Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

TAVZİH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ – Tavzih Talebi Dilekçe Örneği

Tavzih Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tavzih dilekçesinin amacı mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararda belirli hususların unutulması veyahut yanlış yazılması durumunda mahkemeden tekrar “düzeltme” istenmesidir. Aşağıda tavzih dilekçesi örnekleri yer almaktadır.

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -1-


ADANA AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO               : 

DAVACI                    :

DAVALI                     : 

KONUSU                    :  Tavzih talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMA               : Yukarıda bilgileri verilen dava hakkında yazılan gerekçeli kararda, 5 numaralı hükümde “Karşılıklı olarak tarafların birbirinden maddi manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası ve diğer mal varlığına yönelik talebi olmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığı” yönünde karar verilmişse de tarafımızca Sayın Mahkemeye sunulan Boşanma Protokolünün 3 numaralı maddesinde müşterek çocuğumuz için ödenecek olan iştirak nafakasına ilişkin karşılıklı olarak kararlaştırmış olduğumuz talebimiz açıkça yer almıştır:

3.Müşterek çocuk …’ in giderleri için kullanılmak üzere baba ….. tarafından anne … e aylık 400 TL iştirak nafakası verilecektir.

Sayın Mahkemece Boşanma Protokolünün incelenmesi sırasında bu madde gözden kaçırılarak sehven nafakaya ilişkin herhangi bir talebin var olmadığı yönünde hüküm kurulmuştur.

Açıklamaya çalıştığım işbu nedenden ötürü hükümde yer alan “…iştirak nafakası ve diğer mal varlığına yönelik talebi olmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığı…” kısmının sunmuş olduğumuz protokol doğrultusunda tarafıma iştirak nafakası ödenmesi yönünde düzeltilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

DAVACI

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -2-

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

TAVZİH EDEN:

(DAVALI)

BİRLEŞEN DAVACI

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI :

VEKİLİ:

KONUSU: 06.02.2019 tarihli celsenin  2 nolu ara kararı gereğince maddi tazminat talebimizin tavzihi talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR  :

Mahkemenizin  yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında yapılan 06.02.2019 tarihli celsesinde maddi tazminat talebimizin tavzihi yönünde süre verilmiş olup verilen süre içerisinde maddi tazminat talebimizi tavzih etmekteyiz.

Şöyle ki: 09.11.2017 tarihli karşı dava dilekçemizde talep sonucunda maddi tazminat miktarı sehven 100.00 TL. olarak belirtilmiş olup esasen belirtmek istediğimiz  miktar 20.000.00 TL şeklindedir.Zaten dava dilekçemizin içeriğinden de bu husus anlaşılmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER            :HMK.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER                             :Dava dosyası ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle; mahkemenizin 06.02.2019 tarihli duruşmasında verilen 2  numaralı ara kararı gereğince; dava dilekçemizi tavzih ettiğimizi beyan eder ;tavzih dilekçemizin kabulü ile maddi tazminat miktarı olan ve 100.00 TL olarak sehven yazılan kısmın 20.000.00 TL şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. tarih

Tavzih Dilekçesi Nasıl Yazılır

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği -3-

ADANA ( ). İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No:

DAVACI                                           :

                                       

                                       

VEKİLLERİ                                     : Av.

DAVALI-                                          :

VEKİLİ                                              : Av.

KONU                                              : Tavzih talebimizden ibarettir.

TAVZİH NEDENLERİMİZ

… tarihinde mahkemenizde açmış olduğumuz kiralanın tahliyesi davası … tarihinde tarafların yüzüne karşı kararın okunmasıyla sonuçlanmıştır.

… tarihli duruşma tutanağındaki kısa kararda görüleceği üzere “Dava açılmasına sebebiyet verildiğinden davalı yandan vekalet ücreti alınarak davacı yana verilmesine” ifadesi ile tarafımıza vekâlet ücreti verilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir. Söz konusu davanın gerekçeli kararı ise … tarihinde açıklanmıştır.

Ancak davanın lehimize sonuçlanmış olmasına rağmen gerekçeli karar yazımında sehven hata yapılmış olup vekalet ücretinin davalıdan alınarak tarafımıza verilmesi hususu yazılmamıştır.

Bu nedenle işbu tavzih talebimizi yazma zorunluluğu oluşmuştur.

