Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir-Yargıtay Kararı: Esas : 2019/4029 Karar : 2019/5398 Tarih : 03.04.2019

Son Güncelleme Tarihi

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/4029
Karar : 2019/5398
Tarih : 03.04.2019
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 21/11/2018 tarihli ve 2018/11 esas, 2018/79 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/57 değişik sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 11/01/2019 gün ve 94660652-105-61-412-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01/02/2019 gün ve KYB.2019-13329 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, … Aile Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve 2014/771 esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada sırasında 13/04/2017 tarihli oturumda davacı için aylık 650,00 Türk Lirası tedbir nafakasının devamına hükmedildiği, bu karara istinaden birikmiş tedbir nafakası ile her ay için işleyecek tedbir nafakasının tahsili için sanık aleyhine … İcra Dairesinin 2017/780 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığı, borçlunun nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle alacaklı vekili tarafından Aralık (2017) ayı nafakasının ödenmediği gerekçesiyle … İcra Ceza Mahkemesine şikayette bulunulduğu, yapılan yargılama sonunda takibin, nafaka alacağına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmadığından bahisle sanığın beraatine karar verildiği, anılan karara itiraz edilmesi üzerine merciince itirazın reddine karar verilmiş ise de;

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası” başlıklı 344. maddesinin “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.; Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad) Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” şeklinde düzenlendiği, buna göre borçlunun yerine getirmediği nafakaya ilişkin karar, nafaka ilamı olabileceği gibi, nafaka veya tedbir nafakası verilmesine ilişkin ara kararı da olabileceği, her halde borçlu tarafından kararın gereğinin yerine getirilmediği takdirde atılı suçun oluşacağı, sanığın Aralık ayına ait nafaka borcunu ödemediği ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2018 tarihli ve 2018/57 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, 03/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.