Taşınmaz Satış Sözleşmesi ve Örneği

Ağu 4, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Taşınmaz Satış Sözleşmesi ve Örneği

Sözleşmenin Konusu; X arsa paylı bodrum  kat 1 no’lu depolu dükkan bağımsız bölüm taşınmazın , SATICI tarafından aşağıdaki şartlar ve ödeme koşulları ile ALICILAR’ a satılmasıdır. 

Satın alınan (X) Ada – (X) parsel arsa X Kat 15 numaralı bağımsız bölüm taşınmazın satışı sonrasında taşınmazın iskanının alınması ve taşınmaz ile ilgili diğer hususlar , SATICI Ve ALICI tarafından aşağıdaki şartları ve ödeme koşulları. 

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Örneği -1-

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1- Taraflar; 

1- A – SATICI :

2- B – ALICILAR :  

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICILAR olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları işbu taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Taraflar, yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik hususunu diğer tarafa derhal ve en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır. 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ;

………………… arsa paylı bodrum  kat 1 nolu depolu dükkan bağımsız bölüm taşınmazın , SATICI tarafından aşağıdaki şartlar ve ödeme koşulları ile ALICILAR’ a (…………………………..OLMAK ÜZERE) satılmasıdır. 

Madde 3- Koşullar;

a-   Taşınmaz  …………………. banyo, duş, wc ve ……….. birimlerine sahip; brüt ……. m2 alana  sahiptir. 

b- ALICILAR iş bu sözleşmeye göre tüm ödemelerini yapmadan veya kalan ödemeleri karşılığı teminat vermeden tapu devri isteyemez. Tüm ödemeler yapıldıktan sonra ise SATICI tapu devrini vermekten kaçınamaz.

c- ALICILAR işbu sözleşme ile ilgili her türlü konuda muhatap olarak SATICI’yı bilecektir.  

Madde 4- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

Söz konusu taşınmazın satış bedeli  1.100.000,00 TL (Bir milyon yüz bin Türk Lirası dır)

Madde 5- Ödeme Planı;

Peşinat   :

TOPLAM              : X-TL

Madde 6- Teslim Süresi ve Cezai Şart;

Söz konusu taşınmaz …./…./…..  tarihinde teslim edilecektir. Eğer mücbir  sebepler oluşursa bu süreye … ay ilave edilebilir. Ancak bu …. aydan sonra da teslim gecikir ise SATICI, ALICILARIN mağduriyetini gidermek için  aylık ….-TL kira bedeli ödemeyi kabul eder. 

Madde 7- Mücbir Sebepler;

Varsayılan mücbir sebepler; sel, deprem, ülkenin savaşa girmesi, beklenmedik kış soğukları, gerekli malzemelerin ülke genelinde temin sıkıntısı oluşması,  ülke ekonomisini etkileyecek mali krizler oluşmasıdır.

Madde 8- Sözleşmenin Feshi;

SATICI; 

a- ALICILARIN sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali, 

b- Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde, 

c- Sözleşme süresince ALICILAR tarafından verilen çeklerden birisinin karşılıksız çıkması, senedin vadesinde ödenmemesi hali ile ALICILARIN iflası, aczi ve konkordato talep etmesi hallerinde. 

ALICILAR  ise; 

a- Satıcının İşbu sözleşme ve eklerine uymaması, 

b- ALICILAR sorumluluklarını yerine getirdiği halde, SATICI tapu devrini yapmaması, 

c- X teslim süresinde  taşınmazı teslim etmemesi ve opsiyon süre bitiminden sonraki …. ay boyunca kira bedelini ödememesi hallerinde,  işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler. 

Bu şartlar dışında hiçbir şekilde bu sözleşmenin tek taraflı feshi söz konusu değildir. 

CEZA-İ ŞART

Yukarıda yazılı haller dışında sözleşmeden dönen taraf ….-TL cezayı ödemeyi kabul eder.

Madde 9- Anlaşmazlıkların Giderilmesi;  

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlık halinde İSTANBUL BAKIRKÖY Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı hususunda taraflar anlaşmışlardır. tarih

SATICI-ALICILAR

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Örneği -2-

SÖZLEŞME

Madde 1- Taraflar; 

1- A – SATICI :

2B – ALICI  :  

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICI olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca SÖZLEŞME olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları 2 nüsha olan iş bu sözleşmeyi hür iradeleri ile imzalamıştır. 

