Bir Sayfa Seçin

İcranın Geri Bırakılması Talebi -1-

YARGITAY  7.  H.D. BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                           :2018/15399 E.

TEHİRİ İCRA TALEBİNDE BULUNAN

DAVALI                                 :

VEKİLİ                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :Av. -ADANA

DİLEKÇENİN KONUSU      :Tehiri icra kararı verilmesi talebimizden ibarettir.

                                               Adana 4. İş Mahkemesi’nin 28.01.2013 tarihli 2011/332 E., 2013/22 K. Sayılı ilamını tehiri icra talepli olarak temyiz etmiş bulunmaktayız. Alacaklı vekilince ilamın Adana 10. İcra Müdürlüğü’nün 2013/4939 E. Sayılı dosyasından icra takibine konu edilmesi üzerine tarafımızdan dosya borcunu karşılar nitelikte 99.393,08.-TL miktarlı Akbank Adana şubesinden  alınan teminat mektubu sunulmuş,  Teminat mektubuna İcra Hakimliğince niteliğinin kesin ve süresiz olduğu belirtilerek uygun olduğu şerhi de verilmiştir. Bunun üzerine İcra Müdürlüğünce düzenlenerek tarafımıza verilen mehil uyarınca tarafımıza tehiri icra kararı verilmesini, Yüce Mahkemenizden vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

                                                                                                                      Av.

EKİ

Adana 10. İcra Müdürlüğü’nden alınan mehil  vesikası

Tehir-i İcra Talebi -2-

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Dosya No:

 

DAVALI                                  :

VEKİLİ                                   :

DAVACILAR                          :          

 

VEKİLİ                                   :

KONUSU                                : Tehir-i icra talebidir.

AÇIKLAMA ve TALEP         :Yerel mahkeme kararı, yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olup, temyiz dilekçemizde tehir-i icra talep edilmemiş idi. İşbu kere, ilam, davacı tarafça, …………………….İcra Müdürlüğü’nün ……………… E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olduğundan ve icra müdürlüğünce kararın tehir-i icra talepli temyiz edildiğine dair derkenar sunulmadıkça tarafımıza mehil vesikası verilmeyeceğinden, tehir-i icra talebinde bulunma zarureti hasıl olmuştur.
Gereğini saygılarımla vekâleten talep ederim. ………./……………../……………….

                                                                                                          Davalı ……………. Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi