemenizce tarafımızca icra dosyasına sunulan 12 tarih ve 13 .numaralı 50.000 TL tutarındaki teminat mektubunun iadesine karar verilmesini ve bu hususun saniyen Adana İcra Müdürlüğü’nün 13 E. sayılı dosyasına müzekkere yazılarak bu hususun belirtilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımla.

Davalı Vekili

İhtiyati Haciz Teminat İadesi Talebi 5

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

Yukarıda esas numarası yazılı Müdürlüğünüz dosyasında, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 13 D.İŞ Sayılı dosyası üzerinden aldığımız ihtiyati haciz kararı ile geçtiğimiz takipte borçlular hakkında yapılan takibimiz “kesinleşmiştir”.

Yukarıda açıkladığımız nedenden ötürü Mahkeme dosyasına yatırmış olduğumuz 15 tarihli teminat bedelimizin hukuki fonksiyonu ortadan kalkmış olduğundan teminatın/teminat mektubunun tarafımıza iadesine karar verilmesi için mahkemeye yazı yazılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Alacaklı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: