Türk Ceza Kanunu Madde 338

TCK 338. Madde

Türk Ceza Kanunumuzun 338. maddesi şu şekildedir:

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk – Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi

Madde 338 – (1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.


Başlık

TCK’nın 338. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler – DÖRDÜNCÜ KISIM: Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler – YEDİNCİ BÖLÜM: Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Madde başlığı şu şekildedir: Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi


Gerekçe

Türk Ceza Kanunu’nun 338. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNİN GEREKÇELERİ

Madde 391. Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalmasını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bilgilerin, bunları ellerinde bulunduran görevlilerin taksir derecesindeki kusurları sonucu başkaları tarafından elde edilmesi veya elde edilmesinin kolaylaştırılmış olmasını cezalandırmakta ve böylece ilgilileri daha ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir. Tasarının 387, 388, 390 ve 395 ila 398 inci maddelerinde yer alan suçların, belge veya vesikaları ellerinde bulunduran veya bu bilgilere sahip olan kimselerin taksir derecesindeki kusurları sonucu işlenmelerinin mümkün olması veya suçların işlenmelerinin kolaylaşması, taksirli bir suç olarak, cezalandırılmıştır.

İkinci fıkrada suça ait ağırlaştırıcı neden gösterilmiştir. Bu hususta 386 ncı maddenin gerekçesine bakılmalıdır.

Maddenin son fıkrasında ise, yine 386 ila 390 ıncı maddede yazılı cürümlerin işlenmesi veya işlenmesinin kolaylaşması, belirli görev sahibi kişilerin taksirli fiillerine bağlanabildiği, taksirleri ile suçların işlenmesi arasında bir nedensellik bağlantısı bulunduğu hallerde, taksirli kişi hakkında da birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cezaların verileceği açıklanmıştır. Fıkrada sözü edilen “Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerler” ibaresine Devletin askeri yararları gereği girilmesi yasaklanmış olan kara, deniz veya hava askeri bölgelerinin tümü girmektedir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

Maddenin birinci fıkrası, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarının gizli kalmasını gerektirdiği veya yetkili makamlarca duyurulması veya yayınlanması yasak olan bilgilerin, bunları ellerinde bulunduran görevlilerin taksirli davranışları sonucu başkaları tarafından elde edilmesi veya elde edilmesinin kolaylaştırılmış olmasını cezalandırmakta ve böylece ilgilileri daha ziyade dikkat göstermeye yöneltmek amacını gütmektedir.

İkinci fıkrada ise, bu suçun nitelikli halleri gösterilmiştir.


TBMM Kabul Metni

339 uncu maddeyi 338 inci madde olarak okutuyorum:

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi

MADDE 338. – (1) Bu bölümde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan faile altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan faile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir