Diş Hekimine Tazminat Davası Dilekçesi

Diş Hekimine Tazminat Davası Dilekçesi

Diş Hekimine Tazminat Davası

 

Müvekkilim X tarihinde iki alt dişi arasında hissettiği bir boşluk sebebiyle ilerleyen zamanlarda çürüme gibi sorunlara yol açıp açmayacağını danışmak için Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne başvurmuştur.

Açıklamalarımız ışığında müvekkilimin hiç şikâyeti olmayan dişleri üzerinde bilgisi ve rızası olmadan işlem yapılarak işlem bittikten sonra adeta “haber verilmesi” , ayrıca yapılan işlemin de yanlış yapılarak müvekkilimin dişlerinin geri dönülemez hasarlar görmesiyle sonuçlanması durumları müvekkilimde maddi, manevi ve psikolojik zararlar oluşmasına neden olmuştur.

Diş Hekimine Tazminat Davası Dilekçesi

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

TALEPTE BULUNAN                   :

 

VEKİLİ                                            :

 

KONU                                               : Tıbbi işlemin gerçekleştirilmesi sırasında hizmet kusuru sebebiyle meydana gelen zarar sebebiyle maddi-manevi tazminat istemi hakkında.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

  1. Müvekkilim X tarihinde iki alt dişi arasında hissettiği bir boşluk sebebiyle ilerleyen zamanlarda çürüme gibi sorunlara yol açıp açmayacağını danışmak için Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne başvurmuştur.

 

  1. Hastane doktorlarından N…… ……….tarafından muayenesi gerçekleştirilmiştir. Muayenesi bittikten sonra Doktor N………………….. ……, kendisine şikâyeti olan dişleri haricinde farklı dişleri üzerinde de bilgisi ve rızası olmamasına rağmen işlem yaptığını belirtmiş, “eski dolgularınızı da yeniledim” demiştir. Müvekkilim eve döndükten sonra bilgisi ve rızası dışında işlem yapılan bu dişlerinin minelerinde kırıklar olduğunu fark etmiştir.

 

  1. 6 Mart 2020 tarihinde müvekkilim bahse konu bilgisi ve rızası dışında işlem yapılan dişlerinde ağrı olduğu için tekrardan Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitmiştir. Doktor N………………………………..müvekkilin dişlerine baktıktan sonra kendisine “dolgularını yüksek bırakmışız, bu yüzden dişlerini her kapattığında dolgu yaptığım dişlerin köklerine baskı uygulanmış, bu sebeple altları zarar görmüş” gibi bir açıklama yapmıştır. Burada dolguları yüksek bırakılan dişler müvekkilimin bilgisi ve rızası olmaksızın işlem yapılan dişleridir. Bu konuşmadan sonra müvekkilimin yüksek kalan dolgularını normal seviyeye getirmek için törpüleyen Doktor N…………………………., bu işlem esnasında müvekkilimin kendi diş minelerine de zarar vermiş adeta diş minelerini de dolguyla beraber üstten törpüleyerek dişinin bir kısmını yok etmiştir.

 

  1. Müvekkilimin 16 Ocak 2020 tarihinde hastaneye başvurmasına sebep olan şikâyetlerinde bir değişiklik olmamıştır. Aynı hissiyat devam etmektedir. Nitekim müvekkilimin en baştaki şikâyeti de bu boşluk hissiyatı sebebiyle ilerleyen zamanda bir çürümenin veya bir hasarın meydana gelip gelmeyeceğinin danışılmasından ibarettir. Bununla birlikte müvekkilimin bir şikâyeti olmayan, bilgisi ve rızası dışında işlem yapılan dişlerinde geri dönülemez hasarlar oluşmuştur.

 

  1. 5013 Sayılı Kanun ile kabul edilerek ( 09.12.2003 tarih ve 25311 Sayılı Resmî Gazete ) 16.03.2004 tarih ve 2004/7024 Sayılı kararname ( 20.04.2004 tarih ve 25439 Sayılı Resmî Gazete ) ile yürürlüğe giren “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi ( İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi )”nin 5. maddesinde “Rıza” konusu düzenlenmiş ve “Sağlık alanında herhangi bir müdahale, ilgili kişinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabilir. Bu kişiye, önceden, müdahalenin amacı ve niteliği ile sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgiler verilecektir. İlgili kişi muvafakatını her zaman serbestçe geri alabilecektir.” düzenlemesiyle rızanın kapsamı belirlenmiştir.

 

  1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 Sayılı Kanun’un 70. maddesinde “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. ( Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir. ) Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. Yine bu kanun maddesinde de rızanın işlemden önce alınması gerekliliği açıkça ifade edilmiştir. Hukuki dayanakların “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. maddesi, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 15. ve 22. maddeleri vs.” uzatılması mümkün olmakla beraber bu kadarının yeterli olacağı kanaatiyle kesiyoruz.

 

  1. Açıklamalarımız ışığında müvekkilimin hiç şikâyeti olmayan dişleri üzerinde bilgisi ve rızası olmadan işlem yapılarak işlem bittikten sonra adeta “haber verilmesi” , ayrıca yapılan işlemin de yanlış yapılarak müvekkilimin dişlerinin geri dönülemez hasarlar görmesiyle sonuçlanması durumları müvekkilimde maddi, manevi ve psikolojik zararlar oluşmasına neden olmuştur.

 

  1. Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak üzere müvekkilimin bilgi ve rızası olmadan dişleri üzerinde işlem yapılmış ve bu işlemin de yanlış yapılmış olması sebebiyle uğradığı zarar ve oluşan mevcut durum sebebiyle uğradığı manevi zararın giderilmesi amacıyla 2577 sayılı İYUK md 13/1 gereğince idari başvuruda bulunmak ve uğranılan zararların tazmin edilmesini talep etmek gereği hâsıl olmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak koşuluyla müvekkilimin uğradığı zararlar sebebiyle 15.000,00-TL(OnBeşBinTL) manevi tazminatın tarafımıza ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

2 yorumlar

  1. Özel diş polikliniğinde diş çekimi sırasında bilinçli dikkatsizlik sonucu sinüs yırtılması meydana gelmiştir ve bu nedenle dava açmak istiyorum

  2. 85 yaşında babam dişçinin yazmış olduğu iğneden dolayı böbrek fonksiyonları bozulmuştur şu anda yürüme fonksiyonunu kaybetmiştir diş dr dava edebilirmiyim.?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir