Tedbir Nafakası İlamsız İcra Takibine Konu Edilir – Yargıtay Kararı: Esas : 2016/12349 Karar : 2017/3363 Tarih : 07.03.2017

Tedbir Nafakası İlamsız İcra Takibine Konu Edilir – Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/12349
Karar : 2017/3363
Tarih : 07.03.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından, … Aile Mahkemesi’nin 2014/111 Esas sayılı dosyasında görülen boşanma davasında, 15/12/2014 tarihli ara kararı ile verilen küçük … lehine 250,00-TL, alacaklı … lehine de 200,00 TL olmak üzere toplam 450,00-TL tedbir nafakasının tahsili amacıyla genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun ödeme emrine itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece davanın reddine karar verildiği görülmüştür.

Somut olayda, … Aile Mahkemesi’nin 2014/111 Esas sayılı dosyasında görülen boşanma davasında mahkemece verilen ara kararı ile; küçük …’ya 200,00-TL, davacı …’ya 250,00-TL olmak üzere toplam 450,00-TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir.

Tedbir nafakasına ilişkin ara kararı ilâm olmadığı gibi, İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamların icrası hakkındaki hükümlere tâbi olmadığından ilamlı takip konusu yapılamaz. İcra mahkemesinin, nafaka talebinin mahkeme kararına dayandığı, buna göre talebin ilamların icrası hükümlerine göre ileri sürülmesi gerektiği, ancak nafaka alacaklısının elinde mahkeme kararı olmasına rağmen ilamsız takip yaptığı, bunun usulüne uygun olmadığı yönündeki gerekçesi yerinde değildir. Bu durumda alacaklı tarafından tedbir nafakasına dayalı olarak ilamsız takip başlatılmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır.

O halde mahkemece itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, ilamlı takip yapılması gerektiği belirtilerek davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 14:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.