Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

Tehir-i İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

…. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Tehiri İcra Taleplidir.

DOSYA NO                                      :

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN / DAVACI                    :

VEKİLİ                                            : Av. Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                                           :

VEKİLİ                                            : Av. …

KARARIN TEBLİĞ

TARİHİ                                            : Karar Henüz Tebliğ edilmedi, Haricen Öğrenilmiştir.

KONU                                               : … Mahkemesi’nin … Esas, … Karar sayılı … tarihli DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARARIN KALDIRILARAK yapılacak yeniden yargılama sonucu TALEBİMİZ DOĞRULTUSUNDA karar verilmesi, karar icra takibine konu edildiğinden İSTİNAF İNCELEMESİ SONUÇLANINCAYA KADAR İCRANIN TEHİRİNE karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :          

Yukarıda esas ve karar numaraları belirtilen …. Mahkemesinde görülen dava dosyasında kısaca;

Müvekkil ile davalı arasında daha önceki yönetim döneminde havuz bakım ve onarım işlerine yönelik … tarihli sözleşme gereği, davalı tarafa muhtelif tarihlerde X ödeme yapılmıştır.

Ancak yönetimin değişmesi ile birlikte yapılan incelemelerde fatura içeriği malzemelerin davalı tarafça müvekkile teslim edilmediği, böyle bir servis hizmetinin hiç sağlanmadığı anlaşılmıştır. Yapılan ödemenin iadesi için dava tarihinden itibaren yıllık kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ettiğimiz görülecektir.

Ayrıca tarafımızca eski site Yöneticisi … hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma numarası … dir. Bu nedenle … davaya dâhil edilmesi talebimiz mevcuttur.

Yerel mahkemece ekli Bilirkişi Raporu ve Kat Malikleri Kurulunun Dava Açma Yetkisi verildiğini gösterir belgeye rağmen davamızı ispatlayamadığımız gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi YASAYA VE USULE AYKIRIDIR. Şöyle ki;

1. Yerel Mahkemece, eski site yöneticisi … davaya dâhil edilmesi istemimiz, Davacı … yönetici olarak sorumluluğunun kat malikleri kurulunun alacağı karar ile birlikte dava açabileceğinden bahisle taraf artırma talebimiz reddedilmiştir.

Söz konusu karar, ekte görüleceği üzere site yönetimi karar defterinde mevcut olup, her türlü dava açma ve avukat tutma yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı olan … verilmiştir. Bu konuda kanımızca ayrıca özel yetki verilmesine gerek yoktur.

2. 13/06/2017 tarihinde verilen BİLİRKİŞİ EK RAPORUNDA davaya konu 21.04.2014 tarih …nolu 13.676.44 ₺ bedelli irsaliye faturada TESLİM ALAN kısmında İsim-İmzanın Bulunmadığı, bu nedenle FATURA İÇERİĞİ MALZEMENİN DAVACI SİTE YÖNETİMİNE TESLİM EDİLMEDİĞİ, belirtilmiştir.

Dosya kapsamından anlaşılacağı üzere …. CBS soruşturma numaralı suç duyurusunda …. hakkında resmi belgede sahtecilik ve adli makamlar önünde yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunulmuştur. … sitesi Eski yöneticisi ….  mevcut alacak davasında dosyaya ibraz edilen ve Norm Havuzculuk tarafından SONRADAN KEŞİDE EDİLMİŞ … Seri No lu faturanın ASLINI DEĞİL, 2. Veya 3. NÜSHASINI dosyaya sunarak adli makamları yanıltmışlardır. Dönemin yöneticisi ve davalı tarafın arkadaşı olan … bu faturayı keyfi olarak muhasebeleştirmiştir.

Faturanın ASLI SİTENİN YENİ YÖNETİMİNDE OLUP, ÜZERİNDE FATURA İÇERİĞİNİN TESLİM ALINDIĞINA DAİR BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DA TESPİT EDİLDİĞİ ÜZERE HERHANGİ BİR İMZA BULUNMAMAKTADIR.

Yerel mahkeme bu hususu gözardı ederek istinafa konu kararı vermiştir.

3. DOSYA İÇERİĞİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE HÜKME ESAS ALINAN İRSALİYE FATURASI SAHTEDİR. DAVANIN KABULU ŞEKLİNDE HÜKÜM KURULMASI GEREKİRKEN DAVANIN REDDİ ŞEKLİNDE HÜKÜM KURULMASI AŞİKÂR ŞEKİLDE İSABETSİZDİR.

SONUÇ VE İSTEM                         :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Yüksek Mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle öncelikli olarak ileride hak kaybına yol açmaması maksadı ile;

Öncelikle Tehiri İcra talebimiz kabul edilerek istinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar İCRA EMRİNİN uygulanmasının geriye bırakılmasına,

…. Mahkemesi’nin … Esas … Karar sayılı … tarihli kararının istinaf incelemesi sonucu kaldırılarak, yeniden yapılacak yargılama neticesinde davanın KABULUNE,

Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

EK                                                                        :

  • Bilirkişi Raporu
  • … Yönetimi Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 25 Haziran 2020 20:53

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.