Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir- Yargıtay Kararı

Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir

Taraflar 14.11.1994 tarihinde evlenmişler, 2006 yılında Almanya-Stutgart Asliye (Aile) Mahkemesinde açılan ve 13.03.2008 tarihinde sonuçlanan boşanma davasıyla boşanmışlardır. Her ne kadar kararda kesinleşme şerhi yok ise de, taraflar arasında bu konuda bir uyuşmazlığın bulunmadığı belirlenmiştir.

Davalı Ferhat’ın dosya arasında bulunan nüfus aile kaydına göre; Bakanlar Kurulunun 04.11.1999 gün ve 99/13595 sayılı kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinle çıktığı belirlenmiştir.

Boşanma bu tarihten sonra gerçekleştiğinden ve Ferhat’ın Türkiye’deki nüfus kaydı kapalı bulunduğundan boşanma kararının bu nedenle gelen kayda göre infaz edilip edilmediği anlaşılamamaktadır. Her iki davanın açıldığı ve kredinin çekildiği tarihlerde davacı ile davalı Ferhat’ın TC vatandaşı olmadıkları saptanmıştır. Alman Bankasında 170.000 Alman Markı kredinin 20.10.2000 tarihinde çekildiği, kendisine gön- derilen bu parayla davalının annesi Hatice Çetinkaya’mn 13.11.2000 tarihinde davalı (oğlu) Ferhat adına uyuşmazlık konusu daireyi satın aldığı, intifa hakkının Hatice’de olduğu, 06.05.2003 tarihinde tapuda yapılan satış ve devirle taşınmazın kuru mülkiyetinin de Ferhat tarafından annesine intikal ettirildiği, tapu kayıtları ve resmi senetle sabittir.

Bu konuda bir uyuşmazlıkta yoktur. Taşınmaz Türkiye’de (Ankara’da) bulunmaktadır. Bu nedenle 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanununun (MÖHUK’un, eski 2675 sayılı Kanunun 23 .maddesi) 21.maddesinde; “Taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer ayni haklar, işlem anında malların bulunduğu ülke hukukuna tabidir” denilmekte olup, kesin yetki kuralını belirtmiştir. Taşınmazlar için kesin yetki kuralını belirleyen HUMK.nun 13 ve 16.maddeleri paralelinde sözü edilen hükmün düzenlendiği açıktır. HUMK.nun lö.maddesinde; “.. .Mal davalarından…” söz edilmektedir. Bu oldukça geniş bir kavramdır. Bu nedenle gerek uygulamada ve gerekse doktrinde, mal varlığı hukukundan doğan her türlü mal ve alacak davalarının bu madde kapsamına girdiği kabul edilmektedir. Öyle ise taşınmazla ilgili davanın Türkiye’de görülmesinde ve Türk Hukukunun uygulanmasında bir isabetsizlik görülmemektedir. (MÖHUK.m.15/2,21,41; HUMK. m.13,16) (Y8HD, 26.01.2011, E. 2010/2292, K. 2011/381.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 1 Mayıs 2020 14:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.