NETİCE-İ TALEP              :Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ve sayın hakimliğinizce  re’sen dikkate alınacak hususlara binaen, tarafımıza verilmesi gereken vekâlet ücretinin gerekçeli karara yazılmamış olmasından kaynaklanan söz konusu hatanın tavzih yoluyla düzeltilmesi ve tarafımıza vekâlet ücreti tayin edilmesi yönünde, talebimiz gibi karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. //

                                            Davacı Vekili

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(İtirazın İptali) -4-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA ( ) HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO                               : 

KARAR NO                          : 

TAVZİH İSTEMİNDE

BULUNAN DAVACI         :

VEKİLLERİ                          : 

DAVALILAR                        :

KONUSU : Esas ve karar numaraları belirtilen 01.04.2015 tarihli mahkemeniz kararının hüküm kısmında mevcut maddi hatanın düzeltilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                 :

  • 07.2014 tarihli dilekçemiz ile davalıların İstanbul 13. İcra Müd. ……. Esas sayılı dosyasından yapılan icra takibine karşı itirazlarının iptali ve tahliyeleri için mahkemenizde dava açılmıştır.
  • Hakimliğiniz tarafından verilen 01.4.2015 tarihli karar ile her ne kadar itirazın iptali ve tahliyeye karar verilmişse de dosyada mevcut gerekçeli kararın hüküm kısmının 1. bendinde maddi hata yapılmış ve İstanbul 13. İcra Müd. …….. E. sayılı dosya yerine İstanbul 13. İcra Müd. 2003 / 13850 E. sayılı dosyada mevcut itirazın iptaline karar verildiği yazılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM              : Açıklanan nedenlerle esas ve karar numaraları belirtilen 01.04.2015 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının 1. bendinde yapılan maddi hatanın “İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün ………. nolu dosyasındaki davalı borçlular itirazlarının iptallerine. İcranın devamına.” şeklinde değiştirilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                        Davacı Vekili

                                                                                                     Av.

[/ihc-hide-content]

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(Asliye Hukuk) -5-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO          :

DAVACI                :

VEKİLİ                  : 

DAVALI                :

KONUSU                            : Hükmün tavzihi talebidir.

AÇIKLAMA         ve TALEP      : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, tarafımızdan verilen 09/12/2016 tarihli dilekçe ile müvekkil …………… dosyaya davacı olarak kaydının yapılması talebi mahkeme tarafından kabul edilmiş ve  sisteme davacı olarak kaydedilmiştir.

Ancak, tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararda, her ne kadar müvekkilin davacı olarak dosyaya kaydının yapıldığı yazılmış ise de kararın 1. Sayfasında davacılar kısmında ve hüküm kısmında  yer almamaktadır.

Tarafımızca, işbu karar ile birlikte, miras payları paylaştırılacak olması, davacı müvekkilin gerekçeli kararda davacı olarak kabul edilmesine rağmen kararın 1. Sayfası ve hüküm kısmında davacı olduğu hususunun gerekçeli kararda yer almıyor olması nedeniyle, miras dışı bırakılması söz konusu olamayacağından, mahkemeniz kararının tavzihi ile, gerekçeli karara, müvekkilin de eklenerek kararın tavzihini HMK md 305 ve devamı maddeleri uyarınca vekaleten saygılarımla talep ederim.

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                         Av. 

[/ihc-hide-content]

Tavzih Talebi Dilekçe Örneği(Aile Mahkemesi) -6-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA 9.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          :

DAVACI :

VEKİLİ   :

DAVALI :

VEKİLİ   :

KONUSU             :Tavzih talebimzidir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde açmış olduğumuz davada boşanma talebimizin kabulüne ve taraflar arasında imzalanan X tarihli protokole göre karar verilmesini talep etmiştik. Mahkemenizce talebimiz kabul edilmiş, protokol doğrultusunda karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Ancak, gerekçeli kararda, X ili,  ilçesi,  Mahallesi,  Sokak, No: adresinde bulunan ve tapuda 5 ada, 2 nolu parsel,  nolu bağımsız bölüme kayıtlı gayrimenkulün adresinde ada numarası sehven 85 olarak yazılmıştır. Ada numarasının yanlış yazılması sebebi ile tapuda tarafımızca işlem yapılamamaktadır.

Bu nedenle, tavzih dilekçemizin kabulü ile hüküm kısmında 6.maddede anılan protokolün, 6. maddesinde, gayrimenkulün adresinin 95 ada olarak düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

Tavzih ile İlgili Yargıtay Kararları

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4,2″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 25 Ağustos 2020 09:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.