Tarafların Sulh Olması Sonucu Verilen Mahkeme Kararı

T.C ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2014/56
KARAR NO : 2014/256
HAKİM
KATİP
DAVACI
DAVALI
DAVA
DAVA T
KARAR T
KARARIN YAZIL. T.

Mahkememizde görülmekte bulunan Men-i müdahale davasının yapılan açık yargılamasında:

İDDİA: Davacı, 23.02.2014 tarihli dava dilekçesinde, davalının, 48 ada 55 parsel no’lu arsası üzerinde yapmakta bulunduğu inşaatın kendine ait 56 noTu parsele 80 cm tecavüzlü olduğunu belirterek müdahalenin önlenmesi kararı verilmesini istemiştir.

SAVUNMA: Davalı, davaya cevap dilekçesiyle, iddianın yersiz olduğunu ileri sürmüştür. 26.12.2014 tarihli oturumda taraflar, aralarındaki çekişmeyi sulh yoluyla çözümlediklerini beyan etmişler ve buna göre karar verilmesini istemişlerdir. Tarafların tutanağa geçilen sulh bey anlan dikkate alınarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle:

1- Tarafların sulh olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına:

2- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, arta kalan avansın yatıran davacıya iadesine;

3- Peşin alman…TL. harçtan alınması gereken…..TL/rıin mahsubu ile kalan harem talep halinde davacıya iadesine ilişkin karar, tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup usûlen anlatıldı. 26.12.2018

Katip 138113                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hakim 11828

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.