Taşkın Yapı Dava Dilekçesi

Taşkın Yapı Dava Dilekçesi


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO       :

BEYANDA

BULUNAN

DAVACI            :

VEKİLİ              : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI            :

VEKİLİ              :

 

AÇIKLAMALAR

Öncelikle davalı tarafın mahkemece hazırlanan tensip zaptından sonra vermiş olduğu davaya karşı cevaplarını ve delil listesini kabul etmiyoruz. Cevap dilekçesi sunması usul ve yasaya aykırıdır, süresinde sunulmayan cevaplara ve delillere mahkemece itibar edilmemesini talep ediyoruz.

Dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi Türk Medeni Kanununun 724.maddesi “yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyi niyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin (ki talebimiz eğer taşkınlığımız var ise 25 metrekareden ibarettir) malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.” demektedir.

Nitekim müvekkilimin tecavüz ettiği iddia edilen 25 metrekarelik arazi parçasının değeri 50 -100 TL. olmasına karşın, bu arazi parçası üzerine yaptığımız inşaatın değeri 10.000 TL. yi bulmaktadır. Taşınmaz ve inşaat başında yapılacak keşif ile gerçek değeri anlaşılacaktır.

Yine Türk Medeni Kanununun “Taşkın Yapılar” başlığını taşıyan 725/2.maddesi “…Böyle bir irtifak hakkı yoksa , zarar gören malik taşmayı öğrendiği tarihten başlayarak 15 gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullarda haklı gösterdiği takdirde, taşkın yapıyı iyiniyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşan kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir.” şeklindedir.

 Yukarıda açıklanan durumlar karşısında öncelikle müvekkilimin bu mutfak inşaatını yapmakta iyiniyetli olduğunun kabulünü ve de Temmuz 2017’de inşaatı tamamlanan mutfağın kendisine ait taşınmaza 25 metrekarelik bir yüzölçümünde taştığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde Türk Medeni Kanununun 725/2.maddesi hükmüne göre itiraz etmediği de nazara alınarak taşan kısım için davalıya uygun bir bedel ödeme karşılığında irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının (25 m2) mülkiyetinin müvekkilime devredilmesine karar verilmesi talep etmekteyiz.

 

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan ve dava dilekçemizde öne sürülen hususlar  karşısında öncelikle davamızın kabulüne , davalı vekilince süresinde sunulmayan cevaplara ve delillere mahkemece itibar edilmemesini ,davaya konu olayla ilgili olarak bilirkişiler de refakate alınarak taşınmaz ve inşaat başında keşif yapılmasına, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                               Davacı Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.