Tedarik Sözleşmesi Örneği

Sayfa İçeriği (Özet)

Tedarik Sözleşmesi Örneği


TARAFLAR EUROSERVE:                         EUROSERVE YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş. Sokak No: 1 34744 Bostancı ISTANBUL Tel : 0216-5789714    Faks : 0216-5789844 Vergi Dairesi ve No:            Büyükmükellefler VD-7720024982 TEDARİKÇİ:     OM-AR TEKSTİL PROMOSYON ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İŞ ELBİSELERİ İNŞAAT GIDA VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

irade ve kabulle tanzim ve imza edilmiştir. TANIMLAR İşbu Sözleşmede;
SÖZLEŞME : EUROSERVE VE TEDARİKÇİ arasındaki, ………….. tarihli işbu TEDARİK SÖZLEŞMESİ’ni;
EUROSERVE : EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. unvanlı şirketini;
TEDARİKÇİ : OM – AR TEKSTİL  unvanlı şirketini;
EUROSERVE GRUP : EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. ‘den başka EUROSERVE GÜVENLİK A.Ş.  şirketlerini;
EMTİA : İşbu Sözleşmenin Ek.A’sında belirtilmiş Emtia ve Fiyat Listesindeki, EUROSERVE tarafından talep ve sipariş edilecek ve Sözleşme koşullarına ve sipariş taleplerine uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından teminin, tedarikinin, taşımasının ve satışının yapılacağı ve EUROSERVE’e teslim edilecek kıyafet ve tekstil ürünlerini;
HİZMETLER : İşbu Sözleşmenin Ek.A’sında belirtilmiş Emtia ve Fiyat Listesindeki EMTİA’lardan EUROSERVE tarafından yapılan yazılı sipariş ve talep edilecek EMTİA’nın, işbu Sözleşme hükümleri ve sipariş talepleri doğrultusunda, nitelik ve nicelik bakımından tam ve uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından zamanında TEMİN ve TEDARİK EDİLMESİ, TAŞINMASI ve EUROSERVE tarafından bildirilecek TESLİMAT YER/lerine olacak şekilde BOŞALTILMASI ve bunu müteakip EUROSERVE’e TESLİM edilmesi hizmetlerini,
TESLİMAT YERİ : EUROSERVE tarafından talep ve sipariş edilen EMTİA’nın, Sözleşme koşullarına ve sipariş taleplerine uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından teminin, tedarikinin ve taşımasının yapılmasından sonra EUROSERVE tarafından bildirilen teslimi yapılacak yeri;
İfade etmektedir. MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu Sözleşme, Ek.Ada belirtilen Emtia ve Fiyat Listesindeki EMTİA’lardan EUROSERVE tarafından yapılan yazılı sipariş ve talep edilecek EMTİA’nın, EUROSERVE tarafından bildirilecek TESLİMAT YER/lerine, işbu Sözleşme hükümleri ve sipariş talepleri doğrultusunda, nitelik ve nicelik bakımından tam ve uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından zamanında temin ve tedarik edilmesi, taşınması ve EUROSERVE’e teslimi ve satışının yapılması ile buna ilişkin olarak tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. MADDE 2- EMTİA VE HİZMETLER 2.1. Tarafların hak ve yükümlülükleri, işbu Sözleşmede belirtilen HİZMETLER’le ve Ek.Ada listelenmiş EMTİA/larla sınırlı olup bunun dışındaki mal ve hizmet talepleri taraflar arasında varılacak mutabakatla ayrıca belirlenecektir. 2.2. EUROSERVE, işbu Sözleşme konusu EMTİA ve HİZMETLERİ, Sözleşme süresince ürün kalitesi, servis hizmeti ve teslim tarihleri hususlarındaki aksamalar halinde, 3. şahıslardan alma hakkında alım yaparsa ve alınan ürünler veya muadailleri Ek.Ada yer alan EMTİA’lardan pahalı olursa, aradaki fark TEDARİKÇİ tarafından karşılanır. MADDE 3- SİPARİŞ VE TESLİMATLAR 3.1. EUROSERVE, Ek.Ada belirtilen EMTİA’lardan talep ettiği EMTİA/ları yazılı siparişle TEDARİKÇİ’den talep edecektir. EUROSERVE bu sipariş bildirimini faks yolu ile yapabilecektir. TEDARİKÇİ tarafından sipariş ve talebe uygun olarak hazırlanacak her bir EMTİA’ya ait numuneler, sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde üretilerek hazırlanacak ve EUROSERVE’ün yazılı onayına sunulacaktır. EUROSERVE tarafından talep edilen değişiklikler de yapıldıktan ve son nihai onay verildikten sonra, en son verilen onaya uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından EMTİA’ların üretimine başlanacaktır.  