Türk Borçlar Kanunu Madde 2

TBK 2. Madde

Türk Borçlar Kanunumuzun 2. maddesi şu şekildedir:

Sözleşmenin kurulması > İrade açıklaması > İkinci derecedeki noktalar

Madde 2: Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hakim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.

Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

Başlık

TBK’nın 2. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler – BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları – BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Madde başlığı şu şekildedir: Sözleşmenin kurulması – İrade açıklaması – İkinci derecedeki noktalar

Gerekçe

Türk Borçlar Kanunu’nun 2. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir:

818 sayılı Borçlar Kanununun 2. maddesini karşılamaktadır.

Tasarının üç fıkradan oluşan 2. maddesinde, sözleşmenin ikinci derecedeki noktaları düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 2. maddesinin kenar başlığında kullanılan “İkinci derecedeki noktaların meskut kalması” şeklindeki ibare, “İkinci derecedeki noktalar” şeklinde kısaltılmıştır.

Maddenin birinci fıkrasında kullanılan “üzerinde durulmamış olsa bile” şeklindeki ibare ile, tarafların sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarını hiç ele almamış veya ele almakla birlikte çözümünü ileriye bırakmış olmaları kastedilmektedir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 1 ve 2. maddeleri aynen kabul edilmiştir.

TBMM Tartışma Metni

2. maddenin başlığını okutuyorum:

İkinci derecedeki noktalar

MADDE 2-

BAŞKAN – Madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutacağım, sonra aykırılık sırasına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 2. maddesinde yer alan “noktalarında” kelimesinin metinden çıkarılarak yerine “konularında” kelimesinin eklenmesini,

Maddenin 1 ve 2. fıkrasında bulunan “ikinci derecedeki noktalar” ibarelerinin yerine “esaslı olmayan konular” ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz.

Faruk Bal

Mehmet Şandır

İzzettin Yılmaz

Konya

Mersin

Hatay

Osman Ertuğrul

Rıdvan Yalçın

Aksaray

Ordu

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı”nın 2. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

“Taraflar sözleşmenin birinci derecedeki noktalarında uyuşmazlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır.”

Ali İhsan Köktürk

Halil Ünlütepe

Rahmi Güner

Zonguldak

Afyonkarahisar

Ordu

Ahmet Küçük

Turgut Dibek

R. Kerim Özkan

Çanakkale

Kırklareli

Burdur

Rasim Çakır

Ali Rıza Öztürk

Edirne

Mersin

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Önerge hakkında söz talebi?

Sayın Ali İhsan Köktürk, buyurun.

Süreniz beş dakika.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 2’nci maddesinin birinci fıkrasına yönelik değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 2’nci maddeye göre “Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.”

Değerli milletvekilleri, bu, az önce ifade ettiğimiz maddenin kenar başlığına baktığımızda kenar başlığında “ikinci derecedeki noktalar” ifadesi yer almaktadır.

Yine maddenin içeriğinde de “ikinci derecedeki noktalar” ifadesi tekrarlanmıştır, teyit edilmiştir. Dolayısıyla şayet bu ifade doğruysa yani “ikinci derecedeki noktalar” ifadesi doğru ise o zaman bu madde içeriğinde yer alan “esaslı noktalar” ifadesi yerine “birinci derecedeki noktalar” ifadesinin yer alması gerekir.

Bu nedenle, önergemiz doğrultusunda, tasarının 2’nci maddesinin birinci fıkrasının “Taraflar sözleşmenin birinci derecedeki noktalarında uyuşmazlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile sözleşme kurulmuş sayılır.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Köktürk, teşekkür ediyorum.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz efendim.

BAŞKAN – Önergenin oylamasından önce bir yoklama talebi vardır, yerine getireceğim.

Yoklama talebinde bulunan milletvekillerinin isimlerini alıyorum: Sayın Anadol, Sayın Okay, Sayın Öztürk, Sayın Ünlütepe, Sayın Çöllü, Sayın Köktürk, Sayın Dibek, Sayın Topuz, Sayın Keleş, Sayın Sönmez, Sayın Susam, Sayın Arat, Sayın Aydoğan, Sayın Gök, Sayın Günday, Sayın Yıldız, Sayın İnce, Sayın Ünsal, Sayın Seyhan, Sayın Tüzün.

Üç dakikalık süre veriyorum ve yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.43

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.57

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Murat ÖZKAN (Giresun), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Biraz önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tekrar yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KANUN TASARI VE TEKLIFLERI (Devam)

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 321) (Devam)

BAŞKAN – 321 sıra sayılı Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Tasarının 2’nci maddesi üzerinde Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının 2. maddesinde yer alan “noktalarında” kelimesinin metinden çıkarılarak yerine “konularında” kelimesinin eklenmesini,

Maddenin 1 ve 2. fıkrasında bulunan “ikinci derecedeki noktalar” ibarelerinin yerine “esaslı olmayan konular” ibaresinin yazılmasını arz ve teklif ederiz.

Faruk Bal (Konya) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET İYİMAYA (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) – Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN – Konuşacak mısınız? Gerekçeyi mi okutayım?

FARUK BAL (Konya) – Konuşacağım.

BAŞKAN – Sayın Faruk Bal, Konya Milletvekili…

Buyurun Sayın Bal. (MHP sıralarından alkışlar)

FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2’nci madde sözleşmelerin konusuyla ilgilidir. Sözleşmelerin konusunda iki önemli husus vardır: Sözleşmenin esaslı unsuru, sözleşmenin esaslı olmayan unsuru. Sözleşmenin esaslı unsuru mevcut, meri kanunumuzda yazılmıştır; sözleşmenin esaslı olmayan unsuru ise “ikinci derecedeki noktalar” şeklinde garip bir şekilde tanımlanmıştır. “İkinci derecedeki noktalar” ibaresi, seksen üç yıllık uygulaması sırasında Borçlar Kanunu’nun, tartışılmış, eleştirilmiştir. Kanun dilinde “noktalar” ve “ikinci derecede” ibareleri yanlıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekmektedir. Bu yanlışlığın düzeltilebilmesi için, madde metninde bulunan “nokta” kelimelerinin yerine, doğal olarak, doğru olarak ve yaşayan Türkçeye uygun olarak “konu” kelimesinin kullanılmasını ve “ikinci derecedeki” tasnifinin de maddenin özüne ve ruhuna uygun bir biçimde “asli olmayan hususlar”, “esaslı olmayan hususlar” şeklinde düzeltilmesini talep etmek üzere bu önergeyi verdik.

Bu önergenin kabulüyle kanunun olgun bir şekilde yüce Meclisin iradesinden geçmesini temenni etmekteyiz. Ancak bizim, özellikle Borçlar Kanunu’nun dili üzerine yapmış olduğumuz eleştiriler iktidar kanadından da çok olumlu ve müspet bir şekilde değerlendirilmiş olmasına rağmen, her ne hikmettense, kanunun görüşülmesi sırasında bunun kale alınmamasını ciddi bulmamaktayız, ciddi bir kanunlaştırma ve doğru olanda buluşma anlayışıyla ortak aklı yaratma ve ortak akılda doğru olanı yapma anlayışıyla bağdaştıramamaktayız. Bu kadar basit, bu kadar doğru, bu kadar akla uygun bir önerinin muhtemeldir ki iktidar partisinin parmaklarıyla, oylarıyla reddedileceğine dair bir intibam var. Bu intibamda yanılmış olmayı dileyerek, yüce heyete önergemizin takdirini saygıyla sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bal.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir