Türk Ceza Kanunu Madde 228

TCK 228. Madde

Türk Ceza Kanunumuzun 228. maddesi şu şekildedir:

Genel Ahlaka Karşı Suçlar – Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 228 – (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) (Ek fıkra: 15.08.2017 – 694 S.KHK/Madde 139) (694 S. KHK Kabul: 01.02.2018 – 7078 S.K/Madde 134) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(4) (Ek fıkra: 15.08.2017 – 694 S.KHK/Madde 139) (694 S. KHK Kabul: 01.02.2018 – 7078 S.K/Madde 134) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.


Başlık

TCK’nın 228. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: İKİNCİ KİTAP: Özel Hükümler – ÜÇÜNCÜ KISIM: Topluma Karşı Suçlar – YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Madde başlığı şu şekildedir: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama


Gerekçe

Türk Ceza Kanunu’nun 228. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNİN GEREKÇELERİ

Madde 305. Madde, kumara ilişkin suçları kapsamaktadır. Kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınarak, İsveç Ceza Kanununun yaptığı gibi, suçun bu Bölüm içine konulması uygun sayılmıştır.

Nitelikleri itibarıyla genel veya kamuya açık olan sokak, cadde, park, tiyatro, sinema, gazino ve benzeri yerlerde kumar oynatılması böylece suç oluşturmaktadır. Ayrıca maddenin son fıkrasında gösterilen yerler özel olsa da, diğer koşullar gerçekleştiğinde yani kumar aletlerinin kullanılması için ücret alındığında veya buralarda oyun oynanmasına mutat (alışılmış) olduğu veya oynamak isteyen herkesin girebileceği yerler bu maddenin uygulanması bakımından açık yer sayılacaktır.

Maddeye göre, kumar, ancak genel veya kamuya açık veya maddenin son fıkrasında gösterilen yerlerde oynandığı takdirde, oyuncular cezalandırılmaktadırlar. Kazanç kastı ile oynansa da özel evlerde dostlar arasında eğlenmek üzere gerçekleştirilen kumar suç değildir.

Maddenin birinci fıkrasında oynatma veya oynamak için yer gösterme fiillerinin icrasında itiyat hali ağırlaştırıcı bir neden sayılmış ve dördüncü fıkrada itiyadın ne olduğu gösterilmiştir. İtiyat için iki yıl içinde iki kez bu suçtan mahkum olduktan sonra aynı yıl içinde bir suç daha işlemek gereklidir. Böylece sarhoşluk ve kumar suçlarında, 45 inci maddedeki tanımdan ayrılınmaktadır.

Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kar ve zararın talihe bağlı olmasıdır. Böylece örneğin, satranç oyununun sonucu talihe bağlı olmadığından, kazanç maksadıyla oynanmış bulunsa da kumar sayılmayacaktır.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

Madde metninde kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması, suç olarak tanımlanmıştır.

Bu suça ilişkin düzenlemede, kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar göz önüne alınmıştır. Söz konusu suçun oluşabilmesi için, aleniyet şartı aranmamıştır.

Söz konusu suç, başkalarının kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlamakla oluşur.

Maddenin ikinci fıkrasında, çocukların kumar oynaması için yer veya başka surette imkan sağlanması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü fıkraya göre, kumar oynanması için yer veya başka surette imkan sağlanması suçundan dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Maddenin son fıkrasında kumar tanımlanmıştır. Buna göre bir oyunun kumar sayılması için iki koşul aranacaktır: Birincisi oyunun kazanç kastı ile icra edilmesi, ikincisi ise kar ve zararın talihe bağlı olmasıdır. Bu tanım karşısında, kazanç kastı olmaksızın, dostlar arasında eğlenmek üzere oyun oynanmasına imkan sağlanması, bu suçu oluşturmaz.


TBMM Kabul Metni

228 inci maddeyi okutuyorum:

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama

MADDE 228. – (1) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması hâlinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

BAŞKAN – Madde üzerinde, şahsı adına, Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu; buyurun.

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan 664 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 228 inci maddesi üzerinde, şahsım adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.

Yalnız, bir düzeltmeyle sözlerime başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisine mensup bir milletvekili arkadaşımız, dün konuşurken, 8 Eylülde Kastamonu’ya bağlı Küre İlçemizde meydana gelen ve 19 ölü, 19 da yaralanmayla sonuçlanan maden kazasının, buranın daha önce özelleştirilmesi nedeniyle meydana geldiği; dolayısıyla, 19 ölü ve 19 yaralının özelleştirmeden kaynaklandığı şeklinde bir ifade kullandılar. Halbuki, iki kilometre uzunluğundaki tünelden açılan galeride çalışan işçilerimiz, STFA dediğimiz bir şirkete aittir ve orası da, altı yıldan bu yana faaliyette bulunan yine bir başka özel şirkete ait olan yerdir. Dolayısıyla, buranın özelleştirilmesinden kaynaklanan bir kaza değildir. Bunu bu şekilde düzeltmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” başlıklı 228 inci madde, daha önce de Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 inci maddelerinde düzenlenen kabahat nevinden bir suç; burada ise, cürümler kapsamına alınmış. Yalnız, burada, kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi cezalandırılırken, kumar oynayan kişiler cezasız bırakılmış durumda. Halbuki, madde gerekçesinde “kumarın sosyal bakımdan ortaya koyduğu büyük tehlike ve doğurması olası facialar gözönüne alınmıştır” şeklinde gayet güzel bir ibare var. Kumar oynayan kişilerin bu gerekçeyle bu madde kapsamı dışında tutulması, ceza adaleti bakımından da tasvip edilecek bir düzenleme değildir.

Daha önceki düzenlemelerde kumarda kullanılan eşya veyahut da para müsadere edilirken, burada böyle bir hükme yer verilmemesi, düzenleme açısından da, yine, tasvip edilecek bir yapı değildir. Keza, kumar oynanması sırasında asıl fail, kumar oynayan kişidir. Yani, bir yerde, adam öldürmeye teşvik edeni cezalandırıyoruz; ama, adam öldüren kişiyi cezalandırmıyoruz manasına gelen bir sonuç çıkmaktadır. Bu nedenle, önerge var mıdır yok mudur, bilemiyorum; ama, bu kapsama kumar oynayanların da alınması, aynı şekilde kumarda kullanılan para ve sair eşyanın da müsadere edilmesi şeklindeki bir düzenlemenin uygun olacağını düşünüyor; bu vesileyle, tekrar, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sıvacıoğlu.

Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir