Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi

Tasarrufun iptali davasina cevap dilekcesi


Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi -1-


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO            :

DAVAYA CEVAP

VEREN- DAVALI :

 

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

 

KONU                      : Davaya karşı cevaplarımı içerir dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR                     :

Öncelikle İk m. 277 uyarınca Tasarrufun iptali davasını açabilmenin ön koşulu olan aciz belgesi dosyaya sunulmamıştır. Bu davada davacı yan tarafından borçlu aleyhinde alınmış geçerli bir (geçici/kesin) bir aciz vesikası bulunmamaktadır. Dava şartları yokluğundan davanın reddine karar verilmesini talep ederim.

Davacı tarafın alacağını tahsil etme  amacı olsa idi 2016 yılından beri borçlunun tüm taşınır/taşınmaz mallarına haciz konulmasını talep etmesi  ve bunun akabinde haciz koydurduğu taşınmaz paylarının satışını talep ederek tahsil etme yoluna gitmesi gerekirdi.

Borcun doğumundan itibaren alacağı tahsile yönelik somut adımlar atılmadan dava konusu olan bu kadar taşınmazda yapılan tasarrufların iptalini talep etmesi davacı tarafın kötüniyetli olduğunu gösterir.

Davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu kötü niyetli olduğum, dava konusu olaylarda asıl borçlu Osman Sarıaslan’ın alacaklılara zarar verme kastının olduğu ve bunlardan da haberdar olduğum aynı zamanda diğer davalı Erhan Yazıcı ile ortak olduğum iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar hukuki dayanaktan yoksun mesnetsiz iddialardır. Davacı taraf bunlara ilişkin herhangi bir delil de sunamamıştır.

İzmir ili Menemen İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 260 ada 2 Parsel ile 260 Ada 3 parselde bulunan taşınmazları satın almış olduğum dönemde ( 02.08.2017 tarihinde) borçlunun aynı ada parsellerdeki payına haciz konmuş olmasına rağmen benim satın aldığım kısımda herhangi bir şerh bulunmamaktaydı. Borçlunun borcunu ödeyeceğini ve haczedilen mallarının borcunu karşılamaya yeter olduğunu bildiğimden ve de o dönemde elimdeki para ile yatırım yapmak istediğimden taşınmazları satın aldım. Bahsetmiş olduğum gibi borçlunun durumundan tam anlamı ile bilgim olmadığı gibi kimseyi zarara uğratma amacım da bulunmamaktadır.

 

 

 

Yukarıda anlatılan tüm bu nedenlerden dolayı;

-Davacı tarafın davayı açtığı sırada bulunmayan hukuki yarar ve dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddini;

-Esasa yönelik olarak tüm tanıkların dinlenilmesini

-İspat külfetinin davacı da olması hususu gözetilerek keşif ve bilirkişi incelemesi de dahil tüm delillerin toplanmasına müteakip davanın reddine karar verilmesini yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK , BK , HMK  Yargıtay kararları  ve ilgili yasal Mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER   : Davacının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla, Tanık beyanları Keşif, Bilirkişi incelemesi Yemin ve Hukuka Uygun bütün deliller

İSTEM VE SONUÇ        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler üzere ;

1-) Davacı alacaklının elinde İİK 277 de yer alan “Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklıdemek sureti ile elinde usulüne uygun bir aciz belgesi bulunmayan davacının davasının USULDEN REDDİNE;

2-) Davacının dava dilekçesinde yer verdiği hususlar gerçeği yansıtmadığından açmış olduğu davanın ESASDAN REDDİNE ;

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz  ve talep ederim.13.02.2019

 

                                                                                                              DAVALI


Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi -2-


ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVALI                     :

VEKİLİ                       :

ADRES                       :

                                                         

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :

ADRES                      :

 

 

KONU                        : Davaya cevap ve itirazlarımızdır.

 

CEVAP VE İTİRAZLARIMIZ

 

Müvekkile karşı açılan tasarrufun iptali davasında, davacının dayandığı belge ve delillere ait hiçbir bilge veya delil müvekkile tebliğ edilmemiştir. Müvekkile sadece dava dilekçesi tebliğ edilmiş olup, dava dosyası incelendiğinde de davacının dayandığı belge ve delillerinde dava dosyasında bulunmadığı gözükmektedir. Bu durum HMK usul ve yönetmeliğine aykırıdır. Bu sebeple davacının öncelikle dayandığı belge ve delillerinin dosyaya celbi ile müvekkile tebliğini talep ederiz. Bu sebeple ilk itiraz ve davaya cevap haklarımızı saklı tutarak sayın mahkemenizce HMK doğrultusunda tarafımıza ek cevap süresi verilmesini talep ederiz.

 

Öncelikle belirtmek gerekirse davacı bir faktorink şirketidir. FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   Bölüm ;  Şirketlerin yapamayacakları iş ve işlemler başlığı altında

 

MADDE 22 – (1) Şirketler; a) Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamazlar, b) Teminat mektubu veremezler, c) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymet ihracı ile uluslararası piyasalardan ödünç para alınması dışında mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para toplayamazlar. (2) (Değişik:RG-24/2/2011-27856)7 Birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak faktöring şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları satın alamazlar veya tahsilini üstlenemezler. Denmiştir.

 

Davacı faktöring şirketi dava dilekçesinde açıkça söz konusu çekleri ciro ile temlik aldığını belirtmiştir. Bu sebeple ilgili yönetmelik kapsamında bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmeyen bir alacaktan dolayı takip yapamayacağı gibi bu takibe dayanarak da müvekkile karşı tasarrufun iptali davası açma hakkı bulunmadığından davanın usulden reddi gerekmektedir.

Diğer bir dava şartı yokluğu ise; tasarrufun iptali davasında, borçlunun tasarrufundan önce davacıya karşı önceden borçlanması gerekmektedir. Davaya konu taşınmaz müvekkile 25.04.2014 tarihinde satılmıştır. Davacının icraya koyduğu çekler ise dava dilekçesinde belirttiği üzere tamamı 2014 yılının 5. Ayına ait çeklerdir. TTK uyarınca çek de vade olmaz. 2012 yılında yapılan yeni düzenleme ile çekler üzerinde yazılı tarihte ödenir ibaresi eklenmiştir. Kanunun lafzı yorumu gereği diğer davalı söz konusu çeklerden dolayı davacıya çekin üzerinde belirtilen tarihlerde borçlanmıştır. Bu sebeple müvekkile satış yapılan tarihte, diğer davalının, davacıya bir borcu bulunmamaktadır. Diğer davalının, davacıya tasarruf tarihinde borcu bulunmadığından, davanın bu sebeple dava şartı yoklu nedeniyle reddi gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: Dava dilekçesinde gösterinden belge ve deliller dosyaya ibraz edilmediği gibi müvekkile de tebliğ edilmediğinden HMK uyarınca davacının dava dilekçesinde belirtilen delil ve belgelerin tarafımıza tebliğine bu süre zarfına kadar tarafımıza ek cevap süresi verilmesini talep ederiz.

Yukarıda belirtildiği üzere davacının elinde geçici ya da aciz vesikası bulunmadığından, ayrıca tasarrufun iptali istenen taşınmaz, diğer davalının davacıya borçlanma tarihinden önce müvekkile satıldığından davanın dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine,

Yargılama, masraf, gider ve vekâlet ücretinin davacı üzerine bırakılmasını vekâleten sayın mahkemenizden talep olunur.                                                          

Av. Saim İNCEKAŞ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.