TARAF DEĞİŞİKLİĞİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Mar 2, 2019 | DİLEKÇELER, Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

ADANA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

16.01.19

DOSYA ESAS  :    2019/562317 E.

DAVALI            :  

VEKİLİ              :  Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                 : Taşınmaz satış sözleşmesi sebebiyle taraf değişikliğinin bildirilmesi ve ayrıca ölüm sebebiyle ölen tarafın veraset ilamının sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın mahkemenizin yukarıda esas bilgileri belirtilen dosyasında dava konusu olan İstanbul Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Saip Molla Çiftliği B Blok N:160 adresli taşınmazın maliki ERKAN KAYHAN, söz konusu taşınmazı satış sözleşmesi ile MEHMET TOPAL isimli şahsa devretmiştir. Bilindiği gibi bir dava açıldıktan sonra ve davanın devamı sırasında, dava konusu olan mal veya hakkın üçüncü bir kişiye devredilmesinde, temlik edilmesinde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Dava konusu yapılmış olan mal veya hakkın başkasına devredilmesi ile, o mal veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılmalıdır. Çünkü dava hakkı asıl haktan ayrı bir hak değildir ve bu nedenle yalnız başına başkasına devredilemez. Taraflardan birinin, dava sırasında dava konusu malı bir başkasına devretmesi halinde, artık o davanın konusu olan mal üzerinde bir tasarruf yetkisi kalmaz. Başka deyişle, dava konusu malı devreden tarafın artık o davada taraf sıfatı kalması beklenemez.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 125. Maddesi Dava Konusunun Devri hususunu düzenlemiştir. Buna göre “…davacı, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder.” Somut olayda ERKAN KAYHAN, taşınmazı devretmesi sebebiyle dava konusu taşınmazın tapu kaydında malik olarak görünmemektedir. Dolayısıyla işbu davada taraf sıfatı kalmayan Erkan Kayhan yönünden davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

 

Yargıtay Kararı – HGK., E. 2008/5-427 K. 2008/440 T.18.06.2008 “…yargılama sırasında taşınmazı devir ve temlik eden davalı/eski malik Y. X. mirasçılarının artık taraf sıfatının bulunmadığı; husumetin, taşınmazı devralan gerçek hasım J. Uluslararası Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yöneltilerek davaya devam olunması ve yeni malik yönünden hüküm oluşturulması gerektiği her türlü duraksamadan uzaktır.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, aynı yöne işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması ve son malik J. Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin davaya dahil ettirilerek hakkında hüküm kurulması, eski malikler hakkındaki davanın da pasif husumet yokluğundan reddi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.”

Yargıtay kararından da açıkça anlaşılacağı üzere dava konusu taşınmazın bir başkasına devri ile husumet yargılama sırasında re’sen ele alınır ve yeni malike dava çevrilerek yargılamaya devam olunur. Somut olayda da davalı X’ın taşınmazı, L’a devretmesi sebebiyle artık işbu devam eden davada davalı sıfatında olmaması gerekmektedir.

Davalılardan X ise vefat etmiştir. Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 28/1. Maddesi uyarınca gerçek kişinin ölümüyle medeni haklardan yararlan­ma ve buna bağlı olarak da taraf ehliyetinin sona ereceği bildirilmiştir. Vekalet ilişkisi ölüm ile son bulur. Bu nedenle davaya ölen tarafa karşı ve onun tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Bu davalara ölen tarafın mirasçıla­rına karşı veya mirasçıları tarafından devam edilir. Kısaca mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu sebeple devam eden davaya Adana 4. Noterliği’nde düzenlenen, 04294 Yevmiye no’lu,  15.02.2017 tarihli veraset ilamı uyarınca mirasçıların taraf olarak eklenmesi gerekecektir. Mahkemenizce taraf değişikliğinin yapılması için ilgili veraset ilamı ekte sunulmuştur.

NETİCE VE TALEP:

Açıklanan sebeplerle ERKAN KAYHAN’ın dava konusu taşınmazın artık maliki olmaması nedeniyle Erkan Kayhan açısından davanın reddini ve davadan çıkarılmasını ve X’in vefatı sebebiyle davalı sıfatının düşmesi ve veraset ilamının dava dosyasına eklenerek gereği gibi işlem yapılmasını vekaleten talep ederiz.

EK: Adana 4. Noterliği’nde düzenlenen, 04294 Yevmiye no’lu, 15.02.2017 tarihli X’e ait veraset ilamı.

 

 

DAVALILAR VEKİLİ

                                                                                                                                        Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.