Yapılan ve onayı verilen değişiklikler Tutanak ile imza altına alınacaktır. 3.2. EUROSERVE tarafından Sipariş yazısı ile talep edilen EMTİA/lar, Sipariş talebinde belirtilen teslimat tarihi ve saatinde, işbu Sözleşmeye ve sipariş talepleri doğrultusunda, nitelik ve nicelik bakımından tam ve uygun olarak TEDARİKÇİ tarafından temin ve tedarik edilerek, taşıması yapılarak ve TESLİMAT YERİ’nde boşaltılarak TEDARİKÇİ tarafından EUROSERVE’e ve/veya EUROSERVE tarafından bildirilecek kişiye teslim edilecektir. TEDARİKÇİ kendi Taşıma Sigortası ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortaları, TEDARİKÇİ tarafından yaptırılacak,  taşıma, sigortalama sebebiyle EUROSERVE’den ayrıca bir temin ve tedarik edildiği andan, taşınması, TESLİMAT YERİ’nde boşaltılması ve Teslim Tesellüm Fişinin imzalanarak EUROSERVE’e teslim edildiği ana kadarki eksilme, bozulma da dahil olmak üzere tüm hasar, zarar ve kayıplardan TEDARİKÇİ sorumludur, bunlara ilişkin EUROSERVE’ün herhangi bir sorumluluğu yoktur. EMTİA’nın EUROSERVE’e TESLİMAT YERİ’nde herhangi bir eksiklik ve vasıflarında bozulma olmaksızın taraflarca imzalanmış Teslim Tesellüm fişi ile hasar ve sorumluluk EUROSERVE’e geçecektir. Ancak daha sonra ortaya çıkan gizli ayıplardan TEDARİKÇİ sorumlu olacak, bu hususta tutulacak tutanakla, gizli ayıplı EMTİA bedeli TEDARİKÇİ’ye irsaliye ile iade edilerek +3(üç) işgünü içinde yenilenmesi talep edilecektir. İrsaliyelendirilmiş malların +3(üç) gün içinde yenilenmiş ürünleri gelmemesi durumunda EMTİA bedeli TEDARİKÇİ’ye faturalandırılcaktır. 3.5. EMTİA’nın TESLİMAT YERİ’ne TEDARİKÇİ tarafından taşınması ve boşaltılması sonrasında, EMTİA’nın teslim ve tesellümünde TEDARİKÇİ’nin taşıyıcı elemanı veya görevlisi ile EUROSERVE tarafından tesellüme yetkili kişinin hazır bulunması şarttır. EMTİA üzerinde gerekli inceleme ve kontroller EUROSERVE yetkilisi tarafından yapılacak EMTİA’nın evsaf, nitelik ve nicelik açısından Ek.B‘deki “EMTİA Kabul Kriterleri”ndeki özelliklere ve sipariş talebine uygunluğu tespit edildikten sonra sayılma işlemi yapılacaktır. Sayım işlemi bitirilinceye kadar TEDARİKÇİ taşıyıcı elemanı veya görevlisi TESLİMAT YERİ’nde bulunacak, sayım işleminin tamamlanmasına müteakiben düzenlenecek teslim ve tesellüm fişi, taraflar arasında, imzalayanların isim ve soyadı da yazılarak imzalanacaktır. EMTİA’nın EUROSERVE tarafından yetkilendirilmemiş bir kişiye teslim edilmesi halinde EMTİA teslim edilmemiş sayılacaktır. 3.6. TESLİMAT YERİ’nde EMTİA’nın evsaf, nitelik ve nicelik açısından Ek.B‘deki özelliklere ve sipariş talebine uygun olmadığı tespit edilmesi halinde, eksik ve/veya uygun olmayan evsaf ve nitelikteki EMTİA’lara ilişkin taraflar arasında Tutanak imzalanacaktır. TEDARİKÇİ, eksik ve uygun vasıfta olmayan EMTİA/lar yerine, aynı gün içinde EUROSERVE tarafından bildirilecek ilgili temin etmek suretiyle EUROSERVE’e ivedilikle teslim edecektir. Eksik EMTİA’nın aynı gün içinde tamamlanamaması ve uygun olmayan vasıftaki EMTİA’ların temin ve teslim edilememesi halinde eksik ve uygun vasıfta olamayan EMTİA/ların bedeli EUROSERVE tarafından, TEDARİKÇİ’ye fesih ve diğer haklarını kullanma yetkisi saklıdır. 