Tedarik Sözleşmesi Örneği

Eki 13, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Bu yazımızda tedarik sözleşmesinin nasıl hazırlanacağını ve örneğini Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla sizlerle paylaştık.

Tedarik Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1 – İş bu sözleşme;

Yetkilisi: ………  T.C.No:

 (bundan sonra “Taahhüt eden” olarak anılacaktır) ile

ÜNVANI

 

 

ADRESİ

 

 

 

V.D.  – V.D. NO

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

YETKİLİSİ

 

(bundan sonra “İş Sahibi” olarak anılacaktır) arasında yürütülen müzakereler neticesinde taraflar ortak kabulü ile yürürlük kazanmak üzere akdedilmiştir.

Sözleşme uyarınca ve/veya sözleşmenin yürütülmesi esnasında yapılacak her türlü bildirim, niyet ihzari ve sair beyanlar, taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmediği sürece, bu sözleşmedeki ve/veya özel şartlar için ayrıca düzenlenen ek sözleşmedeki adreslerine ve/veya faks, e posta adreslerine iletilecektir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2 – İşbu sözleşme; iş sahibine ait restoranda (… Restaurant) ekli şartname uyarınca yapılacak iç mekân tasarımı projesi (bundan sonra “proje” olarak anılacaktır) için lazım gelen mefruşat ve yapı malzemelerinin imalat, tedarik ve teslimine ile ekli şartname uyarınca uygulanmasına dair danışmanlık, kontrolüne dair mal hizmetlerin temine dair tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini karşılık düzenlenmektedir.

TESLİM EDİLECEK MALZEMELER

MADDE 3 –

 1. Aşağıda cins ve mahiyeti yazılı malzeme, proje kapsamında taahhüt edence temin edilecek imalat, yapı ve mefruşat malzemesi olup iş sahibine ait ……. adresine teslim edilmek üzere 30 iş günü içinde hazırlanacaktır.
 2. Proje kapsamında temin edilen imalat, yapı ve mefruşat malzemesi yönünden taahhüt eden, iş sahibinin de onay ve kabulünden geçen ekli şartnameye uygun olarak hareket edecek olup marka, kalite, renk, cins vesaire faktörlerden hareketle beğenme koşuluna tabi değildir.
 3. Proje kapsamında temin edilen imalat, yapı ve mefruşat malzemesi yönünden garanti sorumluluğu ve kapsamına ilişkin hizmetler, üretici firmaların ilan ettiği kurallara tabidir.
 4. Proje kapsamında temin edilen imalat, yapı ve mefruşat malzemesi yönünden öncelikli olarak Türkiye menşeili ürünler tercih edilecektir. Malzemelerin, TSE ve ihraca uygunluk standartları taşınması gerekmektedir.
 5. Tedarike konu malzemeler şöyledir:

 

ADET

AÇIKLAMA

1

62

 

2

4

340 KALİTE PASLANMAZ PVD KAPLAMA – TABURE

3

31

100 X 100 MASA AYAKLARI SAC ÜSTÜ GRANİT

4

1

VİP MASASI 150 X 150

5

50

DUVAR CNC İŞLEME PVD GOLD KAPLAMA – DEKOR

6

1

CAM TEZGÂH VE MERMERLİ – BAR ÜNİTESİ

7

9

ÇİFTLİ KOLTUK

8

1

VİP UNİTE

9

3

VİP ALANI İÇİN 2 KİŞİLİK KOLTUK

10

5

100 X 100 VEYA DİĞER ÖLÇÜDE – AVİZE

11

7

AHŞAP VEYA LAKE KAPI

12

200

TABAK, KAŞIK, ÇATAL, BIÇAK TAKIMI

13

ALÇIPAN VE ASMA TAVAN MALZEMELERİ

14

600 M2 DÜKKÂN ZEMİNİ İLE WC DUVAR SERAMİK VE GRANİTİ

15

AYNA VE METAL MALZEME

NAKLİYE ÇÖZÜMÜ

MADDE 4-

 1. Proje kapsamında temin edilen imalat, yapı ve mefruşat malzemesi 30 iş günü içinde hazırlanmasına müteakip nakliye teslim edilecektir. Nakliye firmasına teslim etmekle yarar ve hasar iş sahibine geçecektir. Taşıma ücreti, vergi, sigorta masrafları taahhüt eden’e aittir.
 2. Taşıma sigortasında lehtar olarak iş sahibi yer alacak olup poliçe ve ekleri tanzime müteakip 3 iş günü içinde iletilecektir.
 3. Taşıma esnasında meydana gelecek zarar ve zıyaı ile konteynır içi istifleme, yükleme ve boşaltmadan vs. taahhüt edenin sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar olası hak kayıplarını önlemek üzere işbirliği yapmayı, zararın artması önleyici tedbirleri almayı kabul ve taahhüt eder.
 4. İş sahibi, teslim esnasında tesellüme konu malların muayenesi yapmak yâda yaptırmak zorundadır. Teknik şartnameye uygunluk göstermeyen, hasarlı yâda ambalajı zarar görmüş mallar için ivedi olarak delil tespiti yaptırmak zorundadır.

