Tedbir Nafakası Hangi Durumlarda/Şartlarda Verilir?

Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar

Eşler arasında eşitlik ilkesine göre ancak koşulları varsa tedbir nafakası
verilebilir. Koşulları yoksa hem erkek eşe hem de kadın eşe nafaka verilemez.

1) Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası Verilemez

Nafaka davası açılmakla davacı eş yaranına ancak koşulları varsa nafaka verilebilir. Düzenli ve yeterli geliri olan davacı eş yararına nafaka verilemez.

Davacı kadının çalıştığı düzenli ve yeterli geliri bulunduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 186. maddesi karşısında tedbir nafakası isteminin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru değilse de bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün de düzeltilerek onanması gerekmiştir.”(Y2HD, 20.05.2004, 5566-6479.)

Davalı kocaşoför olup, meslek sahibidir. Yararına tedbir nafakası takdiri
doğru bulunmamıştır.”(Y2HD, 28.03.2005,2964-4903)

2) İsteyerek Çalışmayana Nafaka Verilemez

Çalışmasını engelleyen fiziksel bir rahatsızlığı olmadıkça isteyerek çalışmayan eşin tedbir nafakası verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Davacı kadının bir mesleği olmamasına rağmen, davadan sonra konfeksiyon işinde asgari ücretle çalışmaya başladığı, aylık 130 milyon TL kira ödediği, müşterek çocuk ( Ç) nin de yanında kaldığı, davalı kocanın ise kaynakçı olduğu halde bulamadığını söylediği ve annesinin yanında kaldığı anlaşılmaktadır. Kocanın çalışmasını engelleyen fiziksel bir rahatsızlığının da bulunduğu ileri sürülmemiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında davalıkoca yararına tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”(Y2HD, 07.06.2004, 6597-7305)

“Davalı- davacıkoca 1979 doğumlu olup, çalışmasını engelliyecek bir hali iddia ve ispat edilmiş değildir. Dosyada bulunan ve Almanca’dan tercüme edilen belgeye göre davacı kadın 1.1.2003 tarihinden beri işsizdir. Bu nedenle davalı-davacı koca lehine tedbir nafakası takdiri doğru görülmemiştir.” (Y2HD, 16.06.2004,6959-7959)

“Davacı kadının temyizine gelince; Davalının çalışmasına engel teşkil edecek bir durumun varlığı kanıtlanamamıştır. Tedbir nafakası isteğinin reddi gerekirken, davalıkoca lehine tedbir nafakasına hükmolunması doğru görülmemiştir.”(Y2HD, 21.05.2007, 7258-83979)

Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar

Eşler arasında eşitlik ilkesine göre ancak koşulları varsa tedbir nafakası
verilebilir. Tedbir nafakası yükümlülüğü ancak koşulları varsa geçerlidir.

1) Çalışmayan, Malvarlığı ve Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur

Davalı eş çalışmıyor, malvarlığı ve hiçbir geliri de yoksa davacı eş yararına tedbir nafakası verilemez.

“Davacı Almanya’dadır. Davalı ise Türkiye’de oturmaktadır. Davalı kadının
çalışmadığı, geliri ve mal varlığı bulunmadığı halde koca yararına tedbir nafakası takdiri doğru görülmemiştir.”(Y2HD, 12.01.2005, 15233-384.)

2) Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur

Bağımsız tedbir nafakası davasında zorunlu askerlik görevini yapan ve geliri/serveti bulunmayan ya da malvarlığı olmayan erkek eş eşine tedbir nafakası vermek zorunda değildir.

“Tedbir nafakasına yönelik temyizin incelenmesinde; Davacıkoca 22.5.2003-22.11.2004 tarihleri arasında askerlik görevini yapmıştır. Mecburi askerlik görevini yapan ve malvarlığı ile şahsi geliri olmayan kocanın eşine nafaka ödemek zorunluluğu bulunmamaktadır. Askerde bulunulan dönem hariç bırakılarak nafaka takdiri gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.”(Y2HD, 23.06.2005,7293-9819.)

Davacı kocanm 1.12.2003 ile 30.05.2004 tarihleri arasında kısa dönem er
olarak askerlik görevini ifa ettiği, şahsi bir gelirinin ve paraya çevrilebilir malı ve servetinin olduğuna ilişkin bir delilinde bulunmadığı anlaşıldığına göre askerlik görevinin devam ettiği süreyle sınırlı olarak nafaka ile yükümlü tutulması doğru görülmemiştir.”(Y2HD, 08.03.2007,15284-3662.)

Bağımsız tedbir nafakası davasında erkek eşin sorumluluğunun bulunmayışı askerlik dönemi ile sınırlıdır. Erkek eşin terhis olduğu tarihten sonra tedbir nafakası verme yükümlülüğü başlar.

“Davalı kadın ve müşterek çocuk için takdir edilen tedbir nafakasının davacının askerlik görevinin devam ettiği süreyle sınırlı olarak yükümlü olmamasına karar verilmesi gerekirken, terhisten sonrasını içerecek şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” (Y2HD, 16.02.2005,235-2141.)

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.