Bir Sayfa Seçin

Taşeronluk Sözleşme Örneği – Taşeron Sözleşmesi

tarafından | Şub 14, 2020 | İş Hukuku | 0 yorum

Taşeronluk Sözleşme Örneği – Taşeron Sözleşmesi

ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI TAŞERONLUK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İş bu Taşeron Sözleşmesi ;

X adresinde mukim X

( bundan böyle MÜTEAHHİT olarak anılacaktır.) ile X adresinde mukim

X ( bundan böyle TAŞERON olarak anılacaktır.) arasında,  aşağıdaki şartlar altında akdedilmiştir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

MÜTEAHHİT’in X ilçesi ……….……………..mahallesi ……..ada …….. parselindeki ……. Bloktan oluşan konut inşaatına ait elektrik tesisatı, binalara giden ana elektrik hatlarının yapımı ve kabloların döşenmesi, daire içi tüm elektrik alt yapısı, kablo döşenmesi ve üstyapı montaj işleri, daire içi telefon, televizyon, yangın ve kamera sistemlerinin kablolarının döşenmesi, binalara ait panoların yerlerine konulması ve elektrik hat bağlantılarının yapılması, dairelere ait elektrik hat bağlantılarının yapılması, dairelere ait elektrik sayaçlarının yerlerine montajı, jeneratör bağlantılarının yapılması ve tüm iç mekan elektrik armatürlerinin montaj işçiliği.

3.SÖZLEŞMENİN BEDELİ

TAŞERON’un sözleşme kapsamındaki işleri, işbu Taşeron Sözleşmesi hükümlerine göre yapması, tamamlanması ve hataları gidermesi için gerekli olan malzeme, işçilik, nakliye, tüm vergi ve sigortalar ile benzeri giderler dahil olmak üzere sözleşme ekindeki sorti birim fiyat listesinde %…… indirimle yapacaktır.

4.TAŞERON SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ

Taşeron, daha önceden müteahhidin yazılı onayını almadan Taşeron Sözleşmesini ve Taşeron Sözleşmesinin bir kısmını, sorumluluklarını ya da Sözleşmeden kaynaklanan bir yarar veya çıkarını, adına düzenlenen hak edişlerini başkalarına devir ve/veya temlik edemez.

4.İŞİN SÜRESİ

Taşeron, işlere sözleşmenin imzalanmasından sonra 7 (yedi) gün içerisinde başlayacak olup, ……/…../…….. tarihinde başlayıp ……/……/……. tarihinde bitirecektir.

5.TAŞERONA AİT GİDERLER

Taahhüdün gerçekleştirilmesi için gerekli ve taşeronun yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bendlerde gösterilen giderlerin tümü, Taşeron Sözleşmesi ve/veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmuyorsa taşerona ait olacaktır;

Gerek işlerin yönetimi, gerekse işlerde kullanılacak her türlü malzeme araç, makine, taşıt vb. nin taşınmaları, bunlar için gerekli ofis, depo, baraka, hangar, garaj vb.tesislerin yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler

6.DENETİM GÖZETİM

Taşeron, işin/işlerin süresi boyunca sözleşmesi gereği olan yükümlülüklerini yerine getirirken ekiplerinin ve ekipmanlarının tüm denetim ve gözetimini kendisi gerçekleştirecektir.

7.ÜCRET BORDROLARI VE DİĞER BELGELER

İşin bitiminde ve bitmeden önce işler ile ilgili olarak taşerona ait kayıt belgeler SGK tarafından teftiş veya tahkik gibi nedenlerle talep edilmesine rağmen müfettişe ibraz edilmemesi nedeni ile meydana gelecek tüm ceza ve sonuçlarından Taşeron sorumludur. Müteahhidin bunları ödeme durumunda kalması halinde finansmanı ile birlikte taşerona rücû edecektir. Taşeron kayıtları müfettişe ibraz edilir. Tetkik sonucunda taşeron kayıtlarında mevcut hata ve eksiklik nedeni ile müteahhide herhangi bir fark ödeme veya ceza uygulanacak olunursa ilgili ödemeyi taşeron finansman masrafları ile birlikte derhal üstlenecektir. Taşeronun bundan kaçınması halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya rücu davası açmaya gerek kalmaksızın müteahhit taşeronun hak ediş raporu bedellerinden veya teminatlarından kesinti yapabilecektir.

8.ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Taşeron personelini ve işçisini 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine uygun olarak çalıştıracaktır. Taşeron, işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak üzere gerekli koruyucu malzemeleri ( baret, kemer, elbise, ayakkabı,yağmurluk,çizme,eldiven,gözlük, halat, zincir, elektrikten korunma için malzemeler, sepet , her türlü levha ve işaret, merdiven, korkuluk, iskele, avadanlık, önlük, gaz maskesi, ilk yardım malzemeleri vs.) temin etmekle mükelleftir.

9.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİ

Taşeron firma bu sözleşme ile taahhüt etmiş olduğu işlerde çalıştıracağı işçiler ve personelin ücretleri kendisine ait SGK’nda …MEVCUT.. iş yeri numarasından bildirmek zorundadır.

10.İŞYERİNİN TEMİZLENMESİ

Taşeron, işyerindeki faaliyetleri sırasında meydana getirdiği her türlü artığı, atığı ve kirlenmeyi temizlemeye mecburdur. Aksi halde bu görev, taşeron nam ve hesabına yapılarak hak edişinden, yetmediği takdirde teminatından kesilir.

11.HAKEDİŞ VE ÖDEME

Taşerona  sözleşme imzalanıca ………..tl avans ödemesi yapılacak diğer ödeme tahakkuku aylık imalatına göre gerçekleşecektir. Taşeron gerçekleştirdiği aylık imalatına göre hazırlayacağı geçici hak ediş raporunu imzalayarak müteahhide sunacaktır. Müteahhit kendisine usulen tevdi olunacak hak ediş raporunu kontrol ettikten ve bu gerçekleşmelere dair geçici hak ediş raporu bedelini ödeyecektir.

12.ANLAŞMAZLIKLARIN HALİ

Bu sözleşmeden doğan ve bu sözleşme ile ilgili veya bu sözleşmenin geçerliliği ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri  alanya  Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

13.GREV VE LOKAVT

Taşeronun kendi işyerinde vuku bulacak grev, lokavt gibi sendikal faaliyetler nedeni ile meydana gelecek gecikmeler, Taşeron tarafından bu taşeron sözleşmesinde taahhüt edilen işlerin gecikmesine sebep gösterilemez, işin süresi uzatılamaz, ilave bedel talep edilemez.

14.TAŞERON SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İş bu sözleşme tarafların imzaladığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

TAŞERON                                                                                                           

MÜTEAHHİT

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız