Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Mirasçılara Tebligat Yapılmaması Yargılamanın Yenilenmesi Sebebidir – Yargıtay Kararı: E. 2017/70 K. 2019/9343

Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Mirasçılara Tebligat Yapılmaması Yargılamanın Yenilenmesi Sebebidir

T.C.
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ


E. 2017/70
K. 2019/9343
T. 2.12.2019
DAVA : Dava, yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı … mirasçıları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR : Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; davalı …’in yargılama aşamasında öldüğü, davacı Kurum tarafından davalının veraset ilamı ibraz edilip mirasçılarının davaya dahil edilmesi talebinde bulunduğu, bu konuda ara kararı verilmesine rağmen dahili dava dilekçelerinin mirasçılara tebliğ edilerek davaya dahil edilmedikleri anlaşılmaktadır.

6100 Sayılı HMK.’nun 55. maddesi uyarınca, “Taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir.”.

Diğer taraftan, dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, TMK md 28/I uyarınca ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Bu durumda mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davaları, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

Yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar ışığında, Mahkemece, davalı … mirasçılarının katılımı sağlanarak, göstermeleri halinde delillerinin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, mevcut şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

Ayrıca gerekçeli karar davalı …’ın dava dilekçesinde belirtilen adresine tebliğe çıkarılmış,iade gelmesi üzerine gazete ilanı ile tebliğine karar verilerek tebliğ edilmiştir.

Mahkemece, davalının mernis adresi araştırılıp adresi mevcut ise öncelikle belirlenen adrese tebligat çıkarılmalı,tebliğ edilememesi halinde mernis adresi olduğu belirtilerek Tebligat Kanunu 21/2 maddesi kapsamında tebligat yapılmalıdır. Mernis adresinin mevcut olmaması halinde bilinen son adresine tebligat yapılmalı, iade gelmesi halinde kolluk vasıtasıyla adres tahkikatı yapılarak adresi bulunamaması halinde mevcut şekilde olduğu gibi ilanen tebligat yoluna gidilmelidir. Davalıya mevcut şekilde gerekçeli kararın tebliğ edilmesi hatalı olmuştur.

O hâlde, davalı … mirasçılarının temyiz itirazları kabul edilmeli ve sair hususlar incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle sair hususlar incelenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı … mirasçılarına iadesine, 02.12.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 12:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.