Taşkın Yapı Dava Dilekçesi

Ağu 15, 2019 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Taşkın Yapı Dava Dilekçesi


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO       :

BEYANDA

BULUNAN

DAVACI            :

VEKİLİ              : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI            :

VEKİLİ              :

 

AÇIKLAMALAR

Öncelikle davalı tarafın mahkemece hazırlanan tensip zaptından sonra vermiş olduğu davaya karşı cevaplarını ve delil listesini kabul etmiyoruz. Cevap dilekçesi sunması usul ve yasaya aykırıdır, süresinde sunulmayan cevaplara ve delillere mahkemece itibar edilmemesini talep ediyoruz.

Dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi Türk Medeni Kanununun 724.maddesi “yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyi niyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin (ki talebimiz eğer taşkınlığımız var ise 25 metrekareden ibarettir) malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.” demektedir.

Nitekim müvekkilimin tecavüz ettiği iddia edilen 25 metrekarelik arazi parçasının değeri 50 -100 TL. olmasına karşın, bu arazi parçası üzerine yaptığımız inşaatın değeri 10.000 TL. yi bulmaktadır. Taşınmaz ve inşaat başında yapılacak keşif ile gerçek değeri anlaşılacaktır.

Yine Türk Medeni Kanununun “Taşkın Yapılar” başlığını taşıyan 725/2.maddesi “…Böyle bir irtifak hakkı yoksa , zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak 15 gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullarda haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.” şeklindedir.

 Yukarıda açıklanan durumlar karşısında öncelikle müvekkilimin bu mutfak inşaatını yapmakta iyiniyetli olduğunun kabulünü ve de Temmuz 2017’de inşaatı tamamlanan mutfağın kendisine ait taşınmaza 25 metrekarelik bir yüzölçümünde taştığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde Türk Medeni Kanununun 725/2.maddesi hükmüne göre itiraz etmediği de nazara alınarak taşan kısım için davalıya uygun bir bedel ödeme karşılığında irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının (25 m2) mülkiyetinin müvekkilime devredilmesine karar verilmesi talep etmekteyiz.

 

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan ve dava dilekçemizde öne sürülen hususlar  karşısında öncelikle davamızın kabulüne , davalı vekilince süresinde sunulmayan cevaplara ve delillere mahkemece itibar edilmemesini ,davaya konu olayla ilgili olarak bilirkişiler de refakate alınarak taşınmaz ve inşaat başında keşif yapılmasına, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                               Davacı Vekili

Taşkın Yapı Dava Dilekçesi

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR:

VEKİLİ                   

DAVALILAR:

(Tapu müdürlüğünde mevcut bilgiler bunlar olduğundan mahkenin davalı taraf adreslerinin tespiti gerekmektedir.)

DAVA DEĞERİ:

KONU:   Taşkın yapının yıkımı suretiyle haksız  elatmanın önlenmesi, talebimizin kabul edilerek yıkım kararı verilmesi,  ifrazın mümkün olmaması halinde taşırılan alanın bedeli ile beş yıllık ecrimisil tutarının tespiti le davalılardan tahsiline ve taşırılan kısmın davalılar adına tesciline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilleimiz, 2080 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hissedarları olmaktadırlar. Davalılar müvekkilimizin parseline komşu 2080 ada 12 nolu parselde kat mülkiyeti sahipleridir .

2-) Davalıların maliki olduğu  2080 ada 12 parsel no’lu taşınmaz inşa edilirken haksız, hukuka aykırı ve kötüniyetli  olarak müvekkillerin  arsasına yaklaşık  25m2 tecavüzde bulunulmuştur.  Taşınmaz kadastro geçtikten  sonra yapılmıştır. İşbu durum yaklaşık  25m2 haksız işgalin kötüniyetle  yapıldığını aşikar etmektedir.  Tecavüz sebebiyle müvekkilleri mülkiyet hakkını tam ve gereği gibi kullanmayıp  zarara uğramışlardır.

… Noterliği … yevmiye nolu ihtarname ile tarafa bildirilmiştir.

3-)  Davalının, sınırları net olan işbu taşınmazda 25 m2 gibi çok ciddi bir kısma tecavüz etmesi haksız işgalin hata sonucu oluşmadığını davalının kötü niyetli olduğunu göstermektedir.  Davacılara ait taşınmaz için kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdetmek üzere müteahhit ile anlaşmışlar fakat söz konusu haksız ihlal devam ettiğinden  sözleşme imzalanamamış olup müvekkiller ciddi bir gelirden mahrum kalmışlardır. Açıklandığı üzere söz konusu haksız işgal nedeniyle müvekkillerin arsasının değeri ciddi ölçüde kayba uğramaktadır. Ayrıca kural olarak hiçbir arazi maliki, komşu taşınmazda yapılan bir yapının kendi arazisine taşırılmasına katlanmakla yükümlü değildir.  Bu  sebeple  taşkın yapının yıkımı suretiyle haksız  elatmanın önlenmesini  sayın mahkemeden talep ediyoruz.

4-) Haksız işgal neticesinde müvekkillerin  malik olduğu 25m2 lik alandan davalı kötü niyetli  zilyetlerin  haksız şekilde yararlanmaları sebebiyle yararlanma karşılığı olarak ecrimisil tabemizin kabulüne, ecrimisil bedelinin  arsa vasfındaki emsallerle kıyaslanma yapılarak  tespit edilip davalılardan tahsilini  sayın mahkemeden  talep ediyoruz.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davalıların taşınmazdaki haksız işgallerine son verilerek haksız el atmanın önlenmesine, mahkemenizce tespit edilecek  ecrimisil bedelinin de davalılardan tahsili için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: TMK, TBK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

– Dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıtları

-Sınır Tespitine ilişkin  rapor (Mahkeme kanalıyla tapudan celbedilecektir.)

 -Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri  konuları gösterir tanık listesi.

 – Keşif.

 -Bilirkişi incelemesi, Yemin ve sair delail.

-Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız, ikame delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

-Haklı  davamızın kabulüne

-Davalıların taşınmazdaki haksız işgallerine yıkım suretiyle  son verilerek haksız el atmanın önlenmesine,

-İfrazın mümkün olmaması halinde taşırılan 25m2 alanın bedelinin  davalılardan tahsili ile taşılan kısmın davalılar adına tesciline ,

-Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere arsa vasfındaki emsallerine kıyaslaması yapılarak tespit edilecek olan ecrimisil bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini vekaleten  arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.