Taraflar, yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda, değişiklik hususunu diğer tarafa derhal ve en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Tarafların tebligat adresleri belirtilen adreslerdir. Herhangi bir değişikliğin noter marifetiyle yazılı olarak bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Bu adrese tebliğ yapılmasında 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 35. maddenin uygulanması hususunda taraflar anlaşmışlardır. 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ;

Satın alınan (X) Ada – (X) parsel arsa X Kat 15 numaralı bağımsız bölüm taşınmazın satışı sonrasında taşınmazın iskanının alınması ve taşınmaz ile ilgili diğer hususlar , SATICI Ve ALICI tarafından aşağıdaki şartları ve ödeme koşulları. 

Madde 3- Koşullar;

 • Satıcı satın alınanın taşınmazın herhangi bir borcu (vergi,harc vb) olmadığını taahhüt etmektedir. İlerde çıkacak herhangi bir olumsuzlukta satıcı sorumlu olacağını kabul etmektedir.
 • Satıcı doğalgaz,elektrik ve su aboneliklerinin iskan alınmadan da alınacağını beyan etmiş ve herhangi bir olumsuz durumda sorumluluğun kendine ait olacağını kabul etmektedir.
 • Söz konusu taşınmazın iskan başvurusunun olumlu sonuçlanacağını taahhüt etmektedir, ve tüm giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
 • ALICI işbu sözleşme ile ilgili iskan,abonelikler,vergi ve borç gibi her türlü konuda muhatap olarak SATICI’yı bilecektir.  
 • 21/11/2017 düzenlenme tarihli 6997853240015 5.000 (Beşbin) TL olan satıcıya verilen  senedin iskan alındığı tarihten  sonra bir hafta içerisinde  Alıcı tarafından satıcıya nakden ödenecektir.Tüm iskan , harç ve vb tüm giderleri satıcıya aittir.
 • İskan alınamadığı takdirte senedin geçersiz olacağı , iskan alımında oluşacak tüm zararlardan ve tüm giderlerden satıcının sorumlu olacağı kabul edilmektedir

Madde 4- Satış Bedeli;

Söz konusu taşınmazın satış bedeli 118.000  TL (Türk Lirası dır)

Madde 5- Teslim Süresi ve Cezai Şart;

Söz konusu taşınmaz 21/11/2017  tarihinde teslim edilecektir.

Madde 6- Anlaşmazlıkların Giderilmesi;  

Anlaşmazlık olması halinde emlakçı ile tarafların yaptığı sözleşme de taraflar tarafından delil olarak Kabul edilmektedir. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlık halinde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı hususunda taraflar anlaşmışlardır.   21/11/2017

2 Sayfadan oluşan bu sözleşme, taraflar ve şahitlerin hür iradeleriyle  altına alımıştır.

SATICI-EMLAKÇI-ŞAHİT-ALICI/VEKİLİ-ŞAHİT

Taşınmaz Satış Protokolü Örneği -3-

TAŞINMAZ SATIŞ PROTOKOLÜ

Madde 1- Taraflar;

1- SATICI :  a )

2- ALICI :    b )

Yukarıda bilgileri yazılı olan kişiler (Sözleşmede kısaca SATICI ve ALICILAR olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda belirtilen kayıt ve şartlar çerçevesinde, kısaca PROTOKOL olarak anılacak olan tarafların üzerinde tam olarak karşılıklı anlaştıkları işbu taşınmaz satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Madde 2- Protokolün Konusu ;

a , SATICI tarafından aşağıdaki şartlar ve ödeme koşulları ile ALICI’ya satılmasıdır

 Madde 3- Koşullar;

a- ALICILAR iş bu protokole göre tüm ödemelerini yapmadan veya kalan ödemeleri karşılığı teminat vermeden tapu devri isteyemez. Tüm ödemeler yapıldıktan sonra ise SATICI tapu devrini vermekten kaçınamaz.

b- ALICILAR işbu protokol ile ilgili her türlü konuda muhatap olarak SATICI’yı bilecektir. 

Madde 4- Satış Bedeli ve Ödeme Planı;

Söz konusu taşınmazın satış bedeli  X -TL (İki yüz altmış beş bin Türk Lirası dır)

Madde 5- Ödeme Planı;

Protokole konu ev için önceden 500,00-TL kapora ödenip 29.500.00, – TL 13.03.2018 tarihinde b eşliğinde SATICI’ya verilecektir.

