Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırılıkta Görevli Mahkeme Hangisidir?

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırılıkta Görevli Mahkeme

💡 Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Dolayısı ile satış vaadi uyuşmazlıklarıyla görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemesidir.

➡ Satış Vaadinin Arsa Payı Karşılığı Yapım Sözleşmesiyle Birleştiği Durumlara Dikkat Edilmelidir!

Vaat borçlusunun yüklenici olması, arsa payı karşılığı yapım sözleşmesi bulunması durumunda “tüketici mahkemesiin görevli olduğu yüksek mahkeme kararlarında ifade edilmiştir:

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırılıkta Görevli Mahkeme Hangisidir

Yargıtay Kararı

“Kaynağını BK 22. maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, BK 213. maddesi ile TMK 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca noter önünde resen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde TMK 716. maddesi uyarınca açacağı tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.

4822 s. Kanunla değişik 4077 s. kanunun 3. maddesi c bendiyle konut ve tatil amaçlı mallarda Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamına alınmıştır. Anılan maddenin e bendindeki tanıma göre tüketici, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, f bendindeki tanıma göre de satıcı, kamu tüzel kişileri dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetler kapsamından tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 4077 s. Kanunun 23. maddesi hükmüne göre de, bu kanun uygulamasıyla ilgili çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemesinde bakılması gerekir.

Somut olayda, davalı davacıya 6152 parsel s. taşınmazda bulunan 2 numaralı dairenin satışını vaat etmiştir. Davalının yüklenici sıfatını taşımaması, dosya kapsamında bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin bulunmaması hususları değerlendirildiğinde davaya bakmaya asliye hukuk mahkemesi görevlidir. (14. HD. 25.6.20136576/9866)

Son düzenleme tarihi 20 Ağustos 2020 22:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.