KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her  dava süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.


TEHİRİ İCRA İÇİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 

T.C.

………………..İcra Müdürlüğü’ne

İstanbul

Tarih: 16.02.2015

No: ………………

 

            Müdürlüğünüzün 2010/200 E.sayılı dosyası mucibince, davacı E………N tarafından aleyhine takipte bulunulan davalı A……………………….LTD ŞTİ, temyiz talebinde bulunmuş olduğundan, tehiri icra zımnında verilen bu kefalet mektubu ile Bankamızın, takip meblağı ve faizlerine karşılık olmak üzere azami 39.600,00 (otuzdokuzbin altıyüz ) TL ‘na kadar, davalının borcu için onunla birlikte müteselsil kefil sıfatı ile zamin olduğunu, tehiri icra kararının kalkması ve borcun davalı tarafından tediye edilmemesi halinde tarafınızdan bu hususların bildirilmesi suretiyle yapılacak ilk talep üzerine, mukaddem bir ihtar keşidesine, hüküm istihsaline ve borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan derhal müştereken ve müteselsilen kefil sıfatıyla Bankamız tarafından tediye edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Saygılarımızla,

……………………Bankası A.Ş.

………………….. Şubesi

 

 

YETKİLİ                       YETKİLİ

 

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.