Tedbir Nafakasının Yoksulluğa Dönüşmesi-Nafaka İhlal-1 Ay Geçmesi Şartı-Yargıtay Kararı

  • Takip talebine konu alacağın … …, … … … ve … … birikmiş toplam nafaka alacağı ile 07/05/2014 tarihinden itibaren her ay 500,00 Türk Lirası tedbir nafakasının borçlu tarafından ödenmesi, şikayet konusu edilen borcun ise 2016 yılı Şubat ayı nafaka borcu olduğu, bu haliyle şikayetçi tarafın tedbir nafakasına ilişkin açılan takip nedeniyle 25/11/2015 tarihinde hükmün kesinleşmesi nedeniyle iştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen toplam 700,00 Türk Lirası tutarlı 2016 yılı Şubat ayı nafaka borcunun ödenmesini talep edemeyeceğinden unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği.

İlgili yargıtay kararı:

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Ayvalık İcra Ceza Mahkemesinin 26/04/2016 tarihli ve 2016/34 esas, 2016/70 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 04/05/2017 gün ve 94660652-105-10-503-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/05/2017 gün ve KYB.2017/30362 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, Ayvalık İcra Dairesinin 2014/1159 esas sayılı icra takip dosyasının dayanağı olan Ayvalık 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/712 esas sayılı dosyasına ilişkin 16/04/2014 tarihli ve 3 no’lu ara kararına ilişkin yargılamanın nihayete ererek Ayvalık 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2014 tarihli ve 2013/712 esas, 2014/383 karar sayılı ilamı ile karar verildiği ve verilen kararın onanan yönleri yönünden 25/11/2015 tarihinde kesinleştiği, takip talebine konu alacağın … …, … … … ve … … birikmiş toplam nafaka alacağı ile 07/05/2014 tarihinden itibaren her ay 500,00 Türk Lirası tedbir nafakasının borçlu tarafından ödenmesi, şikayet konusu edilen borcun ise 2016 yılı Şubat ayı nafaka borcu olduğu, bu haliyle şikayetçi tarafın tedbir nafakasına ilişkin açılan takip nedeniyle 25/11/2015 tarihinde hükmün kesinleşmesi nedeniyle iştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen toplam 700,00 Türk Lirası tutarlı 2016 yılı Şubat ayı nafaka borcunun ödenmesini talep edemeyeceğinden unsurları oluşmayan suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Ayvalık İcra Ceza Mahkemesinin 26/04/2016 tarihli ve 2016/34 Esas, 2016/70 Karar sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 20/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2017/3515 Karar : 2017/11359 Tarih : 20.12.2017)

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 10:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.