3.7. EUROSERVE tarafından Sipariş yazısı ile talep edilen EMTİA’nın nitelik ve evsafının, TESLİMAT YERİ’nde teslim ve tesellümü sırasında Ek.B‘deki özelliklere ve sipariş talebine uygun olmadığı tespit edilen veya uygun koşullarda ve gerekli teknik şartlarda taşınmaması veya muhafaza edilmemiş olması dolayısıyla Ek.B‘deki nitelik ve vasıflarda bulunmayan EMTİA, EUROSERVE tarafından teslim alınmayacak, teslim alınan EMTİA’da, EMTİA’dan ve üretimden kaynaklanan bir sorun olması durumunda, bu tür EMTİA/lar TEDARİKÇİ’ye iade edilecektir. EMTİA/lardaki bozulma, hasarların imalat kaynaklı olması halinde EUROSERVE’ün maruz kalacağı her türlü zarar, TEDARİKÇİ tarafından ilk yazılı talepte EUROSERVE’e tazmin edilecektir. 3.8 TEDARİKÇİ tarafından EUROSERVE’e teslim edilen/edilecek EMTİA’nın Ek.Ada belirtilen değerlerde olmaması durumunda cezai şart uygulanır. Bu cezai şart, Ek.C’de belirlenmiş İlk Üretim Miktarları tutarı kadar düzenleme hakkına sahiptir. TEDARİKÇİ, bu ceza bedeli faturasına ve itiraz etmeksizin EUROSERVE’e nakden ve defaten ödeyecektir, ödememe halinde EUROSERVE’ün bu bedelleri TEDARİKÇİ’nin işbu Sözleşmeden doğan alacaklarından doğrudan ve ihbara gerek olmaksızın mahsup etme hakkı mevcuttur. Bu durumun Sözleşme süresi içinde 3(üç) defa tekrarlanması durumunda EUROSERVE, Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshetmek ve/veya Sözleşmeden doğan cezai bedelleri ve cezai şartı ve sairhak ve alacaklarını talep etmek, kullanmak ve/veya Teminattan tahsil etmek hakkına sahiptir. 3.9.  TEDARİKÇİ tarafından yapılan teslimler mutlaka sevk irsaliyesi ile yapılacaktır. İrsaliyelerde EMTİA adı, miktarı açık bir şekilde yazılı olması şarttır. İrsaliyeli irsaliye ile birlikte gönderilecek, EMTİA teslim anında teslim edilemeyen sevk irsaliyeleri ile EMTİA’nın taşınması durumunda EUROSERVE, EMTİA’yı teslim almak mükellefiyetinde değildir. 3.10.  TEDARİKÇİ, işbu Sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini ve HİZMETLERİ, mer’i mevzuata uygun olarak yerine getireceğini, bunun için gerekli önlemleri alacağını, HİZMETLERİN ifası sırasında, hukuki/cezai yaptırımların ortaya çıkması halinde bundan kendisinin sorumlu olduğunu, ilgili mercilere EUROSERVE’nın sorumlu olmadığını beyan edeceğini, HİZMETLERİN ifası sırasında EUROSERVE’e veya çalışanlarına veya üçüncü şahıslara vereceği maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu, EUROSERVE’ün herhangi bir yaptırıma maruz kalması halinde, EUROSERVE’ün maddi ve manevi zararlarını ilk yazılı talepte derhaltazmin edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 3.11. EUROSERVE, Ek.A’da belirtilen EMTİA/larda yılda üç  kez, zorunlu hallerde her zaman ürün analizi (EUROSERVE’ün ISO9001 Kalite Sisteminin gerektirdiği tüm analizler) yaptırma hakkına sahiptir. Buna dair netice tespit edilirse, EUROSERVE işbu Sözleşmeyi ayrıca bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın haklı nedenle tek taraflı ve derhal feshetme hakkına sahiptir. TEDARİKÇİ, bu nedenle EUROSERVE’ün uğrayacağı dolaylı ve doğrudan maddi ve manevi zararlarını EUROSERVE’ün ilk yazılı talebi ile itiraz etmeksizin EUROSERVE’e nakden ve defaten ödeyeceğini, ödememe halinde, EUROSERVE’ün TEDARİKÇİ’nin işbu Sözleşmeden doğan alacaklarından, bu bedelleri ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın doğrudan mahsup etme ve/veya Teminattan tahsil etme hak ve yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Ayrıca TEDARİKÇİ, yapılan iade almak zorundadır. İade alınan bu EMTİA bedelleri EUROSERVE tarafından TEDARİKÇİ’ye özen ve dikkati göstereceğini, işbu Sözleşme kapsamında yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edeceğini, EUROSERVE ve çalışanlarına, üçüncü şahıslara maddi ve manevi olarak herhangi zarar vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 3.13. EUROSERVE, işbu Sözleşme kapsamında ve hükümlerine uygun olarak kabul ve taahhüt etmiştir. 3.14. TEDARİKÇİ, EUROSERVE tarafından Sipariş yazısı ile talep edilen EMTİA’yı tam olarak veya kısmen veya temin ve tedarik edemezse ve/veya taşımasını yapamazsa ve/veya TESLİMAT YERİ’nde EUROSERVE’e teslim edemezse, EUROSERVE ifa edilmeyen HİZMETİ ve/veya EMTİA’yı üçüncü şahıslardan temin ve tedarik edebilir ve satın alabilir. Bu durumda TEDARİKÇİ oluşacak fiyat farklarını EUROSERVE’e ilk yazılı talepte nakdendefaten ödemek zorunda olup ödememe halinde EUROSERVE’ün bu fiyat farklarını, TEDARİKÇİ’nin hizmet bedeli alacağından doğrudan mahsup edebilir. EUROSERVE’ün işbu Sözleşmede belirtilen fesih hakkını kullanma, HİZMETLERİN yapılmaması ve EMTİA’nın tam ve zamanında teslim edilmemesi sebebi ile uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi ve manevi zararlarını TEDARİKÇİ’den talep etme hakları saklıdır ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını kullanabilir. MADDE 4- MALİ HUSUSLAR 4.1. TEDARİKÇİ tarafından temin, tedarik ve taşınması sonucunda teslim edilen ve EUROSERVE tarafından teslim alınan EMTİA karşılığında, TEDARİKÇİ tarafından düzenlenmiş ve TESLİMAT YERİ’nde EUROSERVE’e teslim edilen irsaliyeli fatura/fatura, düzenleme tarihinden itibaren45 (kırkbeş) gün sonraki ilk ödeme gününde EUROSERVE tarafından nakden veya müşteri çeki ile TEDARİKÇİ’nin bildireceği ödeme günü olarak belirleyebilir. 4.2. EUROSERVE’ün işbu Sözleşme sebebiyle TEDARİKÇİ’ye ödemesi gereken yegâne borç, EMTİA bedelini ödemektir. Bu borç dışında, gerek işbu Sözleşme konusu HİZMETLER’in ifası için gerekse alımsatım sözleşmeleri dolayısıyla EUROSERVE’ün, stokta bulundurma gideri/bedeli ödeme, kar kaybını veya yapılan masraf ve giderleri karşılama, rakipleri ile ilişkiye girmeme ve sair her türlü borç ve yükümlülükler üstlenmediğini TEDARİKÇİ kabul ve taahhüt etmiştir. Faturalandırılan bu EMTİA bedeli dışında, EMTİA Teslimatı öncesinde veya sonrasında ödeme talep edilemez. TEDARİKÇİ, EMTİA iadeleri veya sipariş iptali ve/veya değişiklikleri için de herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. 4.3. 23.07.2013 – 30.09.2016 tarihleri arasında geçerli olacak Başlangıç Fiyat Listesi Ek.A’da belirtilmiş olup bu tarihler arasında fiyatlar sabittir, değiştirilemez. Bu tarihten sonraki fiyatlar karşılıklı mutabık kalınarak belirlenecektir. 4.4. TEDARİKÇİ yılda bir sefere mahsus olmak üzere, yıllık cirosu üzerinden, EUROSERVE’e 3,00% (yüzde üç) ciro primi ödemeyi kabul eder. İlk ciro primi faturası Eylül 2014’te düzenlenecektir. Sözleşmenin devam ettiği müteakip yıllarda her Eylül ayında, TEDARİKÇİ ciro primi faturası ödemeyi kabul etmiştir. 4.5. TEDARİKÇİ tarafından temin, tedarik ve taşınması sonucunda teslim edilen ve EUROSERVE tarafından teslim alınan EMTİA karşılığında, TEDARİKÇİ tarafından düzenlenmiş ve EUROSERVE’e gönderilen irsaliye, sevk makbuzu, ödeme makbuzu veya sair mali değeri haiz kâğıtta yer alan her türlü bilgide bulunan eksiklik ve/veya hataya ilişkin olarak bu eksiklik veya hatanın yapılmasında TEDARİKÇİ’nin kastı ve/veya kusuru bulunmasa dahi, vergi daireleri veya sair Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı birimleri tarafından yapılacak olan bir denetim, bildirim, ihbar veya her ne surette olursa olsun öğrenme dolayısıyla EUROSERVE aleyhine tahakkuk ettirilecek olan harç, vergi cezası, gecikme zammı, idari para cezası veya yaptırım veya sair mali yükümlülükleri ödemek veya ifa etmek yükümlülüğü TEDARİKÇİ’ye aittir. Söz konusu yükümlülüğün TEDARİKÇİ tarafından yerine getirilmemesi ve EUROSERVE tarafından ödenmek ve yerine getirilmek zorunda kalınması halinde, TEDARİKÇİ, itiraz etmeksizin ve kusursuzluk sebebi ile sorumlu olmadığı yönünde beyan ve iddiada bulunmaksızın, EUROSERVE’nın ilk yazılı talebi ile EUROSERVE’yı nakden ve defatenderhaltazmin edeceğini, ödememe yapmaması halinde, EUROSERVE’nın işbu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak TEDARİKÇİ’ye olan tahsil etmek hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 4.6. TEDARİKÇİ, EUROSERVE tarafından Sipariş yazısı ile talep edilen EMTİA’yı, işbu Sözleşme şartlarına, Sipariş yazısına ve Ek.A ve Ek.B belirtilen şartlara uygun olarak tam ve zamanında teslim edememesi halinde, bundan dolayı EUROSERVE’ün uğradığı doğrudan ve dolaylı maddi ve manevi tüm zararlarını ilk yazılı talepte EUROSERVE’e nakden ve defatentazmin edecektir. TEDARİKÇİ Ek C’de yer alan tahmini yıllık kullanım miktarının en az 40%’ı kadar stok bulundurmalıdır. 4.7. EUROSERVE, işbu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak herhangi bir cezai şartı, ceza bedeli, maddi ve manevi zararı, hasarı, TEDARİKÇİ’nin ödeme sorumluluğu olduğu ancak EUROSERVE tarafından ödenmiş gecikme zammı, para cezası, iade edilen EMTİA/lara ait fiyat farkı tahsil etmek hak ve yetkisi bulunmaktadır. MADDE 5- SAİR HUSUSLAR 5.1. EUROSERVE ve TEDARİKÇİ’nin çalışanlarından herhangi birisi diğerine ait tesis ve işletmelere veya bunların herhangi bir bölümüne birbirilerinin önceden izni olmaksızın giremezler. 5.2. TEDARİKÇİ, hiç bir şekil ve surette Ek.A‘da yer almayan bir malın satışı için EUROSERVE ve yetkilendirdiği kişiler haricinde hiç kimse ile görüşme yapamaz, Ek.A‘da belirtilen EMTİA/ların listesini, nitelik ve niceliklerini, cinsini değiştirmek, eklemeler veya çıkarmalar veya herhangi bir değişiklik yapmak yetkisi taraflarca mutabık kalınmak ve yazılı yapılmak suretiyle mümkündür. 5.3. EUROSERVE, ihtiyaçları, piyasa koşulları, EMTİA kalitesi gibi hususları dikkate alarak, TEDARİKÇİ ile mutabık kalmak koşuluyla zaman zaman Sözleşme maddelerinde tadiller yapabilmek hakkına sahiptir. 5.4. TEDARİKÇİ ile arasında hizmet, vekalet veya görme sözleşmesi bulunsun veya bulunmasın TEDARİKÇİ adına veya hizmet ifa eden manevi zararlardan TEDARİKÇİ, zararı veren kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur, bu sebeplerle ortaya çıkan zararları ilk yazılı talepte zarara uğrayanlara ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 5.5. TEDARİKÇİ ile EUROSERVE arasında İş Kanunu gereğince herhangi bir işverenlik ilişkisi yoktur. TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme konusu HİZMETLER’in ifasında, SGK kayıt ve bildirimleri yapılmış işçiler çalıştıracağını, bu işçilerin her türlü özlük haklarından ve SGK primlerinden kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisi tarafından tam ve zamanında ödeneceğini, her türlü kaza, ölüm, maluliyet durumlarından ve bundan doğacak her türlü tazminatlardan kendisinin sorumlu olduğunu, EUROSERVE’ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, EUROSERVE’den bu nedenlerle herhangi bir ödeme yapılması talep edildiğinde veya EUROSERVE’ün ödeme yapmak zorunda kalması halinde, bu bedelleri ilk yazılı talepte EUROSERVE’e veya ilgili yerlere nakden ve defaten ödeyeceğini, ödeme yapmaması halinde EUROSERVE’ün işbu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak TEDARİKÇİ’ye olan tahsil etme hakkı olduğunu, bu durumda dahi EUROSERVE’ün fesih hakkını kullanma ve Sözleşmede belirtilen diğer haklarını kullanma ve talep etme hakkına kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. MADDE 6- SÜRE VE SONA ERME 6.1. İşbu Sözleşme 23.07.2013 tarihinden itibaren 30.09.2016 tarihine kadar 1 + 2 yıl opsiyonlu olmak üzere 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacaktır. 