Türk Borçlar Kanunu Madde 130

TBK 130. Madde

Türk Borçlar Kanunumuzun 130. maddesi şu şekildedir:

Üçüncü kişi yararına sözleşme; Sorumluluk sigortalarında;

Madde 130: Başkasını çalıştıran kişi, çalıştırdığı kişiye karşı hukuki sorumluluğunu güvence altına almak üzere sigorta yaptırmışsa, sigortadan doğan haklar doğrudan doğruya çalışana ait olur.

Ancak, çalışana ödenecek sigorta tazminatı, genel hükümlere göre ödenecek tazminattan indirilir.

Diğer hukuki sorumluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.

Başlık

TBK’nın 130. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir: BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler – İKİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Hükümleri – ÜÇÜNCÜ AYIRIM: Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi

Madde başlığı şu şekildedir: Üçüncü kişi yararına sözleşme – Sorumluluk sigortalarında

Gerekçe

Türk Borçlar Kanunu’nun 130. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

818 sayılı Borçlar Kanununun 112. maddesini karşılamaktadır.

Tasarının üç fıkradan oluşan 129. maddesinde, başkasını çalıştıran kişinin, çalıştırdığı kişiye karşı hukuki sorumluluğunu sigorta ettirmesi durumunda, sigorta tazminatının kime ait olacağı düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 112. maddesinin kenar başlığında kullanılan “II. Sigorta ile temin edilmiş hukuki mesuliyetler” şeklindeki ibare, Tasarıda “II. Sorumluluk sigortalarında” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun tek fıkradan oluşan 112. maddesinden farklı olarak, yeni bir hüküm eklenmesi nedeniyle, Tasarının 129. maddesi üç fıkra halinde düzenlenmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 112. maddesinde kullanılan “sigorta ücretinin en aşağı yarısını tediyeye iştirak etmiş ise” şeklindeki ibare, Tasarıya alınmamıştır. Böylece çalıştıran, çalıştırdığı kişi yararına hukuki sorumluluk sigortası yaptırmışsa, çalıştırılanın sigorta primlerinin en az yarısını ödemesi koşulu kaldırılarak, sigortadan doğan hakların, doğrudan doğruya çalışana ait olması kabul edilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 112. maddesinde yer verilmeyen, Tasarının 129. maddesinin ikinci fıkrasında, çalışana ödenecek sigorta tazminatının genel hükümlere göre ödenecek tazminattan indirilmesi öngörülmektedir. Böylece, borçlar hukukumuzda geçerli olan zarar görenin, zarar verici olay nedeniyle elde ettiği yararların, uğradığı zararlardan indirilmesini ifade eden denkleştirme (mahsup) ilkesi gözetilmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrası, 818 sayılı Borçlar Kanununun 112. maddesinde yer verilmeyen, yeni bir hükümdür. Fıkra ile, diğer hukuki sorumluluk sigortalarına ilişkin kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir.

ADALET KOMİSYONU RAPORU

– Tasarının 129 ve 130. maddeleri teselsül nedeniyle 130 ve 131. maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

TBMM Tartışma ve Kabul Metni

130. maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir