Temerrüt Nedeniyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Dava Dilekçesi

Mar 4, 2020 | İcra Hukuku, Kira Hukuku Avukatlığı

Temerrüt Nedeniyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Müvekkile ödenmeyen kira bedellerinin cebri icra yolu ile ödenmesi ve kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesi amacıyla başlattığımız icra takibinin kesinleşmesi sebebiyle açtığımız işbu kiracanın temerrüt nedeniyle tahliyesi davası dilekçemizin huzura arz olunmasıdır.

İCRA DOSYA NO: X İcra Müdürlüğü X Sayılı dosya

AÇIKLAMALAR  :

1-) DAVALI BORÇLU MÜVEKKİLE AİT TAŞINMAZIN KİRALAMIŞ ANCAK KİRA BEDELLERİNİ ÖDEMEMİŞTİR. HAKKINDA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ KESİNLEŞTİĞİNDEN DAVALININ TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ GEREKMEKTEDİR.

Davalı X, müvekkil ile imzalamış olduğu kira sözleşmesine istinaden X adresindeki taşınmazda X başlangıç tarihli 1 yıllık kira akdine istinaden yukarıda yazılı adreste müvekkilin kiracısı olarak bulunmaktadır.

Davalı, müvekkil ile kararlaştırmış olduğu kira bedelinin X tarihinden bu güne X TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır. Kira sözleşmesinde kira bedellerinde artış uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından müvekkil kira bedelinde bir artış yapmamıştır.

 X İcra Müdürlüğü’nün X Sayılı icra dosyasında davalı aleyhine aylık X TL kira bedelinde olmak üzere 2018 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları; 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları ve 2020 yılı Ocak ayı olmak üzere toplam 19.000,00 TL kira alacağından 1.000,00 TL lik depozito bedelinin düşürülmesiyle birlikte toplam 18.000,00 TL kira alacağına istinaden haciz + tahliye talebiyle icra takibi başlatılmış ve usulüne uygun olarak davalı aleyhine ödeme emri gönderilmiş, gönderilen ödeme emrine davalı – kiracı yasal süresi içerinde hiç bir itirazda bulunmamış olup icra takibi kesinleşmiştir. Davalı borçlu söz konusu kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Bu sebeple davalı borçlunun İİK md 269 ve devamı hükümleri gereği kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi gerektiğinden işbu huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

İİK m.269 : ”Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.”

İİK m.269/a : ”Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.”

İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahliye talepli ödeme emrinde, borca itiraz edilmemesi ve kira borcunun da süresi içinde ödenmemesi durumunda kiracının kiralanan taşınmazdan tahliyesine karar verilir. Bu süre, konut kiralarında borçluya kira borcunu ödemesi için 30 gün süre olup sürenin başlangıç tarihi ödeme emrinin davalı borçlulara tebliğ edildiği tarihtir.

TBK 315. Madde: “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Yargıtay Kararı 6. HD., E. 2014/12869 K. 2014/13785 T. 11.12.2014 sayılı ilamında;

” …Türk Borçlar Kanununun 315.maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının muaccel(istenebilir) olması ve bu kira bedelinin verilen otuz (30) günlük sürede ödenmemiş bulunması ve ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir.Kira parası götürülüp ödenmesi gereken borçlardan olduğundan kiralayana götürülüp elden ödenmesi veya gideri kiracıya ait olmak koşuluyla konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi gerekir.Bundan ayrı, sözleşmede özel bir koşul kabul edilmişse bu hususta göz önünde tutulmalıdır.Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme olarak kabul edilemez…”

2-) TBK m. 315/2 fıkrasında ve ilgili yargıtay kararlarında açıkça belirtilen konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracıya verilecek 30 günlük ödeme süresi davalı borçluya verilmiş ise de davalı borçlu 30 günlük ödeme süresinin geçmesine rağmen hiç bir ödeme yapmamıştır. Davalı – kiracı aleyhine başlatılan icra takibine ilişkin dosyadan gönderilen ödeme emri 23.01.2020 tarihinde Tebligat Kanunun ilgili hükümleri uyarınca ” aynı konutta yakına teslim edilerek ” tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde takibe herhangi bir itiraz da bulunulmadığı gibi her hangi bir ödeme de yapılmamıştır.

Davalı borçlu, ödeme emrinin kendisine tebliğ edildiği 23.01.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde kira borcunu ödemediğinden somut olay şartları göz önüne alındığında davalı kiracının tahliyesi için gerekli olan kanuni tüm şartların gerçekleştiği görülmekte olup davalının kiralanan taşınmazdan tahliyesine karar verilmesi gerekmekte ve sayın mahkemenizden talep olunmaktadır.

Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ve sayın mahkemenizin re’sen gözeteceği hususlar ışığında, davalı borçlunun kiralanan taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER           : İİK, TBK, HMK ve ilgili yasal mevzuat hükümleri

DELİLER                                : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1-) Kira Sözleşmesi

2-) Bakırköy ……. İcra Müdürlüğü’nün ……….. Esas sayılı dosyası (Celbedilmelidir)

4-) Keşif,

5-) Bilirkişi,

6-) Tanık,

7-) Yemin,

😎 Her türlü yasal delil

NETİCE -İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile mahkemenizce re’sen göz önüne alınacak hususlar ışığında, fazlaya ilişkin tüm talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Davalı kiracının temerrütü sabit olduğundan haklı davamızın KABULÜ’NE

Taraflar arasındaki kira akdinin FESHİ’NE

Kira akdine konu X adresinde ki taşınmazın TAHLİYESİ’NE ve boş olarak tarafımıza TESLİM EDİLMESİ’NE

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerine YÜKLETİLMESİ’NE

Karar verilmesini sayın mahkemenizden müvekkil adına saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                               DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Temerrüt Nedeniyle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.