30.09.2014 tarihinde tarafların mutabık kalmasıyla sözleşme, hiçbir maddesi değiştirilmeden 2 yıl daha uzatılacaktır. Taraflar 2 yıl opsiyon için mutabık kalmazlarsa sözleşme fesh olacaktır. 3 yılın sonunda taraflar karşılıklı olarak Sözleşme süresinin uzatılması konusunda mutabakata varmazlar ise, işbu Sözleşme yukarıda anılan tarihte kendiliğinden sona erecektir. 6.2. TEDARİKÇİ, işbu Sözleşmeden belirtilen yükümlülüklerini (sözleşme döneminde 3 (üç) kez)  tam ve zamanında ifa etmemesi ve yapılan yazılı bildirime rağmen, yazının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde bildirilen aykırılığın giderilmemesi halinde, EUROSERVE Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, TEDARİKÇİ, EUROSERVE’ün Sözleşmeden doğan ve bu haklı fesih sebebi ile maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı maddi ve manevi tüm zararlarını ilk yazılı talepte EUROSERVE’e nakden ve defatentazmin edecektir. EUROSERVE’nın işbu Sözleşmeyi haklı nedenlerle feshetmesi durumunda, Sözleşme başlangıcından itibaren gerçekleşen cironun 25% oranındaki cezai nakden ve defatentazmin edecektir. EUROSERVE, bu tazminatlara ve ceza bedeline ilişkin alacaklarını, EUROSERVE’nın işbu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak TEDARİKÇİ’ye olan tahsil etmek hak ve yetkisi bulunmaktadır. 6.3. EUROSERVE, işbu Sözleşmeyi, 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile her zaman tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda TEDARİKÇİ tarafından, işbu Sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş nakden ve defaten TEDARİKÇİ’ye ödenecektir. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi halinde TEDARİKÇİ, EUROSERVE‘den, ciro primleri, kar kaybı, zarar, stok bulundurma ücreti, masraf, gider gibi her hangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Ayrıca TEDARİKÇİ stokunda bulunan mal ve kumaş için stok miktarının EUROSERVE tarafından alınması zorunludur. 6.4. TEDARİKÇİ’nin işbu Sözleşmeyi nedensiz veya haklı bir neden olmaksızın tek taraflı olarak Sözleşme süresinden evvel feshetmesi halinde, Sözleşme başlangıcından itibaren gerçekleşen cironun 25% oranındaki cezai bedeli, EUROSERVE tarafından TEDARİKÇİ’ye ayrıca nakden ve defatentazmin edecektir. EUROSERVE, bu tazminatlara ve ceza bedeline ilişkin alacaklarını, EUROSERVE’ün işbu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak TEDARİKÇİ’ye olan tahsil etmek hak ve yetkisi bulunmaktadır. 6.5. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde mali borçlar dışındaki yükümlülükler derhal, mali yükümlülükler ise ifaları ile sona erer. 6.6. İşbu Sözleşmeden doğmuş herhangi bir hakkın veya alacağın sonradan kullanılması veya talep edilmesi o haktan veya alacaktan kabul eder. Bu bilgileri uhdesinde tutmayı, müşterilere, diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı ve kendilerine tabi olarak çalıştırdıkları elemanlarında bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmamalarını temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu şart Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda da, sona erme tarihinden itibaren5 (beş) yıl süre ile gizli kalmaya devam edecektir. Aksi halde TEDARİKÇİ, EUROSERVE’ün maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı maddi ve manevi zararlarını ilk yazılı talepte nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. 7.2 TEDARİKÇİ, EUROSERVE’ün yazlı onayı olmaksızın EUROSERVE, EUROSERVE GRUBU ve işbu Sözleşme kapsamındaki HİZMETLER’i yazılı görsel hiçbir mecrada referans olarak göstermeyecektir. MADDE 8 –TEMİNAT TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme ve Sözleşme hükümlerini tam ve zamanında gereği gibi yerine getirmesinin ve Sözleşmeden doğan her türlü alacaklarının, cezai bedelin, cezai şartının, her türlü zararlarının tazmin edilmesinin teminatı olarak, 500.000 TL (Beşyüz bin) tutarında EUROSERVE’e kesin ve süresiz Teminat Mektubu (“Teminat”) verecektir. İşbu Teminat veya bakiyesi, TEDARİKÇİ tarafından karşılanmamış 3. Şahısların veya EUROSERVE’ün maruz kaldığı zararlar, masraflar ile ödenmemiş alacakları, cezai sair hakları saklı kalmak kaydı ile TEDARİKÇİ’ye, Sözleşmenin sona erme tarihinden sonra 10 gün içinde iade edilecektir. MADDE 9 – CEZAİ ŞART TEDARİKÇİ, işbu Sözleşme ve Sözleşme hükümlerini tam ve zamanında gereği gibi yerine getir(e)memesi halinde, Sözleşmedeki tüm hak ve alacaklarının dışında ve mahsup edilmeyecek şekilde, 250.000 (İkiyüzelli bin) CEZAİ ŞART bedelini de nakden ve deften derhal EUROSERVE’e ödeyeceğini, fahişlik itirazında bulunmayacağını, asıl borçtan müstakil ve bağımsız bir taahhüt altına girdiğini, bu CEZAİ ŞART’ın ödenmemesi halinde EUROSERVE’ün cezai şart bedelini Teminattan tahsil etme hakkının olduğunu gayrikabili rücu peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. MADDE 10 – BİLDİRİMLER 10.1. İşbu Sözleşme gereği tarafların vereceği bütün ihbar, ihtar, onay, talep, talimat ve diğer haberleşmeler (“Bildirim”) ler yazılı olacak ve tarafların adreslerine taahhütlüposta ile veya özel kurye ile (her durumda, iadeli olarak) gönderildiği takdirde ya da tarafların verilen numaralarına veya adreslerine ya da ilgili tarafın bir Bildirim’le bildirebileceği başka faks veya başka elektronik haberleşme vasıtalarıyla (bir alındı teyidiyle teyit edilmek şartıyla) gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ancak, şu şartla ki, Türk Ticaret Kanunu Madde 18/III’de öngörülen diğer tarafı temerrüde düşürmek, akdin feshi veya rücu maksadıyla yapılacak bildirimler ancak bir noter aracılığı ile taahhütlüposta ile gönderildiğinde usulünce tebliğ edilmiş ve Türk kanunlarına uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. 10.2. Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen ticaret unvanlarında veya adreslerinde değişiklik yapılması halinde işbu sözleşme yeni unvan ve adresler ile belirlenen şartlar aynen geçerli olmak üzere devam eder. Unvan ve/veya adresinde değişiklik olan taraf diğer tarafa yeni ticaret unvanı ve/veya adresini 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bildirimde bulunulmaması halinde, Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin uygulanacağını taraflar kabul eder. MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: İşbu Sözleşme ve ekleri, tanımlanan konular ile ilgili olarak taraflar arasındaki Sözleşmenin özel metnini ve bütünlüğünü oluşturur ve taraflarca ya da taraflar arasındaki, yazılı ya da sözlü, konu ile ilgili olabilen önceki herhangi bir anlayışın, anlaşmaların ya da açıklamaların yerini alır. İşbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili hiç bir düzeltme, ek ya da taraf deneyimlere ve İşbu Sözleşme nin süresi boyunca tanımlanan gerçek şartlara dayanarak gerekli olduğunu düşündüğünde taraflar iyi niyetle Sözleşmede uygun geliştirmeleri yapmak için müzakere yapmayı kabul eder. İşbu Sözleşmenin herhangi bir şartı mer’i hukuki mevzuata aykırılık teşkil etmesi nedeni ile geçersiz, illegal, uygulanamaz hale gelirse; söz konusu hükmün işbu Sözleşmenin asli hükümlerinden olmaması kaydı ile Sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz ve hükümsüz hale getirmez. Böyle bir tespit durumunda taraflar iyi niyetle bu hükmü benzeri bir uygulanabilir hükümle değiştirmek üzere işbirliği yapacak ve işbu Sözleşme bütünlüğünü eksiksiz sürdürecektir. İşbu Sözleşme taraflar arasında herhangi bir şekilde müvekkil ve temsil ilişkisi yaratmaz ve hiç bir şart altında diğerinin temsilcisi olarak düşünülemez. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin distribütörü, bayii, acentesi, hukuki temsilcisi, ortağı veya sair bir altında diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın kısmen üçüncü taşeronlar vasıtasıyla yapılması ancak EUROSERVE’nın önceden yazılı izni  ile mümkündür. TEDARİKÇİ, işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü şahıslara devir, temlik ve ciro edemez. EUROSERVE, işbu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü şahıslara devir, temlik ve ciro edebilir. MADDE 13 – YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşmenin geçerliliği ve yorumlanması, görevlerin yerine getirilmesi ve anlaşmayla ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olup bu sözleşmede yer almayan konularda ve bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 14 – DAVALAR VE TAKİPLER EUROSERVE, TEDARİKÇİ’nin işbu Sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya Sözleşmenin feshedilmesi halinde edimlerini yerine getirmeyen TEDARİKÇİ karşı dava açma, icra takibi yapma ve alınan her türlü teminatı TEDARİKÇİ’nin borçlarına mahsuben kısmen veya tamamen paraya çevirme hakkına haizdir. EUROSERVE’ün herhangi bir nedenle yasal yollara başvurması halinde veya EUROSERVE aleyhine yasal yollara başvurulması durumunda her türlü yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerini ödeme yükümlülüğü TEDARİKÇİ’ye ait olup EUROSERVE’ün ilk yazılı talebinde itiraz etmeksizin EUROSERVE’e nakden ve defatenderhal ödeyecektir. TEDARİKÇİ’nin bu sözleşme gereği haksız olarak yasal yollara başvurması halinde veya TEDARİKÇİ aleyhine yasal yollara başvurulması durumunda her türlü yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerini ödeme yükümlülüğü EUROSERVE’ye ait olup TEDARİKÇİ’nin ilk yazılı talebinde itiraz etmeksizin TEDARİKÇİ’e nakden ve defatenderhal ödeyecektir. MADDE 15 – EKLER İşbu Sözleşme’nin ekleri ile Sözleşme ile ilgili yapılacak ek protokoller, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, taraflar bunu şimdiden kabul ve beyan etmişlerdir. MADDE 16 – DAMGA VERGİSİ İşbu Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili olarak damga vergisinin tamamı TEDARİKÇİ’ye aittir ve TEDARİKÇİ tarafından ödenecektir. MADDE 17 – SON HÜKÜM İşbu Sözleşme 17 ana madde, 11 sayfadan ibaret olup 1 nüsha olarak tanzim edilmiş ve X, TEDARİKÇİ tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve X tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. X                                                                                         TEDARİKÇİ                                                                                                                                                                            EKLER : Ek A: EMTİA Fiyat Listesi Ek B: EMTİA Kabul Kriterleri Ek C: EMTİA İlk Üretim Miktarları Ek D: Sipariş Formu Tedarikçi Vergi Levhası Tedarikçi Faaliyet Belgesi Tedarikçi İmza Beyannamesi Tedarikçi İmza Sirküleri CBC Formu … tarihli TEDARİK SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz Ekidir: EK – A: EMTİA VE FİYAT LİSTESİ
ÜRÜN GRAMAJ FİYAT (TL/ADET)
…… tarihli TEDARİK SÖZLEŞMESİ’nin ayrılmaz Ekidir: EK – B: EMTİA KABUL KRİTERLERİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Şirket Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 18:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.