Protokole konu ev için geriye kalan 235.000,00,- TL 20.04.2018 tarihiyle ödenip tapu bu tarihle birlikte SATICI tarafından ALICI’ya devredilecektir.

Madde 6- Teslim Süresi ve Cezai Şart;

Söz konusu taşınmaz 20/04/2018  tarihinde teslim edilecektir. Eğer mücbir  sebepler oluşursa bu süreye 1 ay ilave edilebilir. Ancak bu 1 aydan sonra da teslim gecikir ise SATICI, ALICILARIN mağduriyetini gidermek için  aylık 500,00-TL kira bedeli ödemeyi kabul eder.

Madde 7- Mücbir Sebepler;

Varsayılan mücbir sebepler; sel, deprem, ülkenin savaşa girmesi, beklenmedik kış soğukları, gerekli malzemelerin ülke genelinde temin sıkıntısı oluşması,  ülke ekonomisini etkileyecek mali krizler oluşmasıdır.

Madde 8- Protokolün Feshi;

SATICI;

a-    ALICI’nın sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

b-    Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde,

ALICI  ise;

a- Satıcının İşbu protokol ve eklerine uymaması,

b- ALICI’nın sorumluluklarını yerine getirdiği halde, SATICI tapu devrini yapmaması,

c- X tarihinde teslim süresinde  taşınmazı teslim etmemesi ve opsiyon süre bitiminden sonraki 1 ay boyunca kira bedelini ödememesi hallerinde,  işbu protokolü tek taraflı feshedebilirler.

Bu şartlar dışında hiçbir şekilde bu protokolün tek taraflı feshi söz konusu değildir.

CEZA-İ ŞART

Yukarıda yazılı haller dışında protokolden dönen taraf 10.000,00-TL cezayı ödemeyi kabul eder.

Madde 9- Anlaşmazlıkların Giderilmesi; 

İş bu protokolün uygulanmasından doğacak uyuşmazlık halinde ANTALYA Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı hususunda taraflar anlaşmışlardır.   (tarihi belirtiniz)

SATICI-ALICI

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Örneği -4-

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

CİNSİ                                      :

İLİ                                             :

İLÇESİ                                      :

MAHALLESİ                            :

SİTESİ / ADA PARSELİ       :

KAPI NO                                  :

ALICI X (Tc No: X) ile SATICI yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

 1. SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı gayrimenkulünü X ye satmayı kabul etmiştir.

 

 1. Satış bedeline mahsuben, ALICI’ dan X kaparo alınmıştır.

 

 1. Alıcı daire bedelinin X sini Kredi ile bankadan, Kalan X sini tapu anında nakit olarak ödeyecektir.

 

 1. Bu sözleşme imzalandıktan sonra vazgeçen olursa, Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesindeki haklar geçerli sayılacaktır.

 

 1. ALICI kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU ’na sözleşmenin imzasından itibaren X tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul

 

 1. Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar ziyan, , emlakçı komisyonu, mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini de ödeyecektir.

 

 1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. (tarihi belirtiniz)

ALICI-EMLAKÇI

Taşınmaz Satış Sözleşmesi Örneği -5-

PROTOKOL

X mahallesi X Caddesi X blok X Kat X numaralı dairenin tapu maliki olan ve aşağıda imzası bulunan X tarafından dairenin mülkiyeti tüm haklarıyla birlikte X TL (X) karşılığında X.’a (X kızı) satmıştır. Satış parasının X TL kaporası satıcının eşi olan X.’in Vakıflarbankası X iban numarasına X tarihinde alıcının X Bankası X iban numaralı hesabından havale ile gönderilmiştir. Geri kalan X TL kısmı alıcının X Bankasından çektiği konut kredisi ile satıcının X Bankası X iban numaralı hesabına kredi çekilen banka tarafından EFT ile aktarılmıştır. Yine satış parasının geri kalan X TL bedel satıcının muvafakati ile aynı gün (X) satıcının eşi olan X’e tapuda elden teslim edilmiştir. İş bu protokol iki nüsha şeklinde düzenlenmiş olup, belgenin imzalanmasıyla birlikte dairenin satış bedelinin tamamının alıcı tarafından satıcıya eksiksiz teslim edildiği taraflarca kabul edilmiştir. tarih

Satıcı-Alıcı-Satıcının eşi teslim alan

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.