TAŞKIN HACZİN KALDIIRLMASI DİLEKÇESİ

 

 Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.


 

 

…..  NÖBETÇİ  İCRA HAKİMLİĞİ’NE,

 

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)              :
VEKİLİ                     :

KARŞI TARAF        : … 1. İcra Müdürlüğü

KONU                      : ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı                               dosyası  nezdindeki Taşkın Hacze İtiraz.

AÇIKLAMALAR :

 1. …… …. MAHKEMESİ’NİN 2010/…. E. , 2012/… K. SAYI VE 20.04.2012 TARİHLİ KARARI KESİNLEŞMİŞ VE ….. 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2013/…. E.SAYILI DOSYASIYLA İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMİŞTİR.

            Bahsi geçen ilamın konusu, Müvekkilim  …..  ile …. ın  boşanma  davası  sonucunda  müvekkilim aleyhine 75.000-TL maddi-manevi tazminat ödemesine hükmedilmesidir.

            Müvekkilim bu tutarı ödeyecek miktarda nakit paraya sahip olmadığından borcu ödeyememiştir. Ancak bu bedeli ödeyebilmek için, ….’te bulunan taşınmazlarından birini satmaya çalışmış            tır.

 1. Müvekkilim borcu ödemek için taşınmazını satmaya uğraşırken, eski eşi  ……  bu defa da müvekkilime karşı ….. Mahkemesinin 2012/….  E. no.su ile KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI açmıştır ve bu dosya üzerinden müvekkilimin adına kayıtlı bulunan toplam 5 adet taşınmazın hepsine birden İHTİYATİ TEDBİR konulmuştur.

            Müvekkilim, gayrimenkullerinin üzerinde tedbir varken hiçbir daireyi satamamış ve bu süreç yine uzamıştır.

 1. Müvekkilim, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN … NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE kayıtlı dairesine alıcı bulmuştur. Bunun üzerine, …..Mahkemesi Hakimliği’ne 16.01.2014 tarihinde tedbirin kaldırılması  talebimizi içeren dilekçemizi sunmuştuk (EK-3) ve bu talebimiz kabul edilerek TEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (EK-4) Mahkemece 24.01.2014 tarihinde …. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazılan  TEDBİRİN KALDIRILMASI hususundaki yazı ile de bahsi geçen taşınmaz üzerindeki TEDBİR KALDIRILMIŞTIR (EK-5)

 

 1. Anılan dosya nezdinde, TAKİP ALACAKLISI VEKİLİ, HÜKMÜN İCRAEN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMİNEN TEMİNAT MAHİYETİNDE MÜVEKKİLİN MALLARINA HACİZ KONULMASINI TALEP ETMİŞTİR.

            Sayın mahkemenizce tetkik edildiğinde görüleceği üzere, müvekkilin tüm taşınmazları haczedilmiştir.

            ….1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı haciz yazıları ile ….-TL bedel ile alacaklı …. lehine, müvekkilimin tüm mal varlığına haciz işlenmiştir. Takyidatlı tapu kayıtları ektedir. (EK-6)

 1. HACZEDİLEN TAŞINMAZLARIN KIYMET TAKDİRİ YAPILMAMIŞTIR.

            Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN      ….-TL olduğunu gösteren 27.01.2014 tarihli belge işbu dilekçemiz ekindedir(EK-7)                 

            Ayrıca müvekkile ait taşınmazların yaklaşık değerleri, yüzölçümü olarak aynı niteliklere sahip ve aynı mevkiide bulunan benzer taşınmazların satılık ilanlarından görüleceği üzere 200.000-TL ile 300.000-TL arasındadır. Hürriyet Emlak, Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık emlak ilanlarını işbu dilekçemiz ekinde sunuyoruz (EK-8)  

 1. ASIL ALACAĞI, FER’İLERİ VE TAKİP GİDERLERİNİ AŞAN ÖLÇÜDE HACİZ YAPILMIŞTIR. BU DURUM İİK 85/I’E VE YARGITAY İÇTİHATLARINA AYKIRIDIR. Şöyle ki;

            YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2000/3575 E. 2000/3801 K. ve 15.05.2000 tarihli kararında “…..HACZİ MÜMKÜN TAŞINMAZLAR AÇISINDAN DEĞER TESPİTİ YAPARAK, ALACAK MİKTARINI KARŞILAYACAK TAŞINMAZLARI BELİRLEMEK VE FAZLA HACİZLERİ KALDIRMAK GEREKİR….” demektedir.  

