Tekzip Talebinin Reddine İtiraz

ADANA … SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İTİRAZ EDEN:

VEKİLİ:

KONU: Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanması istemimizin reddine ilişkin işleme itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR                   :

1-) Müvekkilimiz ……… Gazetesi’nin ……………. tarihli nüshasında “……………………….” başlığı altında yer alan haber ile herhangi bir ilgisinin bulunmaması ve haber içeriğinde müvekkille ilgili gerçek dışı haksız ve asılsız isnatlarda bulunulduğu gerekçesiyle söz konusu haberin tekzip edilmesi istemiyle ihtarnameden sonra  sonra yazı işleri müdürünün değişmesi sebebiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurumuza ilgili gazetenin sorumlu yayın işleri müdürü tarafından herhangi bir yanıt verilmemesi ve tarafımızca gönderilen tekzip metninin süresi içinde yayınlanmaması üzerine, 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne ………….  dosyası ile tarafımızca başvuruda bulunulmuştu. (EK-1)

2-) Söz konusu başvurumuz, adı geçen Mahkemenin ………………. kayıtlı dava dosyası üzerinden verilen ……………. tarihli kararı ile reddedilmiştir.

3-) Anılan dosyanın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, ret gerekçesi olarak, “İnternet ortamında yapılan yayınlar değil basılmış eserlerin basımı ve yayımı kapsamında düzeltme ve cevap hakkının söz konusu olduğu ayrıca cevap ve düzeltme metninin noter aracılığıyla gönderilmediği” gösterilmiştir.

4-) Halbuki internet ortamında yapılan yayınlar değil, sadece basılmış eserlerin basımı ve yayımı kapsamında düzeltme ve cevap hakkının söz konusu olduğu hususu doğru olmakla birlikte, kanunda belirtildiği gibi; 5651 SY.m.9 gereği “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesine karar verilebilir.” Söz konusu yayın sadece internet ortamında değil ayrıca Aydınlık Gazetesi’nde de basılı olarak yayımlanmış olup örneğine ulaşılamadığı gerekçesiyle mahkemeye sunulamamıştır. Basılı gazetenin mahkemenizce celp edilebileceği muhakkaktır.

5-) Cevap ve düzeltme hakkı kullanılması için noter aracılığıyla ihtarname çekilmiştir. Daha sonra Aydınlık Gazetesi’nin yazı işleri müdürünün değişmesi sebebiyle yeniden ihtarname düzenlenmiştir, fakat bu ihtarname noter aracılığıyla değil iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilmiştir. İhtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesi şartı mevzuata göre yoktur. İadeli taahhütlü gönderi de ihtarın ulaştığını ispata yeterlidir.(EK-2)

6-) Açıklamaya çalıştığımız nedenle, mahkemenize işbu itiraz başvurusunda bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5187 S. K. m. 14, 5271 S. K. m. 268 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …………… sayılı dosyası ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, başvurumuza konu tekzip metninin ilgili gazetede, aynı sayfada ve aynı punto büyüklüğünde yayınlanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz.

Avukat

EKLER:       

1-)  …………………….. D.İş sayılı dosyası

2-) Çekilen ihtarname ve iadeli taahhütlü posta makbuzu

Son düzenleme tarihi 9 Kasım 2020 08:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.