Tedbir Nafakasına Dayalı Nafakayı İhlal Şikayeti Yapılamayacağı-Yargıtay Karatı: Esas : 2017/3389 Karar : 2017/10617 Tarih : 06.12.2017

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/3389
Karar : 2017/10617
Tarih : 06.12.2017
Nafaka yükümlüğünü ihlâl suçundan sanık …’nın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin, Ayvalık İcra Ceza Mahkemesinin 15/07/2016 tarihli ve 2016/87 esas, 2016/141 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 02/05/2017 gün ve 94660652-105-10-498-2017-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/05/2017 gün ve KYB.2017/29274 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, sanığın 2016 yılının Mayıs ayına ilişkin olarak nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, Ayvalık İcra Dairesinin 2014/1159 sayılı takip dosyasına konu nafaka alacağının Ayvalık 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/712 esas sayılı dosyasına konu tedbir nafakasına ilişkin olduğu, anılan Mahkeme kararının 27/11/2015 tarihinde kesinleştiği, ayrıca hüküm ile birlikte yoksulluk ve iştirak nafakasına hükmedildiği, dolayısıyla tedbir nafakasının kararın kesinleşmesi ile kendiliğinden sona erdiği ve boşanma ilamına dair açılmış bir icra takibi de bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın 2016 yılının mayıs ayına ilişkin bir nafaka alacağı bulunmaması sebebiyle üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Ayvalık İcra Ceza Mahkemesinin 15/07/2016 tarihli ve 2016/87 esas, 2016/141 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 06/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

bir yorum bırakın