 

            Ve yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; “İCRA MEMURUNUN, TAKİP KONUSU ALACAK VE TAKİP MASRAFLARINI KARŞILAYACAK MİKTARDAN FAZLA MAL HACİZ ETMEMESİ GEREKİR”, demektedir.

            Ayrıca yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “HACZEDİLMİŞ OLAN TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN BORCU KARŞILAMAYACAĞI ANLAŞILMADIKÇA BORÇLUNUN DİĞER TAŞINMAZLARINA MÜRACAAT EDİLMEYECE DURUMU SÖZ KONUSUDUR”. denmektedir.

             

 1. Hiçbir kıymet takdiri yapılmadan, ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı dosyasında, müvekkilimin tüm taşınmaz malları üzerine İİK 85/I’e aykırı olarak konulan taşkın haciz işleminden dolayı işbu şikayet davasının açılması zorunluluğumuz doğmuştur.

            AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM SEBEPLERDEN DOLAYI, SAYIN MAHKEMENİZCE TAŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HALİNDE ÖNCELİKLE yukarıda izah etmeye çalıştığımız durumu dikkate alarak, iş bu dilekçenin ekinde yer alan …..İli, ….İlçesi, ….Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve ….sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINI talep ederiz.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER              :

 1. …..Mahkemesi’nin 2010/… E. , 2012/…K. sayılı kararı

 

 1. …. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/… E. Sayılı takip dosyası

 

 1. …. Mahkemesi’ne 16.01.2013 tarihinde verdiğimiz Tedbirin kaldırılması talepli dilekçemiz (EK-3)
 1. …. Mahkemesi’nin 2012/…. E. Sayılı dosyası üzerinde TEDBİRİN KALDIRILMASINA ilişkin kararı (EK-4)
 1. Müvekkilin adına kayıtlı … taşınmaz üzerindeki tedbirin kaldırılmış olduğunu gösteren 01.2014 tarihli takyidatlı tapu kaydı (EK-5)
 1. Takyidatlı tapu kayıtları (EK-6)

 

 1. Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN  ….-TL olduğunu gösteren 01.2014 tarihli belge (EK-7)

 

 1. Bahsi geçen taşınmazlar ile benzer özelliklere sahip taşınmazların değerinin 200.000-TL ile 300.000-TL arasında olduğunu gösteren Hürriyet Emlak, Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık emlak ilanları (EK-8)

 

 1. Yargıtay kararları

 

 1. Keşif ve bilirkişi

 

 1. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ikame etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla ve gerektiğinde her türlü yasal deliller.

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve sayın mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak sebepler doğrultusunda;

 • Davamızın kabulü ile ….İli, …. İlçesi, … Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …. Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …. NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ TAŞKIN HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …..2014

Şikayet Eden

…..

Vekili
Av………

Ekleri; 1- Vekaletname sureti

             2- Vekalet harcı

  3- …… Mahkemesi’ne 16.01.2013 tarihinde verdiğimiz                          

     Tedbirin kaldırılması talepli dilekçemiz.

  4- ….. Mahkemesi’nin 2012/…. E. Sayılı dosyası   

      üzerinde TEDBİRİN KALDIRILMASINA ilişkin kararı.

  5- Müvekkilin adına kayıtlı …. İli, …. İlçesi, …. Mevkiinde  

                 …. Parselde kayıtlı, … Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı …. KATTA    

                 BULUNAN …. NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ taşınmaz üzerindeki

                 tedbirin kaldırılmış olduğunu gösteren 31.01.2014 tarihli takyidatlı tapu

                 kaydı.

              6- Takyidatlı Tapu Kayıtları

             7- Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN        

                 …..-TL olduğunu gösteren 27.01.2014 tarihli belge

             8- Bahsi geçen taşınmazlar ile benzer özelliklere sahip taşınmazların değerinin

                 200.000-TL ile 300.000-TL arasında olduğunu gösteren Hürriyet Emlak,

                 Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık

                 emlak ilanları

       

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.