Tebligat Öncelikle Borçlunun Bilinen Adresine Çıkartılmalıdır

May 30, 2020 | İcra Hukuku, Tebligat Hukuku

Tebligat Öncelikle Borçlunun Bilinen Adresine Çıkartılmalıdır

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, örnek 10 ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini belirterek ödeme emri ve takibin iptalini mahkeme aksi kanaatte ise tebliğ tarihinin 06.04.2015 olarak düzeltilmesini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
 
Borçluya, örnek 10 ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca tebligat, muhatabın bilinen en son adresine yapılır. Bilinen son adresine tebligat yapılamaması halinde ise, adrese dayalı kayıt sistemi bilinen en son adres kabul edileceğinden, tebligat bu adrese yapılır.
 
Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 16/1. maddesine göre, tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır.
 
…. İcra Müdürlüğü’nün 2012/6279 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde, takip dayanağı bonoda ve takip talebinde borçlunun adresi olarak “…. … Sok. …..Apt. No:10 …/….” adresinin gösterildiği anlaşılmıştır.
 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesi ile Yönetmeliğin 16. maddesine göre tebligat, tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adrese gönderilen tebligatın iade edilmesi halinde muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine TK’nun 21.maddesine göre tebligat yapılması mümkündür.
 
Somut olayda; takipte borçlu adresinin “… … Apt. No:10 …./…” olduğu, borçlunun da bu adresi kabul ettiği gözetildiğinde, bu adresin borçlunun bilinen en son adresi olarak kabulü gerektiği halde başka bir adrese çıkartılan tebligat, TK’nun 10. ve Yönetmeliğin 16/1.maddesi hükümlerine aykırı olduğundan, anılan ödeme emri tebliğ işlemi usulsüzdür.
 
O halde mahkemece, usulsüz tebligat şikayetinin kabulü ile Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca tebliğ tarihinin borçlunun usulsüz tebliğe muttali olduğu tarihe göre düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
 
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.( 12. Hukuk Dairesi 2015/33574 E. , 2016/11108 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.