DANIŞMANLIK VE KONTROL HİZMETLERİ

MADDE 5-  

 1. Proje kapsamında taahhüt eden, iş sahibine madde 3 kapsamında işçilik gerektiren malzemenin uygulanması yönelik danışmanlık ve nihai kontrol hizmeti sunacaktır. Danışmanlık ve kontrol hizmetinde amaç projenin teknik şartnameye uygun olarak tamamlanmasıdır.

 2. Projenin yürütümü için gereken statik, elektrik, mekanik, arıtma, çevre düzenlemesi, vs. etmenlerin proje ile uyumundan iş sahibi sorumludur.

 3. Proje kapsamında yürütülecek her türlü işçilik faaliyeti iş sahibine ait olup taahhüt eden lüzumuna göre projenin teknik şartnameye uygun tamamlanması için tavsiyede bulunabilir. Ancak taahhüt edenin işçilik faaliyetlerine ilişkin; emir ve talimat verme, işveren adına işi denetleme yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

 4. İş sahibi, her türlü işçilik faaliyetlerini proje içeriğine uygun olarak düzenlemeyi, proje hedef süresi olan 120 günü esas alarak personel görevlendirmesi yâda hizmet temini yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 5. Taahhüt eden, projenin yürütümü esnasında ortaya çıkmış yâda çıkacak olumsuzlara karşı bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İş sahibi, bilgi ve belge taleplerini ivedi olarak karşılamakla yükümlüdür.

 6. Taahhüt eden, periyotlar halinde; projede gelinen aşama, olumlu/olumsuz durumlar hakkında görüş ve tavsiyelerini yazılı olarak iş sahibine bildirecektir. İş sahibi, gelen bildirileri değerlendirerek projenin hedef süre içinde ve teknik şartnameye uygun tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.

 7. İş sahibi, proje sahasının iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak bulundurmaktan ve taahhüt edenin personelinin hizmet görevini ifa edebileceği alan sağlamaktan sorumludur.

ÖDEMELER

MADDE 6-

 1. İş sahibi, proje kapsamında taahhüt edenin sunduğu mal ve hizmetlere karşılık 1.500.000 TL (BİR MİLYON BEŞ YÜZ BİN TÜRK LİRASI) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 2. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 iş günü içinde sözleşme bedelinin %35’i taahhüt edene ait … İBAN nolu hesaba ödenecektir. İşbu sürenin kesin vade olduğu kabul edilmiştir.
 3. Bakiye kısmın ödenmesi,..

MÜCBİR NEDENLER VE OLAĞANÜSTÜ HALLAR

MADDE – 7

 1. Geçici durumlar ve 3. kişilerden (nakliye, alt işveren v.s. (kamu hariç) kaynaklı gecikmeler mücbir neden ve olağanüstü hal teşkil etmeyecek olup yaşanan gecikme, yükümlülük sahibi tarafın ifa süresine dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla ilave edilir.

 2. Mücbir neden veya olağanüstü halin vuku halinde, mağdur olan taraf karşı tarafa yazılı bildirimde bulunarak kusuru bulunmaksızın, kamu erkinden kaynaklı yâda engellemesinin mümkün olmadığı bir ifa engeli mevcut olduğunu belgeleriyle ortaya koyarak vuku tarihinden itibaren 20 gün boyunca çözüm bulamadığı bildirerek ilave süre yâda son çare olarak sözleşmenin feshi talep edebilir.

 3. Taraflardan her biri karşı tarafın iflası, aciz haline düşmesi, tek kişilik A.Ş. veya LTD. ŞTİ.’de ortağın ölümü, şirket ortaklarından en büyük paya sahip iki ortağın hisselerini devretmesi, şirket hisselerine haciz konulması ve paraya çevrilmesi, şirket malvarlığına el konulması veya banka hesaplarına bloke konulması, şirketin birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine tabi tutulması, şirket ortaklarının tutuklanması, kısa sürede (3 ay) ödemesini yapamayacak kadar adli veya idari para cezası verilmiş olması halinde cezanın kesinleşmesini beklemeksizin işbu sözleşmeyi tek taraflı ve haklı neden kabul ederek feshedebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

MADDE – 8

 1. İş bu sözleşmeden kaynaklı taraflar arasında vuku bulan uyuşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır.
 2. Uyuşmazlıkları görmeye yetkili mahkeme İstanbul Adli yargı çevresi yetkilidir.
 3. Taraflar delil tespitlerini kendi iç hukukuna yaptırabilir.

İş bu anlaşma iki suret tanzim edilmiş olup, birer suret taraflarca elden teslim alınmıştır.

Tarih: …. / …. / …….

[KAŞE ve İMZA]

[KAŞE ve İMZA]

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.