Tasarrufun İptali İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR

ESAS NO :

KARAR NO :

İSTİNAF EDEN DAVALI :

DAVACI :

VEKİLLERİ :

KONU : Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 03/02/2021 gün ve …..Esas , 2021/ Karar sayılı DAVANIN KABULÜNE İLİŞKİN KARARIN KALDIRILARAK yapılacak yeniden yargılama sonucu TALEBİM DOĞRULTUSUNDA DAVANIN REDDİNE karar verilmesini, karar icra takibine konu edildiğinden İSTİNAF İNCELEMESİ SONUÇLANINCAYA KADAR İCRANIN TEHİRİNE karar verilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Yerel mahkeme gerekçeli kararı tarafıma 05.03.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde işbu ayrıntılı istinaf dilekçemi sunuyorum.

2- Yerel Mahkeme “…” demek suretiyle aleyhime açılan davanın kabulüne karar vermiş olup; iş bu karar usul ve yasaya aykırı olduğu için istinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğum hasıl olmuştur. Şöyle ki;

3- Davaya cevap dilekçemde, duruşma sırasında vermiş olduğum beyanlarda belirttiğim üzere; ortada mal kaçırma amacı güden MUVAZAALI BİR SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Taşınmazımı sattığım sırada, esnaflık faaliyetlerim nedeniyle nakit paraya ihtiyacım olan bir zamandı. Taşınmazı bedelini alarak, kendi irademle sattım. Yerel mahkeme taşınmazın satış bedeli ile devir tarihindeki gerçek bedeli arasında büyükçe fark olduğunu söylese de; duruşmalarda izah ettiğim üzere; TAŞINMAZIN SATIŞINI BELEDİYE BAŞKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ RAYİÇ FİYAT ÜZERİDEN YAPMIŞ BULUNMAKTAYIM. Kabul anlamına gelmemekle beraber Yerel mahkemece taşınmazın Belediye rayiç değerleri incelenmeksizin eksik bir şekilde hüküm kurulması kararı hukuken sakatlamaktadır. Kaldı ki muvazaa olgusunu ispatlar nitelikte dosyada herhangi bir somut delil bulunmamaktadır.

4- Salt taşınmazın gerçek değeri ile tapuda gösterilen satış bedeli arasında fark bulunmasının yerel mahkemece muvazaa olarak ele alınmasının kabulü hukuken mümkün değildir. Bilindiği üzere ülkemize yapılan taşınmaz satışlarının büyük bir kısmında tapuda satış bedeli olarak belediye başkanlığının belirtmiş olduğu rayiç bedel gösterilip, üste kalan miktar ise elden nakit olarak teslim edilmektedir. Bundaki amaç yüksek vergi ve harçlardan kaçınmaktır. Söz konusu davadaki durum da aynı şekildedir. Taşınmazın Belediye rayiçleri üzerinden satış bedelini aldıktan sonra kalan bedeli nakit olarak teslim aldım, yerel mahkemede bu hususu ısrarla belirttim ancak hiçbir surette mahkemece dikkate alınmayarak aleyhime karar kılındı.

5- Gene bilindiği üzere; Aciz belgesi tasarrufun iptali davası bakımından özel bir dava şartıdır. Bu nedenle iptal davasına bakan mahkeme alacaklının aciz belgesine sahip olup olmadığını kendiliğinden gözetmekle yükümlüdür. Aciz belgesinin ibraz edilememesi halinde iptal davası dava şartı yokluğundan reddedilecektir. Somut olayımıza baktığımızda davacı şirket tarafından dosyaya sunulan bir aciz vesikası yoktur. Usulüne uygun olarak dosyaya sunulan herhangi bir aciz vesikası olmadığı halde yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi yerel mahkeme kararını hukuka aykırı hale getirmektedir.

6- Takip dosyalarının dayanağı belge olan; Cari Hesap Kredisi Sözleşmesi incelendiğinde görülecektir ki; sözleşme 17/03/2014 tarihinde imzalamıştır. Davacı taraf, borcun doğumunun sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar geriye çekerek dürüstlük ve iyiniyet kurallarına aykırı hareket etmektedir.

7- Yerel mahkeme kararı, davacı vekilince Adana 2. İcra Müdürlüğünün ….. Esas sayılı dosyası kapsamında icraya koyulmuş olup, mahkeme kararının açıkça hukuka aykırı olması ve takibin devamı halinde tarafıma karşı telafisi güç zararlar oluşturacağından, sayın mahkemenizden Tehiri İcra kararı talep ediyorum.

8- Yukarıda detaylıca izah ettiğim üzere; Yerel Mahkemece dava şartı bulunmadığından dolayı davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesinin kararı hukuka aykırı hale getirmektedir. Bu nedenle sayın yüksek mahkemenize başvurmak gerekmiştir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve yargılama süresince yapmış olduğumuz beyanlar, istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz gerekçeler ve resen gözetilecek nedenlerle; davanın kabulüne yönelik Yerel Mahkeme kararının ORTADAN KALDIRILARAK DAVANIN REDDİNE karar verilmesi Sayın Yüksek Mahkemenizden saygı ile arz ve talep ederim.

İSTİNAF EDEN DAVALI

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir