Tasarrufun İptali Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO            :

DAVAYA CEVAP

VEREN- DAVALI :

 

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

 

KONU                      : Davaya karşı cevaplarımı içerir dilekçemdir.

AÇIKLAMALAR                     :

Öncelikle İk m. 277 uyarınca Tasarrufun iptali davasını açabilmenin ön koşulu olan aciz belgesi dosyaya sunulmamıştır. Bu davada davacı yan tarafından borçlu aleyhinde alınmış geçerli bir (geçici/kesin) bir aciz vesikası bulunmamaktadır. Dava şartları yokluğundan davanın reddine karar verilmesini talep ederim.

Davacı tarafın alacağını tahsil etme  amacı olsa idi 2016 yılından beri borçlunun tüm taşınır/taşınmaz mallarına haciz konulmasını talep etmesi  ve bunun akabinde haciz koydurduğu taşınmaz paylarının satışını talep ederek tahsil etme yoluna gitmesi gerekirdi.

Borcun doğumundan itibaren alacağı tahsile yönelik somut adımlar atılmadan dava konusu olan bu kadar taşınmazda yapılan tasarrufların iptalini talep etmesi davacı tarafın kötüniyetli olduğunu gösterir.

Davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu kötü niyetli olduğum, dava konusu olaylarda asıl borçlu Osman Sarıaslan’ın alacaklılara zarar verme kastının olduğu ve bunlardan da haberdar olduğum aynı zamanda diğer davalı Erhan Yazıcı ile ortak olduğum iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. Bunlar hukuki dayanaktan yoksun mesnetsiz iddialardır. Davacı taraf bunlara ilişkin herhangi bir delil de sunamamıştır.

İzmir ili Menemen İlçesi Kazımpaşa Mahallesi 260 ada 2 Parsel ile 260 Ada 3 parselde bulunan taşınmazları satın almış olduğum dönemde ( 02.08.2017 tarihinde) borçlunun aynı ada parsellerdeki payına haciz konmuş olmasına rağmen benim satın aldığım kısımda herhangi bir şerh bulunmamaktaydı. Borçlunun borcunu ödeyeceğini ve haczedilen mallarının borcunu karşılamaya yeter olduğunu bildiğimden ve de o dönemde elimdeki para ile yatırım yapmak istediğimden taşınmazları satın aldım. Bahsetmiş olduğum gibi borçlunun durumundan tam anlamı ile bilgim olmadığı gibi kimseyi zarara uğratma amacım da bulunmamaktadır.

 

 

 

Yukarıda anlatılan tüm bu nedenlerden dolayı;

-Davacı tarafın davayı açtığı sırada bulunmayan hukuki yarar ve dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddini;

-Esasa yönelik olarak tüm tanıkların dinlenilmesini

-İspat külfetinin davacı da olması hususu gözetilerek keşif ve bilirkişi incelemesi de dahil tüm delillerin toplanmasına müteakip davanın reddine karar verilmesini yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK , BK , HMK  Yargıtay kararları  ve ilgili yasal Mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER   : Davacının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkım saklı kalmak kaydıyla, Tanık beyanları Keşif, Bilirkişi incelemesi Yemin ve Hukuka Uygun bütün deliller

İSTEM VE SONUÇ        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler üzere ;

1-) Davacı alacaklının elinde İİK 277 de yer alan “Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı” demek sureti ile elinde usulüne uygun bir aciz belgesi bulunmayan davacının davasının USULDEN REDDİNE;

2-) Davacının dava dilekçesinde yer verdiği hususlar gerçeği yansıtmadığından açmış olduğu davanın ESASDAN REDDİNE ;

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz  ve talep ederim.13.02.2019

 

                                                                                                              DAVALI